Mateo 25

1’Seineiⁿti Jesús ñ'oom tjañoom' cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om cañoom'luee. Tsoom: —Tyom'aⁿ qui yolcundyua ty'echona xjocanti 'naaⁿna na ntyjo chom na cwico seitye. Jlui'na, ty'ecatjomndyena juu tsaⁿs'a na macoco. 2'Omndye joona tijndo̱' n'omna ndo' 'omndye naⁿ'ñeeⁿ majndo̱' n'omna. 3Joo yolcu na tijndo̱' n'om quia na ty'echona xjocanti 'naaⁿna, tatic'oochotina seitye na nlco. 4Sa̱a̱ yolcu na jndo̱' n'om ty'echona xjocanti 'naaⁿna na ntyjo chom ndi ñ'eeⁿ lioo na ñjomti seitye. 5Ndo' yocheⁿ na meindoo'na nquii tsaⁿs'a na macoco, jnaⁿna' na ma'oondana ndo' mana jndana. 6Quia tuee' xcwe tsjom, teic'uaa na matseixuaa ts'aⁿ. Matso: “C'om'c'eendyo', macwjee'cañoom ts'aⁿ na macoco. Quio'yo' na nlajomndyo' ñ'eⁿñê.” 7Quia jo' tei'cantyja yolcu'ñeeⁿ. Jla'yo̱na nmaⁿ na ntyjo chom xjocanti 'naaⁿna. 8Ndo' joo yolcu na tijndo̱' n'om jluena nda̱a̱ nc'iaana na jndo̱' n'om: “Jeeⁿ 'o leii, cateijndei'ya'yo' seitye na cwilei'ñ'om'yo' ee majaanduu' chom 'naaⁿyâ.” 9Sa̱a̱ yolcu na jndo̱' n'om t'o̱o̱na nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: “Xonda̱a̱, ee xeⁿ nnts'aacheⁿna' na xocwijndeii na nleil'uee'ndyo̱ ncjo̱o̱yâ ndo' mati 'o. Yati catsalajnda'yo' na nleil'uee'ndyo'.” 10Ndo' yocheⁿ na ty'ela'jnda naⁿ'ñeeⁿ seitye, tyjee'cañoom nquii tsaⁿs'a na macoco. Quia jo' joo yolcu na m'aⁿc'eendye ty'equie'na quii' w'aa ñ'eⁿñê yuu na nleit'maaⁿ' na macocoom. Jnda̱ jo' ta̱' ndyueel'a. 11Jnda̱ chii mati tquie'cañom nt'omcheⁿ yolcundyua'ñeeⁿ. Jluena: “Aa ndi' ta, catseicanaaⁿndyu' 'ndyoots'a. Aa ndi' ta.” 12T'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱na: “Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo' ticwajnaⁿ'a 'o.” 13Ndo' tso Jesús nda̱a̱yâ: —Cala'no̱ⁿ'yo' na ñ'oommeiⁿ' cwit'mo̱o̱ⁿna' na c'om'c'eendyo', ee ticaliu'yo' cwaaⁿ xuee ndo' cwaaⁿ hora na ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee nncwja̱caño̱o̱ⁿya 'o. 14’Nntseina̱ⁿtya̱ nnda̱a̱'yo' cwiicheⁿ ñ'oom tjañoom' cantyja 'naaⁿ' na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om cañoom'luee. Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ na seijndaa'ñe na wjaa cwiicheⁿ tsjoomnancue na tquia. Tqueeⁿ'ñê mosoom'm ndo' tquiaaⁿ tsjo̱'ñjeeⁿ 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱na na nl'ana ts'iaaⁿ ñ'eⁿ joona'. 15’Nnom cwii joo naⁿ'ñeeⁿ tquiaaⁿ 'om meiⁿ s'om. Nnom cwiicheⁿ tquiaaⁿ ñe'we meiⁿ ndo' nnom cwiicheⁿ ñe'cwii meiⁿ cwii tquiaaⁿ. Tquiaaⁿ nnom cwii cwii joona cantyjati na sei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na nnda̱a̱ nnts'aa. Jnda̱ jo' jlueeⁿ'eⁿ, tjaaⁿ cwiicheⁿ tsjoomnancue. 16Juu ts'aⁿ na to'ñom 'om meiⁿ s'om mantyjacheⁿ tyoch'eeⁿ ts'iaaⁿ ñ'eⁿ joona'. Ndo' tantjomtyeeⁿ cwiicheⁿ 'om meiⁿ. 17Mati juu ts'aⁿ na to'ñom we meiⁿ, tyoch'eeⁿ ts'iaaⁿ ñ'eⁿ joona' ndo' tantjoom cwiicheⁿ we meiⁿ. 18Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na ñecwii meiⁿ to'ñom, tjaaⁿ tjaca'ñeeⁿ quii' tyuaa, jo' jo' tanty'ioom s'om 'naaⁿ' patrom 'naaⁿ'aⁿ. 19’Majndye xuee tjacaana' ndo' tyjee'nnda' patrom 'naaⁿna. Seijndaa'ñê na nncwjeeⁿ'eⁿ cwenta ñ'eⁿndyena cwanti tue'ntyjo̱ ta'ntjomna ñ'eⁿ s'om 'naaⁿ'aⁿ. 20Tyjee'cañoomjndyee juu ts'aⁿ na to'ñom 'om meiⁿ s'om. Maleichuuñ'eeⁿ s'om'ñeeⁿ, mandi ñ'eⁿ 'om meiⁿ na tantjoom. Tquiaaⁿ joona' nnom patrom 'naaⁿ'aⁿ. Tsoom: “'U ta, tquiaa' 'om meiⁿ s'om no̱o̱ⁿ. Canty'ia' je' luaa cwiicheⁿ 'om meiⁿ na jnda̱ tantjo̱ⁿya.” 21Tso patrom nnoom: “'U moso 'naⁿya, ya sa'. Tquioo' na tjoo' ts'om' ndo' na seicanda̱'. Meiiⁿ cwe' cwii ts'iaaⁿ na cachjoo sa̱a̱ 'u seicanda̱'. Je' nlqua̱a̱ⁿya 'u na t'maⁿti ts'iaaⁿ nntseixmaⁿ'. Ndo' na luaa' wendyo̱ nnc'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya.” 22Jnda̱ chii tyjee'cañoom juu ts'aⁿ na to'ñom we meiⁿ s'om. Tsoom: “'U ta, tquiaa' we meiⁿ s'om no̱o̱ⁿ. Canty'ia' je' luaa cwiicheⁿ we meiⁿ na jnda̱ tantjo̱ⁿya.” 23Tso patrom nnoom: “'U moso 'naⁿya, ya sa'. Tquioo' na tjoo' ts'om' ndo' na seicanda̱'. Meiiⁿ cwe' cwii ts'iaaⁿ na cachjoo sa̱a̱ 'u seicanda̱'. Je' nlqua̱a̱ⁿya 'u na t'maⁿti ts'iaaⁿ nntseixmaⁿ'. Ndo' na luaa' wendyo̱ nnc'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya.” 24Quia jo' na macanda̱ tyjee'cañoom juu moso na ñe'cwii meiⁿ s'om to'ñom. Tsoom nnom patrom 'naaⁿ'aⁿ: “'U ta, mantyjiiya na 'u ts'aⁿ na jeeⁿ majñoom' 'ndyo' moso 'naⁿ'. 'U cwe' matsei'we' cantyja na cwiwe' ntjom 'naⁿ', meiⁿ na nnom', meiⁿ na nntseicueendyu'. Macanda̱ nencjo̱o̱yâ moso 'naⁿ' jeeⁿ cwilajnda̱a̱yâ. 25Cwe' na nquiaya 'u, jo' chii tjo̱, tjo̱caty'iuya s'om 'naⁿ' quii' tyuaa. Luaa juuna', co'ñom'.” 26Ndo' t'o̱ patrom 'naaⁿ'aⁿ nnoom: “'U re moso na tia ts'aⁿndyu' ndo' na nchqueⁿ', cwa maxjeⁿ ntyji' na matseiwa̱ya ntjom meiiⁿ nchii nnco̱ jno̱o̱ⁿ'a, ndo' mawantjo̱ⁿya meiiⁿ nchii nnco̱ matseicatsuundyo̱. 27Cwe' nc'e jo' yati xeⁿ 'u seiwe' s'om 'naⁿya w'aa banco yuu na cwileiweya s'om 'naaⁿ nn'aⁿ, quia jo' to'ño̱ⁿ s'om 'naⁿya ñequio ts'iaaⁿnnomna' quia na tyja̱.” 28Ndo' tso patrom nda̱a̱ nt'omcheⁿ mosoom'm: “Catjei'yo' cwii meiⁿwaa' l'o̱o̱ⁿ ndo' quia'yo' juuna' l'o̱ juu ts'aⁿ na maleiñ'oom qui meiⁿ. 29Ee cantyjati na matseixmaⁿ ticwii cwii ts'aⁿ, xeⁿ ya ts'iaaⁿ mach'eeⁿ ñ'eⁿ juuna' quia jo' nnco'ñomtyeeⁿ na nleil'uee'ñê. Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na tis'a ts'iaaⁿ mach'ee, nlui' cantyjati chjoowi' na maleiñ'oomtyeeⁿ. 30Cwe' jo' catue'yo' moso nchqueeⁿ'm'aaⁿ' ch'eⁿ yuu na jaaⁿñe. Jo' jo' nnty'ioom ndo' nneiⁿnqueeⁿ ndei'n'oom.” 31’Ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, nndyo̱o̱nnda'a ñequio cha'tso ángeles 'naⁿya, na nntsa̱'ntjo̱ⁿya. Quia jo' nntseit'maaⁿ'ñena' ja na nncjo̱cajmaⁿ ntio 'naⁿya na jeeⁿ neiⁿncoo' caxuee na nncu'xa̱ⁿya nn'aⁿ. 32Ndo' nn'aⁿ na cha'waa tsjoomnancue nntjomndyena jo no̱o̱ⁿ. Quia jo' nnto̱ⁿ'a joona cha'xjeⁿ na mato̱ⁿ' cwii pasto canmaⁿ ñequio canch'ioo ntsmeiiⁿ'eⁿ. 33Nnts'aaⁿ na nncwintyjee' canmaⁿ ntyjaaⁿ'aⁿ ntyjaya ndo' canch'ioo nnts'aaⁿ na nncwintyjee' ntyjatymaaⁿ'. 34Maluaa' nnts'aa ja na cwiluiindyo̱ na matsa̱'ntjo̱ⁿya. Nntsjo̱o̱ nda̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ ntyjaa'a ntyjaya: “Quio'yo' 'o nn'aⁿ na jnda̱ jnda'yo' na matio'naaⁿñe Tsotya̱ya 'o. Cato'ñoom'yo' naya na mañequiaaⁿ na mati 'o cwilajomndyo' ñequio na matsa̱'ntjoom. Ee luaa' teiyoti seijndaa'ñê cwenta'yo' quia na tqueeⁿ tsjoomnancue. 35Ee tyom'aaⁿya na ñejndo̱'a ndo' tquia'yo' na tcwaa'a. Tyom'aaⁿya na ñe'c'ua ndaa ndo' tquia'yo' na t'ua. Tyoma'no̱o̱ⁿya cwii cwii tsjom'yo' yuu na ticata'jnaaⁿ' nn'aⁿ ja ndo' to'ñoom'yo' ja naquii' l'a'yo'. 36Tyom'aaⁿya na ntsaandyo̱ ndo' 'o jla'tsaaⁿ'ndyo' ja. Tyom'aaⁿya na wii'a ndo' 'o tyotsacajndo'yo' ja. Tyom'aaⁿya pra̱so ndo' tyotsantyja'yo' ja.” 37Quia jo' nn'aⁿ na m'aⁿ ntyjaa'a ntyjaya na la'xmaⁿna cantyja na maty'iomyana' nnt'o̱o̱na, nluena: “Ta, ¿cwaaⁿ nty'iaayâ 'u na ñe'jndo' ndo' tquiaayâ na tcwa', oo nty'iaayâ 'u na ñe'c'ua' ndaa ndo' ñetquiaayâ ndaatioo na t'ua'? 38¿Cwaaⁿ nty'iaayâ 'u na tyoma'noom' yuu na ticata'jnaaⁿ' nn'aⁿ 'u ndo' to'ño̱o̱ⁿyâ 'u quii'ntaaⁿyâ, oo na nty'iaayâ 'u na ntsaandyu' ndo' jla'tsaaⁿ'ndyô̱ 'u? 39¿Cwaaⁿ nty'iaayâ 'u na wi' oo na m'aaⁿ' pra̱so ndo' sacajndo̱o̱'â 'u?” 40Quia jo' ja na cwiluiindyo̱ na matsa̱'ntjo̱ⁿya nntsjo̱o̱ nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: “Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', meiⁿquia na l'a'yo' na teijndei'yo' cwii nn'aⁿya nmeiiⁿ na tit'maⁿ cwiluiiñe, nnco̱ teijndei'yo'.” 41’ Jnda̱ chii, ja na matsa̱'ntjo̱ⁿya nntsjo̱o̱ nda̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ ntyjaa'a ntyjatymaaⁿ': “Quindyo̱o̱'yo' nacañomya 'o nn'aⁿ na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na cat'uiiwi'na' 'o. Je' je' nntsa'yo' quii' chom na tijoom canduu' na juu jo' seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om cwentaa' tsaⁿjndii na nlco'wi'na' jom ñequio ángeles 'naaⁿ'aⁿ. 42Ee tyom'aaⁿya na ñe'jndo̱'a sa̱a̱ tînquia'yo' na nlcwaa'a. Tyom'aaⁿya na ñe'c'ua ndaatioo sa̱a̱ tînquia'yo' na nnc'ua. 43Tyoma'no̱o̱ⁿya yuu na ticata'jnaaⁿ' nn'aⁿ ja sa̱a̱ tîcato'ñoom'yo' ja. Tyom'aaⁿya na ntsaandyo̱ sa̱a̱ tîcala'tsaaⁿ'ndyo' ja. Tyom'aaⁿya na wii'a sa̱a̱ tîcatsajndo'yo' ja. Tyom'aaⁿya na pra̱so sa̱a̱ tîcatsantyja'yo' ja.” 44Quia jo' nnt'o̱o̱ naⁿ'ñeeⁿ no̱o̱ⁿ, nluena: “Ta, ¿cwaaⁿ ñenty'iaayâ 'u na ñe'jndo', oo na ñe'c'ua' ndaa, oo na ñeto'noom' yuu na ticata'jnaaⁿ' nn'aⁿ 'u, oo na ñet'oom' na ntsaandyu', oo na ñeteiwi', oo na ñet'oom' pra̱so sa̱a̱ tîcatei'jndeiiyâ 'u?” 45Quia jo' nntsjo̱o̱ nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: “Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', nc'e na tîcateijndei'yo' nn'aⁿya nmeiiⁿ na tit'maⁿ cwiluiindye, maty'iomna' nnco̱ tîcatei'jndei'yo'.” 46Ndo' nnc'oo naⁿ'ñeeⁿ yuu na tijoom cantycwii na nlco'wi'na' joona. Sa̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ cantyja na maty'iomyana' nnto'ñoomna na tijoom cantycwii na nnta'ndo'na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\