Mateo 28

1Jnda̱ teinom xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ judíos ndo' jnda̱ jaawixuee xuee najndyee smanaⁿ, quia jo' tja María Magdalena ñequio cwiicheⁿ María, ty'ecajndoo'na tsei'tsuaa. 2Mats'ia jo' jndeii s'eii. Ee cwii ángel cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿ cañoom'luee, jndyocueeⁿ na waa tsei'tsuaa. Teiño̱o̱ⁿ tsjo̱' na ta̱' 'ndyoo tsei'tsuaa'ñeeⁿ, tjacjom nacjoo'na'. 3Cha'waañê caxueeñê cha'cwijom chomtsuee. Ndo' canchii' liaⁿ'aⁿ cha'na canchii' tsaaⁿ. 4Ndo' sondaro na cwil'a cwenta tsei'tsuaa, quia na nty'iaana ángel'ñeeⁿ tyoteindyena, tquiaandyena nomtyuaa, cha'cwijom l'oo joona. 5Quia jo' seineiⁿ ángel nda̱a̱ yolcu'ñeeⁿ, tsoom: —Tilacatyuendyo'. Ee mantyjiiya na Jesús cwil'ue'yo', nquii tsaⁿ na ty'ioom nn'aⁿ ts'oom'naaⁿ. 6Je' tac'oomñê ñjaaⁿ, ee na jnda̱ mawando'xcoom na tueeⁿ'eⁿ cha'xjeⁿ ñ'oom ñetsoom. Quiocanty'ia'yo' yuu ñetacatyeeⁿ. 7Jnda̱ jo' calatyua'yo', catsalacandii'yo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê na jnda̱ mawando'xcoom. Ndo' candu'yo' na mawjaañetyeeⁿ ts'o̱ndaa Galilea, jnda̱ jo' catsantjo̱'yo'. Jo' jo' nleicwindyo' ñ'eⁿñê. Ñ'oommeiiⁿ jndyo̱catsjo̱o̱ya nda̱a̱'yo'. 8Ndo' yolcu'ñeeⁿ, jndeii jlui'na tsei'tsuaa, jeeⁿ tyuena ndo' neiiⁿna. Jla'tyuaa'na na nla'candiina nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê na luaa' jndyena. 9Ndo' mats'ia jo' tjomndyena Jesús. Tquiaaⁿ na xmaⁿndyena. Ndo' ta'na cantyena, ta'xcweendyena nc'eeⁿ na tyola't'maaⁿ'ndyena jom. 10Ndo' tso Jesús nda̱a̱na: —Tilacatyuendyo'. Catsa'yo', tsalacandii'yo' nn'aaⁿya na c'oona ts'o̱ndaa Galilea. Jo' jo' nnty'iaana ja. 11Yocheⁿ na 'oo yolcu'ñeeⁿ, nt'om sondaro na tyol'a cwenta tsei'tsuaa ty'equie'na quii' tsjoom Jerusalén, ty'ela'candiina ntyee na cwiluiitquiendye cha'tso na tuii. 12Ndo' ntyee'ñeeⁿ jla'tjoom'na ñ'oom ñequio nn'aⁿ na cwiluiitquiendye naquii' tsjoom, mat'maaⁿ' tsjo̱'ñjeeⁿ tquiana nda̱a̱ sondaro'ñeeⁿ. 13Ndo' jluena nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: —Candu'yo' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwe' natsjom tquie'cañom nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿ Jesús. Tquiocanty'ueena sei'ts'o 'naaⁿ'aⁿ xjeⁿ na cwinda'yo'. 14Tinc'om'yo' ñ'omtiuu tjaa ljo' nntjom'yo', ee xeⁿ nndii gobiernom ñ'oomwaa', jâ manquiuuyâ chiuu nlui'ljuu' ñ'oom 'naⁿ'yo' luaa'. 15Ndo' to'ñoom sondaro tsjo̱'ñjeeⁿ'ñeeⁿ. To̱'na, tyot'oomna ñ'oom cha'xjeⁿ na jnda̱ jndyena na caluena. Cwe' jo' hasta je'cheⁿ ndicwaⁿ cwila'neiⁿ nn'aⁿ judíos na ty'ecanty'uee nn'aⁿ sei'ts'o 'naaⁿ' Jesús. 16Quia jo' jâ na canchoo'cwiindyô̱ saayâ ts'o̱ndaa Galilea. Saawaayâ cwii ta yuu na jnda̱ seicandii Jesús na catsaayâ. 17Xjeⁿ na nty'iaayâ jom tyolat'maaⁿ'ndyô̱ jom. Sa̱a̱ ñ'eeⁿ cwantindyô̱ na tijndaa' nquiuuyâ aa mayuu' na jom. 18Quia jo' seicandyoo'ñê nacañoomyâ. Tsoom nda̱a̱yâ: —Nandye cañoom'luee ñequio tsjoomnancue, cha'waa matseixmaⁿya najndo̱, 19jo' chii catsa'yo' na m'aⁿ nn'aⁿ ticwii cwii ndyuaa. Nñe'quia'yo' ñ'oom naya nda̱a̱na cha nla'yu'na ñ'eⁿndyo̱. Calats'oomndyo' joona ñequio xuee' Tsotya̱ya, ñequio xuee Ja na Jnaaⁿ, ndo' ñequio xuee' Espíritu Santo. 20Cat'mo̱ⁿ'yo' na cala'canda̱na cha'tso ñ'oom na jnda̱ tquiaya nda̱a̱'yo'. Ndo' cjaañjoom' n'om'yo' na m'aaⁿya ñ'eⁿndyo' ticwii xuee, hasta na nntycwii tsjoomnancue. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\