Mateo 5

1Quia na nty'iaa' Jesús na jndye nn'aⁿ, tjawaaⁿ cwii ta. Jnda̱ na tjacjom, ty'entyja' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. 2To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na t'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. 3Tsoom: —Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na cwila'no̱ⁿ' na nty'iaandye jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, ee naⁿ'ñeeⁿ cwila'jomndyena cantyja na matsa̱'ntjoom. 4’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na chjoo' n'om cantyja jnaaⁿna, ee quia nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na t'maⁿ n'omna. 5’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na cwituee'ndyecje jo nnom Ty'o̱o̱ts'om ee nndaana na nnc'omna tsjoomnancue xco. 6’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na m'aⁿna cha'cwijom na ñe'jndo'na ndo' ñe'cwena ee na ntyjaa' n'omna na nnda̱a̱ nl'ana yuu na maty'iomyana'. Ee canda̱a̱'ya nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cwicantyjaa' n'omna. 7’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ na wi' n'om nc'iaa, ee nnc'oom Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'oom joona. 8’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na lju' naquii' n'om, ee nnty'iaa nda̱a̱na nquii Ty'o̱o̱ts'om. 9’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na cwita'ya nc'iaa na cwila'ntja'ndye, ee nntseicajndyu Ty'o̱o̱ts'om joona ntseinaaⁿ. 10’Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na cwintyjo̱ nc'iaana joona nc'e na m'aⁿna cantyja na maty'iomyana', ee la'xmaⁿ naⁿ'ñeeⁿ cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 11’Mañequiaana' na neiⁿ'yo' quia na cwila'jnaaⁿ' nn'aⁿ 'o, ndo' quia cwita'wi'na 'o ndo' cwituee'na cha'tso nnom ñ'oomwi' nacjo'yo' na cwe' cantu nc'e na m'aⁿ'yo' cantyja 'naⁿya. 12C'om'yo' na t'maⁿ n'om'yo' ndo' catseicwaljoo'tina' na neiⁿ'yo' ee t'maⁿ naya cwenta'yo' cwiwiwe cañoom'luee. Ee malaa'ti' tyolei'ntyjo̱ nn'aⁿ profetas na tyoñe'quia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om tandyo xuee, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntjom' 'o nawi'ñeeⁿ. 13’'O cwiluiindyo' tsjaaⁿ'chjeⁿ', sa̱a̱ xeⁿ na jnda̱ jlui' na chjeⁿ'na', ¿ljo' ñ'eⁿ cwii nleichjeⁿ'nnda'na'? Meiⁿchjoo tjaa yuu cwii nleil'uena', jo' chii cwe' cwityeⁿnquiee' nn'aⁿ ndo' cwicandyuena joona'. 14’'O cwiluiindyo' chom na cwiwixuee jo nda̱a̱ nn'aⁿ tsjoomnancue. Cwii tsjoom na wacatyeeⁿ xqueⁿ ta, xocanda̱a̱ nncwanty'iu juuna'. 15Mati xotseicw'aa ts'aⁿ cwii xjocanti ndo' nncwjaa'ñeyom juuna' nacjee' ts'oom castom. Maxjeⁿ nntseintyja ts'aⁿ juuna' cha ya nntseixueena' nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ na m'aⁿ naquii' w'aa. 16Malaa'ti' c'om' 'o na calaxueendyo' nda̱a̱ nn'aⁿ cha nla'no̱ⁿ'na na cwil'a'yo' cha'tso nnom na maty'iomyana'. Ndo' cantyja 'naⁿ'yo' nla't'maaⁿ'ndyena Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee. 17Mati tso Jesús: —Ticala'tiuu'yo' na jndyo̱o̱ na nntseityuii'a chiuu waa na t'maⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, meiⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na tyoñe'quia profetas. Jndyo̱o̱ na nntseicanda̱ya joona' cha nlei'tquioo' chiuu waa na mayuu'cheⁿ ñe'cat'mo̱o̱ⁿna'. 18Ee mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, yocheⁿ na ndicwaⁿ waa tsjo̱'luee ñequio tsjoomnancue, xoca'ndiina' meiⁿcwii ljeii cachjoo na ndii'na' naquii' ljeii na tqueⁿ Moisés, hasta xjeⁿ jnda̱ jlui'ljuu'ñ'eⁿna'. 19Nc'e na luaa', meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na titseicanda̱ cwii ñ'oommeiiⁿ na cachjoona', ndo' ma'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nc'iaaⁿ'aⁿ ya meiiⁿ tila'canda̱na juuna', tjaa yuu l'ueñê cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ 'ñeeⁿ juu na matseicanda̱ ñ'oommeiiⁿ ndo' naljo' ma'mo̱ⁿ na cal'a nc'iaa', juu matseijndaa'ñena' na t'maⁿ l'ueñe cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 20Jo' chii candye'yo' nntsjo̱o̱, xeⁿ tilacanda̱a̱'ndyo'ti'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, nchiiti na cwil'a nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, quia jo' xonnda̱a̱ ntsaquiee'ndyo' cantyja na matsa̱'ntjoom. Macaⁿna' na 'o nncwinom'ti'yo' na ya nl'a'yo' nchiiti cha'na cwil'a naⁿ'ñeeⁿ. 21’'O jnda̱ jndye'yo' ñ'oom na tyolue nn'aⁿ nda̱a̱ welooya na matsona': “Tintseicue' x'ia' ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nnts'aa na ljo', maxjeⁿ nnt'uiityeⁿna' juu.” 22Jo' chii nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiiⁿ cwe' na nntseiw'ii ts'aⁿ x'iaa' maxjeⁿ nnt'uiityeⁿna' jom. Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseineiⁿ ñ'omjnaaⁿ' nnom x'iaa', maxjeⁿ nntu'xeⁿ nn'aⁿ na cwiluiitquiendye wats'om t'maⁿ juu. Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nntseijoom'ñe quioo' x'iaa', maxjeⁿ matsona' na nntioomñê juuna' naquii' chom b'io. 23’Jo' chii quia na ma'tioo' 'naⁿ jo nnom tio na mañequiaa' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, ndo' xeⁿ juu xjeⁿ'ñeeⁿ macjaañjoom' ts'om' na tiya m'aaⁿ x'ia' ñ'eⁿndyu', 24quia jo' ca'ndii' 'naⁿ' jo' jo', chii cja', catsa'jndyee' na caljoyaandyo' ñ'eⁿ x'ia'. Nda̱nquia, chii candyo'nnda' na nñequiaa' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 25’Yocheⁿ na ndicwaⁿ wanaaⁿ, queⁿndyu' na caljondyo'ya'yo' ñ'oom na maleichuuna' 'o ñ'eⁿ x'ia' cha tints'aana' na juu ts'aⁿ na m'aⁿ'ntiaa'ndyo' ñ'eⁿñe nntseiquioom 'u l'o̱ jwe. Ndo' jwe'ñeeⁿ nñequiaaⁿ cwenta 'u luee sondaro, Ndo' joona mana nntuee'na 'u w'aancjo. 26Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ njom', xocalui' jo' jo', hasta quia na jnda̱ tiom'nchaa'ndyu'. 27’'O jnda̱ jndye'yo' ñ'oom na tyoñe'quia nn'aⁿ na matsona': “Tijoom xuee nnc'oom'ya' ñ'eⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ.” 28Sa̱a̱ nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na cwe' manty'iaa' cwii yuscu na matseiqueeⁿ ts'oom juu, maxjeⁿ matsona' na mam'aaⁿyaaⁿ ñ'eⁿñe ee na luaa' matseitioom. 29’Macwe' jo' xeⁿ cantyja na manty'ia' wjaañ'oomna' 'u na matsei'tjo̱o̱ndyu' nnom Ty'o̱o̱ts'om, queⁿ' cheⁿnncu' xjeⁿ cha'cwijom na macwji' ts'om njom' ndo' matquie' juuna' cha taxocatseitjo̱o̱ndyu'ti'. Ee ñecuaa meiiⁿ na tacanda̱a̱'ndyu' sa̱a̱ nncu' nlui'n'maaⁿndyu'. Ndo' xeⁿ tiñe'queⁿ' cheⁿnncu' xjeⁿ cantyja 'naⁿ', meiiⁿ na canda̱a̱'ndyu' ñe'c'oom', meiⁿchiuucheⁿ b'io nncju'na' 'u. 30Ndo' xeⁿ wjaañ'oomna' 'u na matsei'tjo̱o̱ndyu' nnom Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿ' ts'o̱' ntyjaya, queⁿ' cheⁿnncu' xjeⁿ cha'cwijom na matyjee' ndo' matquie' juuna' cha xotseitjo̱o̱ndyu'ti'. Ee ñecuaa meiiⁿ na tacanda̱a̱'ndyu' sa̱a̱ nncu' nlui'n'maaⁿndyu'. Ee xeⁿ tiqueⁿ' cheⁿnncu' xjeⁿ cantyja 'naⁿ', meiiⁿ na canda̱a̱'ndyu' ñe'c'oom', maxjeⁿ nncju'na' 'u b'io. 31’Mati waa ñ'oom na tyoñequiaa Moisés na meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseityuii' ljeii 'naaⁿ' ñ'eⁿ scuu', tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom'm na nluii ljeii cantyja na mato̱ⁿ'ñê ñ'eⁿ scoom'm. 32Sa̱a̱ je' candye'yo' ñ'oom na nntsjo̱o̱ nnco̱. Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseityuii' ljeii 'naaⁿ' ñ'eⁿ scuu', cwii na meiⁿnquia na s'aa scoom'm na nchii ñet'oomya ñequio cwiicheⁿ ts'aⁿ, cha'cwijom nqueⁿ mach'eeⁿ na c'oomya scoom'm ñ'eⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ. Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nncoco ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ, matsona' na cwe' m'aⁿyana. 33’Mati jnda̱ jndye'yo' ñ'oom na tyolue nn'aⁿ teiyo nda̱a̱ welooya na matsona': “Tilqueⁿ'tyeⁿ' ñ'oom na ntyji'ya' na xonda̱a̱ nntseicanda̱a̱'ndyu', sa̱a̱ ñ'oom na jnda̱ tqueⁿ'tyeⁿ', catseicanda̱a̱'ndyu' juuna' nnom Ta Ty'o̱o̱ts'om.” 34Sa̱a̱ je' nnco̱ matsjo̱o̱ nndye'yo': Meiⁿcwii ñ'oom tilqueⁿ'tyeⁿ'yo' na nntjei'yo'yo' ñ'oom jii' Ty'o̱o̱ts'om. Ee jom tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñê. Mati meiⁿcwii ñ'oom tilqueⁿ'tyeⁿ'yo' na nntjei'yo'yo' ñ'oom na ntyjii cañoom'luee, ee juuna' cwiluiiñena' ndio 'naaⁿ'aⁿ, ndo' na ljo' nndu'yo' matseijomna' na cwindu'yo' jii' Ty'o̱o̱ts'om. 35Meiⁿcwii ñ'oom tilqueⁿ'tyeⁿ'yo' na nntjei'yo'yo' ñ'oom na ntyjii tsjoomnancue, ee juuna' m'aaⁿna' nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' na nndu'yo' naljo', matseijomna' na cwindu'yo' jii' Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' meiⁿcwii ñ'oom tilqueⁿ'tyeⁿ'yo' na nntjei'yo'yo' ñ'oom na ntyjii tsjoom Jerusalén, ee tsjoom'ñeeⁿ cwiluiiñena' tsjoom' nquii Ty'o̱o̱ts'om na matsa̱'ntjom. Ndo' na nndu'yo' naljo' matseijomna' na cwindu'yo' jii' Ty'o̱o̱ts'om. 36Ndo' meiⁿcwii ñ'oom tilqueⁿ'tyeⁿ' cjo' nncu' ee 'u tjaa ljo' tseixmaⁿ' na nntsa' na nleicanchii' oo nleintom meiiⁿ ñe'cwii sooxqueⁿ'. Macanda̱ nquii Ty'o̱o̱ts'om nnda̱a̱ nnts'aaⁿ na ljo'. Jo' chii na nntsu' ñ'oom'ñeeⁿ matseijomna' na matsu' jii' Ty'o̱o̱ts'om. 37Quia na macwji'yuu'ndyu' cwii ñ'oom ndo' matsu' na mayuu' juuna', cats'aana' na mayuu' ñ'oom'ñeeⁿ. Ndo' quia na matsu' na tiyuu', cats'aana' na tiyuu' ñ'oom'ñeeⁿ. Ee cantyjati ñ'oom na nntseicwaljo'ti' na nntseijndeii' 'ndyo' hasta nntseitiuu' na nntsu' jii' Ty'o̱o̱ts'om, ñ'oom'ñeeⁿ cwinaⁿna' na m'aaⁿ nquii tsaⁿjndii. 38’'O jnda̱ jndye'yo' ñ'oom na tyolue nn'aⁿ teiyo na matsona': “Cwaaⁿ cwii nnom nawi' mach'ee ts'aⁿ ñ'eⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, mati nleijndaa' na nntjom jom. Aa ts'omnnom x'iaaⁿ'aⁿ seiquiee'ñê, mati catjom jom. Aa tsei'n'om x'iaaⁿ'aⁿ tcoom, maxjeⁿ mati jom majo'ti catjoom.” 39Sa̱a̱ je' nnco̱ matsjo̱o̱ nndye'yo': Til'ueendyu' na nnjoom quia na maco'wi' ts'aⁿ 'u. Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mmeiⁿ' nda' ntsmaⁿ' ntyjaya, mati ntyjatymaaⁿ' quiaa' na mmeiiⁿ'eⁿ nda'. 40'Ñeeⁿ juu na maqueⁿ ñ'oom nacjo' na ñe'cuee' ñ'oom 'u wats'iaaⁿ ñe'cwjeeⁿ'eⁿ cotom', mati quiaa' na nncjaañ'oom liaaso'. 41'Ñeeⁿ juu na mach'ee na jndei'na' cja' ñ'eⁿñê na ncja'chu' xuu 'naaⁿ'aⁿ cwii kilómetro, cja' meiiⁿ we. 42Ts'aⁿ na macaⁿ 'naⁿ njom', quiaa' nnoom, ndo' ts'aⁿ na maco̱ⁿ, nchii nntsa' ndoo' ticandi'. 43’Mati 'o jnda̱ jndye'yo' ñ'oom na tyolue nn'aⁿ teiyo, na matsona': “Catsa' na wi' ts'om' x'ia' ndo' catseita̱a̱' ts'om' ts'aⁿ na jndoo' 'u.” 44Sa̱a̱ je' nnco̱ matsjo̱o̱ nndye'yo': Cal'a'yo' na wi' n'om'yo' nn'aⁿ na jndoo 'o. Ndo' calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na cwita'wi' 'o. 45Quia jo' nluiindyo' ntseinda Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee. Ee jom mach'eeⁿ na manty'iaa' ñe'quioom' 'naaⁿ'aⁿ nn'aⁿ na ya nn'aⁿndye ndo' mati nn'aⁿ na wi'ndye. Ndo' matseicuaa'aⁿ yuu na m'aⁿ nn'aⁿ na cwil'a na maty'iomyana', ndo' nn'aⁿ na cwil'a na ticaty'iomyana'. 46Ee xeⁿ macanda̱ nn'aⁿ na wi' n'om 'o, cwil'a'yo' na wi' n'om'yo', ¿aa cwila'tiuu'yo' na cjaawee' ts'om Ty'o̱o̱ts'om? ¿Aa nchii majo'ti cwil'a nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om cwentaa' gobiernom? 47Ndo' xeⁿ cwe' ncjoondyo' cwiñe'quia'yo' na xmaⁿndyo', ¿yuuwaa na jeeⁿ ya cwil'a'yo'? Ee malaa'ti' m'aⁿ nn'aⁿ na tyoola't'maaⁿ'ndye Ty'o̱o̱ts'om. 48C'om'yo' na canda̱a̱' na wi' n'om'yo' nn'aⁿ cha'xjeⁿ nquii Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee, canda̱a̱' m'aaⁿ na candya' ts'oom joona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\