Mateo 6

1’Queⁿ'yo' cwenta quia na nl'a'yo' cwii nnom na maty'iomyana', nchii nl'a'yo' cwe' cha na canty'iaa nn'aⁿ, ee xeⁿ na ljo', tjaa'naⁿ naya 'naⁿ'yo' jo nnom Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee. 2Cwe' nc'e jo' quia mache' naya cwii ts'aⁿ, catsa' na ñenncu' ntyji', tintseixuaandyu'. Ee m'aⁿ nn'aⁿ na cwe' cwil'aya na ya nn'aⁿndye. Cwi'oona lan'om ñequio n'om nantaa c'uaa ndyueena na cwil'ana naya ndyeñeeⁿ', cha queⁿ nn'aⁿ cwenta ndo' cala't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona. Mayuu'cheⁿ nntsjo̱o̱ nndye'yo', cwe' tomti juu cantyja na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona, jo' na cwita'ntjomna. 3Sa̱a̱ 'u je', quia na mache' naya ts'aⁿ, tica'mo̱ⁿ' na nljeii cwiicheⁿ ts'aⁿ, meiiⁿ ts'aⁿ na jeeⁿ ya ñ'oom ñ'eⁿndyu'. 4Cats'aana' na ñenncu' ntyji' naya na mache'. Ndo' nquii Tsotye' na manty'iaaⁿ'aⁿ ljo' mache' na cwe' nty'iu, jom nntseinoomñê ljo' na matseitjo̱o̱na' 'u. 5’'O quia na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, tal'a'yo' cha'na joo nn'aⁿ na cwe' cwil'aya na ya nn'aⁿndye. Ee joona jeeⁿ ya nquiuna na jndoo'cheⁿ nn'aⁿ cwimeintyjee'na, cwila'neiⁿna nnom Ty'o̱o̱ts'om naquii' lan'om ndo' jo nqui nantaa. Mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, cwe' tomti juu na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona jo' na cwita'ntjomna. 6Sa̱a̱ 'u je', quia matsei'neiⁿ' nnom Ty'o̱o̱ts'om, cja'quie' naquii' wa', catseicu' 'ndyoots'a', ndo' catseineiⁿ' nnom Tsotye' na m'aaⁿ na titquioo'ñe. Ndo' jom na noom'm meiiⁿ titquioo'ñê, nntseinoomñê ljo' na matseitjo̱o̱na' 'u. 7’Quia na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, tandu'yo' ñ'oom na ñejuu ñejuuna', cha'xjeⁿ quil'a nn'aⁿ na ticata'jnaaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Ee joona cwila'tiuuna na jndye ndii' cwiluena, jo' na mañeeⁿ. 8'O je' til'a'yo' cha'na cwil'a joona. Ee Tsotye'yo' ntyjiijndaa'ñê cwaaⁿ 'naⁿ na macaⁿna' 'o cwii tjo̱o̱cheⁿ na cwitaⁿ'yo' nnoom. 9Quia na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, luaa candu'yo': Tsotya̱a̱yâ na m'aaⁿ' cañoom'luee, ñequii'cheⁿ catseit'maaⁿ'ñena' xue'. 10Candyo cantyja na matsa̱'ntjom'. Caluii cantyja na l'ue ts'om' nnom tsjoomnancue cha'xjeⁿ na macwiluii cañoom'luee. 11Quiaa' nantquie 'naⁿ' na macaⁿna' jâ xuee je'. 12Catseit'maⁿ ts'om' jâ natia na jnda̱ l'aayâ cha'xjeⁿ jâ cwilat'maⁿ n'o̱o̱ⁿyâ nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nda̱a̱yâ. 13Cateijndei' na ticjaachuuna' jâ na nl'aayâ yuu na ticatsa̱'ntjomna'. Ndo' catseicandyaandyu' jâ cantyja 'naaⁿ' juu natia. Ee cha'waa na yo na cwii wjaana' 'u cwiluiindyu' na matsa̱'ntjom', ndo' cwiluiindyu' najndu', ndo' tseixmaⁿ' na catseit'maaⁿ'ñena' 'u. Amén. 14’Xeⁿ 'o cwilat'maⁿ n'om'yo' nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nda̱a̱'yo', quia jo' mati Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee, nntseit'maⁿ ts'oom 'o na cwila'tjo̱o̱ndyo' nnoom. 15Sa̱a̱ xeⁿ 'o ticalat'maⁿ n'om'yo' nc'iaa'yo' na cwila'tjo̱o̱ndye nda̱a̱'yo', quia jo' mati Tsotye'yo' xocatseit'maⁿ ts'oom 'o jnaⁿ'yo' na waa. 16’Quia na cwila'cwejndo'ndyo', til'a'ya'yo' na taquiomya nda̱a̱'yo' cwe' cha na caliu nn'aⁿ na ljo' cwil'a'yo'. Ee m'aⁿ nn'aⁿ na cwe' cwil'ayana taquiomya nda̱a̱na, cha ca'mo̱ⁿna' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'cwejndo'ndyena. Mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, cwe' tomti juu na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona, jo' na matseinoomñena' na cwila'cwe'jndo'ndyena. 17Sa̱a̱ 'u je' quia matsei'cwejndo'ndyu', cwjaa'ndyu' ncheⁿ' xqueⁿ', camaⁿ' njom', 18cha ticwitquioo' jo nda̱a̱ nn'aⁿ na matsei'cwejndo'ndyu', macanda̱ nquii Tsotye' na m'aaⁿ na titquioo'ñê nlqueeⁿ cwenta. Ndo' jom na noom'm meiiⁿ titquioo'ñê, nntio'naaⁿñê 'u. 19’Tilatjom'yo' 'naⁿ na jndana' nnom tsjoomnancue yuu m'aⁿ canty'ua na nla'ndaa' joona', ndo' yuu na nlquii ch'meiⁿ, ndo' yuu na nnda̱a̱ nnc'ooquie' naⁿcanty'ue na nntjeii'na joona'. 20Sa̱a̱ joo naya 'naⁿ'yo' na quit'maⁿ n'om'yo' calatjom'yo' joona' jo nandye cañoom'luee yuu na xocwa' canty'ua, meiⁿ na nlquii ch'meiⁿ ndo' meiⁿ na nnc'ooquie' naⁿcanty'ue na nntjeii' joona'. 21Ee yuu na cwila'we'yo' naya na cwilatjom'yo', jo' jo' ntyjaa' n'om'yo'. 22’Quia na mandi' ñ'oom na mayuu', matseijomna' 'u cha'na ts'aⁿ na tquioo'ya na xuee manty'iaa'. Ee quia matsei'no̱ⁿ' ñ'oom na mayuu'ñeeⁿ quia jo' mateijndeiina' cha'waa na m'aaⁿ'. 23Sa̱a̱ xeⁿ tiñe'candi' ñ'oom na mayuu', matseijomna' 'u cha'na ts'aⁿ na tis'a n'omnnom na m'aaⁿ na nchjaaⁿ'. Ee meiiⁿ na mandi' ñ'oom'ñeeⁿ sa̱a̱ xeⁿ tixocatsei'no̱ⁿ' na mayuu' juuna', naquii' ts'om' matsei'xmaⁿ' cha'cwijom na jaaⁿñeñ'eⁿ. 24’Tjaa'naⁿ 'ñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nndi'ntjomtyeⁿ nnom we patrom na ñejom. Ee nnc'oom ts'aⁿ na ticuee' ts'oom cwii patrom'ñeeⁿ, ndo' nnc'oom na wi' ts'oom cwiicheⁿ. Oo nnts'aana' na nntseit'maaⁿ'ñê cwii naⁿ'ñeeⁿ, ndo' cwiicheⁿ til'ueñe. Xeⁿ na jeeⁿ cwiqueⁿndyo' na nla'tjom'yo' 'naⁿ na nleityandyo' xocju'naaⁿñena' na nla't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om, ee we ntyja nmeiⁿ' xonda̱a̱ nndye'ntjom'yo' na ñejom. 25’Cwe' nc'e jo', nndye'yo' nntsjo̱o̱: Tanc'om'yo' na jeeⁿ jndye m'aaⁿ' n'om'yo' na cwitando'yo' tsjoomnancue, ljo' na nlcwa'yo' oo na nncwe'yo', ndo' lia'yo' chiuu nleitsaaⁿ'ndyo'. Ee Ty'o̱o̱ts'om mantyjeeⁿ cantyjati na cwitando'yo' majndeiiticheⁿ na cwe' nantquie na cwicwa'yo'. Mantyjeeⁿ hasta cha'waandyo' 'o, majndeiiticheⁿ na cwe' liaa na cwicwee'yo'. 26Queⁿ'yo' cwenta cantyja 'naaⁿ cantsaa na ma'ntyja jo nandye. Jooyo' tjaa ljo' cwinomyo' na nntyjeendyeyo' na nla'weyo' nantquie na nleil'ue 'io cha. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', nquii Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee mañequiaaⁿ na cwicwa' jooyo'. Ndo' 'o cajndandyo'ti'yo' ntyjeeⁿ, nchiiti cantsaa. 27Mati ¿cwaaⁿ cwiindyo' 'o nnda̱a̱ nnts'aa na nleitcooñeti cwe' na jeeⁿ jndye matseitiuu? 28’Quia jo' ¿chiuu na jeeⁿ jndye m'aaⁿ' n'om'yo' cantyja chiuu na nleitsaaⁿ'ndyo'? Queⁿ'yo' cwenta, n'oom ljaa' quii' jnda̱a̱, ya cwiwijnda̱na'. Neiⁿncoo' cwiwaa' ljaa'. Tiquil'ana' ts'iaaⁿ, meiⁿ tiquil'ana' tsaⁿ na nluii liaana'. 29Sa̱a̱ nndye'yo' nntsjo̱o̱: Juu rey Salomón meiiⁿ jeeⁿ tyañê, ndo' tjacantyja na ya 'naⁿ na tyoleichom, sa̱a̱ tîcatseijomna' na neiⁿncoo' liaⁿ'aⁿ cha'na neiⁿncoo' cwii ljaa'meiⁿ'. 30Ndo' xeⁿ laa'ti' matseichjoomñe Ty'o̱o̱ts'om ljaa' quii' jnda̱a̱ na niomna' xuee je' ndo' 'io cha nlcona', majndeiiticheⁿ ntyjeeⁿ chiuu nlcwee'yo' liaa, 'o nn'aⁿ na ticala'yu'ya n'om'yo'. 31Jo' chii tanc'om'yo' na jeeⁿ jndye m'aaⁿ' n'om'yo' na nndu'yo': “¿Chiuu nl'aayo̱o̱ na nlcwaa'a ndo' na nncwa̱a̱ya?” oo nndu'yo': “¿Chiuu nl'aayo̱o̱ na nleijndaa' liaaya?” 32Ee ñenquii'cheⁿ nmeiⁿ' cwil'uee'ndye nn'aⁿ na tic'om nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee mantyjeeⁿ na tjo̱o̱ndyo' cha'tso nmeiⁿ'. 33Sa̱a̱ najndyee quiandyo' na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om 'o. Ndo' cal'a'yo' yuu na maty'iomyana' cha'xjeⁿ na l'ue ts'oom, quia jo' nñequiaaⁿ cha'tso nmeiⁿ' na macaⁿna' 'o. 34Jo' chii tinc'om'yo' na jeeⁿ jndye m'aaⁿ' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' 'naⁿ na nlcaⁿna' 'o xuee na cwii wjaana'. Ee xuee 'io waanquia ñ'omtiuu cwentaa'na'. Xuee je' malei'tyeⁿ nawi' na chuuna' cwenta'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\