Mateo 9

1Quia jo' tuo̱nnda' Jesús ts'om w'aandaa ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Tei'ty'ioo'na ndaaluee. Mana tquiena tsjoom yuu na mac'eⁿ Jesús. 2Ndo' tquioñ'om nn'aⁿ cwii ts'aⁿwii' na m'aaⁿ, cwe' ñ'eⁿ tsuee. Tsaⁿ'ñeeⁿ tycutqueeⁿ tei'ljoo jom mana teintjeiⁿ nc'eeⁿ. Quia na nty'iaa' Jesús na t'maⁿ cwila'yu'ya n'om naⁿ'ñeeⁿ, tsoom nnom tsaⁿwii': —'U jndaaya, c'om' t'maaⁿ'ndyu' ts'om'. Ja jnda̱ seit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya 'u cha'tso jnaⁿ' na waa. 3Quia jo' cwanti nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés tyom'aaⁿ' n'omna, cwiluena: “Tsaⁿm'aaⁿ' ñ'oom ntjeiⁿ matseineiiⁿ ee mach'eeⁿ na ljo'yu cwiluiiñê ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om.” 4Jesús maxjeⁿ mantyjeeⁿ na luaa' cwila'tiuuna. Jo' chii tsoom nda̱a̱na: —¿Chiuu na ticuaaya nquiu'yo' ñ'eⁿndyo̱? 5¿Cwaaⁿ ñ'oom cwila'tiuu'yo' na tijndei'tina' na nntsjo̱o̱ nnom tsaⁿm'aaⁿ, aa nchii cha'na jnda̱ tsjo̱o̱ nnoom na matseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿ'aⁿ na waa? Oo ¿aa nchii nquiu'yo' na jndei'tina' na nntsjo̱o̱ quicantyjaaⁿ, cjaacaⁿ? 6Queⁿ'yo' cwenta, ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoom'luee m'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱'yo' na waa na jndo̱ na matseixmaⁿya tsjoomnancuewaañe na nntseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿ nn'aⁿ. Quia jo' tsoom nnom ts'aⁿ na ntjeiⁿ nc'ee: —'U re, quicantyja', catseilcwiindyu' tsuee 'naⁿ'. Cja'to' wa'. 7Ndo' teicantyjaaⁿ, mana tjaaⁿ waⁿ'aⁿ. 8Ndo' tmaaⁿ' nn'aⁿ na nty'iaa na luaa', tyueneiiⁿna ndo' tyola't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om na tquiaaⁿ najneiⁿ nnom Jesús na nnteijndeiina' nn'aⁿ. 9Jlui' Jesús jo' jo', mana tjaaⁿ. Ndo' ljeiiⁿ ja na jndyuya Mateo. Wacatya̱ⁿ w'aa yuu cwitioom nn'aⁿ ts'iaaⁿnda̱a̱na cwentaa' gobiernom. Tsoom no̱o̱ⁿ: —Candyo'tseijomndyu' ñequio ts'iaaⁿ na mats'aa. Mañoom' teicantyjaya, tjo̱tseijomndyo̱ ñequioñê. 10Luaa tuii, wacatyeeⁿ Jesús nacañoom' meiⁿsa w'aya. Ndo' naⁿcwito'ñoom ts'iaaⁿnda̱a̱ nn'aⁿ cwentaa' gobiernom ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja na nquiu nn'aⁿ fariseos, ñe'naaⁿ' meindyuaandyena ñ'eⁿñê ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. 11Sa̱a̱ quia na nty'iaa nn'aⁿ fariseos na luaa' mach'eeⁿ, ta'x'eena nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, jluena: —¿Chiuu na macwa' maestro 'naⁿ'yo' ñequio naⁿcwito'ñoom ts'iaaⁿnda̱a̱ nn'aⁿ cwentaa' gobiernom ndo' ñequio nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om? 12Quia na jndii Jesús na luaa' cwiluena, tsoom: —Nn'aⁿ na tiwii titjo̱o̱ndyena ts'aⁿ na mach'ee nasei. Sa̱a̱ nn'aⁿ na wii tjo̱o̱ndyena tsaⁿ'ñeeⁿ. 13Waa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na luaa matsona': “Ja cajndati ntyjii na nnc'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo' nchiiti na cwiñe'quia'yo' quioo' na cwila't'maaⁿ'ndyo' ja.” Tsoti Jesús: —Catsa'yo' ndo' cala'no̱ⁿ'yo' ljo' ñe'ca'mo̱ⁿ ñ'oomwaa'. Ee ja nchii na jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nn'aⁿ na cwil'a na maty'iomyana', sa̱a̱ jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nn'aⁿjnaⁿ na calcwe' n'omna. 14Quia jo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa Juan, tyquie'cañomna Jesús. Tyola'ncjoo'ndyena, jluena: —¿Chiuu na jâ ñequio nn'aⁿ fariseos jndye ndii' cwila'cwejndo'ndyô̱, sa̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿndyu' tiquila'cwejndo'ndyena? 15T'o̱ Jesús nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ, seineiiⁿ ñ'oom tjañoom': —Joo nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿ nquii ts'aⁿ na macoco, ¿aa nnc'omna na chjoo' n'omna yocheⁿ na cwiwit'maaⁿ' na ndicwaⁿ m'aaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ quii'ntaaⁿna? Xocats'aana'. Sa̱a̱ nncue'ntyjo̱ xuee na nncwji'na' juu ts'aⁿ na macoco quii'ntaaⁿna. Quia ljo'cheⁿ nnc'omna na chjoo' n'omna ndo' nla'cwejndo'ndyena. 16Quia jo' seineiⁿti Jesús ñ'oom tjañoom' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom xco na jndyoñ'oom. Tsoom: —Ticaty'iomyana' na nntseiyo̱ ts'aⁿ liaa ntsaa ñ'eⁿ cwii taⁿ' liaa xco na tyootmaⁿ. Ee xeⁿ na ljo' nnts'aa, nncjaateii liaa xco, nnc'ioo'ñena' liaa ntsaa ndo' liaa ntsaa cwajndiiti njndii'ñena'. 17Meiⁿ xocatiom ts'aⁿ winom xco ts'om tjaⁿ na jnda̱ teil'ue, ee xeⁿ na luaa' nts'aa ts'aⁿ, nty'ioo' tjaⁿ, mana cwiwindaa'ñ'eⁿ juuna' ndo' mati nlcwe' winom. Maxjeⁿ nntiom ts'aⁿ winom ts'om tjaⁿ xco ndo' laa'ti' meiⁿ tjaⁿ xocwi'ndaa' meiⁿ winom. 18Yocheⁿ na matseineiⁿ Jesús ñ'oommeiⁿ', tyje'cañoom cwii ts'aⁿ na cwiluiitquieñe wats'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos. Tco' xtye jo nnoom, tso: —Je'ndyo tue' nomjndaaya. Sa̱a̱ xeⁿ wja' na nntio' ts'o̱' nacjoom'm, nncwando'nnaaⁿ'aⁿ. Cwa cja', catio'ya' ts'o̱' nacjoom'm, quia jo' nncwando'xcoom. 19Ndo' teicantyja Jesús, tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ ñequio jâ nn'aⁿ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê. 20Luaa tuii, jndyontyjo̱ cwii yuscu naxeⁿ' Jesús na nioom wii'. Yuscu'ñeeⁿ jnda̱ canchoo'we chu na tyoocameintyjee' na cwicaa nioom'm. Jndyotseicandyoo'ñê, t'ueeⁿ 'ndyoo liaa' Jesús. 21Ee seitioom naquii' ts'oom: “Xeⁿ cwe' na nnda̱a̱ nñequiuu'a liaⁿ'aⁿ, quia jo' nn'maⁿya.” 22Taqueⁿ Jesús nty'iaaⁿ'aⁿ yuscu'ñeeⁿ. Tsoom nnom: —'U jndaaya, c'om' t'maaⁿ'ndyu' ts'om'. Nc'e na matseiyu'ya ts'om' ñ'eⁿndyo̱, jnda̱ n'maⁿ'. Ndo' mañejuu xjeⁿ'ñeeⁿ n'maⁿ. 23Jnda̱ tuee' Jesús waa' Jairo'ñeeⁿ, tjaqueⁿ'eⁿ naquii' w'aa. Nty'iaaⁿ'aⁿ nn'aⁿ na cwitjo̱o̱' nmaaⁿ, ñequio jndye nt'omcheⁿ nn'aⁿ na tacwaxua ndyuee. 24Tsoom nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: —Calui'yo', ee nchii na jnda̱ tue' yuscuchjoom'aaⁿ'. Cwe' watsoo. Sa̱a̱ cwe' teincona jom. 25Jnda̱ na tjeiiⁿ'eⁿ naⁿ'ñeeⁿ ch'eⁿ, tjaqueⁿ'eⁿ yuu ndii' ts'oochjoo, t'ueeⁿ ts'o̱. Teintyja yu'ñeeⁿ. 26Cha'waa ts'o̱ndaa'ñeeⁿ t'om ñ'oom na tuii na luaa'. 27Na mawjaati Jesús ty'entyjo̱ we naⁿnchjaaⁿ naxeeⁿ'eⁿ. Jndeii tyola'xuaana, tyoluena: —Ta, 'u na cwiluiindyu' tsjaaⁿ 'naaⁿ' David na jndyowicantyjoo', c'oom' na wi' ts'om' jâ. 28Quia na tjaqueⁿ'eⁿ quii' w'aa, ty'entyjo̱ naⁿnchjaaⁿ'ñeeⁿ naxeeⁿ'eⁿ. Tsoom nda̱a̱na: —¿Aa cwilayu'yo' na nnda̱a̱ nnts'aaya na nnty'ia'yo'? T'o̱o̱na nnoom jluena: —Ta, cwilayuu'â na nnda̱a̱ nntsa'. 29Quia jo' tyenquioom'm lua'nda̱a̱na, tsoom: —Cats'aana' cha'xjeⁿ na cwilayu'ya n'om'yo'. 30Mana tco'yana' n'omnda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ. Ndo' tqueⁿtyeⁿ Jesús ñ'oom nda̱a̱na, tsoom: —Cal'a'yo' cwenta na meiⁿcwii ts'aⁿ ticalaneiⁿ'yo' nnom 'ñeeⁿ sein'maⁿ 'o. 31Sa̱a̱ yuu waa, jlui' naⁿ'ñeeⁿ jo' jo', to̱'na, tyot'oomna ñ'oom ya cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'waa ts'o̱ndaa'ñeeⁿ. 32Xjeⁿ na cwi'oo naⁿ'ñeeⁿ, luaa tuii, tquioñ'om nn'aⁿ cwii ts'aⁿ na m'aaⁿ Jesús. Tileicatseineiⁿ na maleiñ'oom jndyetia juu. 33Quia na jnda̱ tjeiiⁿ'eⁿ jndyetia naquii' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ, jnaaⁿ na matseineiⁿ. Tyueneiiⁿ nn'aⁿ, jluena: —Meiⁿ cha'waa ndyuaaya ndyuaa Israel, tijoom ñenty'iaaya cwii nnom cha'na luaa'. 34Sa̱a̱ nn'aⁿ fariseos tuee'na ñ'oom nacjoo' Jesús, jluena: —Cantyja najndeii nquii na cwiluiitquieñe nda̱a̱ naⁿjndii, jo' na macwjeeⁿ'eⁿ naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ. 35Tyomanom Jesús cha'tso njoom t'maⁿ ñequio njoom nch'u ts'o̱ndaa Galilea. Tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ naquii' lan'om. Tyoñequiaaⁿ ñ'oom naya cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. Tyotsein'maaⁿ nn'aⁿ ticwii cwii nnom tycu na wiina, ñ'eⁿ ticwii cwii nnom na tajndeii' n'omna na maquiina'. 36Quia na nty'iaaⁿ'aⁿ nn'aⁿ na jndyendye, t'oom na wi' ts'oom naⁿ'ñeeⁿ ee cwe' m'aⁿntjeiⁿtona ndo' tjaa 'ñeeⁿ na nnteijndeii joona. Laxmaⁿna cha'cwijom cwii tmaaⁿ' canmaⁿ na tjaa 'ñeeⁿ juu na ya nnteix'ee. 37Quia jo' to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na ma'mo̱o̱ⁿ na jndye nn'aⁿ mam'aⁿ na nndye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ tijndye nn'aⁿ na nntjei'yuu'ndye nda̱a̱na. Tsoom ñ'oom tjañoom' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê: —Jeeⁿ ya jnda̱ tue' ntjom, sa̱a̱ naⁿntjom tijndyendyena. 38Jo' chii cala'ty'oondyo' nnom Ty'o̱o̱ts'om na jom cwentaaⁿ'aⁿ ntjom'ñeeⁿ, na cajñoom nn'aⁿ na c'oocatyjeendye ntjoom'm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\