Filipenses 1

1Maja Pablo ñequio Timoteo cwiluiindyô̱ nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ nnom Jesucristo, cwilaljeiiyâ cartawaañe, cwilacwano̱o̱ⁿyâ juuna' na m'aⁿ' 'o na cwila'yu'yo' tsjoom Filipos na cwila'jomndyo' ñ'eⁿ Cristo Jesús, ñequiondyo' 'o na cwijndo'yo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ñequio 'o na cwindye'ntjom'yo' nda̱a̱ tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 2Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo quiana na canda̱a̱'ya nnto'ñoom'yo' naya na la'xmaⁿna ñequio juu na tjaa ñomtiuu c'oom ts'aⁿ jo nda̱a̱na. 3Cwii cwii ndii' na macjaañjoom' ts'o̱o̱ⁿya 'o, nnom Ty'o̱o̱ts'omya, mañequiaya na quianl'uaaⁿ'aⁿ cantyja 'naⁿ'yo'. 4Quia na matseina̱ⁿya nnoom, ñequio na neiⁿya macaⁿ'a na cateijneiⁿ 'o na cha'tsondyo'. 5Ee cantyjati xuee najndyee hasta xjeⁿ je'cheⁿ, ñecwii cwila'jomndyô̱ naquii' ts'iaaⁿ na cwiñequiaayâ ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 6Ee ntyjiiyaya na juu ts'iaaⁿ nayawaañe na to̱' Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'om'yo', ñe'cwii tco nnts'aaⁿ na nncjaacanda̱a̱'ñ'eⁿna' hasta xjeⁿ na nncwjee'nnda' Jesucristo. 7Maxjeⁿ maty'iomyana' na luaa' m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿya cantyja 'naaⁿ cha'tsondyo' ee na jeeⁿ jnda ntyjiiya 'o na cwila'jomndyo' ñ'eⁿndyo̱ naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, meiiⁿ na m'aaⁿya w'aancjo oo meiiⁿ na meiⁿntyja̱a̱'a jo nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ na mawaño̱ⁿ'a ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ oo na mañequiaya ñ'oom nda̱a̱ nn'aⁿ cantyja na macwji'n'maaⁿñê nn'aⁿ. 8Ee mantyjiijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na jeeⁿ jnda ntyjiiya 'o nc'e juu na m'aaⁿ Jesucristo na jeeⁿ candya' ts'oom 'o cha'xjeⁿ na jeeⁿ wi' ts'om yuscu jnaaⁿ na 'ndaañe. 9Macaⁿ'a nnom Ty'o̱o̱ts'om na nnc'om'ti'yo' na jnda nquiu'yo' nc'iaa'yo', ñequio na jndo̱'ti n'om'yo' ndo' na nla'no̱ⁿ'ti'yo' cha'tso, 10cha nnda̱a̱ nntjei'yo' cwenta cwaaⁿ cwii nnom na xcweti tseixmaⁿna'. Ee na ljo' nnda̱a̱ nnc'om lju'ndyo' na cwitsam'aⁿ'ti'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ, meiⁿ ticalaxmaⁿ'yo' nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye jo nnom Cristo xuee quia na nncwjee'nnaaⁿ'aⁿ, 11ndo' na luaa', nleil'uee'ñe Jesucristo joo na jnda̱ jla'jomndyo' ñ'eⁿñê na nntseijomna' joona' cha'cwijom cwii ntjom na cwiwe' na cantyja 'naaⁿ joona' nntseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om. 12'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', l'ue ts'o̱o̱ⁿ na cala'no̱ⁿ'yo' na joo nawi'meiiⁿ na matjo̱ⁿya, mayuu'cheⁿ cwiteijndeiina' na 'oonndye nn'aⁿ ñ'oom naya na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ. 13Ee cha'tso nn'aⁿ na m'aⁿ wats'iaaⁿ ñequio nt'omcheⁿ nn'aⁿ, manquiuyana na m'aaⁿya w'aancjo nc'e na majo̱ntyjo̱ya cantyja 'naaⁿ' Cristo. 14Ndo' majndyeti nn'aⁿ na cwila'yu' na cwinty'iaana na m'aaⁿya pra̱so, cwin'omt'maaⁿ'ndyena n'omna na ti'maaⁿ' n'omna cwilaneiⁿna ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ñequio na cwicantyjaa' n'omna Ta Jesús. 15Ñ'oom na mayuu' na cwantindye joona cwilaneiⁿna ñ'oom'ñeeⁿ na ta̱a̱' n'omna ja ndo' ñequio na ñe'cwinom'na ja, sa̱a̱ nt'omcheⁿ ñequio na xcwee' n'om cwil'ana ts'iaaⁿ'ñeeⁿ. 16Sa̱a̱ nt'omndyena cwiñequiana ñ'oom'ñeeⁿ na ñequii'cheⁿ m'aaⁿ' n'omna cantyja 'naaⁿ nquieena, tixcwee' n'omna ee cwila'tiuuna na cwil'ana na ljo', cha nnchjeetina' ja na m'aaⁿya pra̱so, 17sa̱a̱ nt'omndyena cwiñe'quiana ñ'oom'm ee na jnda nquiuna ja. Ee cwila'no̱ⁿ'yana na ty'iom Ty'o̱o̱ts'om tis'aaⁿ ja na nncwintyja̱a̱'a jo nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ tsjoomwaañe. S'aaⁿ na ljo' ee l'ue ts'oom na nncwji'yuu'ndyo̱ ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱na. 18Sa̱a̱ meiiⁿ na luaa' waa tjaa na coch'eena' ja, ee meiiⁿ na xcwee' n'omna oo na aa tixcwee' n'omna na cwiñequiana ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Cristo, m'aaⁿya na neiⁿya na ljo'. Ndo' nnc'o̱o̱ⁿtya̱ya na neiⁿya, 19ee ntyjiiya na cha'tso nmeiiⁿ' nntseijndaa'ñena' na nndyaandyo̱ w'aancjo nc'e na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿya ndo' na mateijndeii nquii Espíritu na cwiluiiñe Jesucristo ja. 20Ee ntyjaa'ya cwii ts'o̱o̱ⁿ na tixonquiaa Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aa cwii na cantyja 'naaⁿ' jo' nlui'jnaaⁿ'ndyo̱, xeⁿ nchii ñequio na t'maⁿya ts'o̱o̱ⁿ nnda̱a̱ nntseina̱ⁿ nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ ndo' na maje' ndo' 'iocha luaa' nleitquioo' cantyja 'naⁿya na tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñe Cristo, meiiⁿ na nncwando̱'tya̱ oo meiiⁿ na nntseicuee'tona' ja. 21Ee cantyja 'naⁿya, meiiⁿ xeⁿ nncwando̱'a, maxjeⁿ nnom Cristo nndi'ntjo̱ⁿya, ndo' xeⁿ nla'cuee'na ja, majo' t'maⁿti naya 'naⁿya. 22Sa̱a̱ xeⁿ na aa nncwando̱'tya̱ nnda̱a̱ nnts'aatya̱ ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ta Jesús, jo' chii ticaljeii cwaaⁿ cwii na we joo nmeiⁿ' na nncwjii'ndyo̱. 23Ee quii'ntaaⁿ we nmeiⁿ', jeeⁿ jndei'na' cwaaⁿ cwii na nncwjii'ndyo̱ nayati, ee xeⁿ nnc'io̱ nncjo̱ na m'aaⁿ Cristo, na juu jo' jndati tseixmaⁿna' cantyja 'naⁿya, 24sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' cwiicheⁿ luaa' macaⁿna' na nncwando̱'tya̱ cha cateijndeiina' 'o. 25Ndo' na mantyjiiyaya na ljo', matsei'no̱ⁿ'a na nnc'o̱ⁿtya̱ cantyja 'naⁿ'yo' cha nnteijndeiina' 'o na nntsatsati'yo' cantyja 'naaⁿ' Cristo ndo' na t'maⁿti nñequiaana' na neiⁿ'yo' na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ jom. 26Jo' chii na nnc'o̱o̱ⁿnnda'a quii'ntaaⁿ'yo' cha juu na neiⁿ'yo' na cwiluiindyo' cwentaa' Jesucristo, nleit'maⁿtina'. 27Luaa queⁿ'yo' cwenta: juu cantyja na cwitsam'aⁿ'yo', cjoo' n'om'yo' na matseijomna' juuna' ñequio ñ'oom naya cantyja 'naaⁿ' Cristo, quia jo' meiiⁿ na nncjo̱ nnty'ia 'o oo meiiⁿ na aa ti'cjo̱, nnda̱a̱ nndiiya ñ'oom na cwiljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' na ñe'cwii n'om'yo' na cwila'jnda̱'yo' na cha'tsondyo' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na cwila'yuu'a na la'xmaaⁿya nc'e juu ñ'oom na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, 28na meiⁿcwii tintseicaty'uena' 'o ljo' na nl'a nn'aⁿ na jndoona 'o. Na nl'a'yo' na ljo', nntseixmaⁿna' cwii 'naaⁿ nda̱a̱ joona na nntsuundyena, sa̱a̱ cantyja 'naⁿ'yo' tseixmaⁿna' cwii 'naaⁿ na nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na nlui'n'maaⁿndyo'. 29Ee nchii ñequii'cheⁿ cwicanda'yo' na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Cristo, sa̱a̱ mati na lco'wi'na' 'o cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 30'O ndo' mati ja mañe'cwii waa na cwila'jnda̱a̱'ya. 'O jnda̱ nty'ia'nda̱a̱'yo' chiuu waa na seijndo̱ya ndo' je' macwindye'yo' na ndicwaⁿ matseijndo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\