Filipenses 2

1Jo' chii xeⁿ mañequiaana' na t'maⁿ n'om'yo' na la'xmaⁿ'yo' cwentaa' Cristo, xeⁿ mañequiaana' na t'maⁿ n'om'yo' na m'aaⁿ na candya' ts'oom 'o, xeⁿ m'aaⁿ Espíritu quii' n'om'yo', ndo' xeⁿ m'aⁿ'yo' na wi' n'om'yo' nt'omcheⁿ, 2quia jo' quia'yo' na canda̱a̱'ya na neiⁿya na cha'tsondyo' c'om'yo' na ñe'cwii ñ'oom 'o, na ñe'cwii c'om'yo' na jnda nquiu'yo' ntyjee'yo', na ñe'cwii na m'aaⁿ' n'om'yo' ndo' ñe'cwii ts'iaaⁿ cwil'a'yo'. 3Meiⁿcwii til'a'yo' na wato̱ⁿ' m'aⁿ'yo' meiⁿ nchii na cwilas'andyo' cwilalcundyo'. Ñequii'cheⁿ cal'a'yo' na cwitue'ndyo'cje'yo'. Cwii cwiindyo' cwji' cwenta na t'maⁿti cwiluiiñe x'iaa' nchiiti nquii. 4Meiⁿcwiindyo' 'o tinc'oom' ts'om na ñe'tomti chiuu waa na wjaawinom nquii. Mati c'oom' n'om'yo' chiuu nnteijndeiina' nc'iaa'yo'. 5Cwii cwiindyo' ñe'cwii c'oom' n'om'yo' cha'xjeⁿ tyom'aaⁿ' ts'om Cristo Jesús, 6ee jom: Meiiⁿ na ñe'cwii ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ ticatseijneiⁿ na ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê ñ'eⁿñe Jom. 7Tjei'ndyo̱o̱ñe cheⁿnqueⁿ cantyja na matseixmaaⁿ, ndo' t'oom cha'na cwii moso, tuiiñê cha'xjeⁿ jaa nn'aⁿ. 8Ndo' na t'oomñê cha'na jaa nmeiiⁿ, tjucjeñe cheⁿnqueⁿ, ndo' na seicanda̱a̱'ñê, jo' na tueeⁿ'eⁿ, cwii na seijnaaⁿ'na' na tueeⁿ'eⁿ cjoo' ts'oom'naaⁿ. 9Ndo' nc'e na ljo', jo' chii t'maⁿ matseit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om jom. Ndo' mati tqueⁿ na jndati tseixmaⁿ xueⁿ'eⁿ, nchiiti xuee' meiⁿquia ts'aⁿ, 10cha cantyja 'naaⁿ' xuee' Jesús cha'tso joo na m'aⁿ cañoom'luee cata'na cantyena, ndo' mati joo na m'aⁿ tsjoomnancue ñequio cha'tso joo na m'aⁿ tsjoom l'oo, 11ndo' cha'tsondyena catjei'yuu'ndyena na cwiluiiñe Jesucristo na catsa̱'ntjoom na cantyja 'naaⁿ' jo' nntseit'maaⁿ'ñena' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om. 12Jo' chii 'o nn'aⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, quia ñet'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿndyo', jla'canda̱a̱'ndyo' chiuu ñetsjo̱o̱ya nda̱a̱'yo', majndeiiticheⁿ je' na tic'o̱o̱ⁿndyo̱ ñ'eⁿndyo' cala'canda̱'yo'. Cantyja na cwitsam'aⁿ'yo' ñequio na xcwee' n'om'yo' cat'mo̱ⁿ'yo' na cwiluiindyo' nn'aⁿ na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om, 13ee manquiityeeⁿ mach'eeⁿ na l'ue n'om'yo' na nl'a'yo' yuu na ya ndo' mateijneiⁿ 'o na nla'canda̱'yo' yuu na l'ue ts'oom. 14Cha'tso na cwil'a'yo', tila'ncjoo'ndyo' meiⁿ ticalañ'eeⁿ' ndyue'yo' ñequio nc'iaa'yo' na cwila'yu' 15cha tjaa 'ñeeⁿ juu nljeii na nntso waa na cwila'tjo̱o̱ndyo'. Cala'xmaⁿ'yo' ntseinda Ty'o̱o̱ts'om na lju' m'aⁿ'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ natia laxmaⁿ na quie' n'om. Jo nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ cala'xmaⁿ'yo' cha'cwijom cancjuu na cwiwixuee jo nnom tsjomnancuee na jaaⁿñe, 16yocheⁿ na cwitsañ'om'yo' ñ'oom naya jo nda̱a̱ nn'aⁿ na mañequiaana' na cwita'ndo' añmaaⁿna. Ndo' na ljo' quia na nncwjee'nnda' Cristo, nnda̱a̱ nnc'o̱o̱ⁿ na neiⁿya cantyja 'naⁿ'yo', na matseino̱o̱ⁿyana' na ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo ñes'aaya ts'iaaⁿ quii'ntaaⁿ'yo'. 17Ndo' meiiⁿ xeⁿ na aa nntseicuee'na' ja cha'cwijom quioo' na cwila'cuee' nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om cha na nntseicanda̱a̱'ñena' na cwiñequia'yo' nnoom nc'e na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê maxjeⁿ m'aaⁿya na neiⁿya ndo' matseineiiⁿ'ndyo̱ ñequio cha'tsondyo'. 18Mati c'om'yo' na neiⁿ'yo' ndo' calajomndyo' ñ'eⁿndyo̱ na m'aaⁿya na neiⁿya. 19Macantyjaa' ts'o̱o̱ⁿya jo nnom Ta Jesús na tyuaa' njño̱o̱ⁿya Timoteo na m'aⁿ'yo' cha quia na nndyolcweeⁿ'eⁿ nndiiya chiuu waa na m'aⁿ'yo'. 20Ee ñenqueⁿ m'aaⁿ' ts'oom cantyja 'naⁿ'yo' cha'xjeⁿ ja luaa na jaawa jaacue na m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ chiuu ya nnteijndeiina' 'o, 21ee cha'tso nt'omcheⁿ nn'aⁿ macanda̱ m'aaⁿ' n'omna cantyja 'naaⁿ na cwila'jndaa'ndye nquieena nchii chiuu waa na l'ue ts'om Jesucristo. 22Sa̱a̱ 'o nquiu'ya'yo' chiuu wjaam'aaⁿ Timoteo ndo' chiuu waa na tyondi'ntjoom n'eⁿndyo̱, teijneiⁿ ja cha'cwijom mach'ee jnda ts'aⁿ ñequio tsotye. 23Jo' chii tyuaa'ti na nljeiya chiuu nntseijndaa'ñena' ñ'oom na maleiñ'oom ja, quia jo' njño̱o̱ⁿya jom na m'aⁿ'yo', 24sa̱a̱ mati quit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ Nquii na matsa̱'ntjom ja na tyuaa' nncjo̱ cando̱o̱'a 'o. 25Sa̱a̱ maqua̱ⁿ cwenta na macaⁿna' na catseicwano̱ⁿlcwa̱'a ti'nn'aaⁿya Epafrodito, jom na matseijomñê ts'iaaⁿ na mats'aa ndo' tseiXmaaⁿ sondaro cwentaa' Ta Jesús, jom na jñom'yo' na m'aaⁿya na cwiteijndei'yo' ja 'naⁿ na macaⁿna' ja. 26Jeeⁿ l'ue ts'oom na nnty'iaa'nnaaⁿ'aⁿ cha'tsondyo' 'o ee matsei'ndaa'na' ntyjeeⁿ na jnda̱ jndye'yo' na ñeteiweeⁿ'eⁿ. 27Ee ñ'oom na mayuu' naljo' tjoom hasta mawaa xjeⁿ na ntseicuee'na' jom sa̱a̱ ty'oom Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'om jom, ndo' nchii macanda̱ jom, mati ja, titseicwaljoo'tina' na chjoo' ts'o̱o̱ⁿ. 28Jo' chii matyuaa'ti majño̱o̱ⁿya jom na m'aⁿ'yo' cha na nñequiaana' na neiⁿ'yo' na nnty'ia'nnda'yo' jom ndo' cha tic'o̱o̱ⁿya na chjoo' ts'o̱o̱ⁿ. 29Ñequio na neiⁿ'yo' cato'ñoom'nnda'yo' jom cha'na cwii ts'aⁿ na matseijomñe ñ'eⁿ Ta Jesús ndo' ñequii'cheⁿ cala't'maaⁿ'ndyo' nn'aⁿ na laxmaⁿ cha'na jom. 30Ee mawaa mawaaxjeⁿ na nntseicuee'na' jom na mandi'ntjoom nnom Cristo. Tju'teincuu'ñena' jom na mateijneiⁿ ja ts'iaaⁿ na leicanda̱a̱ nl'a' ncjo'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\