Filipenses 4

1Jo' chii 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, ndo' na jeeⁿ ñe'canty'iaya, 'o na jeeⁿ jnda ntyjiiya, jeeⁿ neiⁿya cantyja 'naⁿ'yo', na cwiluiindyo' cwii na tantjo̱ⁿya, tyeⁿ caljoo'ndyo' cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús. 2Macaⁿ'a nnom Evodia ndo' mati nnom Síntique, nc'e na cwiluiindyena ntyjelcuna na cwila'yu' ñ'eⁿ Ta Jesús, caljoyaandyena ñ'eⁿ ntyjeena. 3Ndo' 'u ti'x'iaaya na tjoom' ñel'aaya ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, macaⁿ'a na cateijndei' yolcum'aⁿ', ee tyolajomndyena ñ'eⁿndyo̱ na tjoom' tyoñequiaaya ñ'oom na macwji'n'maaⁿñê nn'aⁿ, mandiñ'eⁿ Clemente ñequio nt'omndye joona na ñel'ana ts'iaaⁿ ñ'eⁿndyo̱ na jnda̱ teiljeii ncueena naquii' libro na chuuna' ncuee nn'aⁿ na laxmaⁿ na ticantycwii na cwita'ndo'. 4Ñequii'cheⁿ c'om'yo' na neiⁿ'yo' na laxmaⁿ'yo' cwentaa' Ta Jesús. Matsjo̱o̱nnda'a: C'om'yo' na neiⁿ'yo'. 5Cal'a'yo' na cha'tsondye nn'aⁿ nnta'jnaaⁿ'na na 'o la'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ na yann'aⁿndyo'. Jnda̱ teindyoo' na nncwjee'nnda' Ta Jesús. 6Meiⁿljo'cheⁿ na cwiwinom'yo', tiñequiandyo' na nntseiñ'eeⁿ'ñena' 'o. Quia na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, cha'tso jo' cataⁿ'yo' nnoom ndo' ñequio na quianl'uaaⁿ'aⁿ. 7Na nl'a'yo' na ljo' nñequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu c'om'yo' jo nnoom na juu jo' t'mati tseixmaⁿna' nchiiti na nnda̱a̱ nntsei'ño̱ⁿ' ts'aⁿ, ndo' juuna' nnts'aana' cwenta n'om'yo' ñequio joo ñomtiuu na m'aⁿ'yo' ee na matseitjoom'na' 'o ñ'eⁿ Cristo Jesús. 8Ñ'oom na macanda̱ 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo', c'oom'ya n'om'yo' cha'tso na cwiluiiñena' na mayuu', cha'tso na matseit'maaⁿ'ñena' cwiicheⁿ ts'aⁿ, cha'tso na maty'iomyana', cha'tso na lju' tseixmaⁿna', cha'tso na cjaawee' nquiu nn'aⁿ, cha'tso na waa ñ'oom ya cantyja 'naaⁿ'na'. Meiⁿnquia na ya laxmaⁿna' ndo' na matseixmaⁿna' na nntseiwendyena' ts'aⁿ, cha'tso nmeiⁿ' c'oom'ya n'om'yo' cantyja 'naaⁿna'. 9Cha'tso na jnda̱ ñet'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱'yo' ñequio joo na jnda̱ ñenty'ia'yo' na ñes'aa, na jnda̱ ñejndye'yo' na ñeseina̱ⁿ, ñequii'cheⁿ jo' cal'a'yo', quia jo' nquii Ty'o̱o̱ts'om na mach'eeⁿ na cwiljoya ts'oom ñ'eⁿndyo̱ jaa, nc'oomñê ñ'eⁿndyo'. 10Mañequiaa Ta Jesús na neiⁿya na cwijaañjoom'nnda' n'om'yo' ja. Nchii na matsjo̱o̱ na jnda̱ tsuu' n'om'yo' ja, cwe' na tîcju'naaⁿñena' na nnteijndei'ti'yo' ja. 11Nchii matsjo̱o̱ na luaa' ee na matseitjo̱o̱na' ja nc'e jnda̱ ljeii'na' na cwiljoya ts'o̱o̱ⁿ aa maleiñ'o̱ⁿya oo aa tjaa'naⁿ. 12Ee jnda̱ ljeii'na' chiuu waa na m'aaⁿya ee quitjo̱ⁿya na matseitjo̱o̱na' ja, ndo' quia waa maya na maleiñ'o̱ⁿ. Jnda̱ sei'no̱ⁿ'yaya na c'o̱o̱ⁿya na neiⁿya meiⁿquia na matjo̱ⁿ, meiiⁿ na aa tcwaa'a, meiiⁿ ticwa'a, meiiⁿ na ma'ndiina' l'o̱o̱, oo meiiⁿ na matseitjo̱o̱na'. 13Cha'tso cwicanda̱a̱ mats'aa nc'e najndeii nquii Cristo. 14Sa̱a̱ jeeⁿ xcwe l'a'yo' na teijndei'yo' cantyja na matseitjo̱o̱na' ja. 15Quia na jluii'a ts'o̱ndaa Macedonia na to̱'a na mañequia ñ'oom naya na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, macanda̱ 'o tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ'yo' Filipos jla'cwanom'yo' tsjo̱'ñjeeⁿ na teijndei'yo' ja na jndu'yo' na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om na teijndeii ñ'oom'ñeeⁿ 'o. 16Ndo' mati quia tyom'aaⁿya Tesalónica nchii cwe' ñejom ndii' jla'cwanom'yo' tsjo̱'ñjeeⁿ na teijndei'yo' ja 'naⁿ na matseitjo̱o̱na' ja. 17Sa̱a̱ nchii cwe' ñequii'cheⁿ na m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ cantyja 'naaⁿ' s'om na maco'ño̱ⁿ. Ja l'ue ts'o̱o̱ⁿ nleijndyeti naya 'naⁿ'yo' na cwileiwe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 18Jnda̱ to'ño̱ⁿya cha'tso na jla'cwanom'yo' hasta waljoo'cheⁿ jndye to'ño̱ⁿya. Cantyja 'naaⁿ' joo s'om na jla'cwanom'yo' ñequio l'o̱ Epafrodito, jeeⁿ tinc'uaa' l'a'yo'. Juu jo' matseijomna' cha'cwijom jndyee' tsioom suu na jeeⁿ cachi ntyjii Ty'o̱o̱ts'om, 19Ndo' nquii Ty'o̱o̱ts'omya nc'e Cristo Jesús nñequiaaⁿ cha'tsoti na macaⁿna' 'o cantyjati na matseixmaaⁿ na tjacantyja na tyañê. 20Ñequii'cheⁿ caluiit'maⁿñe Ty'o̱o̱ts'om na nqueⁿ Tsotya̱a̱ya. Caluii na ljo'. 21Cantyja 'naⁿya candu'yo' na xmaⁿndye cha'tso nn'aⁿ na cwila'xmaⁿna tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om nc'e m'aⁿna cantyja 'naaⁿ' Jesucristo. Joo nn'aⁿ na cwila'yu' na m'aⁿ ljooñe ñ'eⁿndyo̱ cwila'cwanomna na xmaⁿndyo'. 22Mati cha'tsondye nn'aⁿ na la'xmaⁿna tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om cwila'cwanomna na xmaⁿndyo', majndeiiticheⁿ nn'aⁿ na cwindye'ntjomna nnom tsaⁿmats'iaaⁿt'maⁿ tsjoom Roma. 23Juu naya na matseixmaⁿ Ta Jesucristo cwentaaya, c'oomna' ñ'eⁿ cha'tsondyo' 'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\