Filemón 1

1Ja Pablo na m'aaⁿya w'aancjo nc'e Cristo Jesús, ñequio ti'nn'aⁿya Timoteo matseiljeiya cartawaa na matseicwano̱ⁿ na m'aaⁿ' Filemón, 'u na matsei'jomndyu' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' nqueⁿ. 2Xmaⁿndye nn'aⁿ na cwitjomndye wa', mati xmaⁿñe nomnn'aaⁿya Apia ñequio Arquipo na mati matseijomñê na cwilajnda̱a̱yâ naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 3Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo quiana na canda̱a̱'ya nnto'ñoom'yo' naya na la'xmaⁿna ndo' mati na meiⁿ cwii ñomtiuu tic'om'yo' jo nda̱a̱na. 4Ñequii'cheⁿ mañequiaya na quial'uaa' Ty'o̱o̱ts'omya na mañjom ts'o̱o̱ⁿya 'u na matseina̱ⁿya nnoom. 5Ee jnda̱ jndiiya na jeeⁿ jnda ntyji' Ta Jesús ndo' matseiyu'ya ts'om' ñ'eⁿñê ndo' na wi' ts'om' cha'tsondye nn'aⁿ na jnda̱ tqueⁿlju' Ty'o̱o̱ts'om n'om. 6Macaⁿ'a nnom Ty'o̱o̱ts'om na cha'xjeⁿ matseijomndyu' na cwila'yu'ya cwii n'o̱o̱ⁿya, na nncue'ntyjo̱ xjeⁿ na canda̱a̱' nntseino̱ⁿ' cha'tso na matio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om jaa nc'e Cristo Jesús. 7'U nn'aⁿya, juu na m'aaⁿ' na jnda ntyji' nn'aⁿ mañequiaana' na neiⁿya ndo' quianl'ua' na cantyja 'naaⁿ' juuna', nn'aⁿ na cwilayu', cwiñ'omt'maaⁿ'ndye n'om. 8Nc'e na cwiluiindyo̱ apóstol 'naaⁿ' Cristo ja, jo' chii wanaaⁿ na nntsjo̱o̱ yuu na ntyjii na maty'iomyana' na catsa', 9sa̱a̱ xcweti ntyjii na nlcaaⁿ'a cwii ñ'omwi' ts'om nc'e na wi' n'o̱o̱ⁿ ntyja̱a̱. Ee mannco̱tquia̱ Pablo je' m'aaⁿya pra̱so nc'e na tseixmaⁿya cwentaa' Cristo Jesús, 10macaⁿ'a cwii naya'ñeeⁿ cantyja 'naaⁿ' juu ti'jndaaya Onésimo, na tuiiñexcoom ñjaaⁿñe yuu na m'aaⁿya w'aancjo. 11Ñet'oomna' ndoo' ntyji' na til'ueñê, sa̱a̱ je' jnda cwiluiiñê cantyja 'naⁿ' ndo' mati ja. 12Matseilcwa̱'a jom na m'aaⁿ'. Je' coñom'nnda' jom cha'cwijom ntyji' na nnco'ñom' nnco̱. 13Ja ya ntyjii xeⁿ na ljoo'ñê ñjaaⁿñe ñ'eⁿndyo̱ cha nndi'ntjoom no̱o̱ⁿ yocheⁿ na m'aaⁿya pra̱so nc'e na mañequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 14Sa̱a̱ tiñe'cats'aa na ljo' na nchii ñ'om'ndyo', ee juu naya na nntsa' ja nntsa' juuna' nc'e na l'ue ts'om', nchii cwe' na jndeii' 'ndyo̱. 15Nnda̱a̱ nnts'aana' na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na jleinoom 'u cwantindyo xuee cha quia na nlo'ñom'nnda' jom, tajom cwii cato̱ⁿ'ndyo' ñ'eⁿñê. 16Ee je' tachii maco'ñom' cwe' cwii moso na ndi'ntjomtyeⁿ njom'. Jom cwiluiiñê cwii nn'aaⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya. Mayuu' ja jnda ntyjiiya ñ'eⁿñê ndo' majndeiiticheⁿ 'u je' nnc'oom' na wi' ts'om' jom, cwii ndii' nc'e na ts'aⁿ jom cha'na jaa ndo' jnda̱ we nc'e na cwiluiiñê cwii nn'aaⁿya na m'aaⁿñê cwentaa' Ta Jesucristo. 17Jo' chii xeⁿ ntyji' na tjoom' cwilayuu'a, co'ñom' jom cha'xjeⁿ ntyji' maco'ñom' ja. 18Ndo' xeⁿ waa cwii nata̱' na s'aaⁿ, oo xeⁿ chujnaaⁿ njom', cwjaa'ndyu' na nnco̱ cho̱jnaⁿ. 19Maja Pablo, matseiljeiya xueeya, ja nndio̱o̱ⁿ, meiⁿ na ticatsjo̱o̱ya njom' na chujnaⁿ' no̱o̱ⁿ na cwiluiindyu' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 20Jo' chii 'u re nn'aⁿya na matseiyu', tintsa' na tiñe'quiaa' naya na macaⁿ'a. Nc'e na cwiluiindyo̱ tjom na cwilayu'a ñequio Cristo, quiaa' na t'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ. 21Matseiljeiya cartawaa na matseicwano̱ⁿya na m'aaⁿ' ee ntyjiiyaya na nntseicanda̱' ñ'oom na macaⁿ'a, ndo' na t'maⁿticheⁿ nntsa' nchii cwe' tomti na macaⁿ'a. 22Ndo' cwiicheⁿ na macaⁿ'a njom', catseijndaa'ndyu' cwii cuarto wa' yuu na nnc'o̱o̱ⁿya, ee ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿya na nncua̱caño̱o̱ⁿnnda'a 'o nc'e na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿya. 23Matseicwanom Epafras na xmaⁿndyu'. M'aaⁿ pra̱so ñjaaⁿñe ñ'eⁿndyo̱ nc'e na laxmaaⁿya cwentaa' Cristo Jesús. 24Mati Marcos, Aristarco, Demas ñequio Lucas, nn'aaⁿya na cwila'jomndye ñ'eⁿndyo̱ ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 25Quiaa Ta Jesucristo na canda̱a̱' nnto'ñoom'yo' naya na matseixmaaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\