Apocalipsis 13

1Quia jo' tjo̱meintyja̱a̱'a nacjoo' tei' ndaaluee ndo' nty'iaya cwii quioo' na cwajndii waa na macalui' quii' ndaaluee. Niom nqui ndei'jndyee'yo' ñequio ntquiee' xqueⁿyo'. Ndo' ticwii cwii tsei'jndyee'yo' ñjom cwii cwii corona. Ndo' cjoo' cwii cwii xqueⁿyo' teiljeii ñ'oom ntjeiⁿ na matseijnaaⁿ'na' Ty'o̱o̱ts'om. 2Ndo' juu quioo'jndii'ñeeⁿ na nty'iaya, matseijomna' juuyo' cha'cwijom cwii catsiaⁿ ljeiiya, ndo' nc'eeyo' cha'cwijom nc'ee oso ndo' 'ndyooyo' cha'cwijom 'ndyoo liom. Ndo' juu catsoomjndii tquiaaⁿ cantyja najneiⁿ nnom quioo'jndii'ñeeⁿ. Ndo' tquiaaⁿ na nncwacatyeeⁿyo' ndio 'naaⁿ'aⁿ ndo' nntsa̱'ntjomyo' cha'xjeⁿ na matsa̱'ntjoom. 3Mati nty'iaya na cwii xqueⁿyo' jeeⁿ nioom jnda̱ tquiee', mach'eena' tjaa chiuu cwii ya sa̱a̱ jnda̱ chii n'maⁿyo'. Ndo' cha'tsoti nn'aⁿ tsjoomnancue ty'entyjo̱na naxeⁿ' quioo'jndii'ñeeⁿ. Jeeⁿ tjawee' n'omna na n'maⁿyo'. 4Tyola't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ juu catsoomjndii nc'e na jnda̱ tquiaaⁿ cantyja najneiⁿ nnom quioo'jndii. Mati quioo'jndii'ñeeⁿ tyola't'maaⁿ'ndyena juuyo'. Tyoluena: —¿'Ñeeⁿ juu cwiluiit'maⁿñe cha'na quioo'jndiim'aaⁿ'? Ndo' ¿'ñeeⁿ juu nnda̱a̱ nnaⁿñe na nnts'aa tia' ñ'eⁿñeyo'? 5Ndo' tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na wanaaⁿ na catseineiⁿyo' ñ'oom ntjeiⁿ nacjoom'm ñequio ñ'oom na matseit'maaⁿ'ñe cheⁿnquiiyo'. Mati tquiaaⁿ na wanaaⁿ na caluiit'maⁿñeyo' wen'aaⁿ nchoo' we chi'. 6Quia jo' jnaⁿna' na matseineiⁿyo' ñ'oom cwajndii na ntjeiⁿna' nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om, ndo' seijnaaⁿ'yo' xueⁿ'eⁿ, ñequio cañoom'luee yuu na mac'eeⁿ, ndo' ñequio cha'tsondye joo na m'aⁿ jo' jo'. 7Mati tquiaaⁿ na wanaaⁿ na cats'aayo' tia' nacjoo nn'aⁿ na la'xmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ, ndo' nnaⁿñeyo' ñ'eⁿndyena. Ndo' tquiaaⁿ na wanaaⁿ na catsa̱'ntjomyo' cwii cwii ndyuaa, ñequio cwii cwii nnom nn'aⁿ na tjachuii'ndye, ñequio cwii cwii nnom nn'aⁿ na tjachuii' ñ'oom na cwila'neiⁿ, ñequio nn'aⁿ ticwii cwii tsjoomnancue. 8Cha'tso nn'aⁿ tsjoomnancue na ticala'xmaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om jla't'maaⁿ'ndyena juuyo'. Naⁿ'ñeeⁿ tîcwiljeii ncueena naquii' libro cwentaa' Catsmaⁿ na jla'cuee' nn'aⁿ. Ee cantyjati na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om tsjoomnancue, waa libro 'naaⁿ'aⁿ na chuu ncuee nn'aⁿ na ticantycwii na cwita'ndo'. 9'Ñeeⁿ juu na ñe'candii, cwa candii. 10Ts'aⁿ na matseijndaa'ñê na nt'ueeⁿ nn'aⁿ na ncjaachom joona ndyuaaⁿ'aⁿ, majo'ti nntjoom. Ndo' xeⁿ m'aaⁿ 'ñeeⁿ juu na nntseicuee' x'iaa' ñ'eⁿ xjo, mañ'eⁿ xjo nncue'. Nc'e na luaa' waa macaⁿna' na nquiee nn'aⁿ na maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, cwintyjee'tyeⁿna cantyja na cwila'yu'ya n'omna meiⁿ tica'ndyenc'uaa'ndyena meiiⁿ wi' cwitjoomna. 11Jnda̱ jo' nty'iaya cwiicheⁿ quioo'jndii na jlui'yo' quii' tyuaa. Ntyjoo we ndei'jndyee'yo' cha'na ndei'jndyee' cwii catsmaⁿ chjoo, sa̱a̱ seineiⁿyo' cha'na matseineiⁿ catsoomjndii. 12Ndo' cha'tsoti najndeii na tyotseixmaⁿ juu quioo'jndii najndyee, majo'ti matseixmaⁿ quioo'jndii na jnda̱ we nc'e ñ'oom 'ndyoo quioo'jndii tquiee'ñeeⁿ. Ndo' ñequio na jndei'na' mach'eeyo' na cala't'maaⁿ'ndye cha'tso nn'aⁿ tsjoomnancue juu quioo'jndii tquiee, tsaⁿ na jnda̱ n'maⁿ na jeeⁿ nioom tquiee' xqueⁿ. 13Ndo' jndye ts'iaaⁿ tyoch'eeyo' na xocanda̱a̱ nnts'aa na cwe' najndeii nquii ts'aⁿ. Ñequio na jndoo' nn'aⁿ tyoch'eeyo' na cwiquiaa chom nomtyuaa na cwinaⁿna' tsjo̱'luee. 14Wanaaⁿ na cats'aayo' na nmeiiⁿ' nc'e ñ'oom 'ndyoo quioo'jndii tquiee. Jo' chii tquiu'nn'aⁿna' nn'aⁿ na m'aⁿ tsjoomnancue. Sa̱'ntjomyo' na cal'ana cwii na nlui'tsjaaⁿ'ñe quioo'jndii tquiee, juu tsaⁿ na jeeⁿ nioom tquiee' xqueⁿ ñ'eⁿ xjo, sa̱a̱ ndicwaⁿ wando'. 15Ndo' to'ñomyo' na nnda̱a̱ nnts'aayo' na juuna' na jlui'tsjaaⁿ'ñe quioo'jndii tquiee nnda̱a̱ nncwja jndye ndo' nnda̱a̱ nntseineiⁿ. Ndo' hasta na nnda̱a̱ nntsa̱'ntjomna' na cwje nn'aⁿ na ticala't'maaⁿ'ndye juuna'. 16Ndo' juu quioo'jndii na nda̱ we s'aayo' na jndei'na' na cha'tso nn'aⁿ nñom ljeii lueena ntyjaya oo cantaana. Luaa' s'aayo' ñequio meiⁿnquia nn'aⁿ, meiiⁿ nn'aⁿ na cwiluiit'maⁿndye ndo' meiiⁿ nn'aⁿ na cwe' cwi'oontyjo̱, oo meiiⁿ nn'aⁿ na tyandye ndo' meiiⁿ nn'aⁿ na nty'iaandye, oo meiiⁿ nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ ndo' meiiⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ xjeⁿ 'naaⁿ. 17Quia jo' s'aayo' na meiⁿcwii ts'aⁿ xocanda̱a̱ na nntseijnda 'naⁿ oo na njnda̱a̱ 'naⁿ xeⁿ ticañoom ljeii'ñeeⁿ nacjoo'. Ee ljeii'ñeeⁿ ma'mo̱ⁿna' xuee' quioo'jndii tquiee oo juu número na tseixmaⁿ xuee'yo'. 18Luaa macaⁿna' na c'oom ts'aⁿ na jndo̱' ts'om. Cwii cwii ts'aⁿ na matsei'no̱ⁿ' cwji' cwenta cantyja 'naaⁿ' número' na tseixmaⁿ quioo'jndii'ñeeⁿ ee ma'mo̱ⁿna' xuee' ts'aⁿ. Ndo' juu número'ñeeⁿ yom siaⁿnto waljoo' ndyeen'aaⁿ nchoo' yom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\