Apocalipsis 16

1Quia jo' jndiiya najndeii teic'uaa naquii'cheⁿ cañoom'luee, tso juu nda̱a̱ ntquiee' ángeles'ñeeⁿ: —Nmeiiⁿ ntquiee' watso na ñjom na cwajndii na matseiw'ii Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ. Catsa'yo', catsatu'nquio'yo' joona' nnom tsjoomnancue. 2Quia jo' juu ángel najndyee tjaaⁿ, tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ nnom tsjoomnancue. Ndo' jnaⁿ' ntyje' nn'aⁿ na cho ljeii cwentaa' quioo'jndii tquiee, ñequio nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye na jlui'tsjaaⁿ'ñeyo'. Cwajndii ntyje'ñeeⁿ ndo' tileicatsuuna'. 3Quia jo' juu ángel najnda̱ we tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ nnom ndaaluee. Ndo' seicwaqueⁿna' ndaaluee cha'cwijom ntycwe niom'. Ndo' tja̱ cha'tsoti na tando' naquii' ndaaluee'ñeeⁿ. 4Jnda̱ jo' juu ángel na jnda̱ ndyee tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ n'om candaa ñequio cha'tso joo yuu na cwinaaⁿ' ndaa. Ndo' seicwaqueⁿna' joona' niom'. 5Quia jo' jndiiya na matseineiⁿ ángel'ñeeⁿ na mach'ee cwenta ndaa. Matsoom nnom Ty'o̱o̱ts'om: —'U Ta cwiluiindyu' na lju' ts'om', m'aaⁿ' ndo' m'aaⁿ', ndo' nacjee' na jnaⁿjndyeena' maxjeⁿ m'aaⁿ'. Mache' cantyja na maty'iomyana' na laa'ti' macu'xeⁿ' nn'aⁿ na tîcatuee'ndyecje njom'. 6Ee naⁿ'ñeeⁿ jnda̱ jla'cwjeena nn'aⁿ na tqueⁿ'lju' n'om, mati profetas. Ndo' je' je' mache' na joona cwiwena niom', ee maty'iomyana' na catjoomna na ljo'. 7Ndo' jndiiya na matseineiⁿ ángel na mach'ee cwenta chom na ntyjo nomts'om, matso: —Mayuu' na ljo', 'U Ta Ty'o̱o̱ts'om na matsei'xmaⁿ'ñ'eⁿ' cha'tso nnom najnda̱, mache' cantyja na maty'iomyana' ndo' majo'ndyo' na macu'xeⁿ' nn'aⁿ. 8Jnda̱ jo' juu ángel na jnda̱ ñequiee tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ nacjoo' ñe'quioom'. Ndo' tquiaana' najndeii ñe'quioom' na nntseicona' nn'aⁿ. 9Nioom tcondye nn'aⁿ nc'e na jeeⁿ jmeiⁿ' ñe'quioom'. Sa̱a̱ tîcalcwe' n'omna, meiⁿ tîcala't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Yacheⁿ tyotjeii'na ñ'oom ntjeiⁿ na wi'na' nacjoo' xuee' nqueⁿ na waa najneiⁿ na tjoom'm cha'tso nawi'ñeeⁿ nacjoona. 10Jnda̱ jo' juu ángel na jnda̱ 'om tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ nacjoo' tio yuu na wacatyeeⁿ quioo'jndii tquiee. Ndo' seijaaⁿñena' cha'tso ndyuaa na m'aⁿ nn'aⁿ na matsa̱'ntjoom. Ndo' joo nn'aⁿ'ñeeⁿ tyonda̱'na tsaana na jeeⁿ cwajndii tyoquiina' joona. 11Sa̱a̱ meiⁿ na luaa', tîcalcwe' n'omna natia na cwil'ana. Yacheⁿ tyoluena ñ'oom ntjeiⁿ na wi'na' nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ cañoom'luee nc'e na chona ntyje'ñeeⁿ ndo' jeeⁿ maquiina' joona. 12Jnda̱ jo' juu ángel na jnda̱ yom tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ ts'om jndaa t'maⁿ Eufrates. Mana seicaaⁿna' jndaa'ñeeⁿ, cha nntseicanaaⁿñena' cwii nato ndyuaa'ñeeⁿ na nncwinom nt'om nn'aⁿ. Naⁿ'ñeeⁿ cwiluiindye nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom ndyuaa jo ndo' na mandyowa ñe'quioom'. 13Quia jo' nty'iaya ndyee espíritu na cwajndiindye. Cwii jlui'nom naquii' 'ndyoo juu catsoomjndii, cwiicheⁿ jlui'nom 'ndyoo quioo'jndii tquiee, ndo' cwiicheⁿ jlui'nom 'ndyoo tsaⁿ na mañequiaa ñ'oom cantu. Matseijomna' espíritu'ñeeⁿ cha'cwijom quioo' candaa. 14Joo espíritu'ñeeⁿ cwiluiindyena naⁿjndii. Jndye nnom 'naaⁿ cwil'ana na xocanda̱a̱ nnts'aa na cwe' ts'aⁿ. Cwi'oontyjaa'na nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom cha'waati tsjoomnancue, na nla'tjomna naⁿ'ñeeⁿ na nl'ana tia' nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om, nqueⁿ na matseixmaⁿñ'eeⁿ cha'tso nnom najnda̱, jnda̱ tqueⁿ xuee na nncuaa tia'. 15Matso nquii Jesucristo: “Queⁿ'yo' cwenta, majndeiito manncua̱caño̱o̱ⁿya 'o cha'na quich'ee tsaⁿcanch'ue. Jeeⁿ neiiⁿ' juu ts'aⁿ na m'aaⁿc'eeñe xjeⁿ'ñeeⁿ na cwee liaa', ee xocalui'jnaaⁿ'ñê na ñecasei'ñê.” 16Quia jo' ndyee naⁿjndii'ñeeⁿ jla'tjomna cha'tso nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom cwii joo yuu na jndyu Armagedón ñequio ñ'oom hebreo. Jo' jo' nl'ana tia' nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om. 17Jnda̱ jo' juu ángel na jnda̱ ntquiee' tjacu'nquioom nawi' na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ nacjoo' jndye. Ndo' naquii'cheⁿ wats'om cañoom'luee teic'uaa jndyee' nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio 'naaⁿ'aⁿ. Tsoom: —Cha'tso jnda̱ tuii. 18Quia jo' teitquioo' chom ntsuee, jndeii teic'uaa, ndo' jeeⁿ tyola'xuaa ntsuee. Jndeii tyots'eii. Cantyjati na m'aⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue, tijoom ñes'eii cha'na s'eii luaa'. 19Seityuii'ñ'eⁿna' tsjoom t'maⁿ Babilonia, ndo' sei'ndaa'na' jndye njoom cha'waa tsjoomnancue. Ee Ty'o̱o̱ts'om ticatsuu' ts'oom nn'aⁿ na la'xmaⁿ cwentaa' tsjoom t'maⁿ Babilonia na nnjoom cantyja na ñel'ana. S'aaⁿ na jndei'na' cweñ'eⁿna na ñjom waso 'naaⁿ'aⁿ na jeeⁿ matseiw'eeⁿ joona. 20Quia jo' macanda̱ tsuu cha'tso ndyuaaxeⁿncwe, ndo' meiⁿ cwii sjo̱ tatquioo'. 21Tquiaa tsaaⁿ t'maⁿ cjoo nn'aⁿ na jnaⁿna' tsjo̱'luee. Jaa'na' cha'na wen'aaⁿ kilos na cwiina'. Ndo' jnaaⁿ' jo' tyolue nn'aⁿ ñ'oom wi' na ntjeiⁿ nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\