Apocalipsis 18

1Quia jnda̱ teinom na tuii na luaa', nty'iaya cwiicheⁿ ángel na jnaⁿ cañoom'luee na jndyocue. Jeeⁿ t'maⁿ najndeii tseixmaaⁿ ndo' juu na caxueeñê seixueeñena' cha'waa tsjoomnancue. 2Ndo' teic'uaa jndeii seixuaⁿ, tsoom: —Jnda̱ tyuii', jnda̱ tyuii' tsjoom t'maⁿ Babilonia. Tsjoom'ñeeⁿ tseixmaⁿna' w'aa naⁿjndii ñequio yuu cwic'eeⁿ cha'tso espíritu na cwajndiindye. Ndo' tseixmaⁿna' yuu cwentaa' ticwii cwii nnom cantsaa na cwajndiindye ndo' ts'iaaⁿndye. 3Ee cha'tso nn'aⁿ tsjoomnancue jnda̱ jla'ntjeiⁿndyena cantyja 'naaⁿ' tsjoom'ñeeⁿ, cha'cwijom cwicandyeena mach'ee sculjaa' na matseijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'omna. Ndo' nn'aⁿ na cwiluiit'maⁿndye na cwitsa̱'ntjom tsjoomnancue jnda̱ jla'ndaa'ndye cheⁿnquiee cantyja 'naaⁿ' tsjoom'ñeeⁿ, cha'cwijom cwe' m'aⁿyana ñ'eⁿ sculjaa'. Ndo' nn'aⁿ nt'omcheⁿ njoomnancue na cwila'jnda ndo' cwinda̱a̱ teityandyena nc'e nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ cha'tso na queeⁿ n'omna, tîcal'ana xjeⁿ na jla'catsuuna s'om 'naaⁿna. 4Jnda̱ jo' jndiiya cwiicheⁿ jndyee na teic'uaa cañoom'luee. Matso: —'O nn'aⁿya na la'xmaⁿ'yo' cwentaya, calui'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ cha tints'aana' na mati 'o nla'jomndyo' jnaaⁿna, ndo' jo' jo' nntjom'yo' nawi' t'maⁿ na nntjoomna. 5Ee jnda̱ teicanto' jnaaⁿna hasta cañoom'lueecheⁿ ndo' Ty'o̱o̱ts'om ñjom ts'oom natia na la'xmaⁿna. 6Jo' chii cal'a'yo' nawi' ñ'eⁿ nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ cha'xjeⁿ ñel'a joona ñequio nt'omcheⁿ. We ndii' nnjoom nl'a'yo' cha'cwijom cwila'c'u'yo' joona 'naⁿ na ñjom waso, jo' jo' nawi' na nntjoomna, cha'xjeⁿ na l'a joona ñ'eⁿ nt'omcheⁿ. We ndii' najnda̱ nawi'ñeeⁿ nñe'quia'yo' nda̱a̱na. 7Cantyjati na tyola't'maaⁿ'ndye cheⁿnquiee nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ ndo' tical'ana xjeⁿ cantyja na ya tyom'aⁿna, malaa'ti' cal'a'yo' na nlquiina' joona ndo' na cwajndii nntjoomna. Ee na jla'tiuuna naquii' n'omna: “Jaa m'aaⁿtya̱a̱ⁿya na cwitsa̱'ntjo̱o̱ⁿya. Tyoo'ndiina' jaa na nnc'o̱o̱ⁿya cha'na cwii yuscu na jnda̱ ljoñe. Jaa xocatjo̱o̱ⁿya na nnc'o̱o̱ⁿya na cwityua̱a̱ya.” 8Manc'e na luaa' waa, jo' chii majndeiito t'maⁿ nlco'wi'na' nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ. Nncwje nn'aⁿ ndo' nnquioo jndo' t'maⁿ ndo' t'maⁿ nntseichjoo'na' n'om nn'aⁿ. Ndo' nlco tsjoom'ñeeⁿ ñ'eⁿ chom. Ee nquii Ty'o̱o̱ts'om na macu'xeeⁿ nn'aⁿ, t'maⁿ waa najndeii na cwiluiiñê. 9Ndo' nquiee nn'aⁿ na cwiluiindyena na cwitsa̱'ntjom njoomnancue, t'aa'ndyena ñequio natia na tseixmaⁿ tsjoom'ñeeⁿ, na tîcal'ana xjeⁿ, jla'co̱na 'naaⁿna ñ'eⁿ natia na tyol'ana. Naⁿ'ñeeⁿ nntyueena ndo' nla'xuaana quia na nnty'iaana na cwi'oowa ndioom na cwico tsjoom'ñeeⁿ. 10Tquia nncwintyjee'na na nquiaana nawi' t'maⁿ na cwitjoom nn'aⁿ. Nluena: —Wi', wi' matjom tsjoom t'maⁿ, juu tsjoom Babilonia na t'maⁿ cwiluiiñena'. Ee ñejomto tyjee'cañoom na macowi'na' juuna'. 11Mati nn'aⁿ nt'omcheⁿ ndyuaa na cwila'jnda ndo' cwinda̱a̱ nntyueena ndo' nntseichjoo'na' n'omna cantyja 'naaⁿ' tsjoom'ñeeⁿ. Ee tjaa 'ñeeⁿ cwii 'ndiina' na ñe'catseijndati 'naⁿ na cwinda̱a̱na. 12Joona cwilei'chona canchuu s'omcajaⁿ, s'omxuee, ljo̱' na jeeⁿ jnda, ta̱' perlas, liaa lino na jeeⁿ ya, liaa seda, liaa colo catsioo' ñequio colo wee. Ndo' cwinda̱a̱na cha'tso nnom n'oom na jeeⁿ cachina', ñ'eⁿ cha'tso 'naⁿ na tuiina' ñ'eⁿ tsei'jndyee' elefante, ñ'eⁿ jndye 'naⁿ na tuiina' ñ'eⁿ n'oom na jndati, ñ'eⁿ 'naⁿ na tuiina' s'omwee, ñ'eⁿ xjo hierro, ndo' ñ'eⁿ tsjo̱' mármol. 13Mati cwilei'chona canchuu tscwaa canela, ñ'eⁿ jndye nnom 'naⁿ na cachi, ñ'eⁿ suu, ñ'eⁿ ntsuee' ts'oom mirra na cwiluii ndaaljaa', ñ'eⁿ cwiicheⁿ ntsuee' ts'oom na cwiluii nasei. Ndo' ñ'eⁿ canchuu winom, seitye, jnda̱a̱ tyoo' ya, ñ'eⁿ lqueeⁿ jnda̱a̱ tyoo'. Mati ntmaaⁿ' catsondye, ñ'eⁿ canmaⁿ, ntmaaⁿ' catso, ñ'eⁿ tornom na cwicantyjandyeyo', ndo' ñ'eeⁿ jndye nn'aⁿ na cwiwil'uandye na candye'ntjomtyeⁿ, na juu ts'iaaⁿ'ñeeⁿ matseijomna' cha'cwijom cwiwil'ua añmaaⁿ nn'aⁿ. 14Ndo' nlue nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ: —Cha'tso 'naⁿ na tyolaqueeⁿ n'om'yo', jnda̱ ntycwii cantyja 'naaⁿna'. Ndo' cha'tsoti 'naⁿ na yati na quit'maⁿ n'om'yo' ñequio cha'tso na neiⁿnco nquiu'yo', jnda̱ tsuundyo' cantyja 'naaⁿna'. Tajom nnts'aannda'na' cha'xjeⁿ na ñet'om'yo'. 15Ndo' joo nn'aⁿ na cwila'jnda ndo' cwinda̱a̱, cantyja 'naaⁿ nmeiⁿ' jnda̱ teityandyena. Tquia nncwi'ntyjee'na na mati joona nquiaana nawi' t'maⁿ na nntjoom nn'aⁿ. Nntyueena ndo' nla'xuaana na matseichjoo'na' n'omna. 16Nluena: —Wi', wi' matjom tsjoom t'maⁿ. Ee tsjoom'ñeeⁿ tyocwee' nn'aⁿ liaa lino na yati, ñequio liaa colo catsioo', liaa colo wee. Tyola'tycwi'ndyena s'om cajaⁿ, ta̱' ljo̱' na jeeⁿ jnda, ndo' ta̱' perlas. 17Sa̱a̱ ñejomto mana ntycwii cantyja na tyandye naⁿ'ñeeⁿ. Ndo' cha'tso nn'aⁿ na cwilei'cho l'aandaa, ñequio nn'aⁿ na cwi'ooñjomndye joona', ñequio naⁿntjom na cwil'a ts'iaaⁿ naquii' l'aandaa, ñequio cha'tsondye nn'aⁿ na cwita'ntjom cantyja 'naaⁿ joona', tquia tyomei'ntyjee' naⁿ'ñeeⁿ. 18Yocheⁿ na nty'iaana ndioom na cwico tsjoom'ñeeⁿ, tyola'xuaana, tyoluena: —Tijoom ñetuaa cwii tsjoom na jeeⁿ tyañe cha'na tsjoomwaa'. 19Tyotioona ts'ojnda̱a̱ nqueⁿna, tyotyueena na chjoo' n'omna. Tyola'xuaana, tyoluena: —Wi', wi' matjom juu tsjoom t'maⁿ. Cha'tsondyo̱ jaa na cwita'ntjo̱o̱ⁿya ñequio l'aandaa, juu na tyañe tsjoom'ñeeⁿ seityana' jaa. Sa̱a̱ ñejomto tyuii'ñ'eⁿna'. 20'O na m'aⁿ'yo' cañoom'luee, c'om'yo' na neiⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' tsjoom'ñeeⁿ. Ndo' mati 'o nn'aⁿ na tqueⁿlju' Ty'o̱o̱ts'om n'om'yo', ñequio 'o apóstoles ñequio 'o profetas, je' je' c'om'yo' na neiⁿ'yo'. Ee na jnda̱ tioomndyena s'aa Ty'o̱o̱ts'om na tyota'wi'na 'o. 21Jnda̱ jo' nty'iaya cwii ángel na jeeⁿ jndeii, seiweeⁿ cwii tsjo̱' t'maⁿ cha'cwijom tsjo̱'suu na cwitua. Tjoom'm juuna' ts'om ndaaluee. Tsoom: —Maluaa' matseijomna' na cwityuii' tsjoom t'maⁿ Babilonia. Tajom nleitquioo'nnda'na'. 22Ndo' naquii' tsjoom'ñeeⁿ tajom nndiinnda' ts'aⁿ na c'uaa cwitjo̱o̱' música, cha'na arpa, tsmaaⁿ, ntu. Mati tajom nleitquioo'ñennda' cwii ts'aⁿ na sei'naaⁿ'ya cwii nnom ts'iaaⁿ, meiⁿ tajom nleic'uaannda' na nntua ñ'eⁿ tsjo̱'molinom. 23Naquii' tsjoom'ñeeⁿ tajom nleixueennda' chom lámpara. Ndo' tajom nleic'uaannda' na cwiwit'maaⁿ' na macoco ts'aⁿ. Nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ na tyola'jnda ndo' tyonda̱a̱ ñet'oomna' na tyoluiit'maⁿndyetina quii'ntaaⁿ cha'tso nn'aⁿ tsjoomnancue. Ndo' ts'iaaⁿ calua' na l'a nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ, tquiu'nn'aⁿna' nn'aⁿ cha'waa tsjoomnancue. 24Ndo' seicano̱o̱ⁿna' na nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ jla'cwjeena profetas ñequio nn'aⁿ na jnda̱ tqueⁿljoom'm n'om. Mati waa jnaaⁿna na tcwe' nioom cha'tso nn'aⁿ tsjoomnancue na jnda̱ tja̱ nc'e na cwila'yu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\