Apocalipsis 22

1Jnda̱ jo' t'mo̱ⁿ ángel'ñeeⁿ cwii jndaa na cwinaⁿna' x'ee tio na wacatyeeⁿ Ty'o̱o̱ts'om ñequio Catsmaⁿ. Macaana' xcwe ts'om nataa t'maⁿ tsjoom'ñeeⁿ. Ndaa na cwinaaⁿ' jo' jo' jeeⁿ xueena' cha'cwijom tsioo ndo' juuna' mañequiaana' na ticantycwii na cwita'ndo' nn'aⁿ. Mati we ntyja 'ndyoo jndaa meintyjee' n'oom na cwiñe'quia na cwita'ndo' nn'aⁿ. Ntyja canchoo'we nnom ta̱ n'oom'ñeeⁿ, ndo' cwii cwii nnom ta̱ cwiquiena' tincwii chi'. Mati tscoo n'oom'ñeeⁿ la'xmaⁿna' nasei na matsein'maⁿna' nn'aⁿ njoomnancue. 3Meiⁿcwii nnom nawi' na cwitjoom nn'aⁿ taxocanty'iaana jo' jo'. Macanda̱ nquii Ty'o̱o̱ts'om nncwacatyeeⁿ tio 'naaⁿ'aⁿ jo' jo' ñequio Catsmaⁿ ndo' nn'aⁿ na cwindye'ntjom nnoom nla't'maaⁿ'ndyena jom. 4Nnty'iaanda̱a̱na jom ndo' nñoom xueⁿ'eⁿ cantaana. 5Taxocuaa natsjom ndo' taxocaⁿna' chom lámpara, meiⁿ ñe'quioom' ee nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om cwiluiiñê naxuee nda̱a̱na. Ndo' ticantycwii na cwitsa̱'ntjomna. 6Jnda̱ jo' tso ángel'ñeeⁿ no̱o̱ⁿ: —Cha'tso ñ'oommeiiⁿ tjacantyja na mayuu'na', jo chii nnda̱a̱ ntyjaa'tyeⁿ ts'om ts'aⁿ joona'. Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om cwiluiiñê na matseijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'om nn'aⁿ na cwiñe'quia ñ'oom'm. Jo' chii jnda̱ jñoom ángel cwentaaⁿ'aⁿ na ca'mo̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwindye'ntjomna nnoom ljo' na mawaaxjeⁿ na nluii. 7Matso Jesucristo: —Queⁿ'yo' cwenta, matyuaa' nncua̱'caño̱o̱ⁿya na m'aⁿ'yo'. Neiiⁿ' ts'aⁿ na matseicanda̱ ñ'oom na chuu librowaa cantyja chiuu cwindyona'. 8Ja Juan nty'iaya cha'tso nmeiⁿ' ndo' jndiiya cantyja 'naaⁿna'. Ndo' quia na jnda̱ nty'iaya ndo' jnda̱ jndiiya ñ'oommeiⁿ', quia jo' tco̱o̱'a xtya̱ jo nnom ángel'ñeeⁿ na nntseit'maaⁿ'ndyo̱ jom na t'mo̱o̱ⁿ nmeiⁿ' no̱o̱ⁿ. 9Sa̱a̱ tsoom: —Tintsa' na luaa', ee tjom na cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyu', ñequio nc'ia' na cwiñe'quia ñ'oom'm, ndo' ñequio joo nn'aⁿ na cwila'canda̱ ñ'oom na chuu librowaañe. Macanda̱ nquii Ty'o̱o̱ts'om catseit'maaⁿ'ndyu'. 10Mati tsoom no̱o̱ⁿ: —Joo ñ'oom na chuu librowaa cantyja chiuu cwindyona', tintseicu' joona' na ticandye nn'aⁿ ee nc'e na jnda̱ teinndyoo' xjeⁿ na nntseicanda̱a̱'ñena' joona'. 11Juu ts'aⁿ na mach'ee yuu na ticaty'iomyana' cats'aato na ljo'. Ndo' juu ts'aⁿ na tilju' matseitiuu, caljoo'ñeto na ljo'. Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na matseijomñe ñequio na maty'iomyana', c'oomticheⁿ na ljo'. Ndo' juu ts'aⁿ na jnda̱ tqueⁿlju' Ty'o̱o̱ts'om ts'om, caljoo'ñetyeⁿ cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 12Matso Jesucristo: —Mayuu'cheⁿ matyuaa' nncua̱'caño̱o̱ⁿya. Nndyo̱ñ'o̱ⁿya naya na maty'iomna' na nnto'ñoom nn'aⁿ, ndo' nñequiaya jo' nnom cwii cwii ts'aⁿ cantyjati na s'aa. 13Ja m'aaⁿya cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii cha'tso, ndo' maxjeⁿ nnc'o̱o̱ⁿya quia na jnda̱ ntycwii cha'tso. Ja m'aaⁿya najndyee ndo' m'aaⁿya na macanda̱. Cwiluiindyo̱ x'ee cha'tso ndo' mati ntyjii chiuu cwintycwiina'. 14Mañequiaana' na neiiⁿ nn'aⁿ na cwitmaⁿlju' naquii' n'omna ñequio nioom' Jesucristo. Ee joona wanaaⁿ na nncwinomna ndyueel'a na nnc'ooquie'na quii' tsjoom Jerusalén xco. Ndo' nnda̱a̱ nlquie'cañomna ts'oom na nntquiina ta̱ na mañequiaana' na cwita'ndo' nn'aⁿ. 15Sa̱a̱ naxeⁿ' tatiom nnom tsjoom'ñeeⁿ cwiljoo'ndye nn'aⁿ na tilju' laxmaⁿ ñequio naⁿcalua', nn'aⁿ na cwe' cwim'aⁿya ñequio nc'iaa, nn'aⁿ na cwila'cwjee nc'iaa, nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ nl'a, ndo' ticwii cwii ts'aⁿ na neiiⁿ' cantu ndo' majo'to mach'ee. 16—Nnco̱ Jesús jnda̱ jño̱o̱ⁿya ángel cwentaya na m'aⁿ'yo' na macwji'yuu'ñe cha'tso ñ'oommeiiⁿ nda̱a̱' 'o, ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. Ja cwiluiindyo̱ x'ee ñ'oom cantyja 'naaⁿ' David, ndo' tsjaaⁿ 'naaⁿ' jom na jndyowicantyjoo'. Ja cwiluiindyo̱ caxjuuncoo. 17Nquii Espíritu Santo ñequio joo nn'aⁿ na cwiluiindye scuu' Catsmaⁿ cwiluena: —Ta Jesús, candyo'. Ndo' 'ñeeⁿ juu na mandii na matsei'naaⁿ' ts'aⁿ ñ'oommeiiⁿ, catso: —Candyo', Ta Jesús. Ndo' 'ñeeⁿ juu na ñe'c'uu ndaa, candyontyjaa' jom. Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na ntyjaa' ts'om na nlui'n'maaⁿñe, candyoc'uu ndaa na cwe'yu na mañequiaa na cwita'ndo' nn'aⁿ. 18Ticwii cwii ts'aⁿ na mandii ñ'oommeiiⁿ cantyja chiuu cwindyona' na teiljeii tsomwaañe, ja Juan mañequiaya na caljeii tsaⁿ'ñeeⁿ na waa na teincuu'. Ee xeⁿ nntseicwaljoo' ts'aⁿ ñ'oom nacjoo' ñ'oommeiiⁿ, quia jo' nacjoom'm nntseicwaljoo' Ty'o̱o̱ts'om cha'tso nawi' t'maⁿ na teiljeii naquii' librowaa. 19Ndo' mati 'ñeeⁿ juu na nncwji' nt'om ñ'oom na teiljeii librowaa cantyja chiuu cwindyona', Ty'o̱o̱ts'om nncwji' na wanaaⁿ na nlquii tsaⁿ'ñeeⁿ ta̱a̱' ts'oom na mañequiaa na cwita'ndo' nn'aⁿ. Ndo' nnts'aaⁿ na ticwanaaⁿ na nncjaaquiee' tsaⁿ'ñeeⁿ naquii' tsjoom na lju' cwiluiiñena'. We ñ'oommeiⁿ' matseineiⁿ librowaa chiuu la'xmaⁿna'. 20Manquiiti Jesús na macwji'yuu'ñe ñ'oommeiⁿ', matsoom: —Mayuu'cheⁿ tyuaa' nncua̱'caño̱o̱ⁿya na m'aⁿ'yo'. Ndo' jaa cwit'o̱o̱ya nnoom, cwil'uuya: —Mayuu'. Candyo' 'u Ta Jesús. 21Catio'naaⁿñe Ta Jesús cha'tsondyo' 'o na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\