Apocalipsis 6

1Quia jo' nty'iaya nquii Catsmaⁿ seicanaaⁿñê yuu najndyee na ntquiee' joo na ta̱' tsom'ñeeⁿ. Ndo' jndiiya na matseineiⁿ cwii tsaⁿ najndyee na ñequieendye naⁿ'ñeeⁿ na ta'ndo'. C'uaa seineiⁿ cha'cwijom c'uaa 'ndyoo tsuee. Tso: —Candyo' ndo' canty'ia'. 2Quia jo' jleity'iom no̱o̱ⁿ ndo' queⁿ' cwenta, nty'iaya cwii caso canchii'. Ndo' wa'ljoo ts'aⁿ naxeⁿ'yo'. Maleiñ'oom casa' ndo' jnda̱ to'ñoom corona na ñjom xqueeⁿ. Tyomanoom na jnda̱ jnaⁿñê ñ'eⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ nacjoom'm ndo' mal'uee'ñê yuu na nnaⁿjndeiityeeⁿ. 3Jnda̱ na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ we na ta̱'tyeⁿ tsom'ñeeⁿ quia jo' jndiiya na matseineiⁿ tsaⁿ na jnda̱ we na ñequieendye naⁿ'ñeeⁿ na ta'ndo'. Tso: —Candyo' ndo' canty'ia'. 4Ndo' jlui'nom cwiicheⁿ caso wee. Ndo' juu ts'aⁿ na wa'ljoo, to'ñoom najneiⁿ na nncwjaa'ñê tia' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cha cantycwii na ya m'aⁿna ñ'eⁿ nc'iaana tsjoomnancue, cha yacheⁿ cala'cwjeendyena. Ndo' to'ñoom cwii xjo espada na jeeⁿ t'maⁿ. 5Jnda̱ na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ ndyee na ta̱'tyeⁿ tsom'ñeeⁿ quia jo' jndiiya na matseineiⁿ tsaⁿ na jnda̱ ndyee na ñequieendye naⁿ'ñeeⁿ na ta'ndo'. Tso: —Candyo' ndo' canty'ia'. Ndo' nty'iaya cwii caso ntoom ndo' ts'aⁿ na wa'ljoo maleichom lua'ncjeⁿ. 6Ndo' jndiiya teic'uaa quii'ntaaⁿ ñequiee naⁿ na ta'ndo' na catseineiⁿ ts'aⁿ, tso: —We tsua'xjo lqueeⁿ trigo, na jndana' cwii denario, cha'xjeⁿ na mawantjom ts'aⁿ na cwii xuee. Ndo' yom tsua'xjo lqueeⁿ cebada na jndana' cwii denario, sa̱a̱ tintsa' na nntseitjo̱o̱na' seitye ñequio winom. 7Quia na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ ñequiee na ta̱'tyeⁿ tsom'ñeeⁿ, jndiiya na matseineiⁿ tsaⁿ na jnda̱ ñequiee na ñequieendye naⁿ'ñeeⁿ na ta'ndo'. Tso: —Candyo' ndo' canty'ia'. 8Quia jo' jleity'iomnnda' no̱o̱ⁿ ndo' queⁿ' cwenta nty'iaya cwii caso tsjaa'. Ndo' ts'aⁿ na wa'ljoo, matseicajndyuna' jom nquii na waa najndeii na cwiwje nn'aⁿ. Ndo' jo naxeeⁿ'eⁿ jndyontyjo̱ tsaⁿ na cwentaa' yuu na meindoo' l'oo. To'ñoomna najnda̱na na nla'cwjeena xcwee' na xcwe nn'aⁿ na m'aⁿ tsjoomnancue. Nl'ana na nla'cwjeendye nn'aⁿ ñ'eⁿ ncjo, ndo' ñequio jndo' t'maⁿ, ndo' ñequio ntycu, ndo' ñequio quioo' wjee. 9Quia na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ 'om na ta̱'tyeⁿ tsom'ñeeⁿ quia jo' teitquioo' nty'iaya tio t'maⁿ. Ndo' jo ndo' x'eena' m'aⁿ añmaaⁿ nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ na jla'cwjee nn'aⁿ joona nc'e na tîca'ndyena ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om, meiⁿ tîca'ndyena na tyotjeii'yuu'ndyena ñ'oom'ñeeⁿ. 10Joo naⁿ'ñeeⁿ jndeii jla'xuaana, jluena: —'U Ta na macanda̱ nncu' matsa̱'ntjom' cha'tso, 'U tseixmaⁿ' na lju' ts'om' ndo' na matsei'canda̱' ñ'oom 'ndyo'. ¿Cwanti cwiyo m'aaⁿna' ndo' nncue'ntyjo̱ na nncu'xeⁿ' naⁿ'ñeeⁿ na m'aⁿ tsjoomnancue na waa jnaaⁿna jnaaⁿ' na tja̱a̱ jâ? ¿Cwaaⁿ nntsa' na nntioomndyena nioomyâ na tcwe'? 11Ndo' cwii cwiindye joona to'ñoomna liaa canchii' na tei'ncoona'. Ndo' matsoom nda̱a̱na na cwindo'yana chjootindyo hasta quia nntseicanda̱a̱'ñena' na nncwje nt'om nn'aaⁿna na cwindye'ntjom nnoom, ee majndaa' na nla'cwjee nn'aⁿ naⁿ'ñeeⁿ cha'xjeⁿ na tja̱ joona. 12Seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ yom na ta̱'tyeⁿ tsom'ñeeⁿ. Ndo' queⁿ'yo' cwenta jeeⁿ jndeii s'eii. S'aana' na teintomñe ñe'quioom' cha'na cwii liaa na ntom ndo' s'aana' na teiweeñe chi' cha'cwijom niom'. 13Ndo' cancjuu jnaaⁿndyena tsjo̱'luee, tquiaandyena tsjoomnancue. Cha'xjeⁿ na cwiquiaa ta̱'ndaa xqueⁿ ts'oom higuera quia na jndeii m'aaⁿ jndye, maluaa' matseijomna' tquiaandye cancjuu. 14Ndo' tjatseilcwiiñena' tsjo̱'luee cha'na matseilcwiiñe cheⁿnquii tsuee mana teindyo̱o̱na'. Ndo' cha'tso ntsjo̱ ñequio ndyuaaxeⁿncwe, tei'ndyo̱o̱na'. 15Quia jo' nty'iaya nquiee nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom nda̱a̱ nn'aⁿ tsjoomnancue, ty'elei'nomna ñequio nn'aⁿ na t'maⁿ cwiluiindye tsjoomnancue, ñequio nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom sondaro. Ndo' ñequio nn'aⁿ na tyandye, ñequio nn'aⁿ na waa najndeii na cwila'xmaⁿ, ñequio nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ, ñequio nn'aⁿ na m'aⁿ xjeⁿ 'naaⁿ. Cha'tso naⁿ'ñeeⁿ ty'eta'nty'iuuna naquii' ntsjo̱, quii'ntaaⁿ ljo̱'nty'a ndo' naquii' lue'ljo̱'. 16Tyola'xuaana nda̱a̱ ntsjo̱ ñequio ljo̱'nty'a, jluena: —Cwa, quiaandyo' nacjooyâ cha nnda̱a̱ nnta'nty'iuuyâ nnom nqueⁿ na mawacatyeeⁿ tio ñequio nnom nquii Catsmaⁿ na t'maⁿ nlco'weeⁿ'eⁿ jâ. Ee nnts'aaⁿ na catio̱o̱ⁿndyô. 17Ee jnda̱ tue'ntyjo̱ juu xuee na t'maⁿti na matseiw'iityeeⁿ jâ cantyja 'naaⁿ' jnaaⁿyâ. Ndo' tjaa 'ñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nluii'ñe na ticat'uiina' juu jo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\