Apocalipsis 6:10

10Joo naⁿ'ñeeⁿ jndeii jla'xuaana, jluena: —'U Ta na macanda̱ nncu' matsa̱'ntjom' cha'tso, 'U tseixmaⁿ' na lju' ts'om' ndo' na matsei'canda̱' ñ'oom 'ndyo'. ¿Cwanti cwiyo m'aaⁿna' ndo' nncue'ntyjo̱ na nncu'xeⁿ' naⁿ'ñeeⁿ na m'aⁿ tsjoomnancue na waa jnaaⁿna jnaaⁿ' na tja̱a̱ jâ? ¿Cwaaⁿ nntsa' na nntioomndyena nioomyâ na tcwe'?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More