Romanos 1

1Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol cwentaa' Jesucristo. Jom ty'ioom ts'iaaⁿ ja na matseixmaⁿya ts'aⁿ na majñom Ty'o̱o̱ts'om jo nda̱a̱ nn'aⁿ na nñequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ cantyja na macwji'n'maaⁿñê joona. 2Matseicwanom Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom na macwji'n'maaⁿñê nn'aⁿ. Tandyo xuee t'mo̱o̱ⁿ na ljo' nnts'aaⁿ ñequio ñ'omndyuee profetas. Jla'ljeiina ñ'oom'ñeeⁿ na lju' la'xmaⁿna'. 3Juu ñ'oom naya'ñeeⁿ mat'uiina' cantyja 'naaⁿ' Jnaaⁿ, nquii Ta Jesucristo. Cantyja na ts'aⁿ jom, tuiiñê tsjaaⁿ 'naaⁿ' rey David na jndyowicantyjoo'. 4Jnda̱ chii t'mo̱ⁿ Espíritu Santo na Jnda Ty'o̱o̱ts'om juu ndo' waa najndeii. Teitquioo' naljo' ee jnda̱ na tue' tando'xco quii'ntaaⁿ l'oo. 5Ndo' cantyja 'naaⁿ' jom macandaya naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na majñoom ja ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ jo nda̱a̱ nn'aⁿ cha'waa tsjoomnancue. Ee l'ue ts'oom na meiⁿquiayuucheⁿ caliu nn'aⁿ na t'maⁿ waa na jnda̱ s'aaⁿ, cha cala'yu'ya n'omna ndo' cala'canda̱na jo nnoom. 6Mati mañ'oomna' 'o, ee maqueeⁿ'ñê 'o na cala'xmaⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Jesucristo. 7Matseicwano̱ⁿ cartawaa na m'aⁿ' cha'tsondyo' 'o na candya' ts'om Ty'o̱o̱ts'om na m'aⁿ'yo' Roma, na maqueeⁿ'ñê na cwiluiindyo' cwentaaⁿ'aⁿ. Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo quiana na tjaa ñomtiuu c'om'yo' jo nda̱a̱na ñequio naya na laxmaⁿna. 8Najndyee nc'e Jesucristo, mañequiaya na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'omya cantyja 'naⁿ'yo'. Ee meiⁿyuucheⁿ na mawa̱ya, ya ñ'oom cwila'neiⁿ nn'aⁿ cantyja na cwila'yu'ya ñ'om'yo' ñ'eⁿñê. 9Manoom'm na mayu'a na ticjo̱meintyja̱a̱'a na macaⁿ'a nnoom na cateijneiⁿ 'o. M'aaⁿya na xcwee' ts'o̱o̱ⁿya na mandi'ntjo̱ⁿya nnoom. Ndo' ñequii'cheⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ ñ'oom naya cantyja 'naaⁿ' Jnaaⁿ Jesucristo. 10Ñequii'cheⁿ na macaⁿ'a nnom Ty'o̱o̱ts'om cha xeⁿ na jom l'ue ts'oom nncue'ntyjo̱ na nnda̱a̱ nncjo̱cando̱o̱'a 'o. 11Ee ntyjaa'ya ts'o̱o̱ⁿya na nncua̱'caño̱o̱ⁿya na nnteijndeiya 'o ñequio ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om cha nntsana'jnda̱'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 12Luaa' l'ue ts'o̱o̱ⁿ cha juu na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê ñequio juu na matseiyu'ya ts'o̱o̱ⁿya tjoom' nnteijndeiina' 'o ndo' nnteijndeiina' ja. 13'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, l'ue ts'o̱o̱ⁿ na caliu'yo' na jndye ndii' tyotseijndaa'ndyo̱ na nncua̱'caño̱o̱ⁿya 'o, sa̱a̱ ñeseicu'na' ja. Luaa' waa na ñetqueⁿ ts'o̱o̱ⁿ, cha cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na nnts'aaya majndyeti nn'aⁿ nntioondye l'o̱o̱ⁿ, ndo' mati 'o nntsaala'no̱ⁿ'ti'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ quiluii quii'ntaaⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na nchii judíos. 14Ee matseijomna' ja cha'cwijom cwii ts'aⁿ na t'maⁿ chujnaⁿ, tseixmaⁿya na ljo' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'neiⁿ ñ'oom griego, ndo' mati nda̱a̱ meiⁿquia nn'aⁿ na tjachuii' ñ'oom na cwila'neiⁿ. Oo nda̱a̱ nn'aⁿ na jndo̱' n'om cantyja 'naaⁿ' ljeii, ndo' mati nda̱a̱ nn'aⁿ na ticata'jnaaⁿ' ljeii. 15Jo' chii jeeⁿ queeⁿ ts'o̱o̱ⁿya na mati nñequiaya ñ'oom na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ nda̱a̱ 'o quia na nncua̱ya na m'aⁿ'yo' Roma. 16Tijnaaⁿ'a cantyja 'naaⁿ' ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, ee juuna' cwiluiiñena' najneiⁿ na macwji'n'maaⁿñê meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseiyu' ñ'oom naya'ñeeⁿ. Najndyee mach'eeⁿ na ljo' ñequio nn'aⁿ judíos ndo' mati ñequio meiⁿquia nn'aⁿ. 17Juu ñ'oom naya'ñeeⁿ matseicandiina' chiuu mach'ee Ty'o̱o̱ts'om na maqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya jo nnoom nc'e na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Jesucristo. Ee waa ñ'oom'm na teiljeii na matsona' na ljo': “Nquii ts'aⁿ na maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, catseiyu'ya ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿñê.” 18Ee xjeⁿ cañoom'lueecheⁿ matseicano̱o̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om na matseiw'eeⁿ nacjoo nn'aⁿ na cwil'a cha'tso nnom na cwajndii ñequio natia. Na nmeiiⁿ' cwil'ana, cwila'lcwe'na nt'om nn'aⁿ na ñe'caliu ñ'oom na mayuu' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 19Ee naquii' n'omna maxjeⁿ manquiuyana ñ'oom na mayuu' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ee manquiityeeⁿ jnda̱ t'mo̱o̱ⁿ chiuu matseixmaaⁿ nda̱a̱na. 20Ee ljo' na titquioo' na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om nnda̱a̱ nncwajnaaⁿ' ts'aⁿ jo' quia na manty'iaa' cha'tso na s'aaⁿ. Ee xjeⁿ na tuiicheⁿ tsjoomnancue cwiwitquioo'ya na jom cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om ndo' cha'waa xuee waa na jneiⁿ. Jo' chii nn'aⁿ natia ljo' cwil'a xocanda̱a̱ nluena na tjaa'naⁿ jnaⁿ cachona, meiⁿ xocanda̱a̱ nta'ñoom'ndyena. 21Ee meiiⁿ na cwila'no̱ⁿ'na cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ maxjeⁿ tîcala't'maaⁿ'ndyena jom cha'xjeⁿ na macaⁿna'. Meiⁿ na quianl'uaaⁿ'aⁿ tiñe'nquiana. Ndo' joo ñ'oom na tyom'aaⁿ' n'omna cantyja 'naaⁿ' chiuu cwiluiiñê jeeⁿ cwe' ts'iaaⁿ'ndyo joona'. Jo' chii s'aana' ntjeiⁿ naquii' n'omna, ndo' na ljo' cwiljo na jaaⁿñe naquii' n'omna. 22Meiiⁿ na cwiluena na la'xmaⁿna nn'aⁿ na jeeⁿ jndo̱' n'om, sa̱a̱ cwino̱o̱ⁿ na cwe' ntjeiⁿndyetona. 23'Ndyena na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om na ticantycwii na wando' na m'aaⁿ yuu na jeeⁿ neiⁿncoo'. To̱'yoona na cwila't'maaⁿ'ndyena ndyueenda̱a̱ nn'aⁿ na cwintycwii na ta'ndo', ñequio cantsaa ñequio quioo' na cwi'ooca' ñequio quioo' na tjaa'naⁿ nc'ee'. 24Jo' chii 'ndiito Ty'o̱o̱ts'om na cal'atona meiⁿquia na ntjeiⁿ na ñe'cal'ana na cwajndii na queeⁿ n'om seiina na cantyja 'naaⁿ joona' ñel'ana cwii na jeeⁿ jnaaⁿ' ñequio ntyjeena. 25Tîcala'yu'na ñ'oom na mayuu' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Yacheⁿ jla'yu'na ñ'oom na cwe' cantu. Ee tyola't'maaⁿ'ndyena 'naⁿ na s'aaⁿ nchii nqueⁿ na s'aaⁿ cha'tso nnom. Ndo' matsona' na ñequii'cheⁿ cala't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ jom cha'waati xuee. Cal'a cha'tsondye nn'aⁿ naljo'. 26Macwe' nc'e jo' chii 'ndiito Ty'o̱o̱ts'om joona na cal'ana ljo' na mach'eena' nquiuna na ñe'cal'ana. Hasta yolcu tquiandye nda̱a̱ ntyjelcu ndo' nchii ljo' teincoondyena. 27Ndo' mati naⁿnom nchii macanda̱ cwe' ñequio yolcu tyom'aⁿna. Seijmeiⁿ'tina' joona na queeⁿ n'omna nc'iaana. Tyom'aⁿna meiiⁿ ñ'eⁿ ntyjenomna, ndo' nchii ljo' teincoondyena, cwii na jnaaⁿ'ticheⁿ. Ndo' na ljo' l'ana, tyota'wi'ndye cheⁿnquieena, tioomndyena ñequio seiina na ntjeiⁿ ljo' ñel'ana. 28Ndo' nc'e na l'ayana na tsuu' n'omna Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii mati 'ndiitoom na cal'atona meiⁿljo'cheⁿ natia na ñe'cal'ana. 29M'aⁿna na cwil'ana cha'tso nnom na ticaty'iomyana'. Cha'na ts'aⁿ na cwe' m'aaⁿya ñ'eⁿ x'iaa', oo ts'aⁿ na ntjeiⁿ ljo' mach'ee ñ'eⁿ x'iaa' oo ts'aⁿ na matseiqueeⁿ ts'om 'naaⁿ' x'iaa', ts'aⁿ na ticatseiñ'oom'ñe yuu na maty'iomyana', ts'aⁿ na ta̱a̱' ts'om x'iaa', ts'aⁿ na matseicwjee nn'aⁿ, ts'aⁿ na matseintja'ñe ñequio x'iaa', ts'aⁿ na manquiu'nn'aⁿ x'iaa', ts'aⁿ na matsei'ndaa' ts'om x'iaa', ts'aⁿ na cwe' matseineiⁿto chiuu waa ñ'oom na mandii cantyja 'naaⁿ' x'iaa', 30ts'aⁿ na matioñ'oom x'iaa', ts'aⁿ na ticuee' ts'om Ty'o̱o̱ts'om, ts'aⁿ na wi'ñe ñequio x'iaa', ts'aⁿ na s'añe scuñe, ts'aⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, ts'aⁿ na matseijndaa'ñexco natia, ts'aⁿ na ticatseit'maaⁿ'ñe nn'aⁿ na nda juu, 31ts'aⁿ na tiñequiaañe na nntsei'no̱ⁿ' yuu na ya oo yuu na tia, ts'aⁿ na meiiⁿ na ñ'oom 'ndyoo sa̱a̱ xocatseicanda̱, ts'aⁿ na ticajnda ntyjii ljo' cwitjoom nc'iaa', ts'aⁿ na tixocatseit'maⁿ ts'om x'iaa', ts'aⁿ na tic'oom na wi' ts'om nn'aⁿ, 32joona manquiujndaa'ndyena na jnda̱ seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nntsuundye nn'aⁿ na nmeiiⁿ' cwil'a, sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', wjaana' na 'ool'ana na ljo', ndo' yacheⁿ ya nquiuna quia na cwinty'iaana na majo'ti cwil'a nt'omcheⁿ nn'aⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\