Romanos 10

1'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', macaⁿ'a nnom Ty'o̱o̱ts'om na nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ Israel ndo' ntyjaa'ya ts'o̱o̱ⁿya na nluii na ljo'. 2Ee macwji'yuu'ndyo̱ cantyja 'naaⁿna na cwijoo' n'omna na nluiit'maⁿñe Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿna. Sa̱a̱ ticwixcwe na cwindye'ntjomna nnoom cha'xjeⁿ na l'ue ts'oom. 3Ee tîcala'no̱ⁿ'na chiuu waa na maqueeⁿ nn'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaⁿ jo nnoom. Joona cwil'uee'ndye cheⁿnquieena chiuu ya na nlqueⁿna' joona na ljo'. Tîcatuee'ndyecjena cha'xjeⁿ na seijndaa'ñê na maqueeⁿ nn'aⁿ na tjaa jnaⁿ laxmaⁿ jo nnoom. 4Ee juu ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés, cwintycwii najndeii na matseixmaⁿna' quia na matseiyu' ts'aⁿ ñequio Cristo. Jo' chii ts'aⁿ na matseiyu' ñ'eⁿñê, maqueⁿna' tsaⁿ'ñeeⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ. 5Ee cantyja 'naaⁿ' na nlqueⁿna' ts'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ jo nnom ljeii na matsa̱'ntjomna', luaa seiljeii Moisés: “Juu ts'aⁿ na matseicanda̱ ñ'oom na matsa̱'ntjomna', maxjeⁿ c'oom nacje 'naaⁿ'na'.” 6Sa̱a̱ juu ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na nlqueⁿna' ts'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ nc'e na matseiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê, luaa matsona': “Tinc'oom' ts'om': ¿'Ñeeⁿ nncjaawa cañoom'luee na juu nndyoñ'oom Cristo? 7Oo meiⁿ tintsu': 'Ñeeⁿ nncjaacue yuu na m'aⁿ añmaaⁿ l'oo” cha na nndyoñ'oomlcwe' jom. 8¿Ljo' matso ñ'oomwaa'?: ’Matsona': “Juu ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om candyoo' nacañom' waana', mati naquii' 'ndyo' ndo' naquii' ts'om'.” Majuu ñ'oomwaa' na cwiñe'quiaayâ na c'oom ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Cristo. 9Xeⁿ na macwji'yuu'ndyu' na Jesús cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom 'u, ndo' ñequio na xcwee' ts'om' matseiyu' na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na tando'xcoom jnda̱ na tueeⁿ'eⁿ, quia jo' nlui'n'maaⁿndyu'. 10Ee quia ñequio cha'waa ts'om ts'aⁿ matseiyoom'm ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' na maqueⁿna' jom na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ. Ndo' ñequio 'ñom macwji'yuu'ñê na cwilui'n'maaⁿñe nc'e Jesucristo. 11Ee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': “Xocats'aana' na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na seiyu' ts'aⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om.” 12Ee jo nnoom meiiⁿ nn'aⁿ judíos, oo meiiⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ, jom ñecwii xjeⁿ ntyjeeⁿ ñ'eⁿndye joona. Ee manquiiti na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom, cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom cha'tso nn'aⁿ. Ndo' nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ na cwilcwii'na xueⁿ'eⁿ, canda̱a̱'ya mañequiaaⁿ na macaⁿna' joona. 13Cha'xjeⁿ tso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: “Nlui'n'maaⁿñe meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na malcwii' xuee' nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa.” 14Sa̱a̱ ¿chiuu nl'ayoona na nlcwii'na jom na cwji'n'maaⁿñê joona xeⁿ na tyoola'yu'na ñ'eⁿñê? ¿Ndo' chiuu nl'ayoona na nla'yu'na ñ'eⁿñê xeⁿ tyoondyena cantyja 'naaⁿ'aⁿ? Ndo' ¿chiuu nl'ayoona na nndyena cantyja 'naaⁿ'aⁿ xeⁿ tjaa 'ñeeⁿ nñequiaa ñ'oom'm nda̱a̱na? 15Ndo' ¿chiuu nluiiyuu na nnc'oonquia nn'aⁿ ñ'oom'm nda̱a̱ nt'omcheⁿ xeⁿ na tjaa 'ñeeⁿ majñom naⁿ'ñeeⁿ? Cha'xjeⁿ matso ñ'oom'm na teiljeii: “Jeeⁿ neiⁿncoo' quia cwiquie'cañom nn'aⁿ na cwiñequia ñ'oom naya.” 16Sa̱a̱ ticha'tsondye nn'aⁿ na cwindye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om cwilañ'oom'ndyena juuna'. Ma'mo̱ⁿna' na ljo' ee tso Isaías: “Jeeⁿ 'u Ta, tijndye nn'aⁿ cwila'yu' ñ'oom na cwiñequiaayâ.” 17Jo' chii cwe' nc'e na mandii ts'aⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Cristo, jo' na mawee'na' na matseiyu'ya ts'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 18Sa̱a̱ mawax'a̱: ¿Aa nnts'aacheⁿna' na tyoondye nn'aⁿ Israel ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om? Maxjeⁿ jnda̱ jndyena juuna', ee luaa matso ñ'oom'm na teiljeii: Jnda̱ teineiⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om meiⁿyuucheⁿ na m'aⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue, ee tcuu tcuu cwii cwii ndyuaa jnda̱ tja ñ'oom'm. 19Mawax'a̱tya̱: ¿Aa ndya' nnts'aacheⁿna' na nn'aⁿ Israel tîcala'no̱ⁿ'na na luaa' nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om? Maxjeⁿ jla'no̱ⁿ'na ee Moisés najndyee tsoom ñ'oom 'ndyoo Ty'o̱o̱ts'om: Ja nnts'aaya na nla'xueena quia na nntseiñ'oom'ndyo̱ nn'aⁿ na nchii tsjaaⁿ joona. Ndo' nnts'aa na nla'lioo'ndyena cwe' jnaaⁿ' nc'e nn'aⁿ na ticata'jnaaⁿ'na cantyja 'naⁿya. 20Tîcatseiwee ts'om Isaías quia na tsoom ñ'oom 'ndyoo Ty'o̱o̱ts'om: Nn'aⁿ na tîcal'uee ja joona jliuna ja. Ndo' nda̱a̱ nn'aⁿ na tîcata'x'e ja, seica'mo̱ⁿndyo̱ nda̱a̱na. 21Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ Israel seineiⁿ Isaías ñ'oom 'ndyoo Ty'o̱o̱ts'om: “Tyoocjo̱meintyja̱a̱'a na matseiliuuya l'o̱o̱ya nda̱a̱'yo' na ñe'cateijndeiya 'o. Sa̱a̱ 'o jeeⁿ quie' n'om'yo' ndo' cwila'wendyo' nacjoya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\