Romanos 11

1Ñ'oomwaa ñe'cwax'a̱, ¿aa jnda̱ tyeⁿnquie' Ty'o̱o̱ts'om nn'aaⁿ'aⁿ nn'aⁿ Israel? Tyooch'eeⁿ na ljo', ee mati ja luaañe cwii joona. Tuiindyo̱ na jndyowicantyjoo' tsjaaⁿ 'naaⁿ' Abraham ñ'eⁿ jndacantyjoom Benjamín. 2Xocats'aana' na cwii ndii' s'aa Ty'o̱o̱ts'om na jnda ntyjeeⁿ nn'aⁿ Israel ndo' je' tal'uendyena ntyjeeⁿ. ¿Aa ticaliu'yo' ñ'oom'm na teiljeii na seineiⁿ Elías xjeⁿ na matseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaaⁿ jnaaⁿ nc'iaaⁿ'aⁿ nn'aⁿ Israel? Tsoom: 3“Jeeⁿ 'u Ta, jnda̱ jla'cwjeena nc'iaaya profetas ndo' jnda̱ jla'tyuii'na ndio yuu na ñejla't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ 'u. Je' ñenco̱ cwima'ndiina', ndo' mati ñe'cala'cuee'na ja.” 4Sa̱a̱ t'o̱ Ty'o̱o̱ts'om nnoom, tso: “Tiñencu' cwima'ndiina', ee m'aⁿ ntquiee' meiⁿ nn'aⁿ na jnda̱ tjeii'ndyo̱ cwentaya na tyoota' cantye jo nnom ty'o̱o̱ Baal.” 5Ndo' majo'ti je', nc'e naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ma'ndiina' cwii tmaaⁿ' chjoo na macwjii'ñê cwentaaⁿ'aⁿ. 6Ndo' xeⁿ cantyja 'naaⁿ' naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' na cwicalui'n'maaⁿndyena, quia jo' nchii cwiluii na ljo' nc'e chiuu na cwil'a nquieena. Ee xeⁿ naljo', juu naya na matseixmaaⁿ na cwe' yu, tixocatseixmaⁿna' naya. 7Luaa waa ñ'oomwaa'. Majndyendyeti nn'aⁿ Israel tîcato'ñoomna naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na tyol'ueena, macanda̱ nt'omndye joona na tjeii'ñe Ty'o̱o̱ts'om to'ñoomna jo'. Sa̱a̱ nt'omndye joona s'aana' na quie' n'omna. 8Tjaa chiuu xuii' cha'na matso Isaías: “Na Ty'o̱o̱ts'om tquiaaⁿ na tjoomna, s'aana' cha'na ts'aⁿ na ñe'catsoo cha meiiⁿ na niom n'om nda̱a̱na sa̱a̱ titquioona, ndo' meiiⁿ na niom lua'quina sa̱a̱ ticandyena ndo' luaa' cwitjoomna hasta xjeⁿ je'cheⁿ.” 9Mati seineiⁿ David cantyja 'naaⁿna, tsoom: Majoo nantquie na cwicwa'na catseicwaqueⁿna' teiⁿnco' na nntseityuu'na' joona, ndo' mañequio joona' cwi'ty'uiina cha na catioomndyena natia na cwil'ana. 10Cats'aana' ñ'eⁿndyena cha'cwijom nn'aⁿ na 'oowinchjaaⁿ na tileicanty'iaa. Cats'aana' na ñequii'cheⁿ catseijomna' joona cha'cwijom ts'aⁿ na jaa' xuu' na jnda'jom ntyjo̱ wjaa. 11Quia jo' ¿chiuu waa na cala'no̱o̱ⁿ'a na luaa' waa? ¿Aa ñe'catsona' na ticjaañjoom' l'a nn'aⁿ judíos, jo' cha wjaachuuna' joona na nntsuundyena? Jeeⁿ nchii jo'. Nc'e na jla'tjo̱o̱ndyena na tîcala'yu'na ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii tju'naaⁿñeyuuna' na nlui'n'maaⁿndye nt'omcheⁿ nn'aⁿ na tachii judíos. Tuii na luaa' cha mati catseiqueeⁿna' n'omna na nla'xmaⁿna cha'na nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 12Xeⁿ juu na jla'tjo̱o̱ndye nn'aⁿ judíos mañequiaana' na nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ tsjoomnancue ndo' juu na ticjaacañjoom' na l'ana seijndaa'ñena' na waa naya 'naaⁿ nn'aⁿ na nchii tsjaaⁿ joona, quia jo' juu xjeⁿ na nnc'ooquie'nnda'na cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, cwanti t'maⁿti naya nntseixmaⁿna'. 13Nc'e na maty'iom Ty'o̱o̱ts'om ts'iaaⁿ ja jo nda̱a̱ nn'aⁿ tsjaaⁿ na cwiluiindyo', macwjii'a cwenta na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ juuna'. 14Queeⁿ ts'o̱o̱ⁿya na cats'aana' na ticjaawee' n'om nn'aⁿya na ñe'cwii tsjaaⁿ quio tuiindyo̱ na macanda̱ 'o cwicalui'n'maaⁿndyo' ndo' catseiqueeⁿna' n'omna na mati joona cwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om. 15Ee xeⁿ cantyja 'naaⁿ' na 'ndiina' nn'aⁿ judíos, tju'naaⁿñena' na joo nn'aⁿ tsjoomnancue nljoyaandyena jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, c'oom' n'om'yo' chiuu nnts'aana' quia na jnda̱ tju'na' na cwiluiindyennda'na cwentaaⁿ'aⁿ. Na nluii na luaa', nntseijomna' cantyja 'naaⁿna cha'cwijom ts'aⁿ na wando'xco na jnda̱ tue'. 16Ee xeⁿ juu tsqueeⁿtyoo' na cwineiiⁿjndyee cwiluiiñena' na lju'na', ma'mo̱ⁿna' na mati cha'waa tsquee'ñeeⁿ lju'na'. Ndo' mati nch'ioo' ts'oom, xeⁿ maqueⁿ lju'na' joona', mati chatso l'o̱ ts'oom jnda̱ tqueⁿlju'na'. 17Sa̱a̱ xeⁿ nt'om l'o̱ ts'oom olivo xiom', jnda̱ jndii'na' ndo' 'u je' na matseijomna' 'u cha'na ts'oom olivo jnda̱a̱, jnda̱ ñjoom'ndyu' quii'ntaaⁿ l'o̱ ts'oom olivo xiom', ndo' na ljo' macwjaa'ñena' 'u cantyja 'naaⁿ' nch'ioo' ts'oom'ñeeⁿ ndo' ndaa' juuna' mañequiaana' na wjaanajndu'. 18Sa̱a̱ tinc'oom' ts'om' na 'u cwiluiit'maⁿndyu'ti' nchiiti l'o̱ nquii ts'oom. Ee xeⁿ na nnts'aana' na ljo' ntyji', cjaañjoom' ts'om' na nchii 'u cwiluiindyu' nch'ioo' ts'oom na mañequiaa' na jnda̱ l'o̱na', nch'ioo'na' cwiñequia na jnda̱ l'o̱na'. 19Nnts'aacheⁿna' na nntsu': “Mayuu' na ljo', sa̱a̱ nc'e na jndii' l'o̱ ts'oom olivo'ñeeⁿ, jo' chii ñjoom'ndyo̱ ja.” 20Mayuu' na ljo'. Jndii'ñena' joona nc'e na ticala'yu'ya n'omna, ndo' 'u tyeⁿ meiⁿntyje' na matseiyu'ya ts'om'. Jo' chii tintseis'andyu' ndo' tintseiscundyu', yati c'oom' na nquia'. 21Ee xeⁿ tîcatseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om l'o̱ nquii ts'oom'ñeeⁿ, majndeiiticheⁿ cwe' 'u. 22Canty'ia' chiuu t'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om ndo' mati jeeⁿ ñecwii ñ'oom jom. Cantyja na ñecwii ñ'oom jom, jo' na seiquiaana' naⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ ñequiondyu' 'u yats'aⁿñê. Queⁿndyu' na nntsa' yuu na l'ue ts'oom ee xeⁿ tjaa jo' mati 'u nntseiquioona'. 23Mati nn'aⁿ judíos na tiñe'cala'yu' ñ'eⁿ Jesucristo, xeⁿ nncue'ntyjo̱ na nla'yu'na ñ'eⁿñê, nnda̱a̱ nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om na nntseicañjoom'nnaaⁿ'aⁿ joona, ee waa na jneiⁿ na nnda̱a̱ nntseicañjoom'nnaaⁿ'aⁿ joona. 24Ee 'u na nchii ts'aⁿ judío cwiluiindyu', xeⁿ na matseijomna' 'u cha'na ts'oom olivo jnda̱a̱, sa̱a̱ jnda̱ ñjoom'ndyu' ts'oom olivo xiom', meiiⁿ na tiquiluii na ljo', majndeiiticheⁿ cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ judíos, tijndei'na' na nñjoom'ndyennda'na manquiiti ts'oom olivo xiom' na la'xmaⁿna. 25'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', l'ue ts'o̱o̱ⁿya na caliu'yo' ñ'oomwaa na wanty'iuu' waana', cha tints'aana' ndoo' nquiu'yo' na jeeⁿ jndo̱' n'om'yo'. Nt'om nn'aⁿ judíos cwila'quie' n'omna cantyja 'naaⁿ' Jesucristo hasta xjeⁿ na nntseicanda̱a̱'ñena' lojoo nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿ jom na nchii cwiluiindyena tsjaaⁿ nn'aⁿ judíos. 26Quia na jnda̱ tuii nmeiⁿ', cha'tsondye nn'aⁿ judíos nlui'n'maaⁿndyena cha'xjeⁿ na matso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na seiljeii Isaías: Naquii' tsjoom Sión nnaⁿ tsaⁿ na nntseicandyaañe nn'aⁿ ndo' nn'aⁿ na jndyowicantyjoo' tsjaaⁿ 'naaⁿ' Jacob nnquindyo̱ natia na la'xmaⁿna. 27Quia na nntseicanduu'a jnaaⁿna quia jo' nntseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom na t'maⁿtya̱a̱ⁿya ñ'eⁿndyena. 28Nc'e ñ'oom naya na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, jo' na m'aⁿntiaa'ndye nn'aⁿ judíos ñ'eⁿñê, ndo' na luaa' s'aana', tju'naaⁿñena' na cwitsaaquiee'ndyo' 'o. Sa̱a̱ ndicwaⁿ m'aaⁿ na wi' ts'oom joona na tjeii'ñê weloona na nluiindye cwentaaⁿ'aⁿ. 29Ee quia na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om cwii nnom na macandaa' ts'aⁿ ndo' na maqueeⁿ'ñê juu na nntseixmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ taxocatseichueeⁿ'eⁿ jo'. 30Ee cha'xjeⁿ na ñet'om'yo' na ñejla'quie' n'om'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, je' mañ'oom na wi' ts'oom 'o, sa̱a̱ je' je' nn'aⁿ judíos cwila'quie' n'omna nnoom. 31Maluaa' matseijomna' cantyja 'naaⁿna. Je' cwila'quie' n'omna cha nda̱nquia nnc'oom Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'oom joona, cha'xjeⁿ je' m'aaⁿ na wi' ts'oom 'o. 32Ee s'aa Ty'o̱o̱ts'om na cha'tsondyo̱ la'xmaaⁿya na tyoola'canda̱a̱'ndyo̱ jo nnoom, cha na cha'tsondyo̱ nnc'oom na wi' ts'oom. 33Joo na maqueⁿna' Ty'o̱o̱ts'om na tyañe, jeeⁿ jnda laxmaⁿna', jeeⁿ jndo̱' ts'oom, cha'tso matsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ. Tjaa 'ñeeⁿ nntseinchu'tcuuñe chiuu matseijndaa'ñê, tjaa 'ñeeⁿ nnda̱a̱ nntsei'no̱ⁿ' ljo' na mach'eeⁿ. 34Cha'na teiljeii ñ'oom na tso Isaías: “¿'Ñeeⁿ cwii jaa nmeiiⁿñe nnda̱a̱ nntseino̱ⁿ' chiuu m'aaⁿ' ts'om nqueⁿ na matsa̱'ntjoom? ¿Aa m'aaⁿ 'ñeeⁿ juu na jeeⁿcheⁿ jndo̱' ts'om cha na nnda̱a̱ nntseijndo̱' ts'oom? 35¿'Ñeeⁿ teijndeiijndyee jom cha je' macaⁿna' na catseilcweeⁿ'eⁿ jo' nnom juu?” 36Ee cha'tsoñ'eⁿ niom nc'e jom, ndo' tseixmaⁿñ'eeⁿ jo'. Jo' chii macanda̱ jom caluiit'maⁿñê cha'waati xuee. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\