Romanos 12

1Macwe' jo' 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo', nc'e na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na jeeⁿ wi' ts'oom jaa, macaⁿ'a nda̱a̱'yo' yocheⁿ na cwitsaam'aⁿti'yo' na nñequiandyo'ñ'eⁿ'yo' na nla'xmaⁿ'yo' cha'cwijom quioo' na cwila'cwjee nn'aⁿ judíos, cwii nnom na lju', na cjaawee' ts'oom. Na nl'a'yo' na ljo' jeeⁿ xcwe nla't'maaⁿ'ndyo' jom. 2Tanc'om'yo' na mati 'o cwil'a'yo' ljo' na cwinty'ia'yo' na cwil'a nn'aⁿ tsjoomnancue, cala'chui'yo' cantyja na cwila'tiuu'yo' cha na luaa' ntseixcona' cha'tso cantyja na cwitsaam'aⁿ'yo'. Ee na nl'a'yo' naljo' nncue'ntyjo̱ na nla'no̱ⁿ'yo' chiuu waa na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo', na juu jo' tjacantyja naya tseixmaⁿ, ndo' cjaawee' ts'oom ndo' canda̱a̱' tseixmaⁿna'. 3Nc'e ts'iaaⁿ na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na matseixmaⁿya, jo' na matsjo̱o̱ya nda̱a̱'yo', meiⁿcwiindyo' 'o tincwinom' na nnc'oom' ts'om cantyja 'naaⁿ' nquii cha'xjeⁿ na matsona' na nncwjeiiⁿ'eⁿ cwenta chiuu matseixmaaⁿ. Cwii ndo' cwiindyo' cwji'ya cwenta cwanti na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom na matseixmaⁿ na matseiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê. 4Ts'aⁿ ñecwiiñê sa̱a̱ jndye tjaacañjoom'ñê, ndo' cwii cwii joo na tjacañjoom'ñê tiljo'yu ts'iaaⁿ'na' ñ'eⁿ nc'iaana'. 5Maluaa' waa na matseijomna' jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a, meiiⁿ na jndyendyo̱ sa̱a̱ matseijoom'na' cantyja 'naaⁿya na ñe'cwii sei' cwiluiindyo̱ cantyja 'naaⁿ' Cristo. Ndo' ts'iaaⁿ na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cal'aaya cwentaaⁿ'aⁿ tjachuii'na' na cwii cwiindyo̱. 6Ts'iaaⁿ na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cal'aaya, tiñecwii xjeⁿ joona'. Nqueⁿ matseijndaa'ñê cwaaⁿ ts'iaaⁿ nntseixmaⁿ cwii cwiindyo̱. Sa̱a̱ macaⁿna' na calacanda̱a̱'ndyo̱ cwii cwii nnom ts'iaaⁿ na mañequiaaⁿ. Xeⁿ na jnda̱ tquiaaⁿ na 'naaⁿ' ts'aⁿ na nnda̱a̱ nntseiteincoo' ñ'oom'm nda̱a̱ nn'aⁿ, cwa catseicanda̱a̱'ñe tsaⁿ'ñeeⁿ juuna'. 7Ndo' xeⁿ mañequiaaⁿ na macandaa' ts'aⁿ na candi'ntjom quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwila'yu', cats'aa ts'iaaⁿ'ñeeⁿ ñequio na xcwee' ts'om. Ndo' juu ts'aⁿ na macandaa' na ma'mo̱ⁿ nda̱a̱ nc'iaa', queⁿñe ts'iaaⁿ'ñeeⁿ. 8Ts'aⁿ na macandaa' na mañequiaa na t'maⁿ n'om nn'aⁿ, ts'iaaⁿ'ñeeⁿ cats'aa. Ndo' juu ts'aⁿ na niom s'om l'o̱ tintseintycwii' na nnteijndeii nc'iaa' 'naⁿ na matsei'tjo̱o̱na' joona. Ts'aⁿ na 'naaⁿ' na nluiitquieñe cats'aa naljo' ñequio na mach'eeñe cwenta. Ndo' ts'aⁿ na mateijndeii nn'aⁿ na nty'iaandye cats'aa naljo' ñequio na neiiⁿ'. 9C'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo' ñequio na mayo'cheⁿ'yo', nchii cwe' cwil'a'ya'yo'. Catseiqueeⁿna' n'om'yo' cha'tso yuu na ya, sa̱a̱ yuu na tia c'om'yo' na jndoo'yo'. 10C'om'yo' na jnda nquiu'yo' nc'iaa'yo' cha'xjeⁿ ñeⁿnquii ts'aⁿ ntseinda 'o, ñequii'cheⁿ cal'a'yo' na joona t'maⁿti caluiindye, ñecuaa meiiⁿ 'o tjaa 'ñeeⁿ catseit'maaⁿ'ñe. 11Tila'nchqueeⁿ'ndyo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na la'xmaⁿ'yo'. Cjoo' n'om'yo' na cwindye'ntjom'yo' nnom Jesucristo. 12C'om'yo' na neiⁿ'yo' cha'tso na matseijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ na nnda'yo'. Quia maju'wi'na' 'o, c'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo'. Ndo' ñequii'cheⁿ calaneiⁿ'yo' nnoom. 13Quia matseitjo̱o̱na' 'naⁿ nn'aⁿ na maqueeⁿ cwentaaⁿ'aⁿ, quia'yo' cantyja na cwileiñ'om'yo' na nnteijndeiina' naⁿ'ñeeⁿ. Catei'x'ee'yo' nn'aⁿ na cwila'yu' na cwe' cwiquieya na m'aⁿ'yo'. 14Quia matseita̱a̱' ts'om ts'aⁿ 'o, nchii mati nlcwe' 'o ñ'oom wi' cjoo' tsaⁿ'ñeeⁿ. 'O cataⁿ'yo' na Ty'o̱o̱ts'om catio'naaⁿñê juu. 15Quia cwinty'ia'yo' na neiiⁿ nc'iaa'yo' na cwila'yu', mati 'o c'om'yo' na neiⁿ'yo' ñ'eⁿndyena. Sa̱a̱ quia cwitjoomna na matseichjoo'na' n'omna, mati 'o c'om'yo' na chjoo' n'om'yo' ñ'eⁿndyena. 16Tjoom' c'om'yo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo'. Tinc'om'yo' na s'andyo' ndo' lcundyo'. Catsañ'oomndyo' ñequio nn'aⁿ na nty'iaandye, tints'aana' nquiu'yo' na cwe' 'o jndo̱'ti n'om'yo'. 17Natia na nnts'aa ts'aⁿ 'o, til'a'yo' na nnjoom. Ñequii'cheⁿ cala'jnda̱'yo' na cha'tso na cwil'a'yo' nla'xmaⁿ'yo' na ya nn'aⁿndyo' jo nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ. 18'O tacala'ntja'ndyo' ñequio nn'aⁿ. 'O cha'tso na nnda̱a̱ nl'a'yo' ñequii'cheⁿ cal'a'yo' yuu na ya cha tincju'naaⁿñena' na nl'uee'ndye nn'aⁿ tia' ñ'eⁿndyo'. 19'O nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, til'a'yo' na canjoom. Quiandyo' na nquii Ty'o̱o̱ts'om nnts'aaⁿ na nnjoom, xeⁿ naljo' l'ue ts'oom. Ee waa ñ'oom'm na teiljeii na matsona': “Matso Ty'o̱o̱ts'om: Nnco̱ nnts'aa na nnjoom. Ja nnts'aa na nntioomndye nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye no̱o̱ⁿ.” 20Ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom na teiljeii na matsona': “Juu ts'aⁿ na jndoo' 'u, xeⁿ na ñejnoom'm, quiaa' na nlcwaaⁿ'aⁿ. Xeⁿ na ñec'om ndaa, quiaa' ndaa na nnc'om ee na nntsa' na luaa', nnts'aana' na jnaaⁿ'aⁿ chiuu waa na mach'eeⁿ ñ'eⁿndyu'.” 21Tiñe'quiaandyu' na joo na ticatsa̱'ntjomna' nnaⁿndyena' ñ'eⁿndyu'. Catsa' yuu na ya cha canaⁿndyu' nacjoo' joo na ticatsa̱'ntjomna'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\