Romanos 13

1Cwii cwiindyo' 'o cju'ñecje nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ, ee nn'aⁿ na m'aⁿ n'iaaⁿ, Ty'o̱o̱ts'om maqueeⁿ joona ts'iaaⁿ'ñeeⁿ. Tjaa'naⁿ cwii ts'aⁿ na m'aaⁿ ts'iaaⁿ na nchii jom tqueeⁿ juu. 2Quia jo' 'ñeeⁿ juu na wjaa nacjoo naⁿmaⁿn'iaaⁿ, mawjaa tsaⁿ'ñeeⁿ nacjoo' na seijndaa'ñe nquii Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' maxjeⁿ nnt'uiina' jom na nntioomñê na ljo' mach'eeⁿ. 3Jo' chii ts'aⁿ na mach'ee yuu na tia m'aaⁿ na nquiaⁿ'aⁿ naⁿmaⁿn'iaaⁿ. Sa̱a̱ ts'aⁿ na mach'ee yuu na cwitsa̱'ntjom n'iaaⁿ, ya m'aaⁿ, tyoocaty'ueeⁿ naⁿ'ñeeⁿ. Jo' chii catsa' yuu na cwitsa̱'ntjomna 'u, quia ljo'cheⁿ taxoc'oom' ts'om' aa nla'wjeena 'u. Maxjeⁿ nnc'omna na neiiⁿna 'u. 4Ee naⁿmaⁿn'iaaⁿ la'xmaⁿna na cwindye'ntjomna nnom Ty'o̱o̱ts'om cha catei'jndeiina 'u. Sa̱a̱ xeⁿ mache' na til'uee ljeii na cwilein'omna, quia jo' c'oom' na nquia' joona, ee ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo na la'xmaⁿna sa̱yo ee cwiluiindyena na cwindye'ntjomna nnom Ty'o̱o̱ts'om na cwita'wi'na nn'aⁿ na cwil'a yuu na tia. 5Quia jo' we ndii' macaⁿna' na cala'canda̱'yo' jo nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ. Najndyee nc'e na tical'ue n'om'yo' na cat'uii ljeii na cwileiñ'omna 'o. Ndo' na jnda̱ we nc'e na nquiu'yo' naquii' n'om'yo' na matsona' na cal'a'yo' na ljo'. 6Macwe' jo' na cwitiom'yo' ts'iaaⁿnda̱a̱'yo', ee nn'aⁿ na m'aⁿ n'iaaⁿ, ñequio ts'iaaⁿmeiⁿ' cwita'ntjomna cha nl'ana ts'iaaⁿ na maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om joona. 7Nnom cwii cwii ts'aⁿ na waa na matseixmaⁿ na nntseit'maaⁿ'ndyu' juu, catsa' naljo' ñ'eⁿñe. Quia macaⁿna' na nntiom'yo' nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ, catiom'yo', cha'na ts'iaaⁿ nnom tyuaa. Cala'canda̱'yo' nnom ljeii na cwiqueⁿ naⁿmaⁿn'iaaⁿ, ndo' cala't'maaⁿ'ndyo' cha'tsondye joona na matsona' na cala't'maaⁿ'ndyo'. 8Meiⁿncwii ts'aⁿ tincho'jnaⁿ'yo' nnom. C'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo' ee juuna' matseijomna' cha'cwijom na cho'jnaⁿ'yo'. Juu ts'aⁿ na m'aaⁿ na wi' ts'om x'iaa', matseicaña̱a̱ⁿ chiuu t'maⁿ ljeii na matsa̱'ntjomna' na tqueⁿ Moisés, 9ee ljeii'ñeeⁿ matsa̱'ntjomna': “Tinc'om'ya' ñequio cwiicheⁿ ts'aⁿ, tintseicue' ts'aⁿ, tinch'uee' 'naaⁿ' ts'aⁿ, tintseiqueeⁿ ts'om' 'naaⁿ' ts'aⁿ.” Ee cha'tso ñ'oommeiⁿ' ñequio nt'omcheⁿ na sa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, cwila'x'iaa'ndye joona' ñequio ñ'oomwaa na matsona': “C'oom' na jnda ntyji' tyjets'aⁿndyu' cha'xjeⁿ na wi' ts'omndyu' cheⁿncu'.” 10Ee quia na m'aaⁿ ts'aⁿ na jnda ntyjii tyjets'aⁿñe, xocats'aa na wi'ñe ñ'eⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ. Ee ts'aⁿ na jnda ntyjii ntyjenn'aⁿñe, matseicanda̱ñ'eeⁿ ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés. 11Cala'no̱ⁿ'yo' naljo' ndo' c'oom' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' tiempo na m'aaⁿya je'. Matseijomna' cantyja 'naⁿ'yo' cha'cwijom na cwinda'yo'. Jo' chii calcwi'yo' ee je' mandyoo'ti m'aaⁿna' na nlui'n'maaⁿndyo̱, nchiiti quia jlayuu'jndya̱a̱ ñ'oom'm. 12Juu na cwitsaam'aaⁿya matseijomna' cha'cwijom natsjom, juuna' wjaawinomna'. Wjaawindyoo'ti xuee quia na nlui'n'maaⁿndyo̱. Jo' chii ca'ndya̱a̱ na cwilajomndyo̱ ts'iaaⁿ na laxmaⁿna' cantyja 'naaⁿ' najaaⁿ. Cal'uee'ndyo̱ l'o̱ ts'iaaⁿ ya na laxmaⁿna' cantyja 'naaⁿ' naxuee. 13C'o̱o̱ⁿya cha'xjeⁿ na macaⁿna' na cats'aa ts'aⁿ quia naxuee. Nchii c'o̱o̱ⁿya na cwicwa'jndoo'ndyo̱ meiⁿ nchii na cwicandya̱a̱ya. Nchii c'o̱o̱ⁿ ñequio nn'aⁿ na cwe' luaa'ndyo ñequio nt'omcheⁿ nnom natia la'xmaⁿ. Tac'o̱o̱ⁿya na cwila'ntja'ndyo̱ ñequio nn'aⁿ meiⁿ tala'ta̱a̱' n'o̱o̱ⁿya joona. 14Sa̱a̱ 'o wandyo̱' cal'a'yo', 'o cwee'yo' Jesucristo cha'xjeⁿ macwee ts'aⁿ liaa. Tañe'quiandyo' na joo na neiⁿnco nquiu nn'aⁿ na matseixmaⁿ tsjoomnancue nlqueⁿna' xjeⁿ 'naaⁿ'na' 'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\