Romanos 14

1Cato'ñoom'yo' meiiⁿ ts'aⁿ na ticuee' na matseiyu'ya ts'om, sa̱a̱ nchii na nnto̱'yo' na nla'ñ'eeⁿ'ndyue'yo' ñ'eⁿñê. 2Cal'uu, m'aⁿ nn'aⁿ nquiu na wanaaⁿ na nlcwa' ts'aⁿ cha'tso nnom 'naⁿ, sa̱a̱ m'aⁿ nt'omcheⁿ na ticuee' na cwilayu'ya n'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, joona cwe' tsco cwicwa'na. 3Luaa macaⁿna': Juu ts'aⁿ na ntyjii na meiⁿquia nantquie wanaaⁿ na nlcwa', tints'aa na ticuee' ts'om ts'aⁿ na cwe' jndaa' ljo' macwa'. Ndo' mati 'u ts'aⁿ na cwe' jndaa' ljo' macwa' tincwjaa'ndyu' cwenta cwe' na cha'tso nnom macwa' x'ia', ee maco'ñom Ty'o̱o̱ts'om jom. 4¿'Ñeeⁿ cwiluiindyu' na matsei'ncjoo'ndyu' ljo' mach'ee cwiicheⁿ x'ia' na matseiyu'? Ee nquii na matsa̱'ntjom jom nntso na aa xcwe aa tixcwe mach'eeⁿ. Nljoñeya tsaⁿ'ñeeⁿ ee waa najndeii na matseixmaⁿ Jesús na matsa̱'ntjom jom. 5M'aⁿ nn'aⁿ na cwitjeii'na cwenta na waa cwii xuee na t'maⁿti tseixmaⁿna' ndo' m'aⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwila'tiuu na meiⁿnquia xuee ñecwii xjeⁿ. Sa̱a̱ cwii cwii ts'aⁿ c'oom'tyeⁿ ts'om cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'waa'. 6Ts'aⁿ na maqueⁿ na t'maⁿti cwii xuee, mach'eeⁿ na ljo' ee na matseit'maaⁿ'ñê Nquii na matsa̱'ntjom jom. Ndo' ts'aⁿ na mach'ee na ñe'cwii xjeⁿ tseixmaⁿna', mach'ee na ljo' ee na matseit'maaⁿ'ñe Nquii na matsa̱'ntjom juu. Ndo' ts'aⁿ na macwa' cha'tso nnom nantquie, macwaaⁿ'aⁿ joona' ee na matseit'maaⁿ'ñê Nquii na matsa̱'ntjom jom, ndo' mañequiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om. Mati ts'aⁿ na cwe' jndaa' nantquie na macwa' mach'eeⁿ na ljo' ee na matseit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om ndo' mañequiaaⁿ na quianl'uaa'. 7Ee tjaa 'ñeeⁿ jaa c'oom na wando' cwe' ee na l'ue ts'om nquii, ndo' tjaa 'ñeeⁿ jaa c'oom na nncue' ee na l'ue ts'om nquii. 8Cantyja na tando̱o̱'a, tando̱o̱'a cwe' ee Jesucristo, ndo' cantyja na cwiwja̱a̱ya, ncwja̱a̱ya cantyja 'naaⁿ' jom. Jo' chii aa na tando̱o̱'a oo aa na nncwja̱a̱ya, maxjeⁿ m'aaⁿya cantyja 'naaⁿ' jom. 9Manc'e jo' na tueeⁿ'eⁿ ndo' tando'xcoom cha na nntseixmaaⁿ na matsa̱'ntjoom jaa cha queⁿna' jom na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ ndo' cwentaa nn'aⁿ na ta'ndo'. 10Sa̱a̱ 'u je', ¿chiuu na xjeⁿto 'u ñe'cu'xeⁿ' cwii nn'aⁿ' na matseiyu' oo chiuu na m'aaⁿ' na ticuee' ts'om' jom? Ee cha'tsondyo̱ nncwino̱o̱ⁿ jo nnom Cristo na nncu'xeeⁿ jaa. 11Ee mawaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': Ja wando̱'a, matso nquii Ty'o̱o̱ts'om, nc'e naljo' jo' chii cha'tsondye nn'aⁿ nnta'na cantyena jo no̱o̱ⁿya, ndo' nla't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om ñequio na jndoo' cha'tsondye nn'aⁿ. 12Luaa waa cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ, cwii cwiindyo̱ nñequiaaya cwenta nnoom cantyja 'naaⁿya. 13Jo' chii tacatsona' na nntio̱'ñ'o̱o̱ⁿya cwii ndo' cwii nc'iaaya. 'O cala'jnda̱'yo' na til'a'yo' cwii nnom na jnaaⁿ' jo' nntseicwachuu'ñena' juu ndo' nnts'aana' na nntseitjo̱o̱ñe. 14Nc'e na matseixmaⁿya ts'aⁿ na matseiyu'a ñ'eⁿ Jesucristo, jo' chii m'aaⁿ'tyeⁿ ts'o̱o̱ⁿ na tjaa'naⁿ cwii nnom 'naⁿ na tilju' matseixmaⁿna'. Sa̱a̱ xeⁿ na m'aaⁿ ts'aⁿ na matseitiuu na niom 'naⁿ na tilju', cantyja 'naaⁿ' nquii tsaⁿ'ñeeⁿ mach'eena' na tilju'na'. 15Ee xeⁿ cwe' cantyja 'naaⁿ' ljo' na macwa' matsei'ndaa'na' ntyjii cwii nn'aⁿ' na matseiyu' ndo' na luaa' mache', tic'oom' na jnda ntyji' jom. Jo' chii tantsa' cwii na ya ntyji' macwa' nntsei'ndaa'na' cwii nn'aⁿ' na tue' Cristo cwentaaⁿ'aⁿ. 16Tiñe'quia'yo' na nncju'naaⁿñena' na nlaneiⁿ nn'aⁿ ñ'oom na tijo'ndyo nacjo'yo' ljo' na 'o nquiu'yo' na ya. 17Ee juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, nchii tomti waana' na nleijndaa' ljo' na wanaaⁿ na nntquia̱a̱ya oo na nncwa̱a̱ya. Matsa̱'ntjoom jaa cha cantyja 'naaⁿ' Espíritu Santo nnda̱a̱ nl'aaya yuu na maty'iomyana'. Ndo' mati na nnc'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya ndo' na meiⁿcwii ñomtiuu tic'o̱o̱ⁿya jo nnoom. 18Ts'aⁿ na luaa' mandi'ntjom nnom Cristo, cwijaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñê, ndo' mati neiiⁿ nn'aⁿ jom. 19Cwe' nc'e jo' tsantyjo̱o̱ya meiⁿnquia nnom na nnda̱a̱ nl'aaya na tical'ua̱a̱ ndia' ñequio nn'aaⁿya na cwila'yu'. Ee na nl'aaya na ljo' nnteijndeiindyo̱ ntyja̱a̱ na nntsanajnda̱a̱ya na cwila'yuu'a. 20Jo' chii tintseityui' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na cwe' jndaa' cwii nnom nantquie na macwa'. Mayuu' cha'tso nnom nantquie lju' la'xmaⁿna', sa̱a̱ tia matseixmaⁿ' xeⁿ cantyja 'naaⁿ' cwii nnom na macwa' matsei'ndaa'na' ntyjii cwii x'ia' na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 21Yati na tinlqui' sei', tinc'ua' winom ndo' tintsa' cwii nnom na cantyja 'naaⁿ' jo' nntseilcwe'tya'na' cwii x'ia' na matseiyu', oo na nntseiquioona' jom na nnts'aaⁿ jnaⁿ oo na nnts'aana' na tityeⁿ matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 22Juu na matsei'yu' cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ', matsa̱'ntjomna' na c'oom'tyeⁿ' cantyja 'naaⁿ'na' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Ee jeeⁿ neiiⁿ' ts'aⁿ na m'aaⁿ' ts'om na xcwe mach'ee cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ' na tjaa meiiⁿcwii na maco'tia'na' ntyjii. 23Sa̱a̱ ts'aⁿ na tijndaa'ya ntyjii aa mayuu' na ya na nlcwa' ts'aⁿ cwii nnom nantquie ndo' xeⁿ nlcwaaⁿ'aⁿ jo', nnts'aayuuna' jnaaⁿ'aⁿ waa, ee cha'tso ljo' na mach'ee ts'aⁿ ndo' ticaljeiiyaaⁿ aa mayuu' na ya jo', maxjeⁿ jnaⁿ jo' mach'eena'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\