Romanos 2

1Cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ', catsei'no̱ⁿ' na tjaa'naⁿ yuu cowañoom'na' 'u, nts'o̱o̱na' 'ñeeⁿ cwiluiindyu', maco'wi'ndyu' cheⁿnncu' quia na jeeⁿ matsu' na nt'omcheⁿ nn'aⁿ jeeⁿ tiann'aⁿndye ndo' majo'to ljo' na cwil'ana mache' 'u. 2Ee manquiuyaaya quia na nt'uiityeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na cwil'a na nmeiiⁿ', nncu'xeeⁿ joona cantyjati na mayuu' na l'ana. 3'U na matseitiuu' na cats'aaⁿ na cat'uiina' nn'aⁿ na cwil'a na nmeiiⁿ', ¿aa ndya' matseitiuu' na tixocat'uiina' 'u ndo' ljo'waayu mache' cha'xjeⁿ naⁿ'ñeeⁿ? 4Cwa ndya' canda̱a̱' ts'om' na ntso̱' na cajnda ntyjeeⁿ ñ'eⁿndyu'. Jom na jeeⁿ t'maⁿ ts'oom ñ'eⁿndyu', ndo' waljoo'cheⁿ na wi' ts'oom 'u. ¿Aa ticatsei'no̱ⁿ' na luaa' mach'eeⁿ cha cjaañ'oomna' 'u na calcwe' ts'om' jnaⁿ'? 5Sa̱a̱ 'u nchii jo' ñe'catsa', 'u maxjeⁿ quie' ts'om', tiñe'calcwe' ts'om'. Maty'iomna' cantyja 'naⁿ' na matseit'ue'ya' na cat'uiina' 'u. Ee nncue'ntyjo̱ xuee na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om cha'tso nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' na maty'iomyana'. 6Maquialjo'cheⁿ manquiityeeⁿ nñequiaaⁿ na ticwii cwii ts'aⁿ nncwantjom cantyjati na jnda̱ ñes'aa. 7Nda̱a̱ joo nn'aⁿ na cwijoo' n'om na cwil'a yuu na maty'iomyana' na cantyja 'naaⁿ' jo' cwil'uee na nl'a yuu na matseit'maa'ñena' jom, nñequiaaⁿ na nla'xmaⁿna na ticantycwii na cwita'ndo' añmaaⁿna. 8Sa̱a̱ t'maⁿ waa na nntseiw'eeⁿ nn'aⁿ na ticatuee'ndyecje nnoom, na cwi'oo nacjoo' ñ'oom na mayuu' cantyja 'naaⁿ'aⁿ, na cwil'a cha'tso nnom natia. 9Jeeⁿ t'maⁿ nawi' nntseiquioom nacjoo cha'tsondye nn'aⁿ na cwil'a natia ndo' t'maⁿ nntsei'ndaa'na' nquiuna. Najndyee nntjoom nn'aⁿ judíos na ljo', ndo' majo'ti nntjoom nn'aⁿ na nchii judíos. 10Sa̱a̱ cha'tso nn'aⁿ na cwil'a yuu na ya, tjoom' nntseit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om joona, nnts'aaⁿ na nluiit'maⁿndyena ndo' nñequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu tic'omna jo nnoom. Najndyee nnts'aaⁿ na ljo' ñequio nn'aⁿ judíos, ndo' mati nn'aⁿ na nchii judíos. 11Ee Ty'o̱o̱ts'om nchii na nncjaañ'oom'ñê ñ'eⁿ cwii ts'aⁿ, sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiiⁿ'eⁿ. 12Cha'tso nn'aⁿ na nchii judíos na la'xmaⁿ jnaⁿ na tyoondye chiuu matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, maxjeⁿ nntsuundyena nc'e na jnda̱ jla'tjo̱o̱ndyena cantyja 'naaⁿ'na' meiiⁿ tyoondyena juuna'. Ndo' cha'tso nn'aⁿ judíos na m'aⁿ nacje 'naaⁿ' ljeii'ñeeⁿ na la'xmaⁿ jnaⁿ, majuuna' nnt'uiityeⁿna' joona. 13Ee cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, nchii nn'aⁿ na cwe' cwindye chiuu matsa̱'ntjom ljeii'ñeeⁿ maqueeⁿ joona na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿna, macanda̱ nn'aⁿ na cwil'a chiuu na matsa̱'ntjomna'. 14Sa̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos na ticuaa ljeii lueena na matsa̱'ntjomna' na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ cwil'ana cha'xjeⁿ na ma'mo̱ⁿna' ndo' na ljo' nquieena laxmaⁿna' cha'cwijom ljeii na maqueⁿna' xjeⁿ joona. 15Ee cantyja na cwil'a naⁿ'ñeeⁿ cwit'mo̱o̱ⁿna na juu ljeii'ñeeⁿ teiljeiina' naquii' n'omna ee juu na m'aaⁿ' n'omna ma'mo̱ⁿna' na ljo'. Juu jo' macwji'yuu'ñena' na manquiuna quia cwil'ana yuu na ya, ndo' yuu na tia. 16Ee maxjeⁿ nleitquioo' na ljo' juu xuee na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om cha'tso na cwe' wanty'iuu' tyol'ana. Maty'ioom ts'iaaⁿ Jesucristo na cu'xeeⁿ nn'aⁿ cantyja na jla'tjo̱o̱ndyena cha'xjeⁿ ma'mo̱ⁿ ñ'oom naya na mañequiaya nda̱a̱ nn'aⁿ. 17'U je' na cwiluiindyu' ts'aⁿ judío. 'U quit'maⁿ ts'om' ljeii na tqueⁿ Moisés, ndo' macwji's'andyu' cheⁿnncu' na tseixmaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 18Jndaa'ya ntyji' chiuu l'ue ts'oom. Ndo' ma'mo̱ⁿ ljeii'ñeeⁿ njom' cwaaⁿ na yati nncwjii'ndyu'. 19Jndaa'ya ntyji' na nnda̱a̱ nntsa' na nncja'chuundyu' nn'aⁿ na laxmaⁿ na nchjaaⁿ, ndo' na cwiluiindyu' chom na matseixueeñena' nda̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ cantyja 'naaⁿ' na jaaⁿñe. 20'U matseitiuu' na jeeⁿ 'naⁿ' na m'mo̱ⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ na tijndo̱' n'om cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ndo' na cwiluiindyu' cha'cwijom maestro 'naaⁿ nn'aⁿ na tijndye nquiu cantyja 'naaⁿ'aⁿ ee ñequio ljeii na matsa̱'ntjomna' na maleiñ'oom', waa ñ'oom na matsona' chiuu na nluii ndo' tseixmaⁿna' ñ'oom na mayuu'. 21'U na ma'mo̱o̱ⁿ' nda̱a̱ nt'omcheⁿ, ¿chiuu na tiñe'ca'mo̱ⁿ' njom' nncu'? Xeⁿ ma'mo̱o̱ⁿ' na tinch'uee ts'aⁿ, ¿chiuu na mach'uee'? 22Xeⁿ ma'mo̱o̱ⁿ' na tinc'oomya ts'aⁿ ñ'eⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ, quia jo' ¿chiuu na majo' mache'? 'U na jndo' 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ l'a, quia jo' ¿chiuu na mach'uee' 'naⁿ na cwiñequia nn'aⁿ nda̱a̱ joona'? 23Matseis'andyu' na maleiñ'oom' ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés, sa̱a̱ quia matsei'tjo̱o̱ndyu' jo nnom juuna', ¿aa nchii maju'cje' Ty'o̱o̱ts'om? 24Ndo' na luaa', jeeⁿ xcwe ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': “Nn'aⁿ na nchii judíos cwiluiindyena cwitio'ñ'oomna Ty'o̱o̱ts'om nc'e natia na cwil'a' 'o nn'aⁿ judíos.” 25'Naaⁿ na cwiluii ntjaaⁿ yo'ndaa naⁿnom nda nn'aⁿ judíos jnda tseixmaⁿna' xeⁿ matseicanda̱' ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés. Sa̱a̱ xeⁿ matsei'tjo̱o̱ndyu' nnom ljeii'ñeeⁿ maty'iomna' cantyja 'naⁿ' cha'cwijom na tîcaluii 'naaⁿ'ñeeⁿ 'u. 26Ndo' ts'aⁿ na quich'ee cha'xjeⁿ matsa̱'ntjom ljeii'ñeeⁿ meiiⁿ tyooluii 'naaⁿ'ñeeⁿ juu, naljo' mach'ee tsaⁿ'ñeeⁿ matseijndaa'ñena' cantyja 'naaⁿ'aⁿ na cha'cwijom jnda̱ tuii 'naaⁿ'ñeeⁿ juu meiiⁿ tîcaluii. 27Juu ts'aⁿ na tyooluii 'naaⁿ'ñeeⁿ, sa̱a̱ mach'ee chiuu t'maⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, nñequiaa jnaⁿ' 'u ts'aⁿ judío ee meiiⁿ na waa ljeii'ñeeⁿ l'o̱', sa̱a̱ tyootseicanda̱' juuna' ndo' 'u ts'aⁿ na jnda̱ tuii 'naaⁿ tjaaⁿ'. 28Ee nchii cwe' tsjaaⁿ na tuiiñe ts'aⁿ, jo' na cwiluiiñe judío, meiiⁿ nchii cwe' 'naaⁿ na cwil'ana ndana na naⁿnom. 29Cwiwitquioo' na cwiluiiñe ts'aⁿ cwii judío quia na m'aaⁿ na xcwee' ts'om jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Juu 'naaⁿ na cwiluii tjaaⁿ' ts'aⁿ matseicanda̱a̱'ñena' quia nquii Espíritu Santo maqueⁿ xcoom naquii' ts'om ts'aⁿ. Ts'aⁿ na luaa' matseixmaⁿ, mal'ueeⁿ yuu na nncjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñê, tints'aa meiiⁿ nn'aⁿ ticjaawee' nquiuna ñ'eⁿñê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\