Romanos 3

1Quia jo' ¿aa waa yuu mateijndeiitina' ts'aⁿ nc'e cwiluiiñê ts'aⁿ judío oo aa jndati cwiluiiñê nc'e na tuii 'naaⁿ tjaaⁿ'aⁿ? 2Mayuu' na ljo'. Ndo' jndye nnom niom na cwit'mo̱o̱ⁿna' na ljo'. Najndyee nc'e na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom'm nda̱a̱na. 3Sa̱a̱ je' je', xeⁿ na nt'omndye naⁿ'ñeeⁿ tîcala'yu'ya n'omna, ¿aa jo' chii mati jom taxotseicana̱a̱ⁿ ñ'oom 'ñom? 4Majndaa'ya na nchii ljo' ee jom mach'eeⁿ cantyja na maty'iomyana' meiiⁿ na cha'tso nn'aⁿ cwiluiindyena na cantundyena. Ee ñ'oom'm na teilejii matsona': Ñequio ñ'om'ndyo' nleitquioo' na cwiluiindyu' na maty'iomyana'. Meiⁿ xoca'mo̱ⁿna' na matsei'tjo̱o̱ndyu' quia cwilue nn'aⁿ na tixcwe mache'. 5Sa̱a̱ xeⁿ joo na ticaty'iomyana' na cwil'aaya cwit'mo̱o̱ⁿna' na Ty'o̱o̱ts'om cwiluiiñê na maty'iomyana', ¿chiuu nl'uuyo̱o̱ya? ¿Aa nnts'aacheⁿna' na tixcwe ljo' mach'eeⁿ quia na matseijndaa'ñê na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿya? Matseinchu'a ñ'oommeiiⁿ cha'xjeⁿ na cwila'nchu' nn'aⁿ ñ'oom. 6Sa̱a̱ meiⁿchjoo nchii ljo', ee xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om tixcwe ljo' mach'eeⁿ quia jo' ¿chiuu nnts'aayom na nncu'xeeⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue? 7Sa̱a̱ xeⁿ juu na cantu na matseixmaⁿya matseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê na mayom'm, quia jo' ¿chiuu na macu'xeⁿna' ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ jnaⁿ? 8Xeⁿ na luaa' waa quia jo' chiuu tical'aayaaya natia cha cantyja 'naaⁿ' jo' cats'aana' yuu na ya, cha'xjeⁿ cantu na cwila'neiⁿ nt'om nn'aⁿ na cwilue na ljo' cwil'uuyâ. Maxjeⁿ maty'iomyana' na cat'uiityeⁿ Ty'o̱o̱ts'om naⁿ'ñeeⁿ na nmeiiⁿ' cwiluena. 9Quia jo' jaa nn'aⁿ judíos, ¿aa waa cwii nnom na mach'eena' na yati cantyja 'naaⁿya jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, nchiiti nn'aⁿ na nchii judíos? Meiⁿchjoo nchii jo', ee jnda̱ macwil'uuya na cha'tso nn'aⁿ m'aⁿna nacje 'naaⁿ' jnaⁿ, meiiⁿ nn'aⁿ judíos, ndo' meiiⁿ nn'aⁿ na nchii judíos. 10Cha'xjeⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': Meiⁿcwii tjaa 'ñeeⁿ juu c'oom na mach'ee na maty'iomyana'. 11Meiⁿcwii tjaa 'ñeeⁿ c'oom na matsei'no̱ⁿ' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Tjaa 'neeⁿ juu na mal'ue jom. 12Cha'tsondyena jnda̱ macwila'jomndyena nato na tis'a. Tjaa yuu nnda̱a̱ na nleil'uee'ñê joona. Meiⁿcwiindye joona tic'oom na mach'ee yuu na ya, meiⁿcwii, meiⁿcwii. 13Cantyja na cwila'neiⁿna ñ'oom cwajndii, matseijomna' joona cha'cwijom cwii tsei'tsuaa na ticata̱' na maju'na' jndye c'ee. Jeeⁿ yo̱o̱' ndyueena ñ'eⁿ cantu. Ñ'oom wi' na cwila'neiⁿna matseijomna' cha'cwijom ndaa ndyuee canduu na wjeena'. 14Ñequii'cheⁿ cwila'neiⁿna ñ'oom ntjeiⁿ nacjoo nc'iaana. Ñ'oom na cwila'ndaa'na' naⁿ'ñeeⁿ. 15Cwii ñ'oom na tit'maⁿ sa̱a̱ nla'cuee'na x'iaana. 16Meiⁿyuucheⁿ na cwiquiena, cwila'ndaa'na n'om nn'aⁿ, ndo' cwe' nc'e jnaaⁿ joona maco'wi'na' naⁿ'ñeeⁿ. 17Ndo' ticaliuna chiuu waa na nnc'oom ts'aⁿ na tjaa tia' ñ'eⁿ nn'aⁿ. 18Meiⁿ cwe' tic'oom' n'omna na nnc'omna na nquiaana Ty'o̱o̱ts'om. 19Jaa manquiuuya na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om ljeii na matsa̱'ntjomna' na tqueⁿ Moisés nda̱a̱ jaa nn'aⁿ judíos. S'aaⁿ na ljo' cha catseicheⁿna' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na m'aaⁿ nacje 'naaⁿ' ljeii'ñeeⁿ na ñe'catso na tjaa jnaaⁿ'. Ee cantyja 'naaⁿ' juuna' matseijndaa'ñê na cha'tsondye nn'aⁿ la'xmaⁿna jnaⁿ. 20Ee nchii nlqueⁿna' ts'aⁿ na tjaa jnaaⁿ' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om nc'e na mach'ee yuu na matsa̱'ntjom ljeii'ñeeⁿ. Ee juuna' ts'iaaⁿ'na' tomti na matseijndaa'ñena' na cwiluiindyo̱ nn'aⁿjnaⁿ jo nnoom. 21Sa̱a̱ je' jnda̱ t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om chiuu ya yuu na tseixmaⁿ ts'aⁿ na tjaa jnaaⁿ' jo nnoom, taxocwil'ue meiiⁿ na ñe'tseicanda̱ ts'aⁿ ljeii na tquiaaⁿ nnom Moisés ñequio nt'om ñ'oom na tandyo xuee jla'ljeii profetas, cwit'mo̱o̱ⁿna' na ljo'. 22Je' tomti matsa̱' Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na meiⁿcwii jnaⁿ tacola'xmaⁿna, quia na cwila'yuya n'omna ñ'eⁿ Jesucristo. Meiⁿ tyooch'eeⁿ na cwe' ñejndaa' nn'aⁿ na matseiñ'oom'ñê. 23Ee cha'tsondyeñ'eⁿ nn'aⁿ tjom la'xmaⁿna jnaⁿ, ndo' meiⁿcwii ticuaa cantyja 'naaⁿna na nlquiena jo nnom Ty'o̱o̱ts'om na nncwji'n'maaⁿñê añmaaⁿna. 24Sa̱a̱ nc'e naya na matseixmaaⁿ na cwe'yu cwicandaaya, jo' chii maqueeⁿ nn'aⁿ na tjaa jnaⁿ laxmaⁿna jo nnoom. Mach'eeⁿ na ljo' nc'e tioml'ua Jesucristo jnaaⁿ cha'tsondye nn'aⁿ. 25Tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na cueeⁿ'eⁿ cwentaa jnaaⁿ jaa cha meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê matseicanduu'na' jnaaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. Laa'ti' seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om cha ca'mo̱ⁿna' na mach'eeⁿ yuu na maty'iomyana'. Ee teiyoticheⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncue'ntyjo̱ xjeⁿ na nncue' Cristo, nc'e na m'aaⁿ nioomcheeⁿ, tîcwjaa'ñê cwenta jnaaⁿ nn'aⁿ. 26Maluaa' ma'mo̱ⁿna' je', na Ty'o̱o̱ts'om xcwe mach'eeⁿ quia na mañequiaaⁿ na caliu nn'aⁿ na matsa̱a̱ⁿ'a̱ⁿ joona na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿna jo nnoom, nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñequio Jesús. 27¿Yuu waa je' na nnda̱a̱ nntseis'añe cheⁿnquii ts'aⁿ? Tquia jnda̱ tquie'na' jo'. ¿Chiuu na ljo'? ¿Aa ee cwila'canda̱a̱'ndyo̱ ljo' na matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés? Meiⁿchjoo nchii jo', tomti ee na cwila'yu'ya cwii n'o̱o̱ⁿya ñequio Jesucristo. 28Quia jo' cwiwitquioo'ndyeyu na maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om ts'aⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ jo nnoom nc'e na matseiyu'ya ts'om, meiⁿ ticwjaa'ñê cwenta aa matseicanda̱ chiuu t'maⁿ ljeii'ñeeⁿ oo aa tyootseicanda̱ juuna'. 29Ndo' Ty'o̱o̱ts'om je', ¿aa ñequiicheⁿ m'aaⁿñê cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ judíos? ¿Aa nchii mati ñequio nn'aⁿ na nchii judíos? Mayuu' na ljo'. 30Ee ñecwii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ na juu matsa̱' nn'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwii cola'xmaⁿ ee na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Jesucristo. Ticwjaa'ñê cwenta aa jnda̱ tuii 'naaⁿ tjaaⁿ' ts'aⁿ oo aa tyooluii. 31Quia jo', ¿aa nc'e na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Jesucristo jo' chii mach'eena' na tjaa yuu cwil'ue ljeii na tqueⁿ Moisés? Meiⁿchjoo nchii jo', ee mañequio na cwila'yu'ya cwii n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Jesucristo cwitjei'yuu'ndyo̱ na l'ue ljeii'ñeeⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\