Romanos 4

1Ndo' na luaa' waa, ¿cwaaⁿ cwii nnom na jnda̱a̱ tue'ntyjo̱ s'aa weloo welooya Abraham cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa'? 2Ee xeⁿ mayuu' tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ cwe' ee cwii nnom na s'aaⁿ, nnda̱a̱ nntseis'añe cheⁿnqueⁿ, sa̱a̱ nchii cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na nluii na ljo'. 3Ee ¿ljo' matso ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ'aⁿ? Matsona': “Tyotseiyu'ya ts'om Abraham ñequio Ty'o̱o̱ts'om, ndo' na s'aaⁿ naljo', Ty'o̱o̱ts'om tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ.” 4Quia na mach'ee ts'aⁿ ts'iaaⁿ, s'om na nnjoml'uañê, nchii cwe' na macanaaⁿ'aⁿ jo', macoñoom ee jnda̱ tantjoom. 5Sa̱a̱ nchii cantyja ljo' na mach'ee ts'aⁿ, jo' chii maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om juu na cwiluiiñe na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ. Maqueeⁿ nn'aⁿjnaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicalaxmaⁿna nc'e na cwilayu'ya n'omna ñ'eⁿ Cristo. 6Nquii David, seineiiⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ. Tsoom na t'maⁿ mañequiaana' na neiiⁿ' cwii ts'aⁿjnaⁿ quia maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ, meiⁿ ticwjaa'ñê cwenta cantyja na mach'ee. 7Tsoom: Jeeⁿ neiiⁿ nn'aⁿ na cha'tso jnaaⁿna jnda̱ seit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om, ndo' jnda̱ seicanoom'm joona'. 8Jeeⁿ neiiⁿ' ts'aⁿ na tajom catso Ty'o̱o̱ts'om na chujnaⁿti nnoom. 9Quia jo' juu na luaa' matsona' nnc'om ts'aⁿ na neiiⁿ'eⁿ ¿aa cwe' tomti ncjo̱o̱ nn'aⁿ judíos cwicandaaya jo' oo aa mati nt'omcheⁿ nn'aⁿ? Ee jnda̱ l'uuya quia na seiyu'ya ts'om Abraham ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, xjeⁿ'ñeeⁿ tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ. 10¿Ljo' xjeⁿ tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na ljo'? ¿Aa quia jnda̱ na s'aañe cheⁿnqueⁿ 'naaⁿ na seicato̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na cwil'aa jaa nn'aⁿ judíos ndaaya na naⁿnom, oo aa xjeⁿ na tyooch'eeⁿ na ljo'? Tuii na ljo' xjeⁿ na tyooch'eeⁿ 'naaⁿ'ñeeⁿ. 11Jnda̱nquia chii sa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om jom na cats'aañe cheⁿnqueⁿ 'naaⁿ tjaaⁿ'aⁿ. Juu 'naaⁿ'ñeeⁿ ma'mo̱ⁿna' na jnda̱ tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ jo nnom nc'e na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿñe. Quia ljo'cheⁿ tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom na nntseixmaaⁿ tsotye cha'tsondye nn'aⁿ na cwilayu' ñ'eⁿñe meiiⁿ ticaluii 'naaⁿ joona. Ndo' nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿñe, jo' na maqueⁿ joona na ticala'xmaⁿna jnaⁿ. 12Mayuu' cwiluiiñe Abraham tsotye nn'aⁿ na jnda̱ tuii 'naaⁿ ntjaaⁿna, sa̱a̱ nchii macanda̱ cwiluiiñê na ljo' nda̱a̱ nn'aⁿ na jnda̱ tuii 'naaⁿ ntjaaⁿ xeⁿ nchii mati nda̱a̱ nn'aⁿ na majo'ti cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ na s'aaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na s'aaⁿ 'naaⁿ nqueⁿ. 13Ee nnom Abraham ñequio tsjaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ na jndyowicantyjoo' tso Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom na nnts'aaⁿ na nndaana tsjoomnancue. Nchii cwe' nc'e na seicanda̱a̱'ñe Abraham ljeii na matsa̱'ntjomna', jo' na tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ na ljo', sa̱a̱ nc'e seiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê, jo' na tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ. 14Ee xeⁿ na mayuu' na joo nn'aⁿ na cwila'canda̱ ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés nndaana tsjoomnancue, quia jo' cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na cwila'yu'ya n'omna, ndo' mati juu ñ'oom na tsoom nnom Abraham na nnts'aaⁿ jnda̱ tyuii'na'. 15Ee ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés, matseijndaa'ñena' na nnt'ueeⁿ nn'aⁿ. Macanda̱ xeⁿ ticuaa ljeii'ñeeⁿ nda̱a̱na, quia jo' xocatsona' na cwila'tjo̱o̱ndyena nnomna'. 16Jo' chii ñ'oom na tju' Ty'o̱o̱ts'om nacjoom'm na nnts'aaⁿ ñequio Abraham waana' jo nda̱a̱ nn'aⁿ tsjaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ na jndyowicantyjoo'. Ñ'oom na tsoom na nnts'aaⁿ na ljo', cwiluiiñena' cwii naya na cwe'yu jnaaⁿ'aⁿ ee na seiyu'ya ts'oom ñ'eⁿñe. Jo' chii ñ'oom'ñeeⁿ nchii macanda̱ cwentaa nn'aⁿ na cwi'oontyjo̱ chiuu matsa̱'ntjom ljeii, xeⁿ nchii mati cwentaa cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'omna cha'xjeⁿ na tyotseiyu' cwii ts'om jom. Luaa' waa na maqueⁿna' Abraham na cwiluiiñê tsotya̱a̱ya na cha'tsondyo̱ 17jo nnom Ty'o̱o̱ts'om na ñ'eⁿ seiyoom'm. Mañejuuti na mañequiaa na cwitando'xco l'oo, ndo' mach'ee na cuaa 'naⁿ na tijoom ñetuaa. Luaa' matseicanda̱a̱'ñena' cha'xjeⁿ matso ñ'oom'm na teiljeii na matsona': “Ja maquia̱ⁿya 'u na cwiluiindyu' tsotye cha'tsondye nn'aⁿ.” 18Ndo' meiiⁿ na tjaa'naⁿ cwii nnom na m'mo̱ⁿna' na juu ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nnom Abraham na nnts'aaⁿ nntseicanda̱a̱'ñena', sa̱a̱ tyotseiyoom'm ndo' tyocantyjaa' ts'oom na nluii cha'xjeⁿ na tso nnoom. Ndo' na ljo' tue'ntyjo̱ na cwiluiiñê tsotye jndyendye nn'aⁿ cha'xjeⁿ ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom: “Maluaa' nncue'ntyjo̱ na jndye nncjaawicantyjoo' tsjaaⁿ 'naⁿ'.” 19Meiiⁿ na manndyoo' nnda̱a̱' cwii sianto chuu' Abraham, ndo' ntyjeeⁿ na manndyoo' na nncwjena ñequio scoom'm Sara ndo' jeeⁿ jnda̱ tquiendyena na nnc'oomya ndana, sa̱a̱ maxjeⁿ ticantycwii na tyotseiyu'ya cwii ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 20Tîcats'aana' na we waa nnc'oom' ts'om Abraham meiⁿ na n'ñeeⁿ na ntyjaa' ts'oom ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aa. Yacheⁿ tyotseiyu'ya ts'oom ndo' tyocantyjaa' ts'oom juu ndo' tyotseit'maaⁿ'ñê juu, 21ee majndaa'ya ntyjeeⁿ na Ty'o̱o̱ts'om waa najndeii na nntseicanda̱a̱'ñe ñ'oom'ndyoo. 22Ndo' nc'e na tyotseiyu'ya ts'oom, jo' chii tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na cwiluiiñê na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ. 23Ndo' juu ñ'oom na teiljeii na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om juu na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ nc'e na tyotseiyu'ya ts'om, nchii macanda̱ waana' cantyja 'naaⁿ' Abraham. 24Mati teiljeiina' cwentaa jaa. Ee na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii mati jaa maw'ana' na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaaⁿya, ee na cwila'yuu'a ñ'eⁿ nqueⁿ na s'aaⁿ na tando'xco Jesús jnda̱ na tue', nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa, 25manquiiti tsaⁿ na tquia nn'aⁿ cwenta na cue' cwentaa' jnaaⁿya ndo' na tquiaaⁿ na tando'xco cha nncwji'n'maaⁿñe jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\