Romanos 5

1Jo' chii nc'e na jnda̱ tqueⁿna' na cwiluiindyo̱ nn'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwicolaxmaaⁿya nc'e na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jnda̱ ljoya ts'om Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo̱ nc'e nquii Jesucristo na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa. 2Macantyja 'naaⁿ' jom, jo' na macwjaa'ñena' jaa naquii' nayawaañe na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na cwicalui'n'maaⁿndye nn'aⁿ, na cwila'yu'ya n'om ñ'eⁿñê. Ndo' tyeⁿ m'aaⁿya naquii' ñ'oomwaa' ndo' mañequiaana' na jeeⁿ neiiⁿya, ee ntyjaa'ya n'o̱o̱ⁿya na nla'jomndyo̱ na matseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om. 3Ndo' nchii macanda̱ jo', mati mañequiaana' na neiiⁿya naquii' nawi' na cwitjo̱o̱ⁿya. Ee nquiuuya na joo nawi'ñeeⁿ 'oon'omna' jaa na c'o̱o̱ⁿya na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿ. 4Ndo' juu na m'aaⁿya na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿya mach'eena' na cwinaⁿndyo̱ quia cwiwino̱o̱ⁿya nawi', ndo' juu na cwinaⁿndyo̱ mañequiaana' na tyeⁿ cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om. 5Ndo' juu na cwicantyjaa'ya n'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om, tacats'aana' nquiuuya na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo jo', ee jnda̱ seicatoo' Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'o̱o̱ⁿya ñequio juu na candya' ts'oom jaa ee jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo naquii' n'o̱o̱ⁿya. 6Juu xjeⁿ na ñet'o̱o̱ⁿya na tjaa chiuuya na nl'aaya na nntjei'n'maaⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱, majuuto xjeⁿ'ñeeⁿ tquiaañe Cristo na cueeⁿ'eⁿ cwentaa jaa nn'aⁿ na tia nn'aⁿndyo̱. 7Jeeⁿ jndei'na' na nñequiaañe ts'aⁿ na cue' cwentaa' x'iaa' meiiⁿ cwiluiiñe tsaⁿ'ñeeⁿ ts'aⁿ na mach'ee na maty'iomyana'. Sa̱a̱ nnda̱a̱ nnts'aana' na m'aaⁿ cwii ts'aⁿ na nljoya ts'om na cue' cwentaa' cwii ts'aⁿ na mayuu'cheⁿ ya ts'aⁿñe. 8Sa̱a̱ Ty'o̱o̱ts'om ma'mo̱o̱ⁿ na candya' ts'oom jaa, ee xjeⁿ na ndicwaⁿ cwiluiindyo̱ nn'aⁿjnaⁿ jñoom Cristo na cue' cwentaaya. 9Je' je' na jnda̱ tue' Cristo, jnda̱ tqueⁿna' jaa na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaaⁿya jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii cantyja 'naaⁿ' Cristo, majndaa'ya na taxocat'uiina' jaa quia na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ xuee na macanda̱. 10Ee xeⁿ juu xjeⁿ na ñet'o̱o̱ⁿ nndiaa'ndyo̱ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om tqueeⁿ jaa na cwiljoya ts'oom ñ'eⁿndyo̱ nc'e na tue' Jnaaⁿ, majndeiticheⁿ je' na nlui'n'maaⁿndyo̱ nc'e na wanoom'm. 11Ndo' nchii macanda̱ jo', xeⁿ nchii mati mañequiaana' na jeeⁿ neiiⁿya na matseitjoom'na' jaa ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om nc'e Taya Jesucristo jo' na cwiljoya ts'om Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo̱. 12Luaa waa cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa'. Jnaaⁿ' cwii ts'aⁿ, jo' na jndyoquiee' jnaⁿ tsjoomnancue ndo' jnaaⁿ' jnaⁿ'ñeeⁿ jo' na cwiwje nn'aⁿ ndo' na cwiwje nn'aⁿ, luaa' ty'oomna' cha'tsondye nn'aⁿ ee cha'tsondyena laxmaⁿna jnaⁿ. 13Cwitjo̱o̱cheⁿ na nncuaa ljeii na matsa̱'ntjomna', maxjeⁿ cwila'tjo̱o̱ndye nn'aⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ tîcatsoom na waa jnaaⁿ' ts'aⁿ quia na tjaa'naⁿ ljeii na maqueⁿna' xjeⁿ. 14Sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', xjeⁿ na t'oomcheⁿ Adán hasta xjeⁿ na t'oom Moisés, maxjeⁿ tyowje nn'aⁿ na tyola'tjo̱o̱ndyena meiiⁿ na nchii tyola'tjo̱o̱ndyena nnom cwii ñ'oom na jnda̱ sa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, cha'xjeⁿ s'aa Adán, juu na cwiluiiñe cwii na matseijomna' nquii na quia nndyo. 15Juu na seitjo̱o̱ñe Adán, meiⁿchjoo titseijomna' ñequio juu naya na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cwito'ño̱o̱ⁿya. Ee cwe' na seitjo̱o̱ñe cwii ts'aⁿ, jo' na cwiwje nn'aⁿ, sa̱a̱ juu naya na cwe'yu na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cwito'no̱o̱ⁿ cantyja 'naaⁿ' ñecwii ts'aⁿ, majuu Jesucristo, juuna' jndati tseixmaⁿna' ndo' mañ'omna' jndyendye nn'aⁿ. 16Juu na seitjo̱o̱ñe Adán, meiⁿchjoo ticatseijomna' ñequio na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om añmaaⁿya. Ee cantyja 'naaⁿ' jnaaⁿ' ñecwii ts'aⁿ mat'uiityeⁿna' cha'tsondye nn'aⁿ. Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' juu na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, cwe'yu matsa̱a̱ⁿ'a̱ⁿ nn'aⁿ na cwiluiindyena na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿna jo nnoom meiiⁿ na jndye nnom jnda̱ jla'tjo̱o̱ndyena. 17Ee xeⁿ cantyja na seitjo̱o̱ñe Adán, teijndaa' na maxjeⁿ nncwje cha'tso nn'aⁿ, majndeiiticheⁿ naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na cwe'yu, maqueⁿna' nn'aⁿ na cwilaljo Jesucristo na tjaa jnaⁿ cwila'xmaⁿna jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Cantyja 'naaⁿ' juu jndyendye nn'aⁿ nluiixcondyena. 18Ee cha'xjeⁿ juu na seitjo̱o̱ñe Adán seijndaa'ñena' na mat'uiina' cha'tsondye nn'aⁿ, maluaa' cantyja 'naaⁿ' juu na seicanda̱a̱'ñe Jesucristo, maqueⁿna' jndye nn'aⁿ na cwiluiindyena nn'aⁿ na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿ. 19Ñe'ca'mo̱ⁿna' cwe' nc'e na tîtseicanda̱ Adán jo nnom Ty'o̱o̱ts'om jo' na s'aana' na cha'tsondye nn'aⁿ la'xmaⁿna jnaⁿ, maluaa' matseijomna' cantyja 'naaⁿ' Cristo seicana̱a̱ⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, jo' na jndyendye nn'aⁿ maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaⁿna jo nnoom. 20Sa̱a̱ quia na teitquioo' ljeii na tqueⁿ Moisés seicanto'tina' jnaaⁿ nn'aⁿ, ndo' jnda̱ na tjawijndyeti jnaaⁿ nn'aⁿ, Ty'o̱o̱ts'om seicwaljoo'tyeeⁿ na ya ts'aⁿñê ñequio nn'aⁿ. 21Ndo' cha'xjeⁿ juu jnaⁿ waa najndeii na tseixmaⁿna' na cwje nn'aⁿ, malaa'ti' juu naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na maqueⁿna' jaa na tjaa jnaⁿ la'xmaaⁿya waaticheⁿ najndeii na matseixmaⁿna' na nñequiaana' na ticantycwii na cwitando̱o̱'a nc'e nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\