Romanos 6

1¿Quia jo' ¿chiuu nl'uuyo̱o̱ cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ'? ¿Aa tsal'aatya̱a̱ya jnaⁿ cha na nnto'ño̱o̱ⁿtya̱a̱ naya na matseixmaaⁿ? 2Tijoom jndaa. Ee juu ts'aⁿ na jnda̱ tue' xocanda̱a̱ nntsa̱'ntjomti natia jom. Ndo' jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a ñ'eⁿ Cristo cwiluiindyo̱ l'oo jo nnom jnaⁿ. Jo' chii ¿chiuu nluiiyuu na nl'aatya̱a̱ya natia? 3¿Aa ticala'no̱ⁿ'yo' quia na teits'oomndyo̱, tjaa'ñena' jaa cantyja na tue' Cristo Jesús? 4Ee quia na teits'oomndyo̱ tjoom' tjacanty'iuu'ndyo̱ ñequio Cristo jo' na tqueⁿna' na l'oo jaa, cha na nnts'aana' na la'xmaaⁿya nn'aⁿ na cwita'ndo'xco cha'xjeⁿ na tando'xco Cristo cantyja 'naaⁿ' juu na t'maⁿ najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om. 5Ndo' xeⁿ seitjoom'na jaa ñ'eⁿñê cantyja na tueeⁿ'eⁿ, mati matseitjoom'na' jaa ñ'eⁿñê cantyja na tando'xcoom. 6Manquiuuya juu na ñejla'xmaaⁿya na tyol'aaya jnaⁿ, ty'ioomna' jo' ts'oom'naaⁿ ñ'eⁿ Cristo, cha juu na mach'eena' na cwila'tjo̱o̱ndyo̱ nnom Ty'o̱o̱ts'om, catyuii' najndeii na matseixmaⁿna' na nndyaandyo̱ na cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿya nnom jnaⁿ cha'xjeⁿ mandi'ntjomtyeⁿ cwii ts'aⁿ nnom ts'aⁿ na seijnda jom. 7Ee ts'aⁿ na jnda̱ tue' jnda̱ jndyaañê na maqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ jom. 8Ndo' nc'e na cwila'jomndyo̱ ñ'eⁿ Cristo na tueeⁿ'eⁿ, mati cwila'yuu'a na nntando̱o̱'a ñ'eⁿñê. 9Ee manquiuuya na Cristo cwii ndii' na jnda̱ tando'xcoom na tueeⁿ'eⁿ, tacuaa cwii xuee na nncue'nnaaⁿ'aⁿ ee juu na mach'ee na cwiwje nn'aⁿ tatjaa'naⁿ ljo' cwiya nnda̱a̱ nnts'aana' ñ'eⁿñê. 10Quia na tue' Cristo, ñejom ndii' tueeⁿ'eⁿ cwentaa jnaaⁿ nn'aⁿ, meiⁿ tacaⁿna' na cue'nnaaⁿ'aⁿ. Ndo' je' na wanoom'm, wanoom'm cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 11Jo' chii mati 'o, c'oom'ya n'om'yo' na mayuu'cheⁿ na jnda̱ tja̱'yo' cantyja 'naaⁿ' jnaⁿ, ndo' na tando'yo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ee na matseitjoom'na' 'o ñequio Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa. 12Jo' chii tañequiandyo' na nnaⁿjndeii jnaⁿ na nntsa̱'ntjomna' seii'yo' na cwiwje, na nlqueⁿna' xjeⁿ 'o na nla'canda̱a̱'ndyo' chiuu l'ue ts'omna'. 13Meiⁿ tintio'yo' seii'yo' l'o̱ jnaⁿ, na nleil'uena' cha'na l'o̱ts'iaaⁿ na ñ'eⁿ nluii yuu na ticaty'iomyana'. Je' je' quiandyo' cheⁿncjo'yo' l'o̱ Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ nn'aⁿ na tando'xco na tja̱, ndo' catio'yo' seii'yo' l'o̱o̱ⁿ na nleil'uena' cha'na l'o̱ts'iaaⁿ na ñ'eⁿ nluii yuu na maty'iomyana'. 14Ee ticatsona' na nlqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ 'o, ee nchii m'aⁿ'yo' nacje 'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés, 'o m'aⁿ'yo' nacje 'naaⁿ' naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 15Quia jo' ¿chiuu nncuaa? ¿Aa nc'e na tic'o̱o̱ⁿya xjeⁿ 'naaⁿ' ljeii'ñeeⁿ, jo' chii nla'tjo̱o̱ndyo̱tya̱a̱ nnom Ty'o̱o̱ts'om? ¿Aa nl'aa na ljo' nc'e na cwicandaaya naya na matseixmaaⁿ? Jeeⁿ tic'oom'na' jo'. 16'O manquiujndaa'ndyo' quia mañequiaañe ts'aⁿ na nndi'ntjomtyeeⁿ nnom cwiicheⁿ na nntseicana̱a̱ⁿ ljo' na matsa̱'ntjom, cwiluiiñe tsaⁿ'ñeeⁿ ts'aⁿ na tyeⁿ mandi'ntjom nnom patrom 'naaⁿ' ndo' jndei'na' na catseicana̱a̱ⁿ ljo' na matsa̱'ntjom tsaⁿ'ñeeⁿ. Jo' chii xeⁿ mandi'ntjom ts'aⁿ nnom jnaⁿ, wjaan'omna' juu na nntsuuñe, oo aa nntseicana̱a̱ⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om, na cantyja 'naaⁿ' jo' nnc'oom cha'xjeⁿ na ma'mo̱ⁿna'. 17Sa̱a̱ jeeⁿ ndya' quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om, na 'o meiiⁿ na tyeⁿ ñejndye'ntjom'yo' nnom jnaⁿ, sa̱a̱ je' ñequio na xcwee'ya n'om'yo' cwila'ñ'oom'ndyo' ñ'oom na t'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 18Ndo' je' na jnda̱ seicandyaañê 'o nnom jnaⁿ, jo' chii cwiluiindyo' nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ cantyja na maty'iomyana'. 19Matseina̱ⁿ ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱'yo' cha'xjeⁿ ñ'oom na cwila'neiⁿ nn'aⁿ nc'e 'o ticala'no̱ⁿ'ya'yo' joona'. Quia jo' cha'xjeⁿ na jnda̱ tquia'ñ'eⁿ'yo' seii'yo' na ñejndye'ntjom'tyeⁿ'yo' nnom jnaⁿ ñequio nda̱a̱ cha'tso nnom natia, ndo' na ñel'a'yo' yuu na matso ljeii na matsa̱'ntjomna' na tal'a'yo', maluaa' je' quiandyo'ñ'eⁿ'yo' na nndye'ntjom'yo' cha'xjeⁿ na maty'iomyana' na cantyja 'naaⁿ' jo' xcwe nc'om'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 20Xjeⁿ na ñejndye'ntjom'tyeⁿ'yo' nnom jnaⁿ, tîc'oom' n'om'yo' na nl'a'yo' yuu na ya. 21Ndo' na luaa' tyol'a'yo', ¿yuu waa na teijndeiina' 'o? Je' cantyja na nmeiiⁿ' ñel'a'yo', yacheⁿ mach'eena' jnaaⁿ'yo', ee joona' 'oochona' 'o na nntsuundyo'. 22Sa̱a̱ je' je' jnda̱ jndyaandyo' na ñejndye'ntjom'tyeⁿ'yo' nnom jnaⁿ, ndo' jnda̱ saaquiee'ndyo' na cwindye'ntjom'tyeⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, ndo' cantyja 'naaⁿ' jo' waa naya 'naⁿ'yo' na maqueⁿlju'na' 'o jo nnoom, ndo' na nnto'ñoom'yo' na ticantycwii na nntando'yo'. 23Ee nquii jnaⁿ matioml'uana' jaa na cwiwja̱a̱ya, sa̱a̱ naya na cwicandaaya nnom Ty'o̱o̱ts'om mañequiaana' na ticantycwii na cwita'ndo̱'a nc'e Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\