Romanos 9

1Ja Pablo, nc'e na matseiyu'a ñ'eⁿ Jesucristo, matseina̱ⁿya ñ'oom na mayuu', nchii cwe' cantu. Juu na m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ, ma'mo̱ⁿ Espíritu Santo na mayuu' jo'. 2Ee t'maⁿ waa na matseichjoo'na' ts'o̱o̱ⁿ ndo' matsei'ndaa'na ntyjiiya cantyja 'naaⁿ nn'aⁿya nn'aⁿ judíos na ti'ñe'calayu' ñ'eⁿ Cristo, 3ee cwiljoya ts'o̱o̱ⁿ meiiⁿ na cato̱ⁿ'na' ja ñ'eⁿ Cristo, ndo' meiiⁿ nncju'wi'na' añmaaⁿya xeⁿ na cantyja 'naaⁿ' jo' nnteijndeiina' nn'aⁿya na mañe'cwii tsjaaⁿ cwiluiindyo̱ ñ'eⁿndyena. 4Joona cwiluiindyena tsjaaⁿ 'naaⁿ' nquii Israel na jndyowicantyjoo'. Tjaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om joona na ntseinaaⁿ. Juu na tseixmaaⁿ na caxueeñê tyom'aaⁿ quii'ntaaⁿna quia na tyocañ'eeⁿ ñ'eⁿndyena. Tquiaaⁿ ljeii nnom Moisés na matsa̱'ntjomna' chiuu nnc'omna. Seijndaa'ñê chiuu l'ue ts'oom na nla't'maaⁿ'ndyena jom naquii' wats'om, ndo' jndye nnom nt'omcheⁿ ñ'oom tsoom nda̱a̱na na nnts'aaⁿ. 5Cwiluiindyena ndacantyjo welooya ndo' cantyja 'naaⁿ' tsjaaⁿ 'naaⁿ joona tuiiñe Cristo na ts'aⁿ jom, na cha'tso na cha'tso cantyja 'naaⁿ'aⁿ cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om. Ñequii'cheⁿ na cala't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ jom. Amén. 6Ndo' meiⁿ nchii ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ Israel na nnts'aaⁿ, tîcatseicanda̱a̱'ñena'. Luaa' waa ee nn'aⁿ na jndyowicantyjoo' tsjaaⁿ 'naaⁿ nn'aⁿ Israel, ticha'tsondyena na mayuu'cheⁿ cwiluiindyena nn'aⁿ Israel. 7Ee ticha'tsondye ntseindacantyjo Abraham mayuu'cheⁿ na cwiluiindyena ntseinaaⁿ, ee tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom: “Ntseindacantyjo ti'jnda' Isaac, joona nncwjaa'ñena' na nluiindyena tsjaaⁿ 'naⁿ'.” 8Ñ'oommeiⁿ' cwiñe'quiana' na caliuuya na nchii cwe' cantyja 'naaⁿ' tsjaaⁿ na cwiluiindye nn'aⁿ, jo' na macwjaa'ñena' na cwiluiindyena ntseinda Ty'o̱o̱ts'om. Tomti cwiluiindyena ntseinaaⁿ nc'e ñ'oom na tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ Israel na nnts'aaⁿ. 9Ee tso Ty'o̱o̱ts'om nnom Abraham chiuu na nnts'aaⁿ, luaa matsona': “Tiempomeiiⁿ nndyo̱o̱nnda'a na m'aⁿ'yo', ndo' nquii scu' Sara nnleiñ'oom cwii tyochjoo nda'yo'.” 10Ndo' nchii macanda̱ luaa' waa na ma'mo̱ⁿna' chiuu na maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na ntseinaaⁿ. Ee we ntseinda Rebeca ñecwii tsotyena majuu Isaac na cwiluiiñe welooya. 11Ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nluiindye catyeⁿnquiee'ñeeⁿ, meiⁿ na l'ana na tis'a oo ljo' na ya, ndo' tso Ty'o̱o̱ts'om nnom Rebeca: “Juu tsaⁿ na nluiiñejndyee nndi'ntjoom nnom tyjeeⁿ.” Ñ'oomwaa' matseiljoyuna' ñequio ñ'oom'm na teiljeii na matsona': “T'o̱o̱ⁿya na wi' ts'o̱o̱ⁿya Jacob ndo' s'aaya na ticuee' ts'o̱o̱ⁿya Esaú.” Luaa' ma'mo̱ⁿna' na Ty'o̱o̱ts'om wanaaⁿ na nncwjii'ñê nn'aⁿ na nluiindye cwentaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ nqueⁿ na l'ue ts'oom, joo nn'aⁿ na macwaaⁿ na nluiindyena cwentaaⁿ'aⁿ. Meiⁿ ticwjaa'ñê cwenta ljo' cwii nnom na cwil'ana. 14Ndo' na luaa' waa, ¿chiuu ya nl'uu? ¿Aa ticwixcwe ljo' mach'ee Ty'o̱o̱ts'om? Jeeⁿ tic'oom'na'. 15Ee tsoom nnom Moisés: “'Ñeeⁿ juu na matseitiuuya na nnteijndeiya maxjeⁿ nnteijndeiya tsaⁿ'ñeeⁿ, ndo' 'ñeeⁿ juu na matseitiuuya na nnc'o̱o̱ⁿya na wi' ts'o̱o̱ⁿya maxjeⁿ jo' nnts'aaya.” 16Jo' chii Ty'o̱o̱ts'om nchii macwjeeⁿ'eⁿ ts'aⁿ na nntseixmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ cwe' ee na l'ue ts'om nquii, oo cwe' nc'e na jeeⁿ matseijndeii ts'aⁿ na nncjaawee' ts'oom ñ'eⁿñe. Jom macwjeeⁿ'eⁿ ts'aⁿ na nluiiñe cwentaaⁿ'aⁿ ee na wi' ts'oom juu. 17Ee naquii' ñ'oom'm na teiljeii matsona' chiuu tsoom nnom rey ndyuaa Egipto. Tsoom: “Ja tquiaya na cwiluiindyu' rey, cha cantyja 'naⁿ' nleitquioo' na jndo̱ya ndo' cha nn'aⁿ na cha'waa tsjoomnancue caliuna chiuu t'maⁿ tseixmaⁿ xueya.” 18Ndo' na luaa' waa, 'ñeeⁿ juu na l'ue ts'oom na nnc'oom na wi' ts'oom maxjeⁿ jo' nnts'aaⁿ, ndo' 'ñeeⁿ juu na nnts'aaⁿ na nntseiquie' ts'om, maxjeⁿ jo' nluii. 19Nnda̱a̱ nnts'aana' na m'aaⁿ ts'aⁿ na nntso no̱o̱ⁿ: “Xeⁿ na luaa' waa quia jo' ¿chiuu na matseincjoo'ñe Ty'o̱o̱ts'om ljo' cwil'a nn'aⁿ? Ee tjaa'naⁿ ts'aⁿ nnda̱a̱ nncjaa nacjoo' ljo' na l'ue ts'oom.” 20'U na cwe' ts'aⁿ 'u, ¿ljo' ts'iaaⁿ' na ñe'catseincjoo'ndyu' nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om? ¿Aa maty'iomna' na xuaa na tuii ñ'eⁿ ts'ocachu nntsona' nnom ts'aⁿ na s'aa juuna': “¿Chiuu ts'iaaⁿ' na luaa' sa' ja?” 21Ee ts'aⁿ na mach'ee ts'iaaⁿ ñ'eⁿ ts'ocachu, nqueⁿ ntyjeeⁿ ljo' ts'iaaⁿ na ñe'cats'aaⁿ ñ'eⁿ joona'. Mañ'eⁿ ts'o'ñeeⁿ nnts'aaⁿ cwii xuaa na yaticheⁿ oo cwii na cwe' cwantindyo. 22Ndo' nquii Ty'o̱o̱ts'om ¿ljo' mach'eena' xeⁿ seijndaa'ñê na m'mo̱o̱ⁿ na matseiw'eeⁿ nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndyena nnoom, ndo' nnts'aaⁿ na nleitquioo' juu najndeii na cwiluiiñê? Jndyocaa xuee na tintycwii na mach'eeⁿ na wjaanioomñe ñequio nn'aⁿ na la'xmaⁿ na nnt'ueeⁿ joona nc'e na ticalcwe' n'omna jnaaⁿna, na la'xmaⁿna na nntsuundyena. 23S'aaⁿ na luaa' cha cantyja 'naaⁿ jaa nleitquioo' na juu na cwiluiit'maⁿñê, jeeⁿ t'maⁿ tseixmaⁿna', jaa na cwitjo̱o̱cheⁿ na ncuaa cha'tso, ty'oom na wi' ts'oom na seijndaa'ñê na nla'jomndyo̱ na matseit'maaⁿ'ñena' jom. 24Ty'o̱o̱ts'om tqueeⁿ'ñê jaa na la'xmaaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. Nt'omndyo̱ jaa tjeii'ñê quii'ntaaⁿ nn'aⁿ judíos ndo' nt'om tjeii'ñê quii'ntaaⁿ nn'aⁿ gentiles. 25Cha'xjeⁿ na matso ñ'oom naquii' libro na seiljeii Oseas: Nn'aⁿ na nchii laxmaⁿ nn'aⁿya, je' nntsjo̱o̱ nda̱a̱na na mann'aⁿya joona. Ndo' nn'aⁿ na ñet'om na tjaa 'ñeeⁿ wi' ts'om joo, je' la'xmaⁿna nn'aⁿ na wi' ts'o̱o̱ⁿya joona. 26Matsoticheⁿ ljeii'ñeeⁿ: “'O na nchii cwiluiindyo' nn'aⁿ tmaaⁿ' cwentaya”, naⁿ'ñeeⁿ nntseicajndyu'na' na cwiluiindyena ntseinda Ty'o̱o̱ts'om na wando'. 27Mati seineiⁿ Isaías cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ Israel, tsoom: “Nn'aⁿ na wjaawicantyjoo' nn'aⁿ Israel, meiiⁿ na nleijndyendyena cha'na jndye tei' 'ndyoo ndaaluee, sa̱a̱ cwe' cwantindye joona nlui'n'maaⁿndyena.” 28Ndo' tjatsoticheⁿna': “Ta Ty'o̱o̱ts'om maxjeⁿ nntseicanda̱a̱'ñê ñ'om 'ñom ñequio nn'aⁿ tsjoomnancue, na nncu'xeeⁿ joona cha'xjeⁿ na matsona' ndo' jndeii m'aaⁿ na nnts'aaⁿ na ljo'.” 29Cha'xjeⁿ na jnda̱ tso Isaías: Nquii Ty'o̱o̱ts'om na matsa̱'ntjoom cañoom'luee, xeⁿ nchii 'ñeeⁿ cwantindyo tsjaaⁿ jaa nn'aⁿ judíos, maxjeⁿ jnda̱ ljoo'ndyo̱ cha'xjeⁿ tjoom nn'aⁿ tsjoom Sodoma ñ'eⁿ Gomorra. 30¿Chiuu nl'uuyo̱o̱ je' cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ'? Joo nn'aⁿ na nchii judíos cwiluiindyena tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om joona na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaⁿna, nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿñê. Ndo' majootona na nchii ñel'ueena na nlui'n'maaⁿndyena. 31Ndo' nn'aⁿ Israel je', na tyoqueⁿndyena na nla'canda̱a̱'ndyena chiuu t'maⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés cha queⁿna' joona na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿna, tîcanda̱a̱ nla'canda̱na juuna'. 32¿Ndo' chiuu na luaa' tjoomna? Luaa' tjoomna ee tyocantyjaa'ya n'omna na nlui'n'maaⁿndyena nc'e na tyola'canda̱a̱'ndyena ljo' na matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, ee nchii tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' nc'e naljo', jo' chii matseijoom'na' cantyja 'naaⁿna na jnda̱ tei'ty'uiina “Tsjo̱' na cwiwi'ty'uii nn'aⁿ” 33ee waa ñ'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': Ja maquia̱ⁿya tsaⁿ na nluiiñe tsjo̱' na nquiee nn'aⁿ tsjoom Sión nncwity'uiina cantyja 'naaⁿ'aⁿ, jom nluiiñê tsjo̱'ty'a na cantyja 'naaⁿ'aⁿ nntseiquiaana' nn'aⁿ, sa̱a̱ ts'aⁿ na nntseiyu' ñ'eⁿñê, xocats'aana' ntyjeeⁿ ndoo' cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na matseiyoom'm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\