Tito 1

1Ja Pablo cwiluiindyo̱ mosoo' Ty'o̱o̱ts'om, ndo' mati apóstol 'naaⁿ' Jesucristo cha joo nn'aⁿ na jnda̱ tjeii'ñê na cwila'yu'ya n'om nnta'jnaaⁿ'na ñ'oom na mayuu' na wjaañ'oomna' ts'aⁿ na nntseijomñe ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, 2na cantyja 'naaⁿ' jo' cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya na nndaaya na ticantycwii na cwitando̱o̱'a. Nquii Ty'o̱o̱ts'om na tijoom nñequiu'nn'aaⁿ tqueⁿtyeeⁿ ñ'oom'm na nlaxmaaⁿya na ljo' cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii tsjoomnancue. 3Ndo' quia tue'ntyjo̱ xjeⁿ, t'mo̱o̱ⁿ ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ, cwiluii naljo' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na mañequia nc'e nquii Ty'o̱o̱ts'om na macwji'n'maaⁿñê jaa sa̱'ntjoom na cats'aa ts'iaaⁿwaa'. 4Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na m'aaⁿ' 'u Tito, cwiluiindyu' jndaaya na mayuu'cheⁿ nc'e mañejuu na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya, na ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿya nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Jesucristo na macwji'n'maaⁿñê jaa, canda̱a̱'ya nñequiana na nnco'ñom' naya na la'xmaⁿna. 5Quia na 'ndiya 'u ndyuaaxencwe Creta, s'aa naljo' na nntseijndaa'ndyu' ts'iaaⁿ na ticwityuaa'a na nntseijndaa'ndyo̱ na quia nncjacanda̱a̱' jo', ndo' na nleijndaa' nn'aⁿ na nluiitquiendye nda̱a̱ nn'aⁿ cwii cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 6Macaⁿna' na cwii ts'aⁿ na nluiitquieñe quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwila'yu' c'oom na tjaa'naⁿ ñ'oom cjoom'm, na ñe'cwii scoom'm, ndo' cwila'yu' ntseinaaⁿ na tjaa'naⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿna na ti'ya 'oom'aⁿna oo na tiñe'la'nda̱na nnom tsotyena. 7Ee ts'aⁿ na matseixmaⁿ na cando' ts'iaaⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ tmaaⁿ' na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, ts'iaaⁿmeiⁿ' chuu xqueeⁿ. Jo' chii matsona' na jeeⁿ xcwe c'oom jo nda̱a̱ nn'aⁿ. Ticatsona' na ts'aⁿ na jeeⁿ s'añe, jmeiⁿ'ñe, nchii tsaⁿ'uu, nchii tsaⁿmal'ue tia', nchii queeⁿ ts'om s'om na nchii jndyaa' 'naaⁿ'. 8Matsona' na catseixmaⁿ ts'aⁿ na matseiñ'oom'ñe nn'aⁿ na cwiñequia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na cwe' cwiquieya waa', ts'aⁿ na neiiⁿ' cha'tso na ya laxmaⁿ, na tseixmaⁿ na jndo̱' ts'om, na wjaam'aaⁿ cantyja 'naaⁿ' na maty'iomyana', na xcwee' ts'om jo nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' na maqueⁿñe cheⁿnquii xjeⁿ. 9Macaⁿna na caljoo'ñetyeeⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na mayuu' na jnda̱ t'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ nnoom, cha mati nnda̱a̱ nntseijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'om nt'omcheⁿ nn'aⁿ ñequio ñ'oom na jeeⁿ xcwe ndo' na nñequiandye nn'aⁿ na cwi'oo nacjoo' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 10Ee jndye nn'aⁿ m'aⁿ na tiñe'catuee'ndyecje, majndeiiticheⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwilue najndei'na' na caluii 'naaⁿ ntjaaⁿ naⁿnom, jndye ñ'oom na cwe' cwila'neiⁿtona' na cwinquio'nn'aⁿna' nn'aⁿ. 11Macaⁿna' na catseicheⁿ' joona ee cwila'ndaa'na n'om nn'aⁿ hasta cha'waañ'eⁿ na cwii w'aa nn'aⁿ. Ee cwit'mo̱o̱ⁿna ñ'oom na meiⁿchjoo ticaty'iomyana' cwe' ee na ñe'cata'ntjomna. 12Cwii nquiee nn'aⁿ ndyuaa xeⁿncwe Creta na tyoñequiaa ñ'oom tioñ'oom nn'aⁿ ndyuaaⁿ'aⁿ, tsoom: “Nn'aⁿ ndyuaa Creta, cwe' nn'aⁿ cantundye, tia nn'aⁿndye, cwe' ñecwa'to, ntqueeⁿna.” 13Ndo' ñ'oom na tsoom cantyja 'naaⁿ naⁿ'ñeeⁿ, mayuu' jo'. Jo' chii jndeii' ñ'oom catsu' nda̱a̱na, cha xcwe nnc'omna cantyja na cwila'yu'ya n'omna. 14Ndo' mati cha tila'ñ'oom'ndye naⁿ'ñeeⁿ cuento na cwe' cwila'jndaa'ndye cheⁿnquiee nn'aⁿ judíos, meiⁿ ñ'oom na cwiqueⁿ nn'aⁿ na ticuee' n'om ñ'oom na mayuu'. 15Nn'aⁿ na laxmaⁿ na lju' n'om, cha'tso na m'aaⁿ' n'omna laxmaⁿna' na lju'. Sa̱a̱ joo na m'aaⁿ' quii' nqueⁿ nn'aⁿ na tyoolayu' ñequio joo na m'aaⁿ' n'omna, tilju' laxmaⁿ jo'. 16Ee meiiⁿ na cwiluena na cwita'jnaaⁿ'na Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ joo na cwil'ana cwit'mo̱o̱ⁿna' na tiyuu'. Laxmaⁿna nn'aⁿ na tiann'aⁿndye, nn'aⁿ na cwilawendye nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om, meiⁿcwii leicanda̱a̱ nl'ana yuu na ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\