Tito 2

1Sa̱a̱ 'u je', ñ'oom na mañequiaa', ñequii'cheⁿ catseijomna' ñequio ñ'oom na jeeⁿ xcwe na cwit'mo̱o̱ⁿyâ cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 2Naⁿnom na tquiendye, ca'mo̱ⁿ' nda̱a̱na na c'omna na xcwe cwil'ana, c'omna na macanda̱ ñ'oom ya nquiu nn'aⁿ cantyja 'naaⁿna, nn'aⁿ na xcwe m'aⁿ na cwila'yu'ya n'om, m'aⁿna na jnda nquiuna nc'iaana na cwila'yu', ndo' na cwila'quii n'omna nawi' na cwiwinomna. 3Nda̱a̱ yolcu na tquiendye, catsu' na cal'ana yuu na matseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om. Tala'neiⁿna cantu nacjoo ntyjelcuna, meiⁿ nchii na cwicandyeena. Calaxmaⁿna cwii na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱ nt'omcheⁿ, 4cat'mo̱o̱ⁿna nda̱a̱ ntyjelcuna na titquiendye na c'om na wi' n'om s'aa ñ'eⁿ nda, 5ndo' cal'a cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja 'naaⁿna, na lju' m'aⁿna jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, ya cwitei'x'eena l'aana, ya nn'aⁿndyena ñequio cha'tso, na cwila'canda̱a̱'ndyena jo nda̱a̱ s'aana, cha cantyja 'naaⁿna tala'neiⁿ nn'aⁿ ñ'oomwi' nacjoo' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 6Nda̱a̱ naⁿnom na titquiendye catsu' na cal'a cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja 'naaⁿna, 7ndo' 'u cha'tso cantyja 'naⁿ', catseixmaⁿ' cwii na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱na chiuu na c'omna ee na xcwe na wja'm'aaⁿ'. Catsa' naljo' ñequio na xcwee' ts'om', 8xcwe catseineiⁿ' cha xonquiaana' na nlue nn'aⁿ na tiyuu' ñ'oom na matsei'neiⁿ'. Ee naljo' nn'aⁿ na ñe'c'oo nacjooya nntseijnaaⁿ'na' joona, xocanda̱a̱ nliuna ñ'oomwi' na nluena nacjooya. 9Nda̱a̱ nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ, catsu' na catuee'ndyecjena nda̱a̱ patrom 'naaⁿna. Cala'canda̱na na nncjaawee' nquiu patrom 'naaⁿna joona meiⁿ nchii nnc'oot'o̱o̱na ljo' cwilue naⁿ'ñeeⁿ. 10Meiⁿ tinty'ueena, cat'mo̱o̱ⁿna na cwila'canda̱a̱na nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ, cha cantyja 'naaⁿna nleitquioo' na jeeⁿ neiⁿncoo' tseixmaⁿ ñ'oom naya 'naaⁿ' nquii Ty'o̱o̱ts'om na macwji'n'maaⁿñê jaa. 11Ee juu naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na cantyja 'naaⁿ' jo' cwicalui'n'maaⁿndye nn'aⁿ cwiwitquioo'na' nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ, 12juu naya'ñeeⁿ ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱ya na catjei'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ cha'tso natia laxmaⁿ, ñequio cha'tso na queeⁿ n'om seii'a, na qua̱ⁿ cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ cha nnc'o̱o̱ⁿya quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cwii na nncjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om, 13yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱'a na nntseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom na jnda̱ tsoom na nnts'aaⁿ na nncwjee'nnda' Ty'o̱o̱ts'om Jesucristo nquii na tjacantyja t'maⁿ cwiluiiñe na macwji'n'maaⁿñê jaa. 14Nqueⁿ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿ'eⁿ cwentaaya cha na nncwji'n'maaⁿñê jaa quii' cha'tso nnom natia, ndo' cha na canda̱a̱'ñ'eⁿ nntseiljoom'm naquii' n'o̱o̱ⁿya, na nlqueeⁿ jaa na cwilaxmaaⁿya cwentaaⁿ'aⁿ, na queeⁿ n'o̱o̱ⁿya na nl'aaya yuu na ya. 15Ñ'oommeiⁿ' ca'mo̱ⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ. Ñequio joona' catseijndo̱' n'omna, ndo' quia na macaⁿna' na catseitia' joona, catsa' na ljo' ñequio najndeii na matseixmaⁿ'. Tiñequiaa' na nnts'aa ts'aⁿ na ticuee' ts'oom 'u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\