Matiyu 1

1Mfufuk owot nte kè Jisọs Karais gwun̄ kè Debit ònan̄a me owot iman kè Ebereham ìje ikeyi: 2Ebereham obon Ajiki, Ajiki onenibon Jekọp, Jekọp onenibon Juda melek ebi ngwan̄ ebirieen̄. 3Juda onenibon Pereji melek Jera me owot kè Tema. Pereji onenibon Hejirọn, Hejirọn onenibon Ram. 4Ram onenibon Aminadap, Aminadap onenibon Nasiọn, Nasiọn onenibon Salimọn. 5Salimọn onenibon Bowaji me owot kè Rehabu. Bowaji onenibon Obedi me owot kè Rufu. Obedi onenibon Jesi. 6Jesi onenibon ogwu ubọọn̄ Debit. Debit onenibon Sọlọmọn me owot nwa kè Yuraya. 7Sọlọmọn onenibon Rehobowam, Rehobowam onenibon Abija, Abija onenibon Asa. 8Asa onenibon Jiosefat, Jiosefat onenibon Joram, Joram onenibon Ujaya. 9Ujaya onenibon Jotam, Jotam onenibon Ehaji, Ehaji onenibon Ejikaya. 10Ejikaya onenibon Manasi, Manasi onenibon Amọn, Amọn onenibon Josaya. 11Josaya onenibon Jekọnaya melek ebi ngwan̄ ebirieen̄ sabum enikpulu ebi Ijeren me akọn̄ isa ifo ido Babilọn. 12Mgbọ ema enan̄abe me ido Babilọn ika ke Jekọnaya obon Siatien. Siatien onenibon Jerubaben. 13Jerubaben onenibon Abiudu, Abiudu onenibon Eliakim, Eliakim onenibon Ajọ. 14Ajọ onenibon Jadọk, Jadọk onenibon Akim, Akim onenibon Eliudu. 15Eliudu onenibon Elieja, Elieja onenibon Matan, Matan onenibon Jekọp. 16Jekọp onenibon Josefu òrere nlom kè Meri ogwu òmaman Jisọs ogwu òrere Karais (eyi òsisibi ogwu Awaji otoon̄be ubọk me ibot). 17Bene me ukot kè Ebereham na re ukot kè Debit ìsibi akọp mè owot iman ini. Bene me ukot kè Debit na re mgbọ ekpulube ebi Ijeren me akọn̄ isa ifo ido Babilọn ìre akọp mè owot iman ini. Bene me mgbọ ebi Ijeren enan̄abe me Babilọn ika na re mgbọ emanbe Karais ìre si akọp mè owot iman ini. 18Imaman kè Jisọs Karais ìkup ikeyi: Josefu înu initet Meri ogwu ònenire nga kè Jisọs itele ibodo me lek nwa. Ire, sabum ema enikana olom mè nwa, enenimun̄ ibe ke Meri înin̄ owot inan̄a me unye Ekwukwu Mbuban. 19Ire, mije Josefu ogwu olom orebe ogwu ata irọrọ, ìkaweek irọrọ Meri inu esip me isi ebi ene. Eya orọ, ibeben me ejit ibe ke ọmọ mônween̄ lek ijit Meri me nlelet, inyi utọn̄ ebi ene ikanọ. 20Ire, ike Josefu okikeek inu yi, ogwu osat Okumugwem osisibi ichichini ọmọ me emen ilaak, mè ibe ọmọ, “Josefu gwun̄ kè Debit, mọnọ Meri nwa kwun̄. Katet ukpook, mije, Meri ìnin̄ owot yi inan̄a me unye Ekwukwu Mbuban. 21Meri nwa kwun̄ môman gwun̄ enerieen̄. Owu mônyi gwun̄ ya erieen̄, Jisọs (eyi òsisibi Ogwu Unyan̄a), mije, gwun̄ ya obonyan̄a ebi kiban̄ isibi me emen ijo kiban̄.” 22Otutuuk inu òmọmọnọ irek îrọ inyi ikọ Okumugwem otumube inan̄a me otu ogwu nriran kan̄ irọ iso. 23Okumugwem ìbe ke obaak enenwaan̄ ge ikariọọn̄ge enerieen̄ mônin̄ owot, mè iman gwun̄ enerieen̄; ke mêgwen gwun̄ ya Imanuwen, eyi òsisibi “Awaji òwa melek kiji.” 24Mgbọ Josefu onan̄abe ikeke me ilaak, irọrọ si ike ogwu osat Okumugwem obe ọmọ irọ, mè imọnọ Meri ogwu nwa isa ifo uwu kan̄. 25Ire, ìkagọọk Meri ìlaak mege ire mgbọ Meri omanbe gwun̄ enerieen̄ ya. Josefu onyinyi gwun̄ ya erieen̄, Jisọs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\