Matyo 2

1Ábyɛ́ Jisɔs né melɔ́ Bɛtɛlɛhɛm, né gebagé mewaá Judiya, gébé ɛyigé Hɛrɔd álú mfwa né gebagé mewaá ɛyígémbɔ. Ábyɛgé Jisɔs, ande fɔ́ abi ágií depɔré ambe átané né ɛ́gbɛ́ ɛwé ŋmɛɛ́ ɛ́tánege ákɛne áchwɔ́ɔ né Jɛrosalɛ ágíge bɔɔ́ áké, 2“Maá mekɛ ayi ábyɛné nnó ábɛ́ mfwa bɔɔ́ Jus alu fɔ́? Ɛse degíge mbɔ, gétúgé dégɛné membe wuú mbaá ŋmɛɛ́ ɛ́tánege ayi álɛré ɛsé nnó ábyɛ́ ji, ne ɛsé déchwɔ́ manógé ji.” 3Mfwa Hɛrɔd aké awuú mechɔ ɛwe, metɔɔ́ ɛ́tyá ji mmu wyɛmbɔ ntó ne ɛ́pyɛɛ́ ne bɔɔ́ Jɛrosalɛ ako. 4Mfwa Hɛrɔd akuú, ánɔɔ́ baá ámpyɛ́ upɛ Ɛsɔwɔ ne ánlɛré mabɛ́ Ɛsɔwɔ, ɛbwɔ́ ako áchomé mbaá ama, agií ɛbwɔ́ aké, “Ndé mbaá ábɔɔ́ mambyɛ́ muú ayi ákuú ji Kras”? 5Áshuú ji meko aké, “Ábɔ́ mambyɛ́ ji né Bɛtɛlɛhɛm, fa gebagé mewaá Judiya.” Néndé, mbɔ ne Ɛsɔwɔ apyɛ bɔɔ́ ɛkpávé bií ásáme nnó, 6“Wɔ Bɛtɛlɛhɛm, né gebagé mewaá Judiya, yɛ́ ɛlé wɔ ɔlu kɔɔ́, ɔpɔ́fɔ́ ŋénéŋéné né geluágé malɔ geŋwá ayi álu né mme Judiya. Néndé, ɛta wyɛ́ ne mfwa átánege nyɛ ayi ágbárege bɔɔ́ ba Isrɛli, nkane mémbamé mágɔ́nŋme ápɛ́le magɔ́nŋme jií.” 7Ne Hɛrɔd áwúgé mbɔ, akú aŋkɛɛ́ bimbɔ ájwɔ́lé bíbií, agií ɛbwɔ́ aké, “Gárege me gébé ɛyigé ɛnyú dégɛ́né membe yimbɔ né melɔ nyú títí.” 8Ɛ́fɛɛ́ ne Hɛrɔd átɔme ɛbwɔ́ aké, “Chóge né Bɛtɛlɛhɛm démyɛ́mmyɛ dégɛ́ mbaá ayi maá yimbɔ álú, dégɛge ji kérege meso, déchwɔ́ dégáré me nnó njyɛ́ nnógé ji ntó.” 9Ne aŋkɛɛ́ bimbɔ áwúgé genó ɛyigé mfwa yimbɔ ajɔɔ́ ne ɛbwɔ́, álɔ́ manjyɛ. Ne ndɛre ɛbwɔ́ ájyɛ́ ágɛ́ wyɛ́ membe yimbɔ ayi ɛbwɔ́ ábɔ́ ágɛne nkane ajyɛ́ɛ mbɛ, ɛbwɔ́ ákwɔ́lege ji meso. Ákwɔ́négé né Bɛtɛlɛhɛm membe yimbɔ atɛné né mfaánebuú cho né gepú ɛyigé maá yimbɔ álú. 10Ɛbwɔ́ ágɛgé membe yimbɔ ɛfɛɛ́, matɔɔ́ ágɔ ɛbwɔ́ dɔɔ́. 11Ákpɛgé né mmu gepú ɛyigémbɔ, ágɛ́ maá yimbɔ ne mmá wuú Mɛri. Ɛ́fɛɛ́ ne átomé manó mme áchyɛ́ ji ɛnogé. Ne ánené uba bwɔ́ áferé unó mabɔ áchyɛ́ ji, gémá gélú genógé gesege ŋka ɛyigé ákuú nnó gul, gémá gélú gefɔ́gé ɛmmá ɛwé ɛwyaá gebɛ gelɔ́gélɔ́ ne ɛyige fɔ gelú laménda ayi alú gefɔ́gé maweé gebɛ́ gefɔ. 12Nkane aŋkɛɛ́ bimbɔ ábɛlé ne utuú, Ɛsɔwɔ achwɔ́ kwéle ɛbwɔ́ mbeé né gejyá nnó ɛkage ákéré meso mbaá Hɛrɔd. Ɛbwɔ́ ákoó meti ɛwéchá ne ájyɛ́ né melɔ bwɔ́. 13Aŋkɛ bímbɔ áwúlégé, ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛ́kwɔ́ Josɛf ushu né gejya, ɛ́jɔɔ́ ne ji ɛké, “Josɛf, Kwílé ka, kpa maá yina ne mmá wuú débo dejyɛ́ né melɔ́ Ijip. Déjyɛgé láge ɛ́wu kpaá tɛ bií bí ngárege nyɛ ɛnyú nnó dékéré meso. Néndé Hɛrɔd ákɛlege maá yina manwá.” 14Josɛf apégé géjyá ne utuú bimbɔ, apyɛ wyɛ́ nkane ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛgaré ji ɛké. “Kpá maá yimbɔ ne mmá wuú ɔjyɛ né Ijip.” 15Akwɔ́négé Ijip, ála wyɛ́ kpaá tɛ gébégé mfwa Hɛrɔd ágboó. Unó bi na úpyɛ nnó depɔ ɛtíré Ɛsɔwɔ ápyɛ nnó muú ɛkpávé wuú agáré bɔɔ́ bií débɛ́ wáwálé, nnó, “Nkú maá wa átané né Ijip.” 16Hɛrɔd agɛ́gé nnó áŋkɛɛ́ bimbɔ ábwɔlé ji, nchyɛ anywɔ́né ji mmu. Achyɛ́ meko aké, “Áwá baá ande ako né Bɛtɛlɛhɛm né malɔ́ ayí kwɔ́kwɔ́lé, álɔ́ né baá abi ákwɔné aŋmɛ́ ápea áshúlégé.” Hɛrɔd ajɔɔ́ mbɔ gétúgé ji áfɛré nnó ɛ́lɛ́ mɛ́ aŋmɛ́ ápea ayí ji agií áŋkɛɛ́ bimbɔ gébé ɛyigé ɛbwɔ́ ágɛné membe yimbɔ. 17Mechɔ ɛwéna ɛ́pyɛmbɔ nnó, genó ɛyígé Jɛrimaya muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ ájɔɔ́ gepyɛ wáwálé. 18Ajɔɔ́ nyá aké, “Meko negbo átanege né melɔ́ Rama ne gejamégé ɛlúlú ne dámpepe. Rashɛl alili baá bií, bɔɔ́ áfyɛɛ́ ji metɔɔ́ nnó ágɔ́ magbo, akámégé gétúgé baá bií abi ágboó.” 19Hɛrɔd ágbógé, ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛkwɔ́ Josɛf ushu né géjyá né Ijip, 20ɛké “Josɛf, kwilé ka ɔ́kpá maá yina ne mma wuú, ɛnyú dékéré meso né mme Isrɛli. Bɔɔ́ abi ákɛlege manwá ji ágboó.” 21Josɛf ápégé, asɛ maá yimbɔ ne mmá wuú áfɛ́ né mme Isrɛli. 22Yɛ́mbɔ ji áwúgé nnó Achelɔs asɛ gefwagé ntɛ wuú Hɛrɔd né gebagé mewaá Judiya, abɔ́ ɛfɔ manjyɛ wyɛ́. Né gejya ɛyígé ji áma gɛ́, Ɛsɔwɔ ákwɛlé ji mbeé nnó ajyɛ né gebagé mewaá Galilií. 23Ne Josɛf ajyɛ jwɔ́le né melɔ́ Nasarɛt ɛwé ɛ́lú né gebagé mewaá ɛyigémbɔ́. Mechɔ́ wé ɛpyɛ nnó genó ɛyígé Ɛsɔwɔ abɔ́ apyɛ nnó muú ɛkpávé wuú agáré bɔɔ́ bií gébɛ́ wáwálé nnó, “Bɔɔ́ ákuú nyɛ ji nnó muú Nasarɛt.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\