1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ tíbê Ôvârí drí njĩlí nĩ âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî krístõ ʼbá rĩ ʼbá Kõrínĩtõ ʼálâ rî yî drí. Ãmâ, ámâ ậdrúpị̃ Sõsõténĩ bê, mã ʼê nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. Mã îgĩ wárãgã nô ãnî gólĩyî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé õjílã íyíkâ nyãányâ lâ ró Yésũ Krístõ sĩ rî yî drí. Gõʼdá kpá krístõ ʼbá võ ʼásĩ ndrĩ rĩ ʼbá Yésũ rî ị̂njị̃lị́ Kúmú ĩyíkâ ró ãmá bê rî yî drí ndrĩ. 3Ôvârí ãmâ átá gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 4Má rî zãâ ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí ãnî tãsĩ, tãlâ gólâ fẽ õrẽ trá ãnî drí rõô Yésũ Krístõ sĩ. 5Gõʼdá nĩ âʼdô bê trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî, Ôvârí fẽ õrẽ tã nị̃nị̃ kâ gõʼdá mbârâkã tã âtî-âtî tãndí íyíkâ rî pẽ kâ tãndí ró rî trá ãnî drí rõô. 6Ãnî ndrĩ, nĩ lẽ tã trá tã Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ĩtí rî, tã nô índrĩgó lâ fî trá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá gạ́gạ́. 7Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí fẽ õrẽ trá ãnî drí rõô, dró gólâ ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî drị̃ị̂, ãnî drí rĩrĩ âgõ-âgõ Yésũ kâ rî tẽlé ânĩlí mbârâkã íyíkâ âʼdálé õjílã drí ndrĩ rî ʼá. 8Ôvârí âʼdô ãnî ậtị̃ʼá gạ́gạ́ gõʼdá kpá ãnî ʼbãlé rĩlí tã lẽlẽ bê pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ bũúũ cãlé kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ ʼá, tãlâ nĩ âdrê ró Ôvârí ândrá õjílã tãndí ró tã õnjí ãkó ãnî rú kậyị̂ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âgõlé rî sĩ. 9Mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô tã gólĩyî gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé rî ʼẽʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. Gólâ ĩʼdî tíbê ãnî njĩ ʼbá ãʼdô rô bê rĩlí ngá ãlô ró íyî mvá Yésũ Krístõ Kúmú ãmákâ ró rî bê rî. 10Ámâ ândré rî mvá yî, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî rú drị́-ãcê Yésũ Krístõ kâ rî sĩ, nĩ âyê lâwã-lâwã ãnî lãfálé ʼásĩ, nĩ câ ãnî lãfâ rĩzó ngĩíngî kô. Tã ʼdî ʼbá yî võ lâ ʼá rî, nĩ âʼdô ngá lẽlẽ ãlô bê ãnî lãfálé ʼásĩ, nĩ ị̂ʼbị̃ tã ãnî lãfálé ʼásĩ ãlô tã Ôvârí kâ nõ tãsĩ. 11Ámâ ândré rî mvá yî, má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî Kõlówẽ drí ʼbã lésĩ kĩ ĩyî nĩ rî má drí rî, nĩ õrî lâwãlé ãnî lãfálé ʼásĩ. 12Ãnî ãlô-ãlô, nĩ ʼbã tã trá rĩzó ʼdẽlé õjílã ngĩíngî vósĩ. Õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ kĩ ĩyíkâ, yĩ õlẽ tã Póõlõ kâ ĩʼdî gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ, yĩ õlẽ tã Ãpólõ kâ ĩʼdî. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ, ĩyíkâ yĩ õlẽ tã Pétẽrõ kâ ĩʼdî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî kpá ãnî lãfálé sĩ kĩ yĩ õlẽ ĩyíkâ cé tã Yésũ kâ ĩʼdî. 13Ãnî drị̃ yû yã? Ócâ gõʼdá Yésũ Krístõ rî lãfâ trá ngĩíngî yã? Õjílã gólâ îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ãnî tãsĩ rî mâ Póõlõ ĩʼdî yã? Óʼê bãbãtízĩ ãnî drí mâ Póõlõ rî rú sĩ yã? 14Gõʼdá tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, má ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí, tãlâ mâ rî gógó nyãányâ lâ má ʼê bãbãtízĩ trá cé õjílã dã drí ãnî lãfálé sĩ. Má ʼê bãbãtízĩ trá cé Kĩrísĩpõ yî drí Gáyõ bê. 15Âʼdô bê trá ĩtí rî, õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ʼẽ ʼbá tã âtálé kĩ, má õʼê bãbãtízĩ ĩyî drí ámâ rú sĩ. 16Ãwô, tã vị̃ trá má drị̃ị̂ sĩ, má ʼê bãbãtízĩ kpá Sĩtĩfãnásĩ yî drí õjílã gólâkâ ʼbã kâ bê. ʼDĩî drị̃ị̂ sĩ rî, má ʼé bãbãtízĩ kô õjílã ãzãkã drí ãlôlâ. 17Nĩ ndrê drẽ, Yésũ âjô mâ ânĩlí ãnî lãfálé lãjóʼbá íyíkâ ró nõ, âʼdó kô cé rĩʼá õjílã îbábátízãlé ĩʼdî. Gólâ âjô mâ lãjóʼbá íyíkâ ró nõ, ãʼdô ró bê tã âtî-âtî tãndí íyíkâ nõ pẽlé õjílã drí. Ĩtí rî, gõʼdá má rî tã ãʼdô kâ pẽlé ĩʼdî yã? Má rî gõʼdá cé õdrã tã Yésũ Krístõ kâ rî pẽlé ĩʼdî mbârâkã gólâkâ õjílã pã kâ rî tã lâ bê. Tí má õró rĩî nõ tã nị̃nị̃ õjílã mvá drị́gạ́ sĩ rî tã lâ pẽlé ĩʼdî rî, tí nĩ îcá ngá pãpã ûsúlị́ kô, tãlâ ngá pãpã ûsû-ûsû cé rĩʼá tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî lẽlẽ lâ sĩ. 18Rĩʼá tãndí ró má drí rĩzó tã âtálé tã nị̃nị̃ Ôvârí ngá lésĩ rî tãsĩ. Õjílã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá pãlâ kô rî, îcá kô tã âtî-âtî tãndí õdrã Yésũ Krístõ kâ rî tãsĩ nô tã ârílí dódó, tãlâ tã âtî-âtî tãndí rî ʼdĩ rî ĩyî ndrẽlâ tã tãkó ró ĩyî lị̃fị́. Gõʼdá ãmâ gólĩyî Ôvârí drí rĩʼá pãlâ nõ ʼbá yî drí rî, tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ rĩʼá cú mbârâkã Ôvârí kâ bê rõô. 19Rĩʼá nyé õzõ Ôvârí drí âtálé trá búkũ íyíkâ ʼá tí kĩʼá nĩ rî, "Má âʼdô tã nị̃nị̃ õjílã gólĩyî ãngó nõ drị̃ị̂ rî yí drị́gạ́ sĩ rî îzãʼá ndrĩ. Má âʼdô tã nị̃nị̃ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî jãʼá ndrĩ âʼdólé ngá tãkó ró." Ĩsáyã 29.14 20Õzõ ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, gõʼdá õjílã gólĩyî tã nị̃ ʼbá ró ãngó nõ drị̃ị̂ rî âʼdô ĩyî kĩʼá nĩ rî, tã nị̃nị̃ ĩyíkâ ʼdĩ ãâʼdô Ôvârí rî tãsĩ yã? Lị̃fị́ îcí ʼbá gólĩyî ãngó nõ drị̃ị̂ rî yî âʼdô ĩyî tã ãʼdô kâ îmbáʼá ĩʼdî ãnî drí Ôvârí rî tãsĩ yã? Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã âtálé tãndí ró tã nị̃nị̃ ĩyíkâ sĩ ʼdî ʼbá yî îcá ĩyî kô tã mbị̂ âtálé tã Ôvârí kâ rî tãsĩ. Ôvârí ʼbã tã nị̃nị̃ õjílã kâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ bê trá âʼdólé ngá tãkó ró. 21Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí ʼbã trá âmbâ-âmbâ ró õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî yî drí íyî nị̃zó cé tã nị̃nị̃ gõʼdá tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ sĩ. Ôvârí lẽ nĩ õjílã pãlé tã lẽlẽ gólĩyíkâ tã âtî-âtî gólâ ãmâ drí rĩʼá pẽlâ nõ ʼá rî tãsĩ. Tã âtî-âtî gólâ õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî yî drí rĩʼá ndrẽlâ tã tãkó ró nõ. 22Õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ĩyíkâ tã lârâkô lôndãlé ĩʼdî tã âʼdálé ĩyî drí kĩ, tã âtî-âtî ãzákôlâ rĩʼá pẽlé ʼdĩ ãâʼdô pạ̃tị́ị̃. Gõʼdá õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ lẽ ĩyíkâ tã îmbâ õjílã tã nị̃ ʼbá kâ rî yî ĩʼdî ĩyî drí gõzó tã lẽlé tã îmbâ rî ʼdĩ ʼá. 23Gõʼdá ĩtí rî, ãmákâ rî, mã rî ãmákâ õdrã tã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî tã lâ pẽlé ĩʼdî. Õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ʼdĩ ʼbã õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî Yésũ rî gãlé dó ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí âjólé rî ró. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdó ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró kô rî yî kĩ ĩyíkâ, tã ʼdî âʼdô tã tãkó ró. 24Gõʼdá õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá ʼẽʼá pãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ lãfálé sĩ gõʼdá kpá Gị̃rị́kị̃ kâ lãfálé sĩ rî yî drí rî, tã Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî âʼdâ tã kĩ, Ôvârí ãâʼdô mbârâkã ãmbá bê õjílã pãzó, gõʼdá Ôvârí ãâʼdô kpá cú tã nị̃nị̃ bê gạ̃rạ̃. 25Nĩ ndrê, tã gólâ Ôvârí drí ʼẽlé ʼdĩ trá, õjílã gólĩyî ãngó nõ drị̃ị̂ nõ yî ndrê tã ʼdî ĩyî lị̃fị́ tã tãkó ró, gõʼdá tã rî ʼdĩ rî âʼdálé kĩ, tã nị̃nị̃ Ôvârí drị́gạ́ sĩ rî lậvũ gạ̃rạ̃ tã nị̃nị̃ õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ nõ ʼbá yî drị́gạ́ sĩ rî drị̃ị̂ sĩ. Õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ãlôlâ tã nị̃nị̃ lâ drí cãlé tã nị̃nị̃ Ôvârí kâ rî bê. Gõʼdá õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî ndrê ĩyî tã ʼdî tã tãkó ró mbârâkã ãkó, gõʼdá tã ʼdî mbârâkã lâ lậvũ gạ̃rạ̃ mbârâkã õjílã mvá kâ rî drị̃ị̂ sĩ. 26Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ ị̂sũ drẽ ãnî tã drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí drí ãnî ậzị́ ãkó âʼdólé íyî mvá yî ró rî, ãnî ángô tí ró. 27Ôvârí lẽ tã-drị̃ té õjílã gólĩyî tã nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yî njĩzó ʼdĩ, ãʼdô ró bê tã âʼdálé kĩ, õjílã gólĩyî tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngá tãkó ʼî tã nị̃nị̃ ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá Ôvârí njĩ õjílã gólĩyî mbârâkã ãkó ʼdĩ ʼbá yî kpá té ĩʼdî, ãʼdô ró bê tã âʼdálé kĩ, mbârâkã õjílã mvá kâ rî rĩʼá ngá tãkó ʼî. 28Gólâ njĩ té õjílã gólĩyî õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî drí rĩʼá ĩyî ndrẽlé ngá tãkó ró rî yî ĩʼdî, ãʼdô ró bê tã âʼdálé kĩ, ngá tíbê õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî drí rĩʼá ndrẽlâ lị̃fị́ ró ãngó nõ ʼá nõ âʼdô rû îzãʼá ndrĩ. 29Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ mã õzó kô rĩî lómbé-lómbéwá ʼẽlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá kĩ, Ôvârí njĩ ãmâ nõ rî, tãlâ ãmâ õjílã tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ rî ĩʼdî rî drí. 30Ôvârí ĩʼdî ãnî ʼbã ʼbá âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî. Gõʼdá Ôvârí âyê tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî trá ndrĩ, tãlâ Yésũ drã trá ãnî võ ʼá. Ĩtí rî, gõʼdá ólôʼbãá tã ãmâ rú Ôvârí ândrá kô. Yésũ ĩʼdî tíbê ãmâ înjí ʼbá âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã õnjí ʼásĩ rî. 31Ĩtí rî, gõʼdá mã rî tã ʼẽlé, nyé õzõ tã îgĩ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí kĩ, "Õjílã gólĩyî lẽ ʼbá lómbé-lómbéwá ʼẽlé rî, gólĩyî õlômbê ĩyî tã gólâ Ôvârí drí ʼẽlé trá gólĩyî drí rî tãsĩ ĩʼdî." Yẽrẽmíyã 9.24


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\