1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10

1Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ ị̂sũ drẽ tã gólâ âʼdó ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ yî drí kậyị̂ Músạ̃ kâ ʼá rî. Ôvârí ʼdê trá sị́sị́ gólĩyî drí mbãrãsãsã ʼá, ãʼdô ró bê lạ́tị̂ âʼdálé gólĩyî drí nĩzó võ ãgângbêlẽ ʼásĩ. Gõʼdá Ôvârí câ lị̃mvû ândrê lãfâ kpá trá, ãʼdô ró bê gólĩyî drí lậvũzó ʼálâ sĩ ʼáʼá lé drị̃ ãzâ rî lésĩ rî ʼálâ. 2Ĩtí rî, ʼdẽʼdẽ mbãrãsãsã kâ gólĩyî drí sị́sị́ ʼdĩ ʼá gõʼdá kpá lậvũ-lậvũ lị̃mvû ândrê lãfâ cã ʼbá rị̃ ʼdî ʼásĩ rî, rĩʼá õzõ gólĩyî îbábátízãlé trá ʼdẽlé Músạ̃ vósĩ rî kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá óʼbã gólĩyî ngá ãlô ró Músạ̃ bê, õzõ ãmâ ʼbãrẽ ngá ãlô ró Yésũ bê bãbãtízĩ sĩ rî kâtí. 3Ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî nyâ ĩyî trá ngá nyãnyã ãlô gólâ Ôvârí drí âfẽlé nĩ ûrú lésĩ rî ĩʼdî. 4Gõʼdá gólĩyî mvû ĩyî kpá trá lị̃mvû ãlô gólâ Ôvârí drí âfẽlé nĩ rî ĩʼdî. Gólĩyî mvû trá lị̃mvû gólâ âfõ ʼbá únị́ ʼásĩ Ôvârí drí únị́ rî ʼdĩ ʼbãlé rĩʼá nĩlí ʼdũwạ̃ gólĩyí bê rî ĩʼdî. Nĩ ndrê drẽ, únị́ rî ʼdĩ trá nyé õzõ Yésũ Krístõ tí. 5Gbõ lé Ôvârí rî bê nĩ rĩʼá gólĩyî pãlé gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí võ ãgângbêlẽ ʼdî ʼásĩ rî, ãmbá võ lâ yî, rĩrĩ gólĩyíkâ sú Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá kô. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí ʼbã gólĩyî trá ôdrãlé õmã ʼálâ. 6Ĩtí rî, õdrã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ rî tã âʼdálé ãmâ drí kĩ, mã õʼê gõʼdá tã õnjí kô kpá õzõ gólĩyí kâtí. 7Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé sĩ rî ĩyíkâ trá rĩʼá ôvârí ãbãrãdãgõ îrátãlé ĩʼdî. Nĩ ʼê tã õnjí gólĩyî drí ʼẽlé trá ʼdĩ gõʼdá kô. Tã rî ʼdĩ ʼá rî, tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã gólĩyíkâ kĩ, "Gólĩyî êʼbê rû trá gõʼdá gólĩyî drí rĩzó vũdrị́ kãrámã nyãlé ngá gólĩyî fẽlé trá ôvârí ãbãrãdãgõ ị̂njị̃zó rî sĩ, gõʼdá kpá rĩzó õdrá lâ yî mvũlị́. Tã rî ʼdĩ vósĩ, gõʼdá õdrá ʼdĩ õcî gólĩyî trá rî, gólĩyî drí ngãzó ậndú tõlé gõʼdá rĩzó ậyị́lị́ õkó bê võ ʼdî ʼá nĩngá." 8Gõʼdá mã âyê kpá ậyị̂-ậyị̂ õkó gólĩyî âʼdó ʼbá kô ãmâ õkó rî ʼbá yí bê rî. Õjílã dũû gólĩyî lãfálé sĩ rî ʼê ĩyî tã õnjí ĩtí ʼdĩ trá. Ĩtí rî, Ôvârí drí gólĩyî ûfúzó kútũ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-nâ ʼdó kậyị̂ ãlô sĩ tã gólĩyî drí ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ. 9Gõʼdá nĩ ûjũ Ôvârí kô tã õnjí ʼẽʼẽ sĩ. Õjílã ʼdî ʼbá yî ʼê bê ĩtí rî, Ôvârí âjô ị̃nị̃ gólĩyî ûfúlị́ vólé. 10Gõʼdá nĩ âtâ úlị́ õnjí kpá kô drị̃-ʼbá ãníkâ Ôvârí drí ʼbãlé trá ãnî drị̃ị̂ rî yî drí. Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼê bê ĩtí rî, Ôvârí âjô mãlãyíkã ânĩlí gólĩyî ûfúlị́ vólé. 11Tã gólĩyî ndrĩ rû ʼẽ ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ ʼbá yî, ʼê rû ʼdĩ, ãʼdô ró bê ãmâ lị̃fị́ îmbálé. Tã âʼdó ʼbá gólĩyî drí ʼdĩ rî, íîgĩ búkũ ʼá ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê ãmâ lị̃fị́ îmbálé, mã õzó kpá kô tã õnjí ãlô-ãlô ʼdĩ ʼẽê. Nĩ ị̂sũ kĩ, kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî trá ãnyî, tã-vó ãmákâ kĩzó. 12Nî gólâ kĩ ʼbá nĩ rî, yí ãâdrê trá gạ́gạ́ tã lẽlẽ íyíkâ ʼá õzõ rákã fê kâtí, yí õʼé tã õnjí kô rî, ʼdõvó ní ndrê nî dódó, ní õzó kô ʼdẽê. 13Ãnî ndrĩ, nĩ ârî drẽ, gõʼdá õzõ Sãtánã õtírĩ ãnî sẽê tã õnjí ʼẽlé rî, gõʼdá nĩ nị̃ kpá tãndí ró kĩ, tã gólâ rĩ ʼbá ãnî ûjũlị́ ʼdĩ rî, rî kpá trá õjílã ãzâ ʼbá yî ûjũlị́ ĩtí. Tã ûjũ rî ʼdĩ âʼdó kô tã óʼdí ʼî. Ôvârí nị̃ tã ãníkâ trá. Gólâ âʼdô ãnî pãʼá, nyé õzõ gólâ drí ʼbãlé trá ãmâ drí rî kâtí. Gólâ âʼdô lạ́tị̂ njị̃ʼá ãnî drí fõzó tã ûjũ-ûjũ ʼdî ʼásĩ tã íyíkâ rî ʼẽlé ĩʼdî. Gólâ îcá kô tã ûjũ rî gógó ʼdĩ âyélé ãnî ʼẽlé gạ̃rạ̃ ãnî mbârâkã drị̃ị̂ sĩ. 14Ãnî, ámâ rû-lẽ-ãzí yî má drí lẽlé rõô nõ ʼbá yî, nĩ ʼbã tã gólâ má drí îgĩlí ʼdĩ vị̃lị́ ãnî drị̃ sĩ kô. Nĩ îrátã ôvârí ãbãrãdãgõ kô. 15Má îgĩ tã nô ãnî drí nõ, õzõ õjílã gólĩyî tã nị̃nị̃ bê rî ʼbá yí kâtí. Nĩ ị̂sũ drẽ úlị́ ámákâ ʼdĩ dódó, nĩ nị̃ ró bê ngãtá ʼdĩî úlị́ pạ̃tị́ị̃ ʼî yã rî. 16Nĩ ị̂sũ drẽ ngá gólâ fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî tã lâ. Rû ậmû tãndí tãsĩ rî, õzõ mã ũmvû ngá trá ĩgã gólâ Ôvârí drí õrẽ fẽzó trá drị̃ lâ rî ʼá rî, ʼdĩî mã rî ʼdĩ ãwô-ĩtí ʼẽʼá Ôvârí drí Yésũ Krístõ rî õdrã tãsĩ. ʼDĩî mã rî ʼdĩ rû ậmúʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ rî õdrã bê. Gõʼdá ãmbãtã gólâ ãmâ drí rĩʼá nyãlâ rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó rî ʼá ʼdĩ, õzõ mã õnyâ trá rî, ʼdĩî mã rî rû ậmúʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ ʼá. 17Ãmbãtã gólâ ạ́ngị́ ʼbã ʼbá kó ãlô rĩʼá ʼâ lâ ṇõlé õjílã drí nyãlé ʼdĩ, ʼdĩî rî tã âʼdálé kĩ, ãmâ gólĩyî dũû ãmbãtã ãlô pị̃lị́ ʼdĩ nyã ʼbá ʼdĩ, gólĩyî gõʼdá trá ndrĩ ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê, tãlâ mã nyâ trá ndrĩ ʼdó ãmbãtã ãlô ʼdĩ ĩʼdî. 18Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ kpá õjílã Yúdạ̃ yí kâ tã lâ. Gólĩyî õtírĩ ngá nyãnyã gólĩyî fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ũrûkậ lâ nyãâ rî, ʼdĩî rî âʼdálâ kĩ, gólĩyî ậmû rû trá ngá ãlô ró. 19Kpá ĩtí, õzõ nĩ õnyâ ngá gólĩyî fẽlé pãrãndã zẽlé ʼdĩ trá rî, ʼdĩî rî âʼdálâ kĩ, ãnî trá ngá ãlô ró ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî ôvârí yí bê. Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, âʼdó kô kĩ, ôvârí ʼdĩ ʼbá yî cú mbârâkã bê. Gõʼdá má âtá kpá kô kĩ, ngá gólâ fẽlé pãrãndã zẽlé rî cú mbârâkã bê. 20Âʼdó kô ĩtí, tákõ tã má drí âtálé ʼdĩ ífí lâ kĩ, ngá gólâ fẽlé pãrãndã zẽlé ʼdĩ, ófẽé ʼdĩ kô Ôvârí pạ̃tị́ị̃ gólâ ûrú ʼálâ rî drí, ófẽ ʼdî ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ rî yî drí. Ĩtí rî, má lẽé kô ãnî drí âcálé ngá ãlô ró ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ rî ʼbá yí bê. 21Âʼdó kô tãndí ró ãnî drí rĩzó ngá mvũlị́ ĩgã rị̃ ʼásĩ, ĩgã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ʼásĩ gõʼdá kpá ĩgã ôvârí ãbãrãdãgõ kâ ʼásĩ. Nĩ îcá kô ngá nyãlé rị̃ rị̃, rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó rî ʼá gõʼdá kpá kãrámã ôvârí ãbãrãdãgõ drí rî ʼá. Mã âʼdô ʼbãʼá ôvârí bê rị̃, Yésũ Krístõ gõʼdá kpá ôvârí ãbãrãdãgõ ʼdî íyíkâ kó ángô tí ró yã? 22Ĩtí rî, mã lẽé kô Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî ʼbãlé âʼdólé ạ̃wạ̃ ró tã ʼdî ʼá, gólâ õzó kô lâṇõ fẽê ãmâ drí rõô. Mã nị̃ trá tãndí ró kĩ, mbârâkã gólâkâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmákâ drị̃ị̂ sĩ. 23Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî rî ĩyî trá tã âtálé kĩ, yĩ ãâʼdô drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê tã ndrĩ ʼẽzó õzõ ĩyî drí lẽlé rî kâtí. ʼDĩî rî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gõʼdá tã ndrĩ âʼdó kô tãndí ró ãmâ drí ʼẽlé. Ĩtí rî, tã ndrĩ ãmâ drí âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê ʼẽrẽ lâ ʼá ʼdĩ yî, ãmbá võ lâ îcá kô ãmâ ãzí-ãzí yî pãlé nĩlí sị́sị́ ʼálâ tã lẽlẽ ĩyíkâ bê. 24Ĩtí rî, nĩ ʼê kô cé tã gólâ ʼẽ ʼbá ãnî ífífí pãlé rî ĩʼdî. Nĩ ʼê tã gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnî pãlé ndrĩ ãnî ãzí-ãzí yí bê rî ĩʼdî. 25Õzõ gõʼdá nĩ ũûsû ãʼwá võ ngá lậzị̂ kâ ngá gĩ kâ bê rî ʼá rî, nĩ îjî tã kô kĩʼá nĩ rî, ãʼwá ʼdĩ ãʼwá gólâ fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî ĩʼdî yã rî. Nĩ îcá kpá kô tã îjílí kĩʼá nĩ rî, rĩʼá mbị̂ ãʼwá ʼdĩ nyãzó yã rî. Nĩ gî nyãlé. 26Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, "Ngá ndrĩ ãngó nõ ʼá nõ Ôvârí kâ ĩʼdî." Lôngó 24.1 Ĩtí rî, gólâ âfẽ ãʼwá ʼdĩ õjílã drí nyãlé. 27Gõʼdá õzõ ãnî rû-lẽ-ãzíyã yî âʼdó ʼbá ĩyî krístõ ʼbá ró kô rî ạ̃ậzị̂ ãnî ĩyî drí ʼbã ʼálâ ãʼwá nyãlé rî, nĩ nyâ ãʼwá rî ʼdĩ cú ĩtí tã îjí ãkó. 28Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õsõ drị́-mbílí trá ãnî lị̃fị́ kĩ, ʼdĩî ãʼwá fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî ĩʼdî rî, nĩ nyâ ãʼwá rî gógó ʼdĩ gõʼdá kô, tãlâ nĩ õzó kô õjílã gólâ tã ʼdî âtá ʼbá ãnî drí ʼdĩ ʼbãâ tã õnjí ʼẽlé. 29Gbõ lé âʼdó kô tã õnjí ʼî ngá gólâ fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî nyãzó ãnî drí tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ rî vó ró rî, nĩ nyâ kô, tãlâ nĩ õzó kô tã ị̂sũ-ị̂sũ ãnî ãzí-ãzí yí kâ ngá ʼdĩ ndrẽzó ĩyî lị̃fị́ tã õnjí ró ʼdĩ îzãâ. Ĩtí rî, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ âʼdô tã-drị̃ lôgõʼá kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî, tãlâ ãʼdô ʼî ãmâ drí rĩzó tã ị̂sũ-ị̂sũ ãmâ ãzí-ãzí yí kâ ʼẽlé ĩʼdî yã? 30Gõʼdá õzõ mã õʼê ãwô-ĩtí trá Ôvârí drí ngá gólâ ãmâ drí ʼẽʼá nyãlâ ʼdĩ tãsĩ rî, âʼdó kô mbị̂ ãmâ drí ngá rî ʼdĩ nyãzó yã?" 31Gõʼdá má âʼdô tã ãníkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõʼá nõtí, tã lậvũ ʼbá kó rõô rî cé Ôvârí rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ ĩʼdî. Âʼdó kô ngá ní drí nyãlé ngãtá mvũlị́ rî ĩʼdî, nĩ ʼbã tã ndrĩ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ãâʼdô tã gólĩyî õjílã ʼbã ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî ĩʼdî. 32Nĩ ʼê tã gólĩyî ʼẽ ʼbá õjílã ãzí ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé Ôvârí rú rî ĩʼdî kô, ngãtá õjílã rî ʼdĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ngãtá âʼdó kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî yã rî, ngãtá õjílã rî ʼdĩ õjílã Ôvârí kâ ʼî yã rî. Tã ʼdî ʼbá yî võ lâ ʼá rî, nĩ ʼê tã gólĩyî ʼẽ ʼbá gólĩyî ʼbãlé tã lẽlé Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ĩʼdî. 33Mâ rî gógó nyãányâ lâ, má rî ûjũlị́ ị̃tú vósĩ cé zãâ rĩʼá tã gólĩyî õjílã ãzí ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ ûjũ gõʼdá kpá ʼẽlâ ĩtí. Má âʼdó kô cé ngá ʼẽ ʼbá cé ámâ nyãányâ pãlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Má ûjũ kpá ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá õjílã ãzí pãlé rî ʼẽlé, tãlâ Ôvârí õpâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\