1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 11

1Nĩ ị̂ʼbị̃ ámâ vó ĩʼdî, kpá õzõ má drí rĩrĩ Yésũ Krístõ rî vólé ị̂ʼbị̃lị́ rî kâtí. 2Má rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ tã ámákâ vị̃ị́ ãnî drị̃ị̂ sĩ kô. Nĩ rî trá zãâ tã gólâ má drí îmbálé ãnî drí rî ʼẽlé ĩʼdî. 3Ĩtí rî, gõʼdá má lẽ ãnî drí tã nô nị̃lị́ kĩ, Yésũ Krístõ ĩʼdî rĩʼá õjílã drị̃lị́ sĩ ndrĩ. Gõʼdá kpá ĩtí, ãgô kpá cú mbârâkã bê ĩyî õkó yî drị̃lị́. Gõʼdá Ôvârí íyíkâ kpá cú mbârâkã bê Yésũ Krístõ drị̃ị̂. 4Gõʼdá ĩtí rî, õzõ ãgô ãzâ õrî nĩ rĩʼá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ngãtá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ pẽlé cú ítá bê yí drị̃ị̂ rî, ãgô rî ʼdĩ ʼê ʼdĩ trá tã ãnyĩ kâ ʼî drị̃-ʼbá íyíkâ Yésũ Krístõ drí. 5Gõʼdá õzõ õkó ãzâ õrî nĩ rĩʼá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ngãtá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ pẽlé cú ĩtí ítá ãkó yí drị̃ị̂ rî, ʼdĩî õkó rî ʼdĩ ʼê trá tã ãnyĩ kâ ʼî íyî ágó drí. Tãlâ tã ʼdî rî, trá nyé õzõ õkó gólâ tã õnjí ãnyĩ kâ ʼẽ ʼbá gõzó drị̃-ʼbí lâ fãlé vólé rî kâtí. 6Ĩtí rî, gõʼdá õzõ õkó õgã trá dó íyî drị̃ âkólé kpạ̃ạ́kũ ítá sĩ õʼbí ʼá rî, ʼdĩî õkó rî ʼdĩ ãnyĩ gólâkâ rî trá nyé õzõ õkó gólâ drị̃ lâ fãlé kõlẽrẽ ngbángbá rî kâtí. Gõʼdá õzõ õkó õgã trá dó drị̃ âkólé ítá sĩ õʼbí ʼá rî, rĩʼá tãndí ró gõʼdá õkó rî ʼdĩ õfâ íyî drị̃ gbõ vólé kúlúrú ró ãnyĩ íyíkâ ʼdĩ âʼdálé. Ĩtí rî, õkó ãâyê ĩyî drị̃ hûwậ kô. 7Gõʼdá âʼdó kô îcâ-îcâ ró ãgô drí ĩyî drị̃ âkózó kpạ̃ạ́kũ, tãlâ Ôvârí ʼbã ãgô nyé õzõ íyî ífífí kâtí, ãʼdô ró bê õjílã drí íyî ị̂njị̃zó, yî âʼdó ʼbá gólâ drị̃lị́ rî. Gõʼdá õkó kâ rî, Ôvârí ʼbã õkó, ãʼdô ró bê õjílã drí ágó lâ rî ị̂njị̃lị́, ágó lâ âʼdó ʼbá gólâ drị̃lị́ rî. 8Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ Ôvârí ʼbã ãgô sị́sị́, gólâ ʼbãá ãgô kô õkó fã ʼásĩ, gólâ ʼbã bê rî, õkó ĩʼdî ãgô fã ʼásĩ. 9Gõʼdá Ôvârí ʼbãá ãgô kpá kô õkó drí, gólâ ʼbã bê rî, õkó ĩʼdî ãgô drí. 10Ĩtí rî, ítá õkó drí rĩʼá âkólâ yí drị̃ị̂ kpạ̃ạ́kũ ʼdî rî, rĩʼá lãmbé ʼî tã âʼdálé kĩ, õkó rî ʼdĩ rî trá ágó lâ zẽlé, rĩʼá tã ágó lâ kâ ârílí ĩʼdî. Ĩtí rî, rĩʼá tãndí ró õkó drí ĩyî drị̃ âkózó kpạ̃ạ́kũ, tãlâ mãlãyíkã Ôvârí kâ õndrê ró bê kĩ, gólĩyî ị̂njị̃ ĩyî ágó yî trá mbị̂. 11Gõʼdá Ôvârí ʼbãlé bê ãgô õkó bê rî, õkó îcá kô rĩlí tãndí ró ágó ãkó. Gõʼdá ãgô îcá kpá kô rĩlí tãndí ró õkó ãkó. 12Tã pạ̃tị́ị̃ ró Ôvârí ʼbã õkó trá ãgô rúʼbạ́ ʼásĩ, gõʼdá õkó tị̂ ãgô kpá nĩ. Ĩtí rî, ãgô âfõ kpá õkó ʼásĩ. Ôvârí ʼbã tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ʼdó nĩ. 13Gõʼdá nĩ nị̃ ãʼdô ʼî tã ʼdî tãsĩ yã? Rĩʼá tã mbị̂ ʼî õkó drí rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí õʼbí ʼá cú ĩtí ítá âkô-âkô ãkó yí drị̃ị̂ kpạ̃ạ́kũ yã? 14Tã pạ̃tị́ị̃ ró, rĩʼá tã ãnyĩ kâ ʼî ãgô drí ĩyî drị̃-ʼbí âyézó njị̃lị́ ʼdũûʼdû êdé ãkó lâ. 15Gõʼdá õkó kâ rî, õkó drị̃-ʼbí ũnjị̃ trá kpũyạ̃-kpũyạ̃ rî, ʼdĩî drí õkó rî ʼdĩ ʼbãzó sũlị́ sû rõô. Ĩtí rî, gõʼdá drị̃-ʼbí õkó kâ âʼdé ʼbá kpũyạ̃-kpũyạ̃ ʼdî rî, rî gólâ rî drị̃-fã âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ. 16Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õkĩ nĩ rî, tã má drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî ãʼdô õnjõ ʼî rî, má âʼdô kĩʼá nĩ gólâ drí rî, ãmâ krístõ ʼbá yî kạ̃nị́sạ̃ ʼásĩ ndrĩ, ʼdĩî trá lãʼbí ãmákâ ĩʼdî, õkó drí ĩyî drị̃ âkólé kpạ̃ạ́kũ ítá sĩ Ôvârí rî îrátãlé ʼá õʼbí ʼá rî. 17Má lẽ kpá trá tã ãzâ âtálé ãnî drí. Má ârî tã kĩ nĩ rî, nĩ õrî rĩʼá tã ányâ ʼẽlé ĩʼdî, õzõ nĩ ẽêʼbê rû trá rãtáã rû ậmû tãndí tã Yésũ kâ ị̂sũzó ʼá lâ rî kâ ʼẽlé rî. Má îcá kô âʼdólé ãní bê ãyĩkõ ró tã gólâ ʼdĩ ʼá. 18Sị́sị́ rî, má ârî kĩ, õzõ nĩ õtírĩ rû êʼbé võ ãlô ʼá Ôvârí rî îrátãlé rî, nĩ rí kô õzõ ngá ãlô kâtí. Nĩ rî ãnî lãfálé cãlé ngĩíngî. Tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, tã gólĩyî má drí ârílí ãnî tãsĩ ʼdî rî, rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. 19Tã ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, nĩ lẽ ãnî lãfálé cãlé ngĩíngî, tãlâ nĩ nị̃ ró bê ngãtá ángô rî ʼbá yî rî ĩyíkâ nĩ tã gólâ Ôvârí rî ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró rî ʼẽlé yã rî. 20Gõʼdá nĩ õtírĩ rû êʼbé võ ãlô ʼá ngá nyãlé ãʼdô ró bê rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó rî ʼẽlé rî, nĩ rí ʼẽlâ lạ́tị̂ mbị̂ rî ʼá kô. 21Gõʼdá nĩ êʼbê rû bê ngá nyãnyã ʼdî nyãlé rî, õjílã ũrûkậ ʼbá yî îtõ ĩyíkâ gõʼdá ngá nyãlé sị́sị́ ʼwãâʼwâ. Gólĩyî lẽé ĩyî kô ĩyî ãzí-ãzí yî tẽlé âcálé zãlô. ʼDĩî kâ rî tí rî, gõʼdá nyãsá ndẽ gbõ õjílã ãzâ ʼbá yî âyélé rĩlí lõfó sĩ. Gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî gõ mvû ĩyíkâ õdrá kpá rõô, bũúũ õdrá drí gólĩyî cĩzó cĩ, ãzâ ʼbá yî ûfúzó cú ûfû. 22ʼDĩî rî tã õnjí ʼî. Õzõ õjílã ãzâ õlẽ ngá nyãlé rõô ngãtá õdrá mvũlị́ íyî cĩlí yã rî, gólâ õʼê tã ʼdî ʼbá yî yí drí ʼbã ʼálâ. Nĩ lẽ kạ̃nị́sạ̃ Ôvârí kâ îzãlé, tãlâ nĩ lẽ õjílã gólĩyî ngá nyãnyã ãkó ʼdĩ ʼbá yî ãnyĩ õgâ ró gólĩyî drị̃ị̂ yã? Má âʼdô kĩʼá nĩ ãnî drí tã ãníkâ ʼdĩ ʼá rî ãʼdô yã? Má îcá kô ãnî tã lôngólé tã ʼdî ʼá. 23Tã gólâ tíbê Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âtálé má drí rû ậmû gólâ rî tã ị̂sũzó rî tãsĩ rî, má âʼdô âtáʼá lâ ãnî drí nõtí. Ngạ́cị̂ gólâ rî ạ̃lị́ âṇõzó ʼdĩ sĩ, gólâ drí ãmbãtã ãzâ âtrõzó îngálé. 24Gõʼdá drílâ ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí tã lâ sĩ, drílâ pị̃zó lâ, gõʼdá trõzó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí tã âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, "Nĩ trõ nõô, nĩ nyâ. Nõô rĩʼá ámâ rúʼbạ́ gólâ má drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî pãlé rî ĩʼdî, nĩ ʼê zãâ nõtí kárá, ãʼdô ró bê ámâ õdrã tã ị̂sũzó." 25Gõʼdá kpá ĩtí, ngá nyãlé ʼdĩ vósĩ, drílâ ĩgã mvá õdrá kâ âtrõzó îngálé gõzó fẽlâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtâ-âtâ bê kĩ, "Ãnî ndrĩ, nĩ mvû nõô. Nõô ámâ ãrí ʼî tíbê âʼdó ʼbá tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí kâ ró ãní bê rî ĩʼdî. Nĩ ʼê zãâ nõtí, nĩ õtírĩ rĩî mvũlâ rî, ãʼdô ró bê ámâ õdrã tã ị̂sũzó." 26Nĩ ndrê drẽ, nĩ õtírĩ rĩî ãmbãtã nyãlé gõʼdá kpá rĩʼá ngá mvũlị́ ĩgã mvá ʼdĩ ʼásĩ rî, ʼdĩî rî nĩ rî ʼdĩ tã âʼdáʼá õjílã drí kĩ, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drã nô, ãʼdô ró bê gólĩyî pãlé tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ ndrĩ. Nĩ rî tã rî ʼdĩ ʼẽlé ĩtí bũúũ kậyị̂ gólâ Kúmú Yésũ drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî sĩ. 27Tã ʼdî tãsĩ rî, gõʼdá õzõ õjílã ãlô rû êʼbé ʼbá võ ãlô ʼá ngá nyãlé, ãʼdô ró bê rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó rî ʼẽlé ʼdĩ ãʼdô mbị̂ kô rî, ʼdĩî gólâ ʼdâ Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ gõʼdá ãrí lâ bê ʼdĩ trá. 28Ãʼdô gõʼdá bê trá ĩtí rî, nĩ êdê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ zãlô drẽ sị́sị́ ãnî drí rû ậmû Yésũ rî tã ị̂sũzó ʼdĩ ʼẽ ãkó. 29Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã õnyâ Yésũ rî rúʼbạ́ ʼdĩ trá gõʼdá ũmvû kpá ãrí lâ ʼdĩ trá cú tã õnjí bê rî, ʼdĩî gólâ âsê tã trá yí drị̃ị̂, tãlâ gólâ îzã tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Yésũ drí ʼbãlé ʼdĩ trá. 30Ĩtí rî, õjílã dũû ãnî lãfálé sĩ rî, gólĩyî âsê tã trá ĩyî drị̃ị̂, tã gólĩyî drí âsélé ĩyî drị̃ị̂ rî drí sĩ ĩʼdî, drílĩyî rĩzó rĩlí mbârâkã ãkó gõʼdá ngá lãzé drí kpá rĩzó gólĩyî ʼẽlé kárá, gõʼdá ãzâ ʼbá yî drí rĩzó ôdrãlé ʼdĩ. 31Ĩtí rî, mã ậrị̃ ãmâ vó sị́sị́, ãmâ drí nị̃zó lâ zãlô dódó kĩ, ãmâ rĩʼá tã õnjí ãkó Yésũ ândrá rî, ʼdĩî mã îcá kô tã âsélé ãmâ drị̃ị̂. 32Gõʼdá gbõ lé Yésũ õfẽ lâṇõ ãmâ drí tã õnjí ãmákâ ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ rî, ʼdĩî rĩʼá tãndí ró, ãʼdô ró bê lị̃fị́ lõmbâ fẽlé ãmâ drí, mã âgõ ró bê tã tãndí rî ʼẽlé ĩʼdî, gólâ õzó kô lâṇõ ạ́ngị́ rî fẽê ãmâ drí kậyị̂ gólâ drí ʼẽzó âgõlé tã-vó õjílã gólĩyî íyî ị̂njị̃ ʼbá kô ãngó nõ ʼá rî yí kâ kĩlí rî tú. 33Ĩtí rî, ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ nĩ ẽêʼbê rû trá kpãkã ãlô ngá nyãlé, ãʼdô ró bê rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó rî ʼẽzó rî, nĩ rî tũ ãnî ãzí-ãzí yî tẽlé, nĩ nyâ ró ngá bê ʼdũwạ̃. 34Õzõ õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ ãʼdô lõfó ró rî, gólâ õnyâ ngá zãlô yí drí ʼbã lésĩ, tãlâ gólâ õzó kô ânĩî rĩʼá ngá nyãlé õzõ lạ̃bạ̃gũ kâtí, Ôvârí õzó kô tã-vó gólâkâ kĩî õnjí ró, nĩ õtírĩ rû êʼbé rĩʼá rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó ʼdĩ nyãlé rî. Gõʼdá ãʼdô tã gólâ ãzâ ãnî drí îgĩlí má drí ʼdĩ ʼá rî, má âʼdô tã lâ âtáʼá trá ãnî drí, õzõ má õtírĩ cãâ tólâ nĩʼá ãnî ndrẽlé rî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\