1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 12

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã gólâ ãnî drí îjílí má tị́ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí mbârâkã ngĩíngî rî fẽzó õjílã drí ʼdĩ tãsĩ rî, má lẽ tã ị̂sũ ãníkâ ʼbãlé mbị̂. 2Nĩ nị̃ trá tãndí ró, drẽ sị́sị́ ãnî drí tã lẽzó tã Yésũ Krístõ kâ ʼá kô rî, õjílã âdô ãnî trá lạ́tị̂ ngĩíngî ʼásĩ, gõʼdá ãnî drí rĩzó lãʼbí ôvârí ãbãrãdãgõ gólâ ʼbã ʼbá mbârâkã ãkó rî kâ ʼdãlé ĩʼdî. 3Gõʼdá bê trá ĩtí rî, má lẽ tã gólâ tíbê tã pạ̃tị́ị̃ nị̃zó rî âʼdálé ãnî drí. Õzõ õjílã õrî tã âtálé Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî, õjílã rî gógó ʼdĩ îcá gõʼdá kpá kô Yésũ Krístõ rî ʼdãlé. Kpá ĩtí rî, õjílã âʼdô tã âtáʼá kĩ, "Yésũ Krístõ Kúmú ãmákâ ĩʼdî" rî, té õzõ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãʼdô bê gólâ ʼá gólâ rî ʼbãlé tã lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî. 4Ôvârí fẽ mbârâkã trá krístõ ʼbá yî drí ngĩíngî Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãlô ʼdĩ fẽ mbârâkã ngĩíngî ʼdĩ ʼdó nĩ. 5Gõʼdá krístõ ʼbá yî rî kpá trá lôsĩ ngĩíngî ʼẽlé, gõʼdá gólĩyî ʼdó rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá Kúmú ãmákâ ãlô Yésũ kâ rî ʼbá yî ró. 6Gõʼdá kpá Ôvârí drí tã ʼẽzó krístõ ʼbá yî drí ngĩíngî gõʼdá Ôvârí rĩʼá ʼdó Ôvârí ãlô ʼdĩ ĩʼdî. 7Ĩtí rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fẽ mbârâkã trá ngĩíngî krístõ ʼbá yî drí. Gólâ fẽ mbârâkã ʼdî, ãʼdô ró bê gólĩyî drí krístõ ʼbá ãzí pãzó ĩʼdî sĩ lâ. 8Mbârâkã gólâ Líndrí Tãndí drí fẽlé ʼdĩ rĩʼá õzõ nõô ʼbá yî tí. Õjílã ãzâ drí rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fẽ íyíkâ mbârâkã gólâ drí tã îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî ífí lâ nị̃zó dódó. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fẽ íyíkâ mbârâkã õjílã ãzâ rî drí gólâ rî ʼbãlé tã gólâ Ôvârí drí lẽlé õjílã íyíkâ drí ʼẽlé rî nị̃lị́. 9Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãlô-ãlô ʼdĩ fẽ kpá mbârâkã tã lẽ kâ Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kĩ, Ôvârí ãâʼdô îcáʼá cú tã ãzâ ʼbá yî ʼẽlé. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãlô-ãlô ʼdĩ fẽ kpá mbârâkã õjílã îngâ kâ ngá lãzé ʼásĩ rî kâ õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí. 10Gõʼdá gólâ fẽ kpá mbârâkã tã lârâkô ãzâ ʼbá yî ʼẽ kâ õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí. Gõʼdá õjílã ãzâ drí rî, Líndrí Tãndí fẽ íyíkâ mbârâkã gólâ rĩzó tã âtálé Ôvârí rî tị̂ sĩ õjílã yî Ôvârí kâ drí rî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ fẽ íyíkâ mbârâkã õjílã ãzâ ʼbá yî drí rĩzó úlị́ õjílã kâ rĩʼá âtálâ rî nị̃lị́, ngãtá gólâ rî úlị́ Líndrí Tãndí kâ rî âtálé ĩʼdî, ngãtá líndrí õnjí kâ ʼî yã rî. Gõʼdá gólâ ʼbã õjílã ãzâ ʼbá yî tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî ʼbá yî âtálé. Gõʼdá gólâ ʼbã õjílã ãzâ ʼbá yî tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî ífí lâ ârílí lôfõlé ãzí-ãzí drí. 11Ĩtí rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãlô ʼdĩ lẽ nĩ mbârâkã ngĩíngî ʼdĩ ʼbá yî fẽlé õjílã drí ngĩíngî, õzõ tã íyíkâ lẽlé rî tí. 12Ãmâ rúʼbạ́ yî rĩʼá ngá ãlô ʼî, gõʼdá rĩʼá rû ị̂cûmậ bê ngĩíngî. Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí ãmâ krístõ ʼbá yî kpá rĩʼá õzõ rû ị̂cûmậ Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ kâ ró rî tí, êʼbê rû kpá âcálé ngá ãlô ró, âʼdó ʼbá Yésũ Krístõ ĩʼdî rî. 13Kpá ĩtí, ãmâ krístõ ʼbá yî dũû nõ yî rĩʼá ndrĩ ʼdó ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê, ngãtá ãmâ Yúdạ̃ yî ĩʼdî ngãtá ãmâ ʼbạ̃súrú ngĩî ʼásĩ yã rî, ngãtá ãmâ rạ̃gị́ị̃ ʼî ngãtá ápí ʼî yã rî. Óʼê bãbãtízĩ ãmâ drí ndrĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãlô ʼdĩ sĩ ãmâ drí âʼdózó bê ngá ãlô ró Yésũ bê. Gõʼdá Ôvârí fẽ Líndrí Tãndí íyíkâ ʼdĩ trá ndrĩ ãmâ drí, rĩlí ãmâ ʼá mbârâkã fẽlé ãmâ drí. 14Nĩ ndrê drẽ, rû ị̂cûmậ rúʼbạ́ kâ rî âʼdó kô cé ãlô. Rû ị̂cûmậ bê rĩʼá dũû. 15Ĩtí rî gõʼdá, pá õkĩ nĩ rî, yí ãâʼdó ũrûkậ rúʼbạ́ kâ ʼî kô, tãlâ yí ãâʼdó kô drị́ ĩʼdî rî, ʼdĩ rĩʼá úlị́ âzâ-âzâ ʼî, gõʼdá úlị́ rî ʼdĩ îcá kô pá rî ʼbãlé âʼdólé ngĩî rúʼbạ́ rú sĩ. 16Gõʼdá õzõ bị́ ãâtâ kpá kĩ, yí ãâʼdó kô ũrûkậ rúʼbạ́ kâ ʼî, tãlâ yí ãâʼdó kô lị̃fị́ ĩʼdî rî, úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî îcá kpá kô gólâ rî ʼbãlé âʼdólé ngĩî rúʼbạ́ rú sĩ. 17Ĩtí rî, gõʼdá õzõ õjílã rúʼbạ́ ãʼdô gõʼdá ndrĩ cé lị̃fị́ ĩʼdî ạ́ngị́ ró ãlô rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô gõʼdá tã âríʼá íyíkâ ãʼdô sĩ yã? Gõʼdá õzõ õjílã rúʼbạ́ ndrĩ ãʼdô cé bị́ ĩʼdî ạ́ngị́ ró ãlô rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô íyíkâ gõʼdá ngá ậngũʼá kó drẽ ãʼdô sĩ yã? 18Võ lâ ʼá rî, Ôvârí ʼbã ngá ʼdĩ ʼbá yî ngĩíngî ĩtí âʼdólé ʼdó rúʼbạ́ rú ʼdĩ rî, gólâ lẽ rúʼbạ́ õʼê ró lôsĩ bê ndrĩ ʼdó tãndí ró. 19Tí õjílã rúʼbạ́ õró ʼbãâ cé ngá-tị̂ ãlô rî ĩʼdî rî, âʼdô lôsĩ ʼẽʼá ángô tí yã? 20Tã âʼdó ʼbá bê pạ̃tị́ị̃ ró rî ĩʼdî nõ, rúʼbạ́ rĩʼá ngá bê dũû yí rú, ʼdó lôsĩ bê ngĩíngî rĩʼá lôsĩ ʼẽlé rúʼbạ́ drí. 21Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, îcá kô lị̃fị́ drí âtázó lâ drị́ drí kĩ, "Má lẽé nî kô." Gõʼdá îcá kpá kô drị̃ drí tã âtázó pá drí kĩ, "Má lẽé nî kô." 22Nĩ ndrê drẽ, ngá ãzâ ʼbá yî ãmâ rúʼbạ́ ʼá rî, rî ĩyî lêndrélé ãmâ lị̃fị́ lôsĩ ãkó, gõʼdá mã îcá kô lôsĩ ʼẽlé tãndí ró õzõ ngá ʼdĩ ʼbá yî ãʼdô yû rî. 23Gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yî bê ãmâ rúʼbạ́ ʼá, lêndré ãmâ lị̃fị́ sũsũ ró kô, gõʼdá mã rî ãmákâ vó lâ yî ndrẽlé dódó. Gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yî ãmâ rúʼbạ́ ʼá rî yî, mã rí âʼdálâ ĩyî õʼbí ʼá kô. Mã rî rĩʼá ítá sũlị́ ĩʼdî drị̃ lâ ĩyî. 24Gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yî ãmâ rúʼbạ́ ʼá rî mã rí lậpị́lâ kô. Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí ʼbã ngá ngĩíngî ʼdĩ ʼbá yî trá ʼdó rû ị̂cúlị́ rúʼbạ́ ãlô rú, tãlâ mã rî ró bê tã rõrõ ʼẽlé ngá ãmâ rúʼbạ́ ʼá gólĩyî rĩ ʼbá ndrẽlâ kô rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá vó lâ ĩyî ndrẽlé dódó. 25Gõʼdá ĩtí rî, ngá rúʼbạ́ kâ ngĩíngî ʼdĩ ʼbá yî, cá ĩyî lãfálé kô. Gõʼdá rî ĩyî ậtị̃lị́ ĩyî võ ʼásĩ. 26Gõʼdá õzõ ngá ãlô rúʼbạ́ ʼá rî ãʼdô trá lâzê-lâzê ró rî, ʼdĩî, rúʼbạ́ kpá trá ndrĩ lâzê-lâzê ró. Gõʼdá õzõ ngá ãlô rúʼbạ́ ʼá rî ãʼdô trá ạ̃ʼdị́ ró rî, ʼdĩî rî rúʼbạ́ kpá trá ndrĩ ạ̃ʼdị́ ró. 27Nĩ ndrê drẽ, krístõ ʼbá ndrĩ rû ị̂cú ʼbá âʼdólé ngá ãkó ró rî, rĩʼá Yésũ rî rúʼbạ́ ʼî. Ãnî ãlô-ãlô rĩʼá ngĩíngî. Gõʼdá lẽ bê rî, ãnî ãlô-ãlô ʼdĩ drí rû ị̂cúlị́ ãzí-ãzí rú. 28Gõʼdá nõô rĩʼá lôsĩ ngĩíngî õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ĩʼdî. Sị́sị́ rî, rĩʼá ĩyíkâ lãjóʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá rị̃ lâ ró rî, ĩyíkâ tã ậngũ ʼbá yî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá úlị́ âtálé Ôvârí rî tị̂ sĩ rî yî ĩʼdî. Gõʼdá nâ lâ ĩyíkâ lị̃fị́ îcí ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ ʼbã ãzâ ʼbá yî rĩʼá tã lârâkô ʼẽlé. Gõʼdá gólâ ʼbã ãzâ ʼbá yî rĩʼá ngá lãzé ʼbá îngálé ngá lãzé ĩyíkâ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ ʼbã ãzâ ʼbá yî kpá trá rĩʼá õjílã ãzí pãlé. Gólâ ʼbã ãzâ ʼbá yî kpá trá mbârâkã bê ʼdẽlé sị́sị́ lôsĩ krístõ ʼbá kâ êdélé. Gõʼdá gólâ ʼbã ãzâ ʼbá yî kpá trá tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî ʼbá yî âtálé. 29Krístõ ʼbá yî âʼdó kô ndrĩ ʼdó lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. Krístõ ʼbá yî âʼdó kô kpá ndrĩ tã ậngũ ʼbá ʼî. Krístõ ʼbá yî âʼdó kô ndrĩ ʼdó tã îmbá ʼbá ʼî úlị́ ífí Ôvârí kâ îmbálé õjílã drí. Krístõ ʼbá yî âʼdó kô ndrĩ ʼdó mbârâkã tã lârâkô ʼẽ kâ bê. 30Krístõ ʼbá yî âʼdó kô ndrĩ ʼdó mbârâkã õjílã îngâ kâ bê ngá lãzé ʼásĩ. Krístõ ʼbá yî âʼdó kô ndrĩ ʼdó mbârâkã tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî âtâ kâ bê gõʼdá tã nị̃nị̃ tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî ârî kâ bê ífí lâ lôgõlé ãzí-ãzí drí. 31Ĩtí rî, gõʼdá mbârâkã gólâ îcá ʼbá ãnî drí lẽlé rî, mbârâkã gólâ ngá lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî ʼẽzó rî ĩʼdî. Ngbãângbânõ rî, má lẽ trá tã õjílã ãzí lôvó ʼbã kâ tíbê lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ mbârâkã gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fẽlé trá ãnî drí ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ rî âtálé ãnî drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\