1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 13

1Gõʼdá õzõ nî ãzâ, gbõ lé ní ãâtâ áníkâ tị̂ gólĩyî ní drí nị̃lị́ kô rî ʼbá yî ndrĩ, gbõ lé ní ãâtâ tị̂ mãlãyíkã gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yí kâ ndrĩ, gõʼdá õzõ ní õrî tị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî âtálé cú ĩtí lôvó õjílã ãzí kâ ãkó rî, ʼdĩî úlị́ áníkâ rĩʼá âtálâ ʼdĩ rĩʼá nyé õzõ ãríwá ãwó kâtí. 2Õzõ gõʼdá ní ãâtâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ õjílã drí õzõ tã ậngũ ʼbá kâtí, gõʼdá ní õrî tã âtî-âtî rî âtálé lôvó ãkó rî, ʼdĩî tã áníkâ rĩʼá âtálâ ʼdĩ ʼbá yî ʼdó tã tãkó ʼî. Õzõ gõʼdá ní ũnị̃ áníkâ tã gbõ ndrĩ ní drí tã Ôvârí kâ lậpị́lị́ lậpị̂ rî ʼbá yî nị̃zó ndrĩ, gõʼdá ní ãʼdô lôvó ãkó rî, ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ tã tãkó ʼî. Ĩtí rî, ní õlẽ áníkâ gbõ lé tã Yésũ Krístõ kâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá ní drí tã âtázó únị́ drí kĩ, gólâ ẽêsê rû võ gólâ yí drí ʼbãzó ʼálâ sĩ ʼdî ʼásĩ võ ãzâ ʼá, únị́ rî ʼdĩ drí rû êsézó, gõʼdá õzõ ní õʼbã õjílã ãzí lôvó kô rî, ʼdĩî ndrĩ ʼdó tã tãkó ʼî gõʼdá tã lẽlẽ áníkâ ãmbá ʼdĩ trá ʼdó tã tãkó ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 3Ĩtí rî, gõʼdá õzõ ní õfẽ kpá té ngá ʼbã ʼbá bê ní drị́gạ́ rî yî ndrĩ õjílã ngá ãkó lé ʼbá ró rî pãzó, õzõ gõʼdá ní õʼê tã rî ʼdĩ lôvó ãkó rî, ʼdĩî tã tãndí áníkâ ʼẽlé ʼdĩ íyíkâ trá ndrĩ tãkó ĩtí Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gõʼdá gbõ lé nî ãzâ, ní õfẽ ánî rúʼbạ́ ánî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí fũlị́ tã Yésũ Krístõ kâ ʼá, gõʼdá õzõ ní õʼbã kpá ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼdĩ ʼbá yî lôvó lâ yî kô rî, ʼdĩî õdrã áníkâ ʼdĩ íyíkâ trá võ tãkó ʼá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 4Ngá lẽlẽ ãníkâ ãnî ãzí-ãzí yî drí rî ãâʼdô nõtí, nĩ ậtũ fĩî ãnî ãzí-ãzí yî lẽzó, õzõ kpálé gólĩyî õʼê tã õnjí ãnî drí rî. Nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî, âʼdó kô pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãzó ĩʼdî gólĩyî rú, gõʼdá âʼdó kpá kô ãnî ậrúlị́ gólĩyî drí, ngãtá úlị́ õnjî-õnjî lôgõlé ĩʼdî gólĩyî drí. Nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî, âʼdó kô ãnî ʼbãlé sị́sị́ ʼálâ gólĩyî drí. Nĩ rî kô rĩʼá ngãlé ạ̃wạ̃ ró, gõʼdá kpá rĩʼá tã õnjí ãnî ãzí-ãzí yî drí ʼẽlé ãnî drí rî rĩʼá tã lâ ʼbãlé ãnî drị̃ị̂. 6Nĩ âʼdô kô ãyĩkõ ró õzõ ngá gólĩyî õnjî-õnjî rî ʼbá yî ãʼdô trá ãnî ãzí-ãzí yî drí rî. Bê-rî, ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnî ʼbãlé ãyĩkõ ró rî, ãâʼdô tã gólĩyî mbị̂mbị̂ tãndí ró rî ʼbá yî drí âʼdólé nĩ. ʼDĩî rĩʼá tã gólâ lõvõ kâ rî ĩʼdî. 7Õzõ nĩ õʼbã õjílã ãzí lôvó trá rî, nĩ âʼdô fĩî ậtũʼá tã õnjí ndrĩ gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî drí rî yî ʼásĩ. Gbõ lé gólĩyî õʼê tã õnjí ãnî drí rî, lôvó ãníkâ gólĩyî drí rî ôjá rû kô. Nĩ âʼdô ãníkâ kó zãâ rĩʼá lị̃fị́ ʼbãlé bê-rî ĩʼdî Ôvârí drị̃ị̂ lâṇõ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá ãnî drí rĩzó bê-rî kpá cé lị̃fị́ ʼbãlé ĩʼdî ngá gólĩyî tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãnî drí rî drị̃ị̂. 8Ĩtí rî, tã gólâ õjílã ãzí lôvó ʼbã kâ ʼdĩ rî, lậvũ gạ̃rạ̃ mbârâkã ndrĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fẽlé ngá ngĩíngî ʼẽzó rî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ lôvó ndẽé rû kô. Tã gólĩyî Ôvârí drí âtálé tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî yî drí pẽlé ãnî drí, ʼdĩî âʼdô ʼẽʼá rû ndẽlé. Tã nị̃nị̃ gólâ tị̂ ngĩíngî ãnî drí nị̃lị́ kô rî âtâ kâ ʼdĩ âʼdô kpá rû ndẽʼá. Gõʼdá tã nị̃nị̃ tã Ôvârí kâ îmbâ kâ ʼdĩ âʼdô kpá rû ndẽʼá. 9Tã rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá ĩtí, tãlâ mã nị̃ tã Ôvârí kâ cé fínyáwá ĩtí. Mã nị̃ị́ tã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ ị̃zạ́tú tólâ rî kô. Gõʼdá Ôvârí rî kpá cé tã ngá ãzâ ʼbá yí kâ tã lâ âʼdálé ĩʼdî tã ậngũ ʼbá íyíkâ drí âtálé õjílã drí. Gólâ âtá tã yí drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî yî ndrĩ kô. 10Gõʼdá õzõ Ôvârí ẽêdê ngá yí drí lẽlé rî yî trá ndrĩ rî, ngá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ʼẽʼá rû ndẽlé ndrĩ. 11Kậyị̂ sị́sị́ rî, má rî rĩʼá tã âtálé õzõ ʼdĩyímvá kâtí. Gõʼdá má rî kpá rĩʼá tã ị̂sũlị́ õzõ ʼdĩyímvá kâtí. Gõʼdá ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, má mbâ gõʼdá trá âʼdólé tã lẽlẽ bê ãmbá, gõʼdá tã gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ õzõ ʼdĩyímvá kâtí rî ndẽ trá. Gõʼdá ĩtí rî, nĩ âʼdô õzõ ʼdĩyímvá kâtí tã ị̂sũ ãníkâ rî ʼá. 12Ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, mã rî tã Ôvârí kâ rî ndrẽlé õzõ líndrí gólĩyî ãmâ drí rĩʼá ndrẽlâ ngãnã ʼá cé fũyạ̃-fũyạ̃ rî kâtí. Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, mã âʼdô ʼẽʼá âdrélé cú Ôvârí ândrá ãmâ drí gõzó gólâ rî ndrẽlé dódó ãmâ nyãányâ sĩ. Ngbãângbânõ rî, mã nị̃ tã trá fínyáwá ĩtí Ôvârí rî tãsĩ. Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, mã âʼdô ʼẽʼá gólâ rî nị̃lị́ tãndí ró dódó ĩtí. 13Îtõlé ãndrõ nô nĩlí zãâ sị́sị́ ʼálâ, tã gólĩyî ãmâ drí ʼbãlé drị̃ ʼá ʼẽlé zãâ bạ̃dị̃ nĩzó ĩʼdí bê lâ sị́sị́ ʼálâ rî ĩʼdî nõ ʼbá yî, tã lẽlé Yésũ á pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, lị̃fị́ ʼbãlé âgõ-âgõ gólâkâ drị̃ị̂, gõʼdá õjílã ãzí lôvó ʼbãʼbã. Tã gólĩyî nâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, tã gólâ õjílã ãzí lôvó ʼbã kâ ʼdĩ lậvũ tã rị̃ ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ndrĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\