1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 14

1Tã gólâ tã sị́sị́ ró, gõʼdá lậvũ ʼbá bê gạ̃rạ̃ rî rĩʼá ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lôvó ʼbãlé. Gõʼdá nĩ îjî ró Ôvârí ãâfẽ ró mbârâkã gólâ Líndrí Tãndí drí rĩʼá fẽlâ nã ãnî drí, gõʼdá kôrô rî, mbârâkã gólâ rĩzó tã âtálé Ôvârí rî tị̂ sĩ ʼdî. 2Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ õzõ nĩ ãâtâ úlị́ tị̂ õjílã ãzí drí nị̃lị́ kô rî sĩ rî, úlị́ rî ãnî drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ rî Ôvârí ârî ífí lâ cé nĩ élêwálâ, õjílã ãzí ârí kô. Gõʼdá nî rî gógó rĩ ʼbá úlị́ ʼdĩ âtálé ʼdĩ nị̃ị́ úlị́ rî gógó ífí lâ kpá kô, tãlâ úlị́ rî ʼdĩ âʼdó kô úlị́ tã ị̂sũ õjílã kâ ʼásĩ rî ĩʼdî, gõʼdá âʼdô ʼbãʼá tã lârâkô ʼî. 3Kpálé ĩtí rî, gólâ rĩ ʼbá tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ rî pẽlé ĩʼdî õjílã drí, gólĩyî ãârî ró rî, gólâ pâ ʼdĩ ãzí-ãzí ʼî. Úlị́ Ôvârí kâ rî ʼdĩ âʼdô mbârâkã sõʼá õjílã ʼá tã lẽzó Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãlé kpá âʼdólé ạ̃ʼdị́ ró. 4Gõʼdá gólâ rĩ ʼbá tã âtálé tị̂ õjílã drí nị̃lị́ kô rî sĩ ʼdî rî, gólâ pâ íyíkâ ʼdĩ cé íyî nyãányâ ĩʼdî. Gõʼdá õjílã rĩ ʼbá tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ rî pẽlé ãzí-ãzí drí, ãzí-ãzí ãârî ró bê rî, ʼdĩî gólâ pâ õjílã ãzí trá ndrĩ, gõʼdá sõ mbârâkã kpá trá õjílã ʼdî ʼbá yî ʼá tã lẽzó Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 5Ĩtí rî, rĩʼá tãndí ró õjílã drí âʼdózó cú mbârâkã tị̂ nị̃lị́ kô rî âtâ kâ bê. Kpálé ĩtí rî, lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ lâ õjílã ãʼdô cú mbârâkã tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ rî pẽ kâ õjílã ãârî ró rî bê rî, âʼdô õjílã pãʼá gạ̃rạ̃, té õzõ óõlôgõ tị̂ rî nị̃lị́ kô ʼdĩ trá, tãlâ õjílã ãârî ró ĩyî úlị́ rî ʼdĩ ífí lâ bê rî ĩʼdî. 6Ámâ ândré rî mvá yî, tí má õró âcá tã âtî-âtî ãzâ Ôvârí ngá lésĩ rî pẽlé ãnî drí tị̂ gólâ ãnî drí nị̃lị́ kô rî sĩ rî, tã gólâ má drí pẽlé ãnî drí ʼdĩ âʼdô ãnî pãʼá ángô tí ró yã? Gõʼdá õzõ má õpẽ tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî ãnî drí, ngãtá má ãâʼdâ tã nị̃nị̃ ãzâ ʼbá yî Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî, ngãtá má ĩîmbâ ãnî ĩʼdî tã ãzâ ʼbá yî sĩ tị̂ gólâ ãnî drí nị̃lị́ trá rî sĩ rî, gõʼdá ĩtí rî, ʼdĩî tã gólâ ʼẽ ʼbá ãnî pãlé rî yî ĩʼdî. 7Nĩ ndrê drẽ, úlị́ Ôvârí kâ nõ ârî-ârî lâ tị̂ nị̃lị́ kô rî sĩ rî, rĩʼá âmbâ-âmbâ ró. Rĩʼá nyé õzõ õjílã gólâ rĩ ʼbá lôngó cãlé lậrị́ sĩ rî kâtí. Gõʼdá õzõ õjílã ʼdî õcâ lậrị́ dódó kô rî, õjílã âʼdô lôngó ngõʼá gõzó ậndú tõlé tãndí ró rî íyíkâ ángô tí yã? 8Õzõ gõʼdá õjílã õvô gûnị́yạ́ ạ̃jú ʼbũ kâ dódó kô rî, õjílã âʼdô ĩyî êdéʼá njãâ, nĩʼá ạ̃jú ʼbũlị́ ĩyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yí bê rî ángô tí yã? 9Kpá ĩtí, õzõ gõʼdá nĩ ãâtâ tã Ôvârí kâ tị̂ gólâ õjílã drí nị̃lị́ kô rî sĩ rî, õjílã âʼdô úlị́ ʼdĩ ífí lâ âríʼá tãndí ró ángô tí yã? Úlị́ ãníkâ rĩʼá âtálâ ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá võ tãkó ʼá, õjílã âʼdô rĩʼá ĩyî ârílâ nyé õzõ ãríwá ãwó kâtí, gõʼdá ĩlî drí trõzó lâ vólé ãkpã nĩngá. 10Tị̂ ndrĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî rĩʼá cú ĩyî ífí lâ ngĩíngî bê õjílã drí ârílí. 11Gõʼdá õzõ mã ãârî tị̂ õjílã drí rĩʼá âtálâ rî kô rî, ʼdĩî mã âʼdô õjílã rî ʼdĩ ndrẽʼá õjílã ãwã ró, gõʼdá gólâ âʼdô ãmâ ndrẽʼá kpá õjílã ãwã ró. 12Ĩtí rî, õzõ nĩ õlẽ trá Ôvârí rî îjílí mbârâkã tã ngĩíngî ʼẽ kâ fẽlé ãnî drí rî, nĩ îjî gólâ õfẽ ró mbârâkã ãnî drí Líndrí Tãndí gólâkâ rî sĩ, mbârâkã gólâ rĩ ʼbá õjílã ãzí pãlé gõʼdá mbârâkã sõlé gólĩyî ʼásĩ ndrĩ tã lẽlé Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ĩʼdî. 13Ĩtí rî, õjílã gólĩyî Ôvârí drí mbârâkã tị̂ nị̃lị́ kô rî âtâ kâ fẽlé trá gólĩyî drí rî, gõʼdá gólĩyî ĩîjî kpá Ôvârí rî mbârâkã tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ trá ʼdĩ lôgõ-lôgõ lâ kâ fẽlé gólĩyî drí tị̂ rî ʼdĩ ífí lâ lôgõzó õjílã drí ífí lâ ârízó bê. 14Nĩ ndrê drẽ, õzõ nĩ õrî rãtáã ʼẽlé tị̂ ãnî drí nị̃lị́ kô rî sĩ rî, ʼdĩî rî ãnî pị̃pị̂sị́lị́ rî cé nĩ, rĩʼá rãtáã ʼdĩ ʼẽlé gõʼdá tã ị̂sũ ãníkâ rãtáã rî ʼdĩ ʼá yû, tãlâ nĩ ârí úlị́ rãtáã ʼdĩ kâ ʼdĩ ífí lâ kô. 15Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî yã? Ĩtí rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró ãnî drí rĩzó rãtáã rî ʼdĩ ʼẽlé ãnî pị̃pị̂sị́lị́ sĩ gõʼdá kpá tã ị̂sũ sĩ kpạ̃rạ̃tị́, tãlâ nĩ nị̃ ró ífí lâ bê. Gõʼdá kpá rĩʼá tãndí ró ãnî drí lôngó rãtáã ʼdĩ kâ ʼdĩ ngõzó ãnî pị̃pị̂sị́lị́ sĩ ndrĩ gõʼdá kpá tã ị̂sũ sĩ ndrĩ. 16Õzõ gõʼdá nĩ ũlûyị̂ Ôvârí cé ãnî pị̃pị̂sị́lị́ sĩ tị̂ ãnî drí nị̃lị́ kô rî sĩ, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî tị̂ ʼdĩ nị̃ ʼbá kô rî, âʼdô ĩyî tị̂ ãníkâ Ôvârí rî lûyị́zó ʼdĩ kõʼá ángô tí yã? Gólĩyî îcá kô úlị́ ãníkâ Ôvârí rî lûyị̂ kâ ʼdĩ ífí lâ ârílí. 17Tí úlị́ ãníkâ rãtáã ʼdĩ ʼá ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá tãndí ró rî, gõʼdá îcá kô õjílã pãlé, tãlâ gólĩyî ârí úlị́ rî ʼdĩ ífí lâ kô. 18Mâ rî gógó nyãányâ lâ, má ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí, tãlâ Líndrí Tãndí gólâkâ fẽ mbârâkã trá má drí, má ãâtâ ró tị̂ má drí nị̃lị́ kô rî ʼbá yî gạ̃rạ̃ ãnî drị̃ị̂ sĩ. 19Ĩtí rî, gõʼdá õzõ õjílã ẽêʼbê rû trá võ ãlô ʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî, rĩʼá tãndí ró gólĩyî drí tã ãlô má drí âtálé gólĩyî drí rî ífí lâ ârízó dódó, gólâ má drí tã âtázó dũû gólĩyî drí ífí lâ ârízó kô rî drị̃ị̂ sĩ. 20Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ âyê tã ị̂sũ ãníkâ õzõ ʼdĩyímvá kâtí kĩʼá nĩ rî, tị̂ âtálé õjílã ãzí drí nị̃lị́ kô ʼdĩ õrî ʼdíyî ʼbãlé õjílã ãmbá ró ʼdĩ. Gõʼdá cé âʼdô ãníkâ rî ãâʼdô íyíkâ õzõ ʼdĩyímvá tã õnjí ʼẽ ʼbá dũû õjílã ãzâ drí kô rî yí kâtí. 21Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ úlị́ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ nĩ rî, "Má âʼdô õjílã ãwã âjóʼá õjílã ámákâ rî ʼbá yî ngálâ tã âtálé gólĩyî drí tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî sĩ. Gbõ lé má õʼê ĩtí rî, gólĩyî âʼdô vólé gãʼá zãâ dó úlị́ ámákâ ârílí." Ĩsáyã 28.11-12 22Ĩtí rî, gõʼdá tã âtâ-âtâ tị̂ nị̃lị́ kô rî sĩ rî rĩʼá drị́-mbílí sõsõ Ôvârí kâ ĩʼdî ʼẽzó lâṇõ fẽlé õjílã gólĩyî tã gólâkâ lẽ ʼbá kô rî yî drí, gõʼdá ãâdĩ ró ĩyî drị̃ tã õnjí ʼásĩ. Âʼdó kô drị́-mbílí sõsõ ʼî õjílã tã Ôvârí kâ lẽ ʼbá rî yî drí. Gõʼdá mbârâkã gólâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽ kâ õjílã drí ʼdĩ rî, rî tã îmbálé õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî yî drí, gólĩyî ũnị̃ ró tã gólâkâ bê dódó, âʼdó kô gólĩyî tã lẽ ʼbá kô Yésũ ʼá rî yî pãlé. 23Ĩtí rî, gõʼdá nĩ õtírĩ rû êʼbé kpãkã ãlô Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî, õzõ gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ĩîtõ trá ʼdó ị̃tú-pá rî ʼdĩ ʼá tị̂ ngĩíngî drílĩyî nị̃lị́ kô rî yî âtálé ĩʼdî rî, gõʼdá ĩtí rî, õzõ õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kô rî yî ãʼdô ĩyî bê nĩngá rî, gólĩyî âʼdô ị̂sũʼá lâ kĩ, ãnî rĩ ʼbá tị̂ nị̃lị́ kô ʼdĩ ʼbá yî âtálé ʼdĩ õlîfõ ĩyî trá. 24Gõʼdá õzõ nĩ õrî úlị́ Ôvârí ngá lésĩ rî âʼdálé õjílã drí, tị̂ gólĩyî õjílã drí nị̃lị́ trá rî sĩ rî, ʼdĩî õjílã gólĩyî tíbê drẽ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá kô rî yî õfî úlị́ rî ʼdĩ ârílí rî, gólĩyî âʼdô ífí lâ âríʼá. Gõʼdá úlị́ ʼdĩ âʼdô õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kô ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá tã õnjí ĩyíkâ nị̃lị́, gõʼdá áâʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá. 25Gõʼdá gólĩyî õtírĩ ãnî ârí tã pẽʼá tã õnjí ĩyíkâ tíbê rĩʼá ʼẽlâ gõʼdá rĩʼá kpá lậpị́lâ ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî yî tãsĩ rî, kôrô drílĩyî tã õnjí ĩyíkâ ʼdĩ lôfõzó gõʼdá âyézó lâ ʼdẽzó vũdrị́ Ôvârí rî îrátãlé. Gõʼdá drílĩyî nị̃zó lâ kĩ, Ôvârí bê ãnî lãfálé nĩngá. 26Ámâ ândré rî mvá yî, má âʼdâ drẽ lạ́tị̂ mbị̂ gólâ tíbê rĩzó Ôvârí rî îrátãlé, õzõ nĩ ẽêʼbê rû trá võ ãlô ʼá gólâ rî ị̂njị̃lị́ rî ãnî drí. Nĩ âʼdô ngãʼá ndrĩ ãlô-ãlô Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ mbârâkã gólâ drí fẽlé trá ãnî drí rî vó ró. Õjílã ãlô âʼdô íyíkâ lôngó ngõʼá. Ãzâ âʼdô íyíkâ tã îmbáʼá ĩʼdî. Ãzâ âʼdô íyíkâ tã gólâ Ôvârí drí âʼdálé trá gólâ drí âʼdálé õjílã drí rî pẽʼá ĩʼdî. Ãzâ âʼdô íyíkâ tã âtî-âtî nõ pẽʼá ĩʼdî tị̂ gólâ nị̃lị́ kô rî sĩ. Gõʼdá ãzâ âʼdô íyíkâ úlị́ gólâ âtálé tị̂ nị̃lị́ kô rî sĩ ʼdî ífí lâ lôfõʼá ĩʼdî. Ĩtí rî, tã gólĩyî ndrĩ õjílã ʼdî ʼbá yî drí ʼẽzó ânĩlí ĩʼdí bê lâ ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdô ndrĩ tã gólĩyî ʼẽ ʼbá krístõ ʼbá ãzí ʼdĩ ʼbá yî pãlé rî ĩʼdî. 27Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî ãʼdô ĩyî bê õlẽ ĩyî úlị́ âtálé tị̂ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî sĩ rî, õjílã rị̃ ngãtá nâ ãâtâ úlị́ rî ʼdĩ cé nĩ tị̂ nị̃lị́ kô ʼdĩ sĩ krístõ ʼbá ãzí yî drí, gõʼdá gólĩyî õʼê ĩyî trá úlị́ rî ʼdĩ âtálé rî, gólĩyî ãâtâ ãlô-ãlô. Õjílã ãlô ãâtâ íyíkâ trá ndẽlé rî, ãzâ õgõ ró íyíkâ âtálé, gõʼdá õjílã ãlô õlôgõ ró tã ífí lâ. 28Ĩtí rî, õzõ õjílã ãzâ ãʼdô yûʼdạ́wạ́ ʼẽ ʼbá úlị́ ʼẽʼá âtálâ tị̂ nị̃lị́ kô rî sĩ ʼdî ífí lâ lôgõlé rî, õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âtálé tị̂ nị̃lị́ kô rî sĩ ʼdî õrî ĩyî tị́, ãâtâ ĩyî úlị́ rî ʼdĩ kô. Gõʼdá gólĩyî ãâtâ úlị́ rî ʼdĩ cé Ôvârí drí tị̂ rî ʼdĩ sĩ ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá tólâ tị́tị́ ró. 29Gõʼdá õjílã rị̃ ngãtá nâ ãâʼdâ ĩyî tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ âʼdálé õjílã ãzí drí rî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî õrî ĩyíkâ rĩʼá úlị́ gólĩyî drí rĩʼá âʼdálâ ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ ị̂sũlị́ ngãtá tã gólĩyî drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ tã mbị̂ ʼî yã rî. 30Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãʼdô trá rĩʼá tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ ʼdî âʼdáʼá gõʼdá Ôvârí ãâʼdâ tã âtî-âtî ngĩî kpá trá ʼwãâ ró õjílã ãzâ drí âʼdálé rî, õjílã gólâ tíbê rĩ ʼbá tã âʼdálé sị́sị́ ʼdĩ õndẽ úlị́ íyíkâ ʼdĩ, õjílã rî gógó Ôvârí drí tã âtî-âtî âʼdázó drílâ ʼwãâ ró ʼdĩ õngâ ró íyíkâ ʼdĩ âʼdálé. 31Ĩtí rî, ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá úlị́ bê ʼẽʼá âʼdálâ krístõ ʼbá yî drí rî ʼbá yî, ãâtâ ĩyî ãlô-ãlô, tãlâ úlị́ ãnî drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ õjílã ʼdî ʼbá yî ĩîmbâ ró tã bê ʼá lâ sĩ gõʼdá õsõ ró mbârâkã kpá bê gólĩyî ʼá tã lẽzó bê Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 32Gõʼdá gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí mbârâkã tã âtî-âtî âʼdâ kâ fẽzó trá drílĩyî tã âʼdázó õjílã ãzí drí Ôvârí rî tị̂ sĩ rî yî, âʼdô ĩyî îcáʼá cú rĩlí tị́ õzõ drílĩyî lẽlé rî tí, 33tãlâ Ôvârí rî tã íyíkâ rî ʼbá yî ʼẽlé ʼdó lạ́tị̂ mbị̂ rî ʼásĩ. Âʼdô gõʼdá bê trá ĩtí rî, nĩ õtírĩ rû êʼbé võ ãlô ʼá Ôvârí rî ị̂njị́lị́ rî, 34õkó õrî ĩyíkâ tị́tị́. Má âtâ tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ âʼdó kô mbị̂ gólĩyî drí rĩzó úlị́ âtálé kạ̃nị́sạ̃ ʼá. Gólĩyî õrî drị́-ãcê ĩyî ágó yí kâ zẽlé, nyé õzõ Músạ̃ drí ʼbãlé trá gólĩyî drí ʼẽlé rî kâtí. 35Õzõ gólĩyî õlẽ tã ãzâ ʼbá yî nị̃lị́ tã Ôvârí kâ tãsĩ rî, gólĩyî ĩîjî ĩyî ágó yî. Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ âʼdó kô mbị̂ õkó drí rĩzó tã âtálé kạ̃nị́sạ̃ ʼá. 36Ĩtí rî, ãnî Kõrínĩtõ lé ʼbá yî, nĩ ị̂sũ drẽ tã nô âʼdô trá cé ãnî ĩʼdî tã Ôvârí kâ nõ nị̃ ʼbá lâ ʼî yã? Nĩ nị̃ trá kĩ, má îmbâ tã Ôvârí kâ nõ nĩ ãnî drí. ʼDõvó nĩ ârî úlị́ ámákâ. 37Õzõ gõʼdá õjílã ãzâ õkĩ, yí ãâʼdô cú tã âtî-âtî bê Ôvârí ngá lésĩ âtálé ngãtá õkĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfẽ mbârâkã trá yí drí tã ãzâ ʼbá yî ʼẽzó rî, õjílã rî ʼdĩ ũnị̃ kĩ, tã má drí îgĩlí ãnî drí ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ãnî drí ʼẽlé rî yî ĩʼdî. 38Õzõ gõʼdá õjílã rî ʼdĩ õgâ vólé trá dó úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî ndrẽlé tã Ôvârí ngá lésĩ rî ró rî, gõʼdá nĩ ndrê õjílã rî ʼdĩ kô lãjóʼbá Ôvârí kâ ró. 39Ámâ ândré rî mvá yî, tã ạ̃dũkũ ámákâ ãnî drí tã gólâ tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ rî âtâ kâ gõʼdá kpá úlị́ âtâ-âtâ tị̂ gólâ nị̃lị́ kô rî sĩ ʼdî tãsĩ rî ĩʼdî nõ ʼbá yî. Nĩ ndã mbârâkã gólâ tã âtî-âtî Ôvârí rî tị̂ sĩ âtázó rî ĩʼdî gạ̃rạ̃, gõʼdá nĩ âtâ tã kô õjílã drí kĩ, ólẽé kô gólĩyî drí tã âtálé tị̂ nị̃lị́ kô rî sĩ. 40Ĩtí rî, nĩ lẽ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ lạ́tị̂ mbị̂ ʼásĩ tã ạ̃ʼdị́ sĩ, gõʼdá cú ĩtí tã ʼẽʼẽ bárábányá rî ãkó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\