1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 15

1Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ ị̂sũ drẽ tã gólâ má drí pẽlé ãnî drí Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî, ãnî drí tã lẽzó trá ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ʼdî, gõʼdá tã lẽlẽ ãníkâ âdrézó trá ʼá lâ gạ́gạ́ rákã fê kâtí ʼdĩ. 2Gõʼdá nĩ njû bê trá gạ́gạ́ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ ʼdî rú rî, Ôvârí âʼdô ãnî pãʼá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Tí õró ʼbãâ ĩtí kô rî, tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá ʼdĩ trá võ tãkó ʼá. 3Tã gólâ má drí îmbálé ãní drí rî rĩʼá tã lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî, gõʼdá kpá tã ãlô-ãlô gólâ Yésũ Krístõ drí âtálé má drí kĩʼá nĩ rî, yí õdrã nô ãmâ pãlé tã õnjí ãmákâ ʼásĩ rî ĩʼdî, õzõ Ôvârí drí ʼbãlé trá búkũ íyíkâ ʼá rî kâtí. 4Gõʼdá Yésũ rî ãvõ ʼbãzó ʼbú ʼá. ʼDĩî vósĩ rî, gólâ drí âfõzó ãvõ ʼásĩ kậyị̂ nâ lâ ʼá, õzõ Ôvârí drí ʼbãlé trá búkũ íyíkâ ʼá rî kâtí. 5Nĩngá sĩ rî, Yésũ Krístõ drí íyî âʼdázó lédrẽ-lédrẽ ró Pétẽrõ drí, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí. 6ʼDĩî vósĩ rî, gólâ drí kpá íyî nyãányâ âʼdázó gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá gólâ vó dũû kámá-njị̂ rû êʼbé ʼbá ndrĩ võ ãlô ʼá rî ʼbá yî drí. Ãndrõ nô rî, õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ãmbá võ lâ yî drẽ zãâ bê lédrẽ-lédrẽ ró, ũrûkậ ʼbá yî trá ĩʼdî gõʼdá ạ̃ʼdị́ ʼî. 7ʼDĩî ʼbá yî vósĩ rî, gólâ drí kpá íyî âʼdázó íyî ậdrúpị̃ Yãkóbã drí, gõʼdá kpá lãjóʼbá íyíkâ drí ndrĩ kpá óʼdí. 8Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró gólâ drí gõzó íyî âʼdálé nyĩî ró má drí õzõ mvá ạ̃dũkũ tị̃lị́ rî kâtí. 9Mâ ámákâ mvá ạ̃dú ʼî, gõʼdá ãmbã ãzí-ãzí yí kâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ ámákâ rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá má îcá kpá kô ndrẽlé lãjóʼbá Yésũ kâ ró, tãlâ má rî trá sị́sị́ rĩʼá lâṇõ fẽlé õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî yî drí rõô. 10Gbõ lé má ʼê tã õnjí ĩtí bê rî, Ôvârí âʼdâ ʼâ ạ̃ʼdị́ íyíkâ trá má drí. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólâ drí ámâ jãzó âʼdólé õjílã íyíkâ ró õzõ ãndrõ nô kâtí nõ. Tã tãndí gólâ drí ʼẽlé má drí ʼdĩ âʼdó kô tãkó ĩtí, tãlâ má ʼê lôsĩ gạ̃rạ̃ lãjóʼbá ãzí drị̃ị̂ sĩ, gbõ lé má rî bê lôsĩ rî ʼdĩ ʼẽlé mbârâkã ámákâ sĩ kô rî. Mbârâkã Ôvârí kâ rî nĩ lôsĩ ʼdî ʼẽlé má ʼá ʼdĩ. 11Nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ nõ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gbõ lé má õpẽ mâ ngãtá õjílã ãzâ õpẽ nĩ yã rî, nĩ lẽ tã ʼá lâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. 12Gõʼdá õzõ tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ ró ãmâ drí rĩʼá pẽlâ rî ãʼdô ĩʼdî kĩ, Yésũ Krístõ ãâfõ trá lédrẽ-lédrẽ ró õdrã ʼásĩ rî, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé ʼásĩ rî âʼdô kĩʼá nĩ rî, õjílã ãâfõó kô õdrã ʼásĩ ʼdî ángô tí yã? 13Õzõ tí gõʼdá õjílã ĩîcâ âfõlé õdrã ʼásĩ kô rî, tí Yésũ Krístõ îcá kpá kô âfõlé õdrã ʼásĩ. 14Gõʼdá tí Yésũ Krístõ pạ̃tị́ị̃ õró âfõô õdrã ʼásĩ kô rî, tã âtî-âtî má drí pẽlé rî âʼdô ʼbãʼá tã tãkó ʼî, gõʼdá nĩ âʼdô ʼbãʼá kpá tã tãndí ãkó tã lẽzó ʼá lâ. 15ʼDĩî âʼdô âʼdálâ kĩ, mã rî ʼdĩ õnjõ âtáʼá ĩʼdî Ôvârí rî tãsĩ, tãlâ mã pẽ tã trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí îngâ Yésũ Krístõ trá õdrã ʼásĩ lédrẽ-lédrẽ ró. Nĩ ndrê drẽ, tí õzõ õjílã ĩîcâ kô âfõlé õdrã ʼásĩ rî, tí Ôvârí îcá Yésũ rî îngálé õdrã ʼásĩ kô. 17Tí õró ʼbãâ nõ ĩtí rî, Yésũ Krístõ âʼdô ʼbãʼá nõ drẽ zãâ ãvõ ró, gõʼdá tã lẽlẽ ãníkâ âʼdô ʼbãʼá nõ tí võ tãkó ʼá. Gõʼdá tí õdrã Yésũ Krístõ kâ rî âʼdô ʼbãʼá mbârâkã ãkó ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Tí nĩ ậvị̃ nô trá zãâ lạ́tị̂ Ôvârí kâ ʼásĩ, gõʼdá nĩ âʼdô ʼbãʼá nõ drẽ zãâ lậnjị̃-lậnjị̃ lâṇõ tã õnjí ãníkâ kâ njị̃ʼá. 18Tí õró ʼbãâ nõ pạ̃tị́ị̃ kĩ, Yésũ ãâʼdô nõ drẽ zãâ ãvõ ró rî, gõʼdá tã lẽ ʼbá gólĩyî drã ʼbá Yésũ ʼá rî îcá ĩyî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlị́ kô. Gõʼdá lâṇõ Ôvârí kâ âʼdô ʼbãʼá nõ, rĩʼá gólĩyî ʼẽʼá ãndrõ nõ rõô. 19Tí õzõ mã õró lị̃fị́ ʼbãâ nõ cé tã tãndí gólĩyî Yésũ drí ʼẽlé ãmâ drí ãngó nõ ʼá rî drị̃ị̂ ĩʼdî rî, gõʼdá tí mã âʼdô ʼbãʼá ngá ãkó lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ ị̃zạ́tú ãlôwálâ. ʼDĩî ĩzã kõkõ ʼî. 20Ĩtí rî, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ rî ĩʼdî nõ, Yésũ Krístõ ngâ trá õdrã ʼásĩ. Gólâ ĩʼdî õjílã ngã ʼbá sị́sị́ õdrã ʼásĩ âʼdálâ ãmâ drí kĩ, õjílã gólâkâ drã ʼbá trá ngá ãlô rô gólâ bê rî, âʼdô ĩyî kpá ngãʼá õdrã ʼásĩ gólâ kâtí. 21Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã ãlô drí õdrã pá âsérẽ nĩ õjílã ndrĩ drị̃ị̂ rî tí rî, gõʼdá ngãngã õdrã ʼásĩ rî âcâ kpá trá õjílã ãlô sĩ. 22Nĩ ndrê drẽ, tã rî gógó ʼdĩ âʼdô trá nõtí. Ádãmã gã bê dó tã Ôvârí drí ʼbãlé drílâ rî ʼẽlé rî, tã ârí ãkõ gólâkâ ʼdĩ âsê õdrã pá trá gólâ rî ózõwá yî drị̃ị̂ ndrĩ. Kpá ĩtí, Yésũ Krístõ drã bê gõʼdá ngãzó kpá lédrẽ-lédrẽ ró õdrã ʼásĩ rî, gólâ njị̃ lạ́tị̂ kpá trá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá gólâ ʼá rî yî drí ngãzó õdrã ʼásĩ lédrẽ-lédrẽ ró. 23Ĩtí rî, gõʼdá õjílã âʼdô ngãʼá õdrã ʼásĩ kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé rî ʼá. Sị́sị́ rî, Ôvârí ʼbã trá Yésũ ĩʼdî âfõlé õdrã ʼásĩ. Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ õtírĩ âgõô ãngó nõ ʼá rî, krístõ ʼbá yî ndrĩ ôdrã ʼbá rî yî âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ. 24Gõʼdá Yésũ Krístõ drí õjílã ndrĩ ãngó nõ drị̃ị̂ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî gõʼdá kpá líndrí õnjí ndrĩ gólĩyî ãngó nõ drị̃lị́ rî yî pẽzó ndrĩ. Gõʼdá gólâ drí ãngó nõ fẽzó kũmũ íyíkâ bê ndrĩ íyî átá Ôvârí drị́gạ́. Ĩtí rî, ãngó nõ drí rû ndẽzó. 25Nĩ ndrê drẽ, Yésũ Krístõ âʼdô rĩʼá ãngó nõ drị̃ị̂ kúmú ró, bũúũ gólâ drí íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî pẽzó ndrĩ ʼbãlé íyî pá zẽlé ʼá. 26Ĩtí rî, ạ̃jú-ʼbá-ãzí ạ̃dũkũ gólâ drí ʼẽʼá îzãlâ vólé rî õdrã ĩʼdî, tãlâ krístõ ʼbá yî õzó gõ drãâ kô kậyị̂ rî nã ʼbá yî ʼá. 27Mã nị̃ tã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdólé tã pạ̃tị́ị̃ ró, tãlâ tã Ôvârí kâ búkũ ʼá tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, "Ôvârí ʼbã Yésũ trá âʼdólé ngá ndrĩ drị̃lị́" rĩʼá cé Ôvârí rî ífífí ĩʼdî Yésũ drí âʼdózó kúmú ró drị̃lị́ lâ ʼá kô rî. 28Gõʼdá õzõ Ôvârí õʼbã ngá trá ndrĩ Krístõ zẽlé gólâ drí âʼdózó kúmú ró gólĩyî drị̃lị́ rî, gõʼdá Krístõ rî gógó drí gõzó íyî nyãányâ ʼbãlé Ôvârí zẽlé, Ôvârí õgõ ró ngá ndrĩ rũlị́ ʼbũû. 29Tí õzõ gõʼdá õjílã ãâfõ õdrã ʼásĩ kô rî, ãnî ũrûkậ ʼbá yî gõʼdá rĩʼá bãbãtízĩ ʼẽlé ãnî nyãányâ drí ãnî áró ôdrã ʼbá rî yî võ lâ ʼá ãʼdô drí yã? Gõʼdá bãbãtízĩ rî gógó ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá õjílã ãníkâ ôdrã ʼbá trá ʼẽ ʼbá âfõlé kô ʼdĩ pãʼá ángô tí yã? 30Ãʼdô ĩtí rî, gõʼdá ãmâ rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ kâ ró nõ, mã âʼdô gõʼdá kó rĩʼá ãmâ ʼbãlé rĩʼá tã âtî-âtî ʼdĩ pẽlé Yésũ rî tãsĩ kậyị̂ vósĩ cé, gõʼdá õjílã ʼbãlé ʼẽʼá ãmâ ûfúlị́ ʼdĩ íyíkâ kó ãʼdô tãsĩ yã? Tí õzõ mã õró ị̂sũlâ kĩ, ãmâ rúʼbạ́ ãâfõó õdrã ʼásĩ kô rî, tí mã îcá kô tã ʼdî ʼẽlé ĩtí. 31Ámâ ândré rî mvá yî, má âtâ ãnî drí, lâṇõ gólâ ámâ ʼẽ ʼbá má drí ʼẽzó drãlé kậyị̂ vósĩ cé nõ, má âtâ nõ tã mbị̂ ʼî, mâ rĩʼá njãâ drãlé tã tãndí gólâ Kúmú Yésũ Krístõ drí ʼẽlé ãnî drí rî tãsĩ. 32Õzõ gõʼdá õjílã ãâfõ kô õdrã ʼásĩ rî, gõʼdá kó tãlâ íyíkâ ãʼdô ʼî má drí lâṇõ ûsúzó Ẽfésõ ʼálâ ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ sĩ, nyé õzõ lâṇõ gólâ õjílã gólâ kạ̃mị̃ drí ʼdẽlé drị̃ lâ rî drí ûsúlị́ rî kâtí yã? Tã ị̂sũ õjílã kâ ʼá rî, tã tãndí má drí ʼẽʼá ûsúlâ ãngó nõ ʼá tã ạ́ngị́ má drí ʼẽlé ʼdĩ ʼá rî íyíkâ kó ãʼdô ʼî yã? Ãʼdô ĩtí rî, rĩʼá tãndí ró má drí cé tã gólĩyî ʼẽ ʼbá ámâ ʼbãlé ãyĩkõ ró rî ʼẽlé ĩʼdî, õzõ âtálé trá búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kâtí kĩ, "Mã õrî cé rĩʼá ngá nyãlé gõʼdá kpá ngá mvũlị́ ĩʼdî, ãʼdô ró bê ãmâ ʼbãlé ãyĩkõ ró, tãlâ ị̃drú rî ãmâ trá ʼẽʼá drãlé, õdrã rĩʼá njãâ ãmâ tẽʼá." Ĩsáyã 22.13 33Nĩ âyê õjílã ãzâ ʼbá yî kô ãnî âdólé tã ányâ ʼdĩ sĩ, tã pạ̃tị́ị̃ rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá nõ ʼbá yî, "Ãnî ãzí-ãzí yî rĩ ʼbá ĩyî tã õnjí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî, âʼdô ĩyî ãnî îzãʼá tã tãndí ãníkâ rĩʼá ʼẽlé ʼdĩ ʼásĩ gõʼdá rû jãlé tã õnjí ĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî." 34Ĩtí rî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî drị̃ị̂, nĩ jâ tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ. Gõʼdá nĩ âyê tã õnjí ãníkâ. Má sõ drị́-mbílí ãnî lị̃fị́. Má kĩ, ãnî ũrûkậ ʼbá yî nị̃ị́ Ôvârí kô ãlôlâ. 35Gõʼdá gbõ lé má pẽ bê tã lîdrî-lîdrî kâ õdrã ʼásĩ rî ãnî drí rî, õjílã ũrûkậ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ ĩyíkâ kpá zãâ tã îjíʼá kĩ, õjílã âʼdô ĩyíkâ lîdríʼá õdrã ʼásĩ ʼdî kó ángô tí ró yã? Õzõ õjílã õʼê lîdrílí õdrã ʼásĩ rî, rúʼbạ́ lârâkô gólĩyî drí ʼẽzó lîdrílí ĩʼdí bê lâ ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá íyíkâ kó ángô tí yã? 36Tã nị̃ ãkõ ãníkâ ĩtí ʼdĩ ãʼdô kâ ʼî yã? Nĩ ị̂sũ drẽ tã ngá ífí kâ. Õzõ nĩ ị̃ị̂ʼdị̂ ngá ífí trá ʼbú ʼá rî, âʼdô drãʼá zãlô drílâ gõzó âfõlé mbãlé bị́ bê ạ̃rú ró kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ. Ãmâ rúʼbạ́ âʼdô drãʼá kpá ĩtí, gõʼdá Ôvârí õtírĩ ãmâ ʼbãâ lîdrílí óʼdí õdrã ʼásĩ rî, gólâ drí rúʼbạ́ óʼdí âfẽzó ãmâ drí. 37Ngá gólâ ãnî drí ị̂ʼdị́lị́ ʼdĩ rĩʼá cé ngá ífí ʼî õzõ mbạ́mú kâtí, cé fínyáwá gõʼdá ngá gólâ âfõ ʼbá mbãlé ûrû rî, lârâkô lâ rĩʼá ngĩî ngá ífí rú sĩ. 38Gõʼdá Ôvârí fẽ lârâkô trá ngá ífí ʼdĩ ʼbá yî drí ngĩíngî nyé õzõ gólâ drí lẽlé rî kâtí ạ̃kû ró. 39Gõʼdá kpá ĩtí, ngá gólĩyî lédrẽ-lédrẽ ró Ôvârí drí ʼbãlé rî, kpá trá ĩyî rúʼbạ́ lârâkô ngĩíngî bê. Õjílã mvá trá rúʼbạ́ lârâkô bê ngĩî. Kõrõnyã kpá trá rúʼbạ́ lârâkô bê ngĩî õjílã mvá rú sĩ. Ãríwá kpá trá rúʼbạ́ lârâkô bê ngĩî, gõʼdá ị̃ʼbị̂ kpá trá rúʼbạ́ lârâkô ĩyíkâ bê ngĩî kõrõnyã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 40Gõʼdá kpá ĩtí, ngá gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yî lârâkô lâ kpá ngĩî ngá gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî rú sĩ. Ngá gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yî sũsũ lâ kpá ngĩî ngá gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî rú sĩ. 41Gõʼdá mvẽmvẽ ị̃tú kâ rî ngĩî mvẽmvẽ párá kâ rî rú sĩ, gõʼdá kpá ngĩî lậgû-lậgû ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ kâ rî rú sĩ. Ĩtí rî, gólĩyî rî lậgúlị́ ʼdó ngĩíngî. Lé ĩtí rî, lậgû-lậgû ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ kâ ĩyî võ ʼásĩ rî kpá rĩʼá ngĩíngî, ãlô rî lậgû íyíkâ kpá gạ̃rạ̃ íyî ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ. 42Gõʼdá âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá õjílã gólâ drí ʼẽʼá îngálâ õdrã ʼásĩ rî ĩyî rúʼbạ́ lâ yî ôjálé ngĩî. Rúʼbạ́ gólâ ʼbãlé ʼbú ʼá ʼdĩ rĩʼá ngá gólâ drã ʼbá trá gõʼdá ʼẽ ʼbá ṇãlé rî ĩʼdî. Gõʼdá rúʼbạ́ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá lîdrílâ õdrã ʼásĩ rî, ṇá kô. Âʼdô ʼẽʼá âʼdólé rúʼbạ́ gólâ tíbê ʼẽ ʼbá drãlé kô gõʼdá ʼẽ ʼbá ṇãlé kpá kô rî ĩʼdî. 43Ĩtí rî, rúʼbạ́ gólâ tíbê ãngó nõ kâ ʼbãlé ʼbú ʼá ʼdĩ rî fãfã ãkó, rĩʼá rúʼbạ́ lâṇõ kâ ʼî, gõʼdá Ôvârí õtírĩ lîdrílâ õdrã ʼásĩ rî, âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé lâṇõ ãkó. Kậyị̂ ʼbãzó lâ ʼbú ʼá rî, mbârâkã lâ yû, gõʼdá Ôvârí õtírĩ lîdrílâ rî, âʼdô ʼbãʼá cú mbârâkã bê gạ̃rạ̃. 44Kậyị̂ ʼbãzó lâ ʼbú ʼá rî, rĩʼá ngá ãngó nõ kâ ʼî. Gõʼdá Ôvârí õtírĩ lîdrílâ rî, âʼdô ʼbãʼá gõʼdá ngá ʼbũû kâ ʼî. Gõʼdá âʼdô bê trá kĩʼá nĩ rî, rúʼbạ́ ãmákâ nõ ãâʼdô ngá ãngó nõ kâ ʼî rî, gõʼdá rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ãmâ rúʼbạ́ óʼdí rî âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé rúʼbạ́ võ ûrú ʼálâ rî kâ ĩʼdî. 45Ádãmã bê rĩʼá rị̃. Úlị́ Ôvârí kâ âtâ tã trá ãmâ drí Ádãmã sị́sị́ rî tãsĩ kĩ, "Ôvârí ʼbã Ádãmã sị́sị́ rî trá âʼdólé õjílã mvá ró." Tã Ómvó Ngá 2.7 Gõʼdá Ôvârí ʼbã Ádãmã rị̃ lâ ró rî, Yésũ Krístõ ĩʼdî tíbê ʼẽ ʼbá õjílã ʼbãlé lédrẽ-lédrẽ ró rúʼbạ́ lârâkô óʼdí bê rî. 46Ĩtí rî, rúʼbạ́ lârâkô sị́sị́ Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí nõ rĩʼá rúʼbạ́ ãngó nõ kâ ʼî, rúʼbạ́ nõ vósĩ rî, gólâ âʼdô rúʼbạ́ võ ûrú ʼálâ rî kâ fẽʼá ãmâ drí. 47Ôvârí ʼbã Ádãmã sị́sị́ rî trá ị̃nyạ́kú ʼásĩ. Ádãmã rî ʼdĩ rĩʼá õjílã ãngó nõ kâ ʼî. Gõʼdá Yésũ Krístõ âʼdó ʼbá Ádãmã rị̃ lâ ró rî, íyíkâ ûrú lésĩ. Kậyị̂ Ôvârí drí gólâ rî îngázó õdrã ʼásĩ rî, Ôvârí fẽ rúʼbạ́ lârâkô óʼdí rĩ kâ ûrú ʼálâ rî trá gólâ drí. 48Ĩtí rî, ãmâ ndrĩ õjílã gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ rĩʼá ĩyî rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú bê, õzõ Ádãmã gólâ ʼbãlé ị̃nyạ́kú ʼásĩ rî kâtí. Gõʼdá rúʼbạ́ ʼẽʼá fẽlâ ãmâ drí îcázó rĩlí ûrú ʼálâ rî, lârâkô lâ âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé õzõ Yésũ Krístõ kâ rî tí. 49Ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, ãmâ cú rúʼbạ́ bê õzõ Ádãmã kâtí tíbê ʼbãlé ị̃nyạ́kú ʼásĩ rî, gõʼdá âʼdô ʼẽʼá drãlé drã. Ĩtí rî, gõʼdá mã âʼdô bê trá ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê rî, gõʼdá mã âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ rúʼbạ́ óʼdí bê õzõ Yésũ Krístõ kâtí, tãlâ ãmâ drí rĩzó bê ûrú ʼálâ gólâ bê. 50Ámâ ândré rî mvá yî, má âtâ ãnî drí, rúʼbạ́ ãmákâ ãmâ drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ ãngó nõ ʼá nõ, îcá kô fĩlí rĩlí ûrú ʼálâ võ gólâ Ôvârí drí ʼbãzó ĩʼdî kúmú ró ngá ndrĩ drị̃lị́ rî ʼá, tãlâ rúʼbạ́ rî ʼdĩ rĩʼá cé ãʼwá ʼî ãrí bê. Ãmâ rúʼbạ́ tíbê ʼẽ ʼbá drãlé gõʼdá ṇãlé nõ, îcá kô rĩlí zãâ. Ĩtí rî, mã lẽ rúʼbạ́ óʼdí ĩʼdî rĩzó ûrú ʼálâ. 51Nĩ ârî drẽ, má âtâ drẽ tã lârâkô nõ ãnî drí. Yésũ Krístõ âʼdô âgõʼá ãmâ ãzâ ʼbá yî ûsúlị́ drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró. Ĩtí rî, gõʼdá mãlãyíkã Ôvârí kâ õtírĩ gûnị́yạ́ võô rî, Ôvârí drí ãmâ rúʼbạ́ ôjázó ndrĩ âʼdólé rúʼbạ́ óʼdí ró. Tã rî ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá rû ʼẽlé ʼwãâ ró, nyé õzõ lị̃fị́ âcárẽ kâtí. Gõʼdá óõtírĩ gûnị́yạ́ rî ʼdĩ võô rî, õjílã gólĩyî ãmâ lãfálé sĩ ôdrã ʼbá trá rî yî drí lîdrízó õdrã ʼásĩ lédrẽ-lédrẽ ró kpá óʼdí. Gõʼdá âʼdólé cú rúʼbạ́ óʼdí tíbê ʼẽ ʼbá drãlé kpá óʼdí kô rî bê. Gõʼdá ãmâ ạ̃mbúkũ gólĩyî lédrẽ-lédrẽ ró ôdrã ʼbá drẽ kôʼdáwá ʼdĩ ʼbá yî, Ôvârí âʼdô kpá ãmâ ôjáʼá rúʼbạ́ óʼdí âfẽzó ãmâ drí. 53Tã lâ rĩʼá îcâ-îcâ ró, Ôvârí drí ãmâ rúʼbạ́ gólĩyî rĩ ʼbá ôdrãlé ôdrã gõʼdá ṇãlé kpá ṇã nô ʼbá yî ôjálé rúʼbạ́ óʼdí gólĩyî tíbê ʼẽ ʼbá ôdrãlé kô rî ʼbá yî ʼá. 54Gõʼdá tã rî ʼdĩ õtírĩ rû ʼẽê rî, gõʼdá úlị́ gólâ búkũ Ôvârí kâ drí âtálé rî drí âcázó tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩ ʼbá nĩ rî, "Ôvârí îzã ạ̃jú-ʼbá-ãzí íyíkâ, Ôdrã-trá. Gólâ ʼbã tã trá, õjílã õzó ôdrãâ kô. Gólâ ndẽ õdrã rî mbârâkã trá ndrĩ." Ĩsáyã 25.8 55Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí âtâ tã kpá trá búkũ íyíkâ ʼá kĩ, "Õdrã, mbârâkã áníkâ rĩzó ãmâ ûfúlị́ rî gõʼdá ãʼdô ʼá yã? Mbârâkã áníkâ ãmâ drị̃lị́ rî ndẽ trá. Ní îcá gõʼdá ãmâ ûfúlị́ kô." Õséyã 13.14 56Tã õnjí ãmákâ rĩʼá ʼẽlâ rî, rî nĩ rĩʼá mbârâkã fẽlé õdrã drí rĩzó ãmâ ûfúlị́ nõ. Gõʼdá tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ãmâ drí ʼẽlé rî, rî nĩ tã âʼdálé ãmâ drí kĩ, õdrã cú mbârâkã bê ãmâ pẽzó, ĩʼdî ãmâ drí rĩzó drãlé nõ, tãlâ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ rî tã âʼdálé kĩ, Ôvârí ãâʼdô lâṇõ fẽʼá ãmâ drí tã õnjí ãmákâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 57Ĩtí rî, nĩ ʼdê, mã ngâ ndrĩ ʼdó Ôvârí rî lûyị́lị́, tãlâ gólâ ʼbã ãmâ nĩ õdrã rî pẽlé tã õnjí bê, tãlâ tã gólâ Yésũ Krístõ drí âfõzó õdrã ʼásĩ nô tãsĩ. 58Ámâ ândré rî mvá yî, ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ʼdê, mã njû tã lẽlẽ ãmákâ rú gạ́gạ́, gõʼdá mã âdrê ró õzõ rákã fê kâtí. Nĩ rî gõʼdá zãâ lôsĩ Yésũ Krístõ kâ rî ʼẽlé ĩʼdî dódó. Nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, lôsĩ ʼẽʼẽ Yésũ Krístõ drí rî âʼdó kô tã tãkó ʼî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\