1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 16

1Tã lãfâ êʼbê kâ jõlé krístõ ʼbá gólĩyî Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî pãzó rî tãsĩ rî, nĩ ʼê kpá nyé õzõ má drí âtálé õjílã gólĩyî Gãlãtíyã ʼálâ rî ʼbá yî drí ʼẽlé rî kâtí. 2Kậyị̂ rãtáã kâ vósĩ cé rî, õjílã ãlô õcâ lãfâ íyíkâ lãfálâ lãfâ ndrĩ gólâ drí ûsúlị́ rî ʼbá yî ʼásĩ trõlé fẽlé drị̃-ʼbá ãníkâ drị́gạ́, gólĩyî õndrê ró vó lâ bũúũ kậyị̂ má drí ʼẽzó cãlé ãnî ngáá tólâ rî ʼá. Nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí, tãlâ mã õtírĩ cãâ tólâ rî, mã õzó kô kpá rĩî lãfâ zị̃lị́ ãnî tị́ sĩ. 3Gõʼdá õzõ mã õcâ trá tólâ rî, má gõ ró cé wárãgã îgĩlí ĩʼdî fẽlé õjílã gólĩyî ãnî drí njĩlí trá lãfâ ʼdĩ âjílí rî Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drị́gạ́, ãʼdô ró bê gólĩyî âʼdálé kĩ, gólĩyî lãjóʼbá ãníkâ ãnî drí jõlé rî yî ĩʼdî. 4Õzõ ĩîcâ trá má drí kpá nĩzó õjílã rî ʼdĩ ʼbá yí bê kậyị̂ rî ʼdĩ ʼá rî, gõʼdá má drí nĩzó. 5Má lẽ nĩlí Mẽkẽdónĩyã ʼálâ, nĩʼá õjílã Ôvârí kâ tólâ nã ʼbá yî ndrẽlé. Õzõ má õtírĩ nĩî Mẽkẽdónĩyã ʼálâ rî, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má âʼdô ʼẽʼá cãlé bũúũ ãnî ngáá tólâ. 6Õzõ má õcâ trá ãnî ngálâ tólâ rî, má lẽ rĩlí ãní bê kậyị̂ ãmbá sĩ, âʼdô ʼbãʼá bũúũ cãlé mîlí ạ̃dũkũ ʼá. Gõʼdá ʼdĩî âʼdô ãnî ʼbãʼá cú lãfâ ûsúlị́ ãmâ pãzó ậcị́ ámákâ má drí ʼẽʼá tólâ nĩzó sị́sị́ ʼálâ nã ʼá. 7Ngbãângbânõ rî, mã nĩí drẽ tólâ kô, tãlâ má lẽé kô rĩlí ãní bê cé kậyị̂ dã sĩ õzõ má õcâ trá ãnî ngáá tólâ rî. Õzõ Ôvârí õlôpê mâ trá cãlé tólâ rî, má lẽ ʼẽlâ ãní bê kậyị̂ dũû. 8Má âʼdô ʼẽʼá rĩlí Ẽfésõ ʼá nõngá cãlé bũúũ kậyị̂ kãrámã Pẽnĩtãkósĩtĩ kâ ʼá, 9tãlâ mâ drẽ cú ândrâ-tãndĩ bê lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽzó nõngá. Gõʼdá õjílã dũû rĩʼá tã lẽʼá tã Ôvârí kâ ʼá. Gbõ lé ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî âʼdô bê rĩʼá lạ́tị̂ lôndãʼá ʼẽzó lôsĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ îzãzó rî. 10Ĩtí rî, Tĩmátĩyã õtírĩ cãâ ãnî ngáá tólâ rî, nĩ lậgû gólâ kpá, nyé õzõ ãnî drí ʼẽrẽ ámâ lậgúlị́ rî kâtí, gólâ rî kpá lôsĩ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ãlô-ãlô má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ ndrê gólâ õjílã tãkó ró kô. Nĩ pâ gólâ lãfâ sĩ, ãʼdô ró bê gólâ drí ậcị́ íyíkâ ʼẽʼá tõlâ ʼdĩ tõzó pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ tã ị̂sũ ãkó, tãlâ gólâ ãâgõ ró bê ʼwãâ má ngáá nõlé ậdrúpị̃ ãzí ãzâ ʼbá yí bê. 12Gõʼdá ãmâ ậdrúpị̃ Ãpólõ rî tãsĩ rî, má âtâ tã trá kpị̃ị̂ gólâ drí nĩzó ãmâ ậdrúpị̃ gólĩyî nĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê ãnî ngálâ, gólâ lẽé nĩlí ãnî ndrẽlé ngbãângbânõ kô. Gõʼdá gólâ âʼdô nĩʼá trá, õzõ Ôvârí õlẽ trá gólâ drí rî. 13Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ âdrê gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí tã lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ Yésũ Krístõ ʼá, nĩ ậtũ fĩî lâṇõ ʼásĩ ndrĩ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. 14Nĩ rî tã ʼẽlé ãnî ãzí-ãzí yî drí ndrĩ ʼdó lôvó sĩ. 15Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ nị̃ tã Sĩtĩfãnásĩ yí kâ trá tãndí ró. Gólĩyî õjílã drị̃-káká tã lẽ ʼbá Yésũ Krístõ ʼá Gị̃rị́kị̃ ʼálâ rî ĩʼdî, õjílã ʼdî ʼbá yî ʼbã ĩyî trá lôsĩ ʼẽlé õjílã Ôvârí kâ drí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 16Má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí, nĩ rî ró bê drị̃-ʼbá tãndí ãníkâ õzõ Sĩtĩfãnásĩ yí kâtí rî ʼbá yî zẽlé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé gólâ bê Ôvârí drí rî ʼbá yí bê. 17Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ Sĩtĩfãnásĩ, Fõrõtõnátõ gõʼdá Ãkãyíkã yî âcâ ĩyî trá ãmâ ngálâ ãmâ pãlé, õzõ má õtírĩ rĩî ãnî tã ị̂sũlị́ ãnî ndrẽ ãkõ drí rî. 18Gólĩyî rî trá mbârâkã sõlé má ʼá, õzõ drílĩyî rĩrĩ ʼẽlâ ãnî drí tólâ nã kâtí. Ĩtí rî, nĩ ị̂njị̃ gólĩyî tãndí ró. 19Krístõ ʼbá gólĩyî Ásĩyã ʼálâ rî ʼbá yî ʼê ĩyî nî-bê-yã ãnî drí rõô. Ãkõwílã yî Pĩrĩsílã bê krístõ ʼbá gólĩyî rû êʼbé ʼbá Ôvârí rî îrátãlé gólĩyî drí ʼbã ʼálâ rî ʼbá yí bê ʼê ĩyî nî-bê-yã ãnî drí, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî rú sĩ. 20Gõʼdá kpá ãnî ãzí-ãzí yî ndrĩ tíbê tã lẽ ʼbá trá Yésũ Krístõ ʼá rî yî ʼê ĩyî nî-bê-yã kpá ãnî drí ndrĩ. Nĩ õtírĩ rû êʼbé võ ãlô ʼá rî, nĩ ʼê nî-bê-yã ãmâ ậdrúpị̃ yî drí lôvó sĩ. 21Mâ Póõlõ, má îgĩ nî-bê-yã nô cú ámâ drị́ sĩ ãnî drí. 22Õzõ õjílã ãlô ãnî lãfálé sĩ õʼbã Kúmú ãmákâ Yésũ rî lôvó kô rî, lâṇõ âʼdô gólâ rî ʼẽʼá. Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ãâgõ ʼwãâ. 23Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ õfẽ õrẽ ãnî drí. 24Má lẽ ãnî ndrĩ, tãlâ ãmâ ãní bê trá ndrĩ ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\