1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 2

1Ámâ ândré rî mvá yî, kậyị̂ má drí cãzó ãnî ngálâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé rî, má pẽé tã âtî-âtî rî ʼdĩ ãnî drí úlị́ lậnjị̃-lậnjị̃ sĩ kô ãʼdô ró bê ãnî drí tã lẽzó. 2Má ʼbã tã ámákâ trá cé Yésũ Krístõ rî õdrã tã pẽzó ĩʼdî ãnî drí, tã gólâ rî îpázó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, ãʼdô ró ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ rî bê. 3Má drí âʼdózó drẽ bê ãnî lãfálé tólâ tã pẽʼá rî, má âcâ trá õzõ õjílã tãkó mbârâkã ãkó rî kâtí, gõʼdá ũrị̃ fî trá má ʼá rõô bũúũ ámâ ʼbãlé lẽlé rõô. 4Gõʼdá má drí rĩzó tã âtî-âtî Ôvârí kâ nõ pẽlé ãnî drí rî, má rí kô pẽlâ ãnî drí tã nị̃nị̃ õjílã mvá drị́gạ́ sĩ rî sĩ. Nĩ lẽ tã tã âtî-âtî ʼdĩ ʼá, âʼdó kô kĩ, tãlâ má rî tã âtî-âtî rî ʼdĩ pẽlé tã nị̃nị̃ õjílã ãngó nõ kâ drị́gạ́ sĩ rî sĩ rî drí. Gõʼdá Ôvârí âʼdâ úlị́ má drí rĩʼá pẽlâ ʼdĩ trá ãnî drí mbârâkã Líndrí Tãndí íyíkâ rî kâ sĩ. 5Má ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ nĩ õlẽ ró tã Yésũ rî tãsĩ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ, âʼdó tã nị̃nị̃ õjílã mvá drị́gạ́ sĩ rî sĩ kô. 6Úlị́ gólĩyî ãmâ drí rĩʼá pẽlâ krístõ ʼbá gólĩyî tã lẽ ʼbá trá tã Ôvârí kâ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî yî drí rî, rĩʼá úlị́ tã nị̃nị̃ Ôvârí kâ bê rî ĩʼdî. Gõʼdá tã nị̃nị̃ rî gógó ʼdĩ âʼdó tã nị̃nị̃ õjílã mvá drị́gạ́ sĩ rî ĩʼdî kô. Tã nị̃nị̃ rî ʼdĩ âʼdó kô drị̃-ʼbá ãngó nõ kâ rî ʼbá yî ngá lésĩ, tãlâ tã nị̃nị̃ drị̃-ʼbá gólĩyî ãngó nõ kâ nõ ʼbá yî ngá lésĩ rî âʼdô rû ndẽʼá ndẽ ʼdũwạ̃ gólĩyí bê. 7Gõʼdá tã nị̃nị̃ gólâ ãmâ drí rĩzó tã âtálé ĩʼdî sĩ lâ nõ rĩʼá tã nị̃nị̃ ngĩî ʼî. ʼDĩî tã nị̃nị̃ gólâ Ôvârí drí lậpị́lị́ trá dị̃ õjílã drí rî ĩʼdî. Drẽ ãkpãkãʼdã gólâ ʼbãá drẽ ãngó nõ kô rî, ạ̃kû ró, gólâ ʼbã tã nị̃nị̃ rî ʼdĩ tã lâ trá ãmâ drí. 8Gõʼdá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá ãngó nõ kâ ró nõ ʼbá yî tã nị̃nị̃ lârâkô ĩtí ʼdĩ, tã lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ kô. Tí tã nị̃nị̃ rî ʼdĩ tã lâ õró fĩî trá gólĩyî drị̃ị̂ rî, tí gólĩyî îcá kô Kúmú Yésũ rî îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. 9Gõʼdá tã rî gógó ʼdĩ âʼdô trá nyé õzõ Ôvârí drí âtálé trá búkũ íyíkâ rî ʼá rî kâtí kĩ, "Ngá gólĩyî Ôvârí drí êdélé trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ õjílã íyíkâ gólâ rî lẽ ʼbá trá rî yî drí rî rĩʼá ngĩî lânjã ró tákányĩ. Õjílã îcá kô ngá lânjã rî gógó ʼdĩ ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ ngãtá tã lâ ârílí ĩyî bị́-ʼbálé sĩ." Ĩsáyã 64.4 10Gõʼdá Ôvârí âʼdâ tã íyíkâ lậpị̂-lậpị̂ ró ʼdĩ trá cé ãmâ gólĩyî krístõ ʼbá ró rî yî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ. Líndrí Tãndí gólâkâ ʼdĩ rî tã ndrĩ gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî nị̃lị́, ãʼdô tã lậnjị̃-lậnjị̃ gólâ drí rĩʼá ị̂sũlâ rî ʼbá yî ĩʼdî rî. 11Ngá gólâ rĩ ʼbá tã ị̂sũ-ị̂sũ õjílã kâ nị̃lị́ rî cé õjílã rî ʼdĩ ĩʼdî. Kpá ĩtí, Líndrí Ôvârí kâ rî cé nĩ tã ị̂sũ-ị̂sũ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ gólâkâ rî nị̃lị́ ndrĩ. 12Mĩ ndrê drẽ, Líndrí gólâ tíbê ãmâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá rî yî drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ nõ rî, âʼdó kô líndrí ãngó nõ kâ ĩʼdî. Ôvârí âjô Líndrí íyî nyãányâ kâ trá rĩlí ãmâ ʼá, tãlâ mã ũnị̃ ró tã tãndí ndrĩ gólâ Ôvârí drí âfẽlé trá ãmâ drí tãkó nõ ʼbá yî bê. 13Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, mã rí úlị́ tã ị̂sũ ãmâ nyãányâ kâ âtálé ĩʼdî kô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî nĩ rĩʼá ãmâ îmbálé úlị́ îcá ʼbá ĩyî ãmâ drí ʼẽʼá îmbálâ ãmâ ãzí-ãzí gólĩyî âʼdó ʼbá kpá cú Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ĩyî ʼá rî yî drí rî sĩ. 14Gõʼdá õjílã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãkó ĩyî ʼá rî yî, gã ĩyî tã Ôvârí kâ nõ dó. Tã ʼdî îcá fĩlí õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ kô, tãlâ ʼdĩî tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ʼẽʼá âʼdálâ cé nĩ gólĩyî drí rî ĩʼdî, ĩtí rî, gõʼdá gólĩyî ndrê ĩyíkâ tã rî ʼdĩ ĩyî lị̃fị́ ʼá tã tãkó ró. 15Õjílã gólâ ʼbã ʼbá bê cú Líndrí Ôvârí kâ bê yí ʼá rî, âʼdô îcáʼá cú tã ífí tã lậnjị̃-lậnjị̃ ʼdî kâ nị̃lị́ ndrĩ. Gõʼdá îcá kô õjílã gólâ Líndrí Ôvârí kâ ãkó rî drí nị̃zó lâ, 16nyé õzõ búkũ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí kĩ, "Ãʼdî âʼdô îcáʼá kó tã ị̂sũ-ị̂sũ Ôvârí kâ nị̃lị́ nĩ yã? Õjílã kó yû. Ãʼdî âʼdô îcáʼá nĩ tã lôgõlé Ôvârí drị̃ị̂ yã? Õjílã ãzãkã kó yû." Ĩsáyã 40.13 Gõʼdá cé ãmâ nyãányâ gólĩyî ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî, mã nị̃ tã ị̂sũ gólâkâ rî ʼbá yî cé nĩ, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdâ nĩ ãmâ drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\