1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 3

1Ámâ ândré rî mvá yî, kậyị̂ má drí ʼbãzó ãní bê rî sĩ rî, má rí tã âtálé ãnî drí õzõ krístõ ʼbá gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî kâtí kô. Má rî trá rĩʼá tã âtálé ãnî drí õzõ rĩrĩ tã âtálé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyíkâ cé tã lôvó tã ãngó nõ kâ rî kâ bê drí rî kâtí. Ãnî drẽ cé ʼdĩyímvá õdé kâtí tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî ʼá. 2Ĩtí rî, nĩ îcâ ãníkâ drẽ cé bã ndrõlé ĩʼdî. Nĩ îcá drẽ nyãsá âmbâ-âmbâ nyãlé tẽlé kô. 3Nĩ îcá kô, tãlâ nĩ rî ãníkâ drẽ zãâ rĩʼá ngá gólĩyî ãngó nõ ʼbá yí kâ rî yî ʼẽlé ĩʼdî. Ãnî drẽ zãâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼbã bê ãnî ãzí-ãzí yî rú, gõʼdá ãnî drẽ kpá zãâ rĩʼá lâwãʼá ãnî lãfálé ʼásĩ. 4Gõʼdá ãnî drí ãnî lãfálé cãzó ngĩíngî, nyé õzõ õjílã gólĩyî ãngó nõ kâ tíbê tã lẽ ʼbá ĩyî Yésũ Krístõ ʼá kô rî ʼbá yí kâtí. Ãzâ ʼbá yî kĩ, yĩ õlẽ ĩyíkâ Póõlõ ĩʼdî gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ, yĩ õlẽ ĩyíkâ Ãpólõ ĩʼdî. 5Ãnî lãfâ cãcã ĩtí ʼdĩ rĩʼá tã tãkó ʼî. Ãpólõ íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã? Gõʼdá mâ Póõlõ íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã? Ãmâ ãmákâ cé lãjóʼbá Ôvârí kâ tíbê rĩ ʼbá tã tã lẽlẽ kâ Yésũ ʼá nõ âʼdálé ãnî drí rî yî ĩʼdî. Ãmâ ãlô-ãlô mã rî ãmákâ nõ cé lôsĩ gólâ Ôvârí drí âʼdálé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. 6Mâ ámákâ ĩʼdî úlị́ Ôvârí kâ nõ ị̂ʼdị́ ʼbá lâ ʼî ãnî ʼá. Gõʼdá Ãpólõ íyíkâ ĩʼdî úlị́ Ôvârí kâ má drí ị̂ʼdị́lị́ trá ãnî ʼá gõʼdá âfõ ʼbá trá ʼdĩ ʼâ lâ lûkũ ʼbá ʼî. Gõʼdá Ôvârí rî íyîngá úlị́ rî gógó ãmâ drí rĩʼá lôsĩ lâ ʼẽlé ʼdĩ ʼbãlé nĩ rĩʼá mbãlé ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, gõʼdá ãnî drí gõzó tã gólâkâ lẽlé. 7Gõʼdá lôsĩ ãmákâ kpạ̃rạ̃tị́ ngá ị̂ʼdị́ ʼbá gõʼdá ʼâ lâ lûkũ ʼbá bê rî, âʼdó kô lôsĩ ạ́ngị́ ʼî. Lôsĩ Ôvârí kâ gólâ tíbê rĩ ʼbá ngá ãmâ drí lôsĩ lâ ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî ʼbãlé mbãlé rî, ĩʼdî rĩʼá lôsĩ ạ́ngị́ ʼî. 8Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí rî õjílã ngá ị̂ʼdị́ ʼbá ró gõʼdá ʼâ lâ lûkũ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî ndrẽlé yí lị̃fị́ ndrĩ ʼdó ngá ãlô ró. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá drị́-ʼâ gólĩyíkâ fẽlé âʼdô lôsĩ gólĩyî drí ʼẽlé rî vó ró. 9Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ ãmâ kpạ̃rạ̃tị́ Ãpólõ bê lôsĩ-ʼẽ-ãzíyã ʼî, mã rî ʼdó lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî kpãkã ãlô gólâ bê. Gõʼdá ãnî trá õzõ ạ́mvú Ôvârí kâ gólâ ãmâ drí rĩzó lôsĩ ʼẽlé nĩ ʼá lâ rî kâtí. Ãnî gõʼdá kpá trá õzõ jó Ôvârí kâ kâtí. 10Mbârâkã gõʼdá tã nị̃nị̃ bê gólâ Ôvârí drí fẽlé trá má drí rî sĩ rî, má ʼê lôsĩ jó ʼdĩ ʼdị̃ʼdị̃ lâ kâ trá. Gõʼdá má îtõ trá jó rî ʼdĩ ʼdị̃lị́ õzõ jó ʼdị̃ ʼbá tãndí tã nị̃nị̃ jó ʼdĩ kâ bê rî kâtí. Nĩngá sĩ rî, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ânĩ trá jó ʼdĩ ạ̃mbúkũ lâ ʼdị̃lị́ ndẽlé. Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá lôsĩ ạ̃mbúkũ ʼdî ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî, õʼê ĩyî lôsĩ ʼdî dódó. 11Tãlâ Ôvârí ʼbã Yésũ Krístõ trá âʼdólé ĩʼdî jó ʼdĩ îtõ-îtõ lâ ró. Jó ʼdĩ îtõ-îtõ lâ tãndí ãzâ õzõ Yésũ tí rî yû. 12Õjílã ãzâ ʼbá yî ûjũ trá jó Ôvârí kâ ʼdị̃lị́ ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá rû îzãlé ʼwãâ kô rî sĩ, gólĩyî îtõ ʼdị̃lâ lãré âmbá ʼbá âmbâ rî yî sĩ, jó-drị̃ âmbá ʼbá âmbâ rî yí bê gõʼdá kpá õmã tãndí bê, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ʼdị̂ ĩyíkâ trá fê âmbá ʼbá dódó kô rî ʼbá yî sĩ õmã rĩ ʼbá ṇãlé ʼwãâ rî bê ʼdĩ ʼbá yî ĩyíkâ ngá tíbê ʼẽ ʼbá rû îzãlé ʼwãâ rî yî ĩʼdî. 13Õzõ Yésũ Krístõ õtírĩ âgõô ãngó nõ ʼá nõngá rî, gólâ âʼdô lôsĩ krístõ ʼbá yí kâ ûjũʼá ãlô-ãlô ndrĩ. Kậyị̂ lâ ʼdĩ tú rî, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá âgõlé õzõ kạ̃gũmạ́ạ̃ kâtí lôsĩ õjílã gólĩyî jó ʼdị̃ ʼbá yí kâ kâ ûjũlị́ ãlô-ãlô ngãtá gólĩyî ʼdị̂ jó Ôvârí kâ ʼdĩ ngá tãndí sĩ yã rî. 14Õzõ kạ̃gũmạ́ạ̃ rî ʼdĩ ãâcâ trá rî, õzõ gõʼdá jó áníkâ ʼdị̃lị́ ʼdĩ õʼdê kô rî, Ôvârí âʼdô drị́-ʼâ fẽʼá ní drí lôsĩ ní drí ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ. 15Gõʼdá õzõ kạ̃gũmạ́ạ̃ õzê jó áníkâ ʼdị̃lị́ rî trá vũdrị́ rî, ní âʼdô ngá pãʼá, gõʼdá lôsĩ rî ʼdĩ trá õnjí ró, ʼdĩî rî, ní ûsú gõʼdá drị́-ʼâ lôsĩ áníkâ ʼdĩ kâ kô, ní âʼdô áníkâ fõʼá lôsĩ võ ʼdî ʼásĩ drị́-drị́ị̃ ró, õzõ õjílã gólâ jó gólâkâ drí vẽlé nyé ngá gólâkâ jó kâ bê ndrĩ ʼá lâ gõʼdá drílâ íyíkâ âkpózó jó rî ʼdĩ ʼásĩ drị́-drị́ị̃ ró rî kâtí. 16Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, ãnî ndrĩ ʼdó jó Ôvârí kâ ĩʼdî yã? Gõʼdá Líndrí gólâkâ rî rĩlí ãnî ʼá yã? 17Õzõ õjílã ãzâ ĩîzã ãnî trá tã îmbâ ányâ sĩ rî, Ôvârí âʼdô kpá õjílã rî ʼdĩ îzãʼá, tãlâ ãnî rĩʼá jó Ôvârí kâ ĩʼdî, gõʼdá gólâ ʼbã ãnî kpá trá âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró. 18Nĩ âdô ãnî ífífí kô. Õzõ õjílã gólâ ãngó nõ drị̃ị̂ rî ị̃ị̂sũ tã trá kĩ, yî rî gógó ãzákôlâ ʼdĩ ũnị̃ tã trá rõô rî, nî rî gógó ãzákôlâ ʼdĩ ní nị̃ tãndí ró kĩ, nî rĩʼá tã nị̃nị̃ ãkó, ní drí tã nị̃nị̃ Ôvârí ngá lésĩ pạ̃tị́ị̃ rî ị̂sũzó. 19Má âtâ tã ʼdî ãnî drí ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ ngá gólĩyî õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ tã nị̃nị̃ ró ʼdĩ ʼbá yî, Ôvârí ndrê íyíkâ yí lị̃fị́ ngá tãkó ró. Ĩtí rî, tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ kĩ, "Ôvârí rî ãkpãkãʼdã tã nị̃nị̃ õjílã gólĩyî ĩyî ʼbã ʼbá tã nị̃ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yí kâ jãlé ĩʼdî gólĩyî ʼbãlé âʼdólé ngá tãkó ró." Yóbõ 5.13 20Gõʼdá Ôvârí âtâ kpá búkũ íyíkâ ʼá kĩ, "Ôvârí nị̃ trá kĩ, tã ị̂sũ-ị̂sũ tã nị̃ ʼbá ãngó nõ kâ rî kâ rĩʼá ngá tãkó ʼî." Lôngó 94.11 21Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ rî ãnî lômbélé kô tótó õjílã mvá tãsĩ. Ãmâ ndrĩ, ãmâ Póõlõ Ãpólõ gõʼdá kpá Pétẽrõ rĩʼá ʼdó ãníkâ ĩʼdî. Ngá ãmbá nõ ʼbá yî rĩʼá ʼdó ãníkâ ĩʼdî, ãngó nõ, rĩrĩ lédrẽ-lédrẽ ró, gõʼdá kpá õdrã bê, gõʼdá kậyị̂ gólâ ãndrõ rî gõʼdá kpá gólâ ị̃drú rî bê. 23Gõʼdá ãnî trá ndrĩ Yésũ Krístõ kâ tã gólâkâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá Yésũ Krístõ íyíkâ kpá trá Ôvârí kâ ĩʼdî gõʼdá tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\