1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4

1Nĩ ndrê drẽ, ãmâ Ãpólõ yí bê, ãmâ ãmákâ cé rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ tíbê Ôvârí drí lôsĩ fẽzó drị́gạ́ lâ, mã õpẽ ró tã íyíkâ lậpị́lị́ lậpị̂ ró rî õjílã drí rî kâtí. 2Õjílã gólĩyî tíbê rĩ ʼbá lôsĩ ãmbá ĩtí ʼdĩ ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî, ólẽ drílĩyî âʼdólé tã ị̂sũ ãlô bê ʼẽrẽ lâ ʼá Ôvârí drí. 3Ãmákâ rî, õzõ õjílã gólĩyî ãngó nõ kâ nõ ʼbá yî õlẽ ĩyî tã-vó ãmákâ kĩlí âʼdô tã nị̃nị̃ õjílã ãngó nõ kâ drị́gạ́ sĩ rî vó ró rî, tã lâ lâzé má rú kô. Õjílã gólâ ʼẽ ʼbá tã ámákâ kĩlí nõngá rî ãʼdî ĩʼdî yã? Õjílã kó yûʼdạ́wạ́, cé gólâ tíbê ámâ âjó ʼbá lôsĩ íyíkâ ʼẽlé rî ĩʼdî. 4Má ndré tã õnjí má drí ʼẽlé lôsĩ gólâ má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ ʼá kô. Gõʼdá ʼdĩî âʼdó kô kĩ, mâ cú ĩtí tã õnjí ãkó rî. Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ âʼdô tã-vó ãmákâ kĩʼá nĩ mbị̂. 5Ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, âʼdó kô tãndí ró ãnî drí tã-vó ãnî ãzí-ãzí yí kâ kĩzó, nĩ tẽ kậyị̂ gólâ îcá ʼbá ʼẽzó tã-vó kĩlí rî, rĩʼá kậyị̂ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî ĩʼdî. Kậyị̂ rî ʼdĩ tú rî, gólâ âʼdô tã gólĩyî lậpị̂-lậpị̂ ró õjílã pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî lôfõʼá ndrĩ, ãʼdô ró bê tã lâ kĩlí. Gõʼdá Ôvârí drí drị́-ʼâ gólĩyíkâ fẽzó gólĩyî drí âʼdô ngá gólĩyî drí ʼẽlé rî vó ró. Ĩtí rî, gõʼdá nĩ kî tã-vó lãjóʼbá Yésũ kâ rî kâ kô drẽ ãkpãkãʼdã Yésũ drí âgõ ãkó. 6Nõngá rî, ãmâ rĩʼá ãmâ ʼbãʼá Ãpólõ bê âʼdólé tã âʼdâ ró tã lãjóʼbá Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ, tãlâ nĩ ị̂lị̂ ró tã ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ nõ ĩʼdî. Nĩ ʼê tã kô lậvũlị́ tã gólâ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. Âʼdó kô ãnî drí kĩʼá nĩ rî, lị̃fị́ îcí ʼbá ãzâ rî õlậvũ íyíkâ ãzâ drị̃ị̂ sĩ rî. 7Ãʼdî ʼbã íyíkâ ãnî nĩ âʼdólé gạ̃rạ̃ ãnî ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ rî yã? Tã nị̃nị̃ ãníkâ ʼdĩ, Ôvârí fẽé nĩ ãnî drí tãkó kô yã? Õzõ gõʼdá tã nị̃nị̃ gólĩyî ãnî drí rĩzó tã ndrĩ ʼẽlé ĩʼdî sĩ lâ, ʼdĩî ʼbá yî Ôvârí õfẽ nĩ ãnî drí tãkó rî, gõʼdá nĩ rî ãníkâ ãnî lômbélé tã lâ sĩ ʼdî ãʼdô drí yã? 8Nĩ nị̃ tã gõʼdá trá rõô yã? Nĩ ûsû gõʼdá ngá ãnî drí lẽlé rî ʼbá yî trá ndrĩ yã? Nĩ ndrê gõʼdá ãníkâ ãnî kúmú ạ́ngị́ ró õjílã ãzí drị̃ị̂ sĩ yã? Rĩʼá dó õzõ ãnî drí kũmũ âmãrẽ trá ãnî nyãányâ drí ʼdĩ kâtí rî. Mã âtâ ãnî drí âʼdólé kúmú ró, tãlâ mã âʼdô ró bê ãní bê drị́-ãcê bê. 9Mã lẽ tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ, tãlâ Ôvârí ʼbã ãmâ, lãjóʼbá íyíkâ ró rî trá pạ̃tị́ị̃ âʼdólé ãmâ lôgõlé vũdrị́ ʼálâ õjílã drí ndrĩ, õzõ õjílã gólĩyî ûfúlị́ õʼbí ʼá õjílã dũû ândrá rî ʼbá yí kâtí, tãlâ õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî ʼbá yî ndrĩ, mãlãyíkã ûrú ʼálâ rî ʼbá yí bê õndrê ró ĩyî bê. 10Õjílã ndrĩ rî ĩyî trá ãmâ ndrẽlé õzõ ngá tãkó kâtí, tãlâ mã rî tã Yésũ kâ pẽlé ĩʼdî rî drí. Gõʼdá ãníkâ rî, nĩ ʼbã ãníkâ ãnî nyãányâ sị́sị́ ʼálâ tã nị̃ ʼbá ró lạ́tị̂ gólâ Yésũ rî vó lôbẽ kâ nõ ʼá. Ãmâ ãmákâ cú ĩtí mbârâkã ãkó, gõʼdá nĩ ʼbã ãníkâ ãnî nyãányâ sị́sị́ ʼálâ mbârâkã ʼbá ró. Gõʼdá õjílã rî ĩyíkâ ãmâ ndrẽlé ngá tãkó ró rĩzó ʼdásí ʼẽlé ãmâ rú, gõʼdá rî ĩyíkâ bê-rî ãnî ị̂njị̃zó ĩʼdî. 11Ĩtí rî, bũúũ âcálé ãndrõ nô ãmâ gólĩyî rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ yî ró rî yî, mã rî rĩlí kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ lõfó sĩ lũmvû lôvó bê gõʼdá rĩʼá lậmúlị́ ítá lị́rị́kũ bê. Órî ãmâ cãlé. Gõʼdá ãmâ drí rĩzó lậmú bê ʼbã tãndí ãmákâ ãkó. 12Ĩtí rî, ãmâ drí rĩzó lôsĩ ʼẽlé rõô ãmâ drị́ sĩ, ãʼdô ró bê ngá nyãnyã ûsúzó. Gõʼdá õzõ õjílã õʼdâ ãmâ trá rî, mã rî ãmákâ úlị́ tãndí âtálé ĩʼdî gólĩyî drí gõʼdá kpá Ôvârí rî îjílí bê rî ĩʼdî õrẽ fẽlé gólĩyî drí. Õzõ õjílã õfẽ lâṇõ ãmâ drí rî, mã rî fĩî ậtũlị́. 13Gõʼdá õzõ õjílã õgâ õnjõ ãmâ rú rî, mã rî ãmákâ gõʼdá úlị́ âsô-âsô âtálé ĩʼdî gólĩyî drí. Õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ nõ yî ndrê ĩyíkâ ãmâ ngá tãkó ró îtõlé kó kậyị̂ gólâ ãmâ drí lôsĩ îtõzó tólâ nã sĩ âcálé bũúũ ãndrõ nô. 14Ámâ mvá yî tíbê má drí lẽlé rõô nõ ʼbá yî, má rî tã ndrĩ rĩ ʼbá ãmâ ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî îgĩlí ãnî drí, ʼdĩî âʼdó kô kĩ, ãnyĩ õʼê ró ãnî bê. Má îgĩ tã ʼdî ʼbá yî ãnî drí, ʼdĩî rî ĩîmbâ ró ãnî bê lạ́tị̂ âmbâ-âmbâ gólâ rû ị̂ʼbũ ʼbá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Yésũ kâ drí rĩʼá trõlâ rî âʼdálé ãnî drí, tãlâ má lẽ ãnî trá rõô rî drí. 15Õzõ gbõ lé ãnî ãʼdô lị̃fị́ îcí ʼbá bê dũû tíbê rĩ ʼbá ãnî îmbálé lạ́tị̂ gólâ Ôvârí kâ nõ ʼá rî, gõʼdá mâ ámákâ ĩʼdî õzõ ãnî átá kâtí, tãlâ má îmbâ ãnî trá sị́sị́ ãnî ʼbãlé tã lẽlé tã Yésũ kâ ʼá, ĩʼdî ãndrõ ãnî drí âʼdózó krístõ ʼbá ró ʼdĩ. 16Âʼdô gõʼdá bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ rî nyé õzõ ámá kâtí. 17Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, mâ trá Tĩmátĩyã rî jõʼá ãnî pãlé âʼdólé nyé õzõ má tí. Gólâ nyé õzõ ámâ mvá má drí lẽlé rõô rî kâtí, tãlâ mã âcâ trá gólâ bê ngá ãlô ró Yésũ Krístõ ʼá. Má nị̃ trá tãndí ró kĩ, gólâ âʼdô ngá má drí lẽlé gólâ drí ʼẽlé rî ʼẽʼá. Má jô gólâ trá ãnî ngálâ, tãlâ úlị́ gólâ drí ʼẽʼá îmbálâ ãnî drí rî õʼbã ró ãnî bê lạ́tị̂ gólâ má drí rĩzó õzõ krístõ ʼbá kâtí, gõʼdá kpá tã gólĩyî má drí rĩʼá îmbálâ kạ̃nị́sạ̃ ʼá võ ʼásĩ ngĩíngî rî ʼbá yî ị̂sũlị́. 18Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ ị̂sũ ĩyíkâ bê-rî kĩ, má ĩîcá gõʼdá gõlé kpá óʼdí ãnî ndrẽlé tólâ kô, ĩʼdî gólĩyî drí rĩzó ĩyî lômbélé ʼdĩ. 19Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí õlôpê mâ trá rî, má âʼdô cãʼá ãnî ndrẽlé ngbãângbânõ. Mâ rî gógó nyãányâ lâ, má gõ ró ndrẽlâ ngãtá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî lômbélé ʼdĩ ʼbá yî mbârâkã gólĩyíkâ lậvũ gạ̃rạ̃, õzõ gólĩyî drí âtálé ĩyî tị̂ sĩ ʼdî tí yã rî. 20Nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, lạ́tị̂ gólâ tíbê Ôvârí drí rĩzó õjílã ʼbãlé âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî âʼdó kô cé úlị́ tị̂ kâ ʼdĩ ĩʼdî. Rĩʼá tã mbârâkã Ôvârí kâ kâ ĩʼdî. 21Ĩtí rî, nĩ lẽ má ãânĩ ãnî ngálâ lạ́tị̂ ángô rî ʼásĩ yã? Nĩ lẽ má ãânĩ ãnî cãlé ônjóróʼbí sĩ, ngãtá nĩ lẽ má ãânĩ ãnî ngálâ ngá lẽlẽ sĩ tã âtálé ãnî drí mãnísĩ yã?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\