1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 5

1Má ârî tã ókĩ nĩ rî, õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ õʼê tã õnjí tẽtẽ ãnyĩ kâ trá. Ãgô ãzâ õrî ậyị́lị́ átá lâ rî õkó bê. Tã õnjí rî gógó ʼdĩ lậvũ gạ̃rạ̃ tã õnjí õjílã gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 2Ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, nĩ gõ nĩ rî ãníkâ ãnî lômbélé rĩrĩ ãníkâ krístõ ʼbá ró rî tãsĩ ʼdî ãʼdô drí yã? Tí võ lâ ʼá rî, tã õnjí gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé tã ị̂sũ ró. Nĩ drô ãgô ʼdĩ vólé ãnî lãfálé sĩ. 3Gbõ lé má âʼdó bê kô ngbãângbânõ ãnî lãfálé tólâ rî, tã ị̂sũ ámákâ bê ãní bê tólâ. Gõʼdá mâ rî gógó nyãányâ lâ drị́-ãcê Yésũ Krístõ kâ sĩ âtâ tã trá kĩ, rĩʼá tãndí ró tã-vó ãgô ʼdĩ kâ kĩzó. Nĩ êʼbê rû võ ãlô ʼá Ôvârí rî îrátãlé, nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, nõngá rî, má âʼdô rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí ãnî pãzó, gõʼdá drị́-ãcê Yésũ Krístõ kâ rî âʼdô ʼbãʼá ãní bê tólâ. 5Nĩ drô ãgô rî gógó ʼdĩ vólé ãnî lãfálé sĩ, gõʼdá nĩ âyê gólâ Sãtánã drị́gạ́, Sãtánã ĩîzã ró gólâ rî rúʼbạ́ ʼdĩ vólé ngá lãzé sĩ. Áâʼdô lâṇõ ʼdî fẽʼá gólâ drí ĩtí, tãlâ gólâ ãâdĩ ró drị̃ bê tã õnjí íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ, tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá Yésũ Krístõ õpâ ró gólâ bê kậyị̂ drílâ ʼẽzó âgõlé tã-vó õjílã kâ kĩlí rî tú. 6Rĩʼá õnjí ró ãnî drí ãgô õnjí ʼdĩ âyézó zãâ rĩlí ãnî lãfálé, gõʼdá ãnî drí kpá rĩzó ãnî lômbélé kĩ, ĩyî ãâʼdô krístõ ʼbá ʼî. Nĩ nị̃ úlị́ mãnĩgõ gólâ âtálé nõ kĩ, "Ạ̃kú lõngá fínyáwá rî âʼdô õdrá mõrá ʼá dũû rî ʼbãʼá ângálé gõʼdá gĩlí kpá gãlãhã." Kpá ĩtí, tã õnjí õjílã ãlô kâ âʼdô lậʼbúʼá krístõ ʼbá ãzí îzãlé ndrĩ. 7Âʼdô bê trá ĩtí rî, gõʼdá nĩ drô tã õnjí ʼbá ʼdĩ vólé ãnî lãfálé sĩ, tãlâ nĩ âʼdô ró bê ngbángbá tã õnjí ãkó, nyé õzõ ãmâ Yúdạ̃ yî drí lôfõrẽ lâ ãmâ lãfálé sĩ ãmbãtã ạ̃kú ãkó rî ʼbẽʼbẽ lâ sĩ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼá rî tí. Nĩ ndrê, úfû Yésũ Krístõ trá ĩʼdî kạ́bị̃lị́kị̃ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ró, tãlâ gólâ õpâ ró ãmâ bê tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. 8Ĩtí rî, mã ʼê kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼdĩ tãndí ró. Mã njú kô zãâ ãmbãtã ãmákâ ạ̃kú bê tíbê âʼdó ʼbá ĩʼdî tã ʼẽʼẽ õnjí ãmákâ rî rú âʼdólé ĩʼdî ngá nyãnyã kãrámã rî ʼdĩ kâ ró. Bê-rî, mã trõ ãmbãtã gólâ ạ̃kú ãkó rî ĩʼdî, gólâ âʼdó ʼbá tã ʼẽʼẽ õnjí ãmákâ ãkó rî. Ãmbãtã gólâ âʼdó ʼbá ạ̃kú ãkó ʼdĩ rî, rĩʼá rĩrĩ tãndí ãmákâ gõʼdá tã lẽzó ĩʼdî tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ nõ ʼá rî ĩʼdî. 9Wárãgã má drí îgĩlí sị́sị́ ãnî drí nã ʼá rî, má kĩ ãnî drí rî, nĩ õrî kô kpãkã ãlô õjílã gólĩyî ãvẽ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yí bê. 10Tã gólâ má drí îgĩlí ãnî drí ʼdĩ, tã ífí lâ âʼdó kô kĩ, õjílã tíbê âʼdó ʼbá ĩyî krístõ ʼbá ró kô rî yî ĩʼdî. Õzõ nĩ õlẽ ãnî lãfálé cãlé tã õnjí ʼbá gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô, rĩ ʼbá ĩyî tã õnjí gólĩyî nõ ʼbá yî ʼẽlé rî yî, ậyị́lị́ õkó bê ngãtá ãgô bê ĩyî õkó yî ngãtá ágó yí bê drị̃lị́ sĩ, ãvẽ ʼbá, ʼdó-má-drí ʼbá, ũgú, ôvârí ãbãrãdãgõ îrátã ʼbá yî rú sĩ rî, îcá kô, té nĩ âʼdô ãngó tã õnjí kâ nõ âyéʼá ĩʼdî vólé. 11Tã õnjí ʼbá má drí tã lâ îgĩlí ãnî drí kĩʼá nĩ rî, nĩ õcâ ãnî lãfálé gólĩyî rú sĩ ʼdî ʼbá yî, ãkpã ãnî ãzí-ãzí yî gólĩyî ĩyî zị̃ ʼbá krístõ ʼbá ró gõʼdá kpá zãâ rĩʼá ĩyî tã õnjí ʼẽʼá ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî. Õzõ krístõ ʼbá ãzâ ãʼdô ãnî lãfálé sĩ õrî zãâ rĩʼá ậyị́lị́ õkó bê ngãtá ãgô bê íyî ágó ngãtá õkó drị̃lị́ sĩ, ãʼdô ãvẽ ʼbá ʼî, ãʼdô ʼdó-má-drí ʼbá ʼî, õrî ôvârí ãbãrãdãgõ îrátãlé ĩʼdî, õrî úlị́ õnjî-õnjî âtálé õjílã ãzí rú, õrî õdrá mvũlị́ õdrá drí rĩzó gólâ rî cĩlí rõô, gõʼdá ãʼdô ũgú ʼî rî, ʼdĩî õjílã gólĩyî má drí tã lâ îgĩlí ãnî drí kĩʼá nĩ rî, nĩ õcâ ãnî lãfâ gólĩyî rú sĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ nyâ ngá kpá kô gólĩyí bê võ ãlô ʼá. 12Má âtâ úlị́ ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô krístõ ʼbá yî ró ʼdĩ rî, tã gólĩyíkâ rî âʼdó kô tã ámákâ rî ĩʼdî. Ôvârí âʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá nĩ. Gõʼdá ãníkâ rî rĩʼá tãndí ró ãnî drí krístõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rĩrĩ gólĩyíkâ vó lâ ậrị̃lị́. Nĩ ʼê tã gólâ búkũ Ôvârí kâ drí âtálé rî ĩʼdî nyé õzõ ãgô gólâ ậyị́ ʼbá íyî átá rî õkó bê ʼdĩ kâtí ʼdĩ kĩʼá nĩ rî, "Nĩ drô õjílã gólĩyî rĩ ʼbá zãâ tã õnjí ʼẽlé ãnî lãfálé rî ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ vólé." Tã ʼBãʼbã Ândâ 17.7


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\