1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 6

1Ókĩ nĩ rî, krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî rî ĩyî ãzí-ãzí yî âjílí tã kĩ ʼbá gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô ʼdĩ ʼbá yî ândrá. Ángô tí ró yã? Õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî rî ĩyî tã ĩyíkâ vó lâ êdélé ãkpã ĩyî lãfálé ʼásĩ. 2Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî âʼdô ʼbãʼá ĩyî âgõ-âgõ Yésũ kâ ãngó ʼá nõngá rî vósĩ tã-vó kĩ ʼbá ró õjílã ãngó nõ kâ drí yã? Õzõ ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, nĩ îcá kô tã gólĩyî fínyáwá-fînyâwá ãnî lãfálé ʼdĩ ʼbá yî ndẽlé yã? 3Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, ãmâ gólĩyî õjílã Ôvârí kâ ró nõ ʼbá yî âʼdô tã-vó mãlãyíkã kâ kĩʼá yã? Ãʼdô trá ĩtí rî, mã âʼdô îcáʼá cú tã-vó ãngó nõ kâ kĩlí. 4Ĩtí rî, âʼdó kô mbị̂, õzõ tã ányâ ãʼdô bê krístõ ʼbá lãfálé rî, ãnî drí trõzó lâ âjílí tã kĩ ʼbá gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô gõʼdá kpá lôsĩ ãkó kạ̃nị́sạ̃ ʼá rî ʼbá yî ândrá. 5ʼDĩî nĩ ʼê ʼdĩ tã ányâ ʼî. Õjílã ãnî krístõ ʼbá lãfálé sĩ ʼẽ ʼbá tã-vó kĩlí rî ʼbá yî yûʼdạ́wạ́ yã? 6Gõʼdá nĩ rî krístõ ʼbá ãzí âjílí tã kĩ ʼbá gólĩyî âʼdó ʼbá kô krístõ ʼbá ró rî yî ândrá, õjílã gólĩyî Ôvârí nị̃ ʼbá kô rî yî drí rĩzó tã gólĩyíkâ ârílí. 7Tã gólâ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ĩtí ʼdĩ rî âʼdálâ kĩ, tã rî ʼdĩ pẽ ãnî trá lẽ. Rĩʼá tãndí ró ãnî drí rĩzó vũdrị́ ãnî võ ʼásĩ krístõ ʼbá yî ró tã âʼdó ʼbá bê ãnî lãfálé ʼásĩ rî êdélé, âʼdó kô âjízó lâ bê-rî ĩʼdî õjílã gólâ Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî ândrá. Âʼdô ʼbãʼá tí tãndí ró, õzõ ãnî ãzí-ãzí krístõ ʼbá ró rî yî õʼê tã õnjí ãnî drí rî, ãnî drí âyézó lâ tã ʼdî võ lâ lôgõ ãkó. 8Tã gólâ ʼdĩ ʼbá yî võ lâ ʼá rî, gõʼdá ãnî ãzâ ʼbá yî rî gõʼdá kpá rĩʼá tã õnjí ʼẽlé ĩyî ãzí-ãzí yî gólĩyî krístõ ʼbá ró rî yî rú. Ãnî ãzâ ʼbá yî, nĩ rî gõʼdá kpá ãkpã ngá ãnî ãzí-ãzí yî krístõ ʼbá ró rî yí kâ ûgũlị́. 9Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî îcá ĩyî kô pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró fĩlí võ ʼbũû ʼálâ rî ʼá. Nĩ âdô ãnî nyãányâ kô. Õzõ nĩ ãʼdô drẽ zãâ ậyị́ʼá ʼdãzí rî õkó bê ngãtá ʼdãzí rî ágó bê rî, õzõ nĩ ãʼdô drẽ zãâ ậyị́ʼá ãgô ãzí ngãtá õkó ãzí bê rî, õzõ nĩ ãʼdô drẽ zãâ ôvârí ãbãrãdãgõ îrátãʼá ĩʼdî, õzõ nĩ ãʼdô drẽ zãâ rĩʼá ngá ãnî ãzí-ãzí yí kâ ûgũʼá rî, õzõ nĩ ãʼdô drẽ zãâ ãrõ-ãrõ bê, õzõ nĩ õrî drẽ zãâ rĩʼá õdrá mvũlị́ rĩʼá ãnî cĩlí gõʼdá kpá rĩzó ãzí-ãzí lôʼdálé ĩʼdî sĩ lâ rî, gõʼdá õzõ ãnî ãʼdô drẽ zãâ rĩʼá tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ãkípálâ yî ʼẽʼá rî, nĩ îcá kô fĩlí võ ʼbũû ʼálâ nã ʼá. 11Sị́sị́ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ rî trá rĩʼá tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí jĩ gólĩyî trá ngbángbá tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. Ĩtí rî, gõʼdá ngbãângbânõ rî, nĩ âyê tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî trá tãlâ ãnî trá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî. Gólâ ʼbã ãnî trá âʼdólé õjílã tã mbị̂ ʼbá ró drị́-ãcê Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ rî sĩ gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ. 12Õjílã ãzâ õkĩ yî ãʼdô cú drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê ngá ndrĩ ʼẽzó rî, gõʼdá má âʼdô tã-drị̃ lôgõʼá õjílã rî ʼdĩ drí nõtí, âʼdó kô tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩ, ngá ndrĩ ní drí ʼẽlé rî âʼdô ánî pãʼá. Nĩ âyê ngá ndrĩ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî kô ãnî ʼbãlé rạ̃gị́ị̃ ĩyíkâ ró. 13Ĩtí rî, õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô kĩʼá nĩ rî, óʼbã ʼâ íyíkâ kó ngá nyãzó ʼá lâ, gõʼdá má âʼdô lôgõʼá lâ õjílã rî ʼdĩ drí nõtí, úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ĩyíkâ rĩʼá mbị̂, gõʼdá ị̃zạ́tú rî, ãmâ ʼâ ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá rû ndẽlé kpạ̃rạ̃tị́ ngá nyãnyã ʼdî bê. Úlị́ mãnĩgõ ʼdî, tã ífí lâ kĩ, Ôvârí ʼbãá ãnî rúʼbạ́ ʼdĩ kô ãnî drí tótó ãvẽ ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ. Ôvârí ʼbã ãvẽ nĩ, gõʼdá âʼdó kô tãndí ró ậyị́zó õkó bê ngãtá ãgô bê õzõ ní drí lẽlé rî tí. Ôvârí ʼbã ãnî rúʼbạ́ ʼdĩ ãʼdô ró bê ãnî drí íyî ị̂njị̃zó ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá Ôvârí rî gógó bê njãâ ãnî pãlé ngá ãnî rúʼbạ́ drí lẽlé rî yî sĩ. 14Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí îngâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ õdrã ʼásĩ. Gõʼdá gólâ âʼdô ãmâ rúʼbạ́ yî îngáʼá kpá ĩtí õdrã ʼásĩ mbârâkã íyíkâ ʼdĩ sĩ. 15Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, gõʼdá ãnî rúʼbạ́ ʼdĩ trá Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ ʼî yã? Ĩtí rî, rĩʼá tãndí ró ãnî drí gõzó Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ ʼbãlé âʼdólé rúʼbạ́ ãvẽ ʼbá kâ ró yã? ʼDĩî sú kô. 16Õzõ õjílã ãzâ ạ̃ậyị̂ trá õkó ãvẽ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yí bê ngãtá ãgô ãvẽ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yí bê yã rî, ʼdĩî gólĩyî âcâ trá ngá ãlô ró õkó ngãtá ãgô ãvẽ ʼbá ró ʼdĩ bê, tãlâ tã îgĩ Ôvârí kâ ãzâ âtâ tã trá kĩ, "Ágó yî õkó lâ bê ậmû rû ĩyî âcálé õjílã ãlô ró." Tã Ómvó Ngá 2.24 17Gõʼdá má âtâ ãnî drí, õjílã gólâ íyî ậmú ʼbá ãlô Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê rî, gólĩyî âcâ trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. 18Ĩtí rî, gõʼdá nĩ âʼdó kô õjílã ãvẽ ʼbá ró ãlôlâ. Õjílã gólâ tã õnjí ĩtí ʼdĩ ʼẽ ʼbá rî, gólâ îzã trá cú íyî rúʼbạ́ ʼî. Tã õnjí ãzâ ʼbá yî õjílã drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî, îzãá ĩyî gólâ rî rúʼbạ́ kô. 19Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, ãnî rúʼbạ́ ʼdĩ jó Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kâ ĩʼdî yã? Ôvârí rî rĩʼá Líndrí Tãndí íyíkâ âjólé rĩlí ãnî ʼá. Nĩ âʼdó kô ãnî nyãányâ kâ ĩʼdî rĩʼá tã ʼẽlé ãnî drị̃ị̂ sĩ. Ãnî õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî. 20Nĩ ndrê trá, gólâ gî ãnî trá lâgî ãmbá sĩ. Ĩtí rî, nĩ ʼê gõʼdá tã gólĩyî rĩzó gólâ rî ị̂njị̃lị́ rî ĩʼdî ãnî rúʼbạ́ ʼdĩ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\