1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 7

1Tã gólâ tíbê ãnî drí îjílí má tị́ ʼdĩ ʼá rî, má âʼdô tã-drị̃ lâ lôgõʼá ãnî drí nõtí, má âʼdô kĩʼá nĩ rî, ãwô, õzõ õjílã ãzâ ĩîcâ cú rĩlí tãkó õkó gĩ ãkó, gõʼdá õkó lôvó ʼê gólâ kpá kô rî, rĩʼá tãndí ró. 2Gõʼdá kpálé ĩtí rî, má nị̃ trá tãndí ró kĩ, ãvẽ ʼê õjílã rõô. Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí ró rî, rĩʼá tãndí ró õjílã drí õkó ngãtá ágó trõzó kó ãlô gõzó lị̃fị́ ʼbãlé cé íyíkâ õkó ngãtá ágó rî ʼdĩ drị̃ị̂ ĩʼdî. 3Ĩtí rî, gõʼdá ágó õfẽ íyî nyãányâ ậyị́zó õkó lâ bê dódó, gõʼdá õkó õfẽ íyî nyãányâ kpá ậyị́zó ágó lâ bê dódó cú ĩtí íyî rúʼbạ́ lôgá ãkó íyî ágó ngãtá õkó drí, õzõ lôvó lâ õʼê gólâ rî ágó ngãtá õkó trá rî. 4Õkó mbârâkã ãkó íyî rúʼbạ́ drị̃ị̂, gõʼdá ágó lâ ĩʼdî mbârâkã bê drị̃ lâ. Kpá ĩtí, ágó lâ mbârâkã ãkó íyî rúʼbạ́ drị̃ị̂, gõʼdá õkó ĩʼdî mbârâkã bê drị̃ lâ. 5Ãgô ngãtá õkó ĩʼdî yã rî, õlôgâ yî kô ậyị́lị́ íyî õkó bê ngã ágó bê tãkó ĩtí. Õzõ nĩ õlẽ rĩlí ngĩíngî ãʼdô ró bê rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí rî, ʼdĩ rĩʼá tãndí ró, gõʼdá ãâʼdô cé kậyị̂ dã sĩ. Kậyị̂ rî ʼdĩ vósĩ, nĩ âgõ kpá óʼdí ậyị́lị́ võ ãlô ʼá ágó ró õkó ró, õzõ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ sị́sị́ rî kâtí, tãlâ Sãtánã õzó kô ãnî âdó ậyị́lị́ õjílã ʼdãzí rî õkó ró ngãtá ágó ró rî bê ãnî õkó ngãtá ágó drị̃lị́ sĩ. 6Gõʼdá úlị́ ámákâ má drí âtálé ãnî drí õkó trõtrõ kâ ngãtá ágó trõ kâ nõ âʼdó kô tã ʼbãʼbã ró ãnî drí. 7Gõʼdá tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, rĩʼá tãndí ró ãnî drí rĩlí õkó ãkó õzõ ámá kâtí. Gõʼdá má nị̃ trá kĩ, Ôvârí fẽ mbârâkã õjílã drí ngĩíngî ãlô-ãlô ndrĩ ngá ngĩíngî ʼẽzó. Ôvârí fẽ mbârâkã trá õjílã ãzâ ʼbá yî drí rĩzó õkó bê tãndí ró, gõʼdá gólâ fẽ mbârâkã kpá trá ãzâ ʼbá yî drí rĩzó tãndí ró õkó ngãtá ágó ãkó. 8Má lẽ tã âtálé ãnî gólĩyî ạ́njúlị́ ró rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá ãnî gólĩyî ágó ngãtá õkó lâ yî drí ôdrãlé trá rî ʼbá yî drí. Rĩʼá tãndí ró ãnî drí rĩzó cú ĩtí ágó ngãtá õkó ãkó, õzõ má drí rĩrĩ nô kâtí. 9Gõʼdá õzõ ní ãʼdô cú ĩtí mbârâkã ãkó ãnî vó ndrẽlé rĩlí õkó ngãtá ágó ãkó rî, ʼdõvó nĩ trõ õkó ngãtá ágó cé ãlô. Âʼdólé õkó bê ngãtá ágó bê ãlô rî sû nĩ gólâ ãnî drí âʼdózó õkó ngãtá ágó ãkó gõʼdá ãvẽ drí rĩzó ãnî fũlị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 10Mâ kpá úlị́ ãzâ bê âtálé ãnî krístõ ʼbá gólĩyî âʼdó ʼbá õkó bê ngãtá ágó bê rî yî drí, úlị́ rî gógó ʼdĩ âʼdó kô ámâ nyãányâ kâ ĩʼdî, rĩʼá úlị́ Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. Õkó õngâ ágó lâ drị́gạ́ sĩ kô. 11Õzõ õkó rî ʼdĩ õngâ trá ágó lâ drị́gạ́ sĩ rî, õkó rî ʼdĩ õtrõ gõʼdá ágó ãzâ kó kô. Õzõ ĩîcâ îcâ rî, gólĩyî ẽêdê ĩyî lãfálé ágó lâ âyélé ʼdĩ bê, gõʼdá gólâ õgõ ró té ágó lâ drị́gạ́. Gõʼdá krístõ ʼbá gólĩyî ãgô ró õkó bê rî ʼbá yî drí kpá ĩtí, gólĩyî ĩîngâ ĩyî õkó yî kpá kô. 12Ĩtí rî, gõʼdá má lẽ kpá tã ãzâ âtálé ãnî drí, tã rî ʼdĩ âʼdó kô tã ʼbãʼbã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. Õzõ krístõ ʼbá ãʼdô rĩ-ãzí bê gõʼdá rĩ-ãzí ʼdĩ âʼdô krístõ ʼbá ʼî kô rî, õzõ ngãtá rĩ-ãzí ʼdĩ gólâ tã lẽ ʼbá kô Yésũ Krístõ ʼá ʼdĩ õlẽ tã-drị̃ trá rĩzó kpãkã ãlô ágó lâ ngãtá õkó tã lẽ ʼbá ró ʼdĩ bê rî, rĩʼá tãndí ró ágó ngãtá õkó krístõ ʼbá ró ʼdĩ ĩîngâ rĩ-ãzí íyíkâ ʼdĩ kô, gólĩyî õrî ĩʼdí bê lâ ngá ãlô ró. 14Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ Ôvârí âʼdô îcáʼá õrẽ fẽlé rĩ-ãzí ʼdĩ gólâ krístõ ʼbá ró kô rî drí, tã lẽlẽ ágó gõʼdá õkó krístõ ʼbá ró rî kâ sĩ. Tí õró ʼbãâ ĩtí kô rî, Ôvârí âʼdô ʼdĩyímvá gólĩyî drí tị̃lị́ rî yî ndrẽʼá õjílã gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî yî ró. Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí ndrê ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî kpá õjílã íyíkâ ró. 15Gõʼdá õzõ õjílã gólâ tíbê tã lẽ ʼbá kô ʼdĩ õlẽ trá íyî rĩ-ãzí tã lẽ ʼbá ró ʼdĩ âyélé rî, rĩ-ãzí ʼdĩ ãâyê gólâ ʼẽlâ ĩtí. Îcá gõʼdá kô ãnî drí rĩzó zãâ rĩ-ãzíyã ró, tãlâ Ôvârí lẽ ãnî drí rĩlí tã ạ̃ʼdị́ sĩ ãnî lãfálé ʼásĩ. 16Ãnî gólĩyî tíbê krístõ ʼbá õkó ró rî ʼbá yî, nĩ âyê ãnî ágó gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá kô krístõ ʼbá ró rî yî kô. Nĩ rî kpãkã ãlô gólĩyí bê, Ôvârí nị̃ tã tãndí ʼẽ ʼbá âʼdólé ãnî ágó ʼdĩ ʼbá yî drí rî trá ndrĩ. Únị̃ị́ kô, nĩ âʼdô gólĩyî jãʼá ị̃zạ́tú âʼdólé õjílã tãndí Yésũ Krístõ kâ ró. Gõʼdá ãnî krístõ ʼbá gólĩyî ãgô ró rî yî drí kpá ĩtí. 17Ãnî ndrĩ õʼê ĩyî tã ĩyíkâ nyé õzõ Ôvârí drí ʼbãlé trá gólĩyî drí ʼẽlé rî kâtí. Gólĩyî õrî zãâ lôsĩ tíbê gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ Ôvârí drí gólĩyî ậzị́zó ʼálâ sĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî ʼẽlé. ʼDĩî tã gólĩyî má drí rĩʼá îmbálâ kạ̃nị́sạ̃ ndrĩ má drí rĩzó lậmúlị́ ʼálâ sĩ rî ʼbá yî ʼásĩ rî yî ĩʼdî. 18Õzõ Ôvârí ũzị̂ õjílã gólâ ʼdẽ ʼbá bãsã ʼá rî ĩʼdî âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî, õjílã rî ʼdĩ ʼé ngá ãzâ kô ãʼdô ró bê ạ̃lị́bị́ gólâ yí drí ʼdẽzó trá bãsã ʼá ʼdĩ jãlé vólé yí rú sĩ. Kpá ĩtí, õzõ Ôvârí ũzị̂ õjílã gólâ ʼdẽ ʼbá kô bãsã ʼá rî ĩʼdî âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî, õjílã rî ʼdĩ ãânĩ gõʼdá kô ʼdẽlé bãsã ʼá, tãlâ yí ãʼdô ró bê õjílã Ôvârí kâ ró. 19Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá ʼdĩ rĩʼá ngá tãkó ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ngá gólâ tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, rĩʼá tã ʼbãʼbã gólâkâ rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ĩʼdî. 20Ãnî ãlô-ãlô õrî íyíkâ fí nyé õzõ yí drí ʼbãrẽ tí. 21Kpá ĩtí, õzõ nî ãzâ ãʼdô rạ̃gị́ị̃ õjílã ãzâ kâ, gõʼdá Ôvârí drí ánî ậzị́zó âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî, ní ị̂sũ tã kô tã lâ tãsĩ. Gõʼdá õzõ ánî lị́pị̂ ʼdĩ õlẽ trá ánî âyélé nĩlí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró rî, ʼdĩî rĩʼá tãndí ró. 22Má âtâ kĩ, ãnî krístõ ʼbá gólĩyî rạ̃gị́ị̃ ró rî yî õʼê ũrị̃ kô ʼdĩ rî, tãlâ Ôvârí õtírĩ ãnî ậzị́ õjílã íyíkâ ró rî, Ôvârí ʼbã ãnî trá âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró rạ̃gị̃ tã õnjí kâ ʼásĩ. Ĩtí rî, gõʼdá ãnî krístõ ʼbá gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá kô rạ̃gị́ị̃ ró Ôvârí drí zị̃lị́ trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró ʼdĩ ʼbá yî, ãnî kpá trá rĩʼá rạ̃gị́ị̃ Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. 23Ôvârí ĩʼdî rĩʼá ãnî lị́pị̂ ʼî. Gólâ gî ãnî trá lâgî ãmbá sĩ. Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ ʼbã gõʼdá ãnî kô õjílã ãzâ drí ãnî drị̃ îzãlé. 24Ĩtí rî, ámâ ândré rî mvá yî, nĩ rî nyé õzõ Ôvârí drí ãnî ʼbãrẽ kâtí, tãlâ nĩ rî ró bê gólâ bê. 25Gõʼdá tã gólâ ãnî drí îgĩlí má drí õjílã gólĩyî ạ́njúlị́ ró ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼbãlé tã ʼdî ʼá rî yû. Ĩtí rî, má lẽ gõʼdá tã ị̂sũ ámákâ tã ʼdî ʼá rî âʼdálé ĩʼdî ãnî drí, õzõ õjílã gólâ tã nị̃ ʼbá kĩ yí rî zãâ tã pạ̃tị́ị̃ âtálé ĩʼdî mbârâkã Ôvârí kâ sĩ rî kâtí. 26Ĩtí rî, gõʼdá lâṇõ gólâ rĩ ʼbá ãmbá õjílã Ôvârí kâ ʼẽlé nõ tãsĩ rî, má ị̂sũ bê rî, rĩʼá tãndí ró õjílã drí rĩzó ạ́njúlị́ ró. 27Õzõ gõʼdá ãnî ãʼdô cú õkó bê rî, nĩ drô kô vólé. Õzõ gõʼdá ãnî ãʼdô kpá õkó ãkó rî, nĩ rî ĩtí õkó ãkó. 28Gõʼdá õzõ nĩ ị̃ị̂sũ tã trá ʼẽzó õkó ngãtá ágó trõlé rî, ʼdĩî rî âʼdó kô tã õnjí ʼî. Õzõ õkó mvá gólâ tã ãgô kâ nị̃ ʼbá kô rî õlẽ ágó trõlé rî, ʼdĩ âʼdó kô tã õnjí ʼî. Gbõ lé âʼdó kô tã õnjí ʼî õkó ngãtá ágó trõzó rî, gõʼdá õjílã gólâ õkó ngãtá ágó trõ ʼbá trá rî, âʼdô lâṇõ ûsúʼá rõô ãngó nõ ʼá. Gõʼdá õjílã gólâ rĩ ʼbá ạ́njúlị́ ró rî pâ ngá trá lâṇõ ʼdî ʼásĩ. 29Ámâ ândré rî mvá yî, ngá gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî âʼdô rû ndẽʼá ʼwãâ. Ĩtí rî, ngãtá ãnî gólĩyî õkó bê ngãtá ágó bê rî ʼbá yî ngã õjílã gólĩyî ʼbã ʼbá ạ́njúlị́ ró rî yî ĩʼdî yã rî, õʼê ĩyî lôsĩ Ôvârí kâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 30Ĩtí rî, ngãtá ãnî gólĩyî ãwó võ ʼá rî yî, ngã ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá ãyĩkõ ró rî yî ĩʼdî yã rî, õʼê ĩyî lôsĩ Ôvârí kâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá ngãtá ãnî âʼdó ʼbá cú ngá bê dũû rî, ngã ngá ãkó yã rî, õʼê ĩyî lôsĩ Ôvârí kâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 31Nĩ âyê ngá ãngó nõ kâ ʼdĩ ʼbá yî, nĩ ʼê ró lôsĩ Ôvârí kâ ĩʼdî. Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ ngá ndrĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî âʼdô rû ndẽʼá ndẽ. 32Má lẽ ãnî drí âʼdólé cú ĩtí ngá lậnjị̃-lậnjị̃ ũrị̃ ngá ãngó nõ ʼbá yí kâ tãsĩ rî kâ ãkó. Õjílã gólĩyî ạ́njúlị́ ró rî âʼdô îcáʼá cú lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, tãlâ gólĩyî ĩyîngá tã ị̂sũ-ị̂sũ ãkó rõô. Gólĩyî lẽ kpá Ôvârí rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró. 33Gbõ lé ĩtí rî, gõʼdá õjílã gólâ âʼdó ʼbá cú õkó bê ngãtá ágó bê rî, rî íyíkâ ị̃tú vósĩ cé zãâ ũrị̃ ró ngá gólĩyî ãngó nõ ʼbá yí kâ nõ ʼbá yî tãsĩ, tãlâ gólâ lẽ kpá íyî õkó rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró. 34Ĩtí rî, tã ị̂sũ-ị̂sũ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ rĩʼá rị̃, ãlô ʼbã ĩyíkâ tãsĩ, gõʼdá rị̃ lâ kpá tã Ôvârí kâ tãsĩ. Nĩ ndrê, õkó gólâ ágó ãkó rî fẽ íyíkâ íyî nyãányâ nyé lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî, âʼdólé Ôvârí drí lôsĩ íyíkâ bê ndrĩ. Gõʼdá õkó gólâ ágó bê rî kâ rî, gólâ lẽ kpá tã ị̂sũlị́ tã ãngó nõ ʼbá yí kâ rî tãsĩ. Gólâ lẽ kpá íyî ágó rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró. 35Má âtâ úlị́ ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê tã ị̂sũ ãníkâ êdélé, nĩ ãʼdô ró bê tã ạ̃ʼdị́ bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Má lẽ ãnî drí tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá kpá tã Ôvârí kâ ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 36Gbõ lé ĩtí rî, õzõ ãgô ị̃ị̂ʼbị̃ tã trá õkó bê rû trõzó gõʼdá tã lâ êdé rû drẽ ʼwãâ kô, gõʼdá ãvẽ ãʼdô trá ãgô rî ʼdĩ bê rõô rî, gólâ õtrõ õkó ʼdĩ. ʼDĩî âʼdó kô õnjí ró. Gõʼdá kpá õzõ õkó ʼdĩ ãâʼdô bí âcáʼá ãrãkã ró trõó rû ĩyî drẽ zãâ kô, õkó ʼdĩ õlẽ trá ãgô ʼdĩ trõlé ʼwãâ rî, gólĩyî õtrõ rû. 37Gõʼdá õzõ ãgô rî ʼdĩ õkó ʼdĩ bê ị̃ị̂ʼbị̃ tã rî ʼdĩ trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rĩzó tãkõ ạ́njúlị́ ró, gõʼdá îcâ kpá cú íyî rúʼbạ́ vó ndrẽlé ãvẽ drị́gạ́ sĩ rî, ʼdĩî rĩʼá tãndí ró ãgô ʼdĩ drí rĩzó tãkõ õkó rî ʼdĩ trõ ãkó. 38Ĩtí rî, ãgô gólâ tã-drị̃ lẽ ʼbá õkó gólâ ndrẽlé trá yí drí rî trõzó rî, ãgô rî ʼdĩ ʼê ʼdĩ tã tãndí ʼî. Gõʼdá ãgô gólâ tã ị̂sũ ʼbá õkó gólâ ndrẽlé trá yí drí rî trõzó kô rî, ʼê ʼdĩ kpá tã tãndí ʼî. 39Ĩtí rî, õkó gólâ ágó trõ ʼbá trá rî, rî rĩlí tã ʼbãʼbã ágó lâ kâ zẽlé kậyị̂ ágó drí ʼbãzó drẽ bê lédrẽ-lédrẽ ró ʼdĩ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá õzõ ágó lâ ʼdĩ õdrã trá rî, gólâ gõʼdá trá drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê ãgô ãzâ tã lâ drí sũlị́ gólâ rú rî trõlé, õzõ ãgô rî ʼdĩ ãʼdô krístõ ʼbá ʼî õzõ gólâ tí rî. 40Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ rî, tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, tí krístõ ʼbá gólĩyî ạ̃yị́zị́ ró rî ʼbá yî, rĩʼá tãndí ró gólĩyî drí rĩzó cú ĩtí ágó ngãtá õkó ãzâ trõ ãkó. Má ị̂sũ bê rî, tã ị̂sũ-ị̂sũ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî nĩ âʼdálâ má drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\