1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 8

1Ngbãângbânõ rî, tã gólâ ãnî drí îgĩlí má drí, kĩʼá nĩ rî, ãâʼdô rĩʼá tãndí ró krístõ ʼbá drí ngá gólâ fẽlé trá pãrãndã tị́ rî nyãzó ngãtá rĩʼá õnjí ró yã rî tãsĩ rî. Nĩ âtâ trá tãndí ró kĩ, ãmâ krístõ ʼbá ãâʼdô ʼdó ndrĩ tã nị̃nị̃ bê. Gbõ lé ĩtí rî, nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî tã ʼdî ʼbã ãnî trá ngá ãnî drí lẽlé rî yî ʼẽlé, tãlâ nĩ nị̃ trá kĩ, ngá gólâ lãʼbí ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ ʼdãzó drị̃ lâ rî mbârâkã ãkó ãnî îzãlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼásĩ rî drí sĩ. Nĩ ndrê drẽ, tã nị̃nị̃ ãníkâ rõô ʼdĩ ʼbá yî rî ãnî ʼbãlé âʼdólé lómbé-lómbéwá ʼbá ró, ĩtí rî rĩʼá tãndí ró tã ʼẽzó lôvó sĩ ãnî ãzí-ãzí yî drí. Lõvõ ãníkâ ãnî ãzí-ãzí yî drí rî âʼdô gólĩyî ʼbãʼá tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 2Õzõ õjílã ãzâ ị̃ị̂sũ tã kĩ, yí ũnị̃ tã trá ndrĩ rî, gõʼdá gólâ tã nị̃nị̃ ãkó. 3Ĩtí rî, gõʼdá õjílã gólâ Ôvârí rî lôvó ʼbã ʼbá rî âʼdô ʼbãʼá õjílã gólâ Ôvârí drí tã âtázó gólâ rî tãsĩ kĩ, gólâ ãâʼdô õjílã pạ̃tị́ị̃ ʼî rî ĩʼdî. 4Ngbãângbânõ rî, má âʼdô gõʼdá tã âtáʼá ngá gólâ fẽlé trá pãrãndã tị́ rî tãsĩ. Mã nị̃ trá tãndí ró kĩ, ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî ôvârí rĩʼá mbârâkã ãkó. Gõʼdá mã nị̃ kpá trá tãndí ró kĩ, Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî bê kó rĩʼá cé ãlô. 5Mã nị̃ trá kĩ, ngá bê rĩʼá dũû ãngó nõ ʼá gõʼdá kpá ûrú ʼálâ tíbê õjílã drí rĩʼá îrátãlâ tã nị̃ ãkõ sĩ ôvârí ró kpá kúmú ró rî yî. 6Gólĩyî cú mbârâkã ãkó, Ôvârí íyîngá rĩʼá cé ãlô, tíbê âʼdó ʼbá ãmâ átá ûrú ʼálâ rî ĩʼdî. Gólâ ʼbã ngá ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî nĩ ndrĩ, mã rî nõ cé tã gólâkâ rî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá Kúmú ạ́ngị́ ãmákâ bê kpá rĩʼá cé ãlô, Yésũ Krístõ ĩʼdî. Ôvârí ʼbã ngá ndrĩ ãngó ʼá nõ gólâ rî drị́ sĩ. Gólâ tĩ ãmâ drị̃ tã õnjí ãmákâ ʼásĩ, tãlâ mã õrî ró bê ạ̃dũkũ ãkó. 7Kpálé ĩtí rî, krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî nị̃ị́ tã ʼdî dódó kô. Gólĩyî rî zãâ ĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yî ôvârí yî ndrẽlé ôvârí pạ̃tị́ị̃ ró mbârâkã bê. Gõʼdá ĩtí rî, õzõ gólĩyî õnyâ ngá pãrãndã kâ rî, kĩ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼá rî, gólĩyî ị̂njị̃ ĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yî ôvârí yî trá. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô ʼbãʼá tã ị̂sũ ró, tãlâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼá rî, ãâʼdô õnjí ró. 8Gõʼdá ngá nyãnyã ãzâ ʼbá yî nyãzó ngãtá nyãzó lâ kô yã rî, rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó õjílã ʼbãlé âʼdólé õnjí ró ngãtá tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 9Ãnî krístõ ʼbá yî gólĩyî tã ị̂sũ ʼbá kĩʼá nĩ rî yĩ ãâʼdô tã nị̃nị̃ bê rî, nĩ ârî drẽ. Tã ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, ãnî ãâʼdô drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê ngá ndrĩ ʼẽlé ngãtá ngá pãrãndã kâ rî nyãlé. Gõʼdá má kĩ ãnî drí rî, nĩ ndrê tãndí ró, tãlâ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ãníkâ tã ʼdî kâ ʼdĩ õzó õjílã ãzí gólĩyî tã nị̃nị̃ ãníkâ ʼdĩ tí rî ãkó rî yî ʼbãâ ngá gólĩyî drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ tã õnjí ró rî yî ʼẽlé kô. Nĩ ʼbã gólĩyî drị̃ lîjãlé tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî sĩ. 10Gõʼdá mâ drẽ tã ʼdî ífí lâ ngĩʼá ãnî drí tãndí ró. Õzõ nĩ õnyâ ngá pãrãndã kâ gõʼdá krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî gólĩyî tã ị̂sũ ʼbá kĩʼá nĩ rî tã ʼdî ngá õnjí ʼî rî, õndrê ãnî rî, gólĩyî âʼdô kĩʼá nĩ rî, nĩ õʼdâ ʼdĩ lãʼbí pãrãndã kâ ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî âʼdô kĩʼá nĩ rî, tã ãnî drí ʼẽlé ʼdĩ ãâʼdô trá tã tãndí ʼî krístõ ʼbá drí ʼẽlé. Gõʼdá drílĩyî kpá rĩzó tã ʼdî ʼẽlé. Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî drị̃ âʼdô lîjãʼá lîjã. Gõʼdá îcá ĩyî kô nị̃lâ dódó kĩ, tã gólâ Ôvârí drí lẽlé ĩyî drí ʼẽlé rî íyíkâ ángô rî ĩʼdî yã. 11Gõʼdá ĩtí rî, ãnî gólĩyî tã nị̃nị̃ bê rî ʼbá yî îzã tã lẽlẽ ãnî ãzí-ãzí gólĩyî tã nị̃nị̃ bê dã rî kâ trá. Tã ʼdî âʼdô tã ãmbá ró, tãlâ Yésũ Krístõ drã trá gólâ rî pãlé. 12Ĩtí rî, ʼdĩî nĩ ʼê tã õnjí trá Yésũ Krístõ rú, tãlâ tã gólâ ãnî drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbã ãnî ậdrúpị̃ yî gólĩyî krístõ ʼbá ãzí ró rî yî trá tã õnjí ʼẽlé. Tã ãnî drí ʼẽlé ʼdĩ îzã tã ị̂sũ gólĩyíkâ tã õnjí rî nị̃zó rî trá. 13Gõʼdá õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, ámákâ rî, ngá má drí nyãlé rî drí ámâ ãzí-ãzí yî ʼbãzó tã õnjí ʼẽlé rî, gõʼdá má lẽé kó kô ngá rî ʼdĩ nyãlé ãlôwálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\