1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 9

1Ôvârí fẽé drị́-ãcê má drí tã má drí lẽlé rî ʼẽzó kô yã? Má âʼdó lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî kô yã? Má ndré Yésũ ámâ lị̃fị́ sĩ kô yã? Nĩ âcâ âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró ʼdĩ âʼdó kô lôsĩ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ má drí ʼẽlé ãnî drí rî tãsĩ kô yã? 2Gbõ lé õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õgã mâ dó âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, nĩ îcá kô ámâ gãlé dó âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró. Tã gólâ ʼẽ ʼbá âʼdálâ õjílã drí kĩ pạ̃tị́ị̃ mâ lãjóʼbá Yésũ kâ ĩʼdî rî ãnî ĩʼdî, tãlâ nĩ âcâ trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê úlị́ gólâkâ má drí pẽlé ãnî drí rî sĩ. 3Õzõ õjílã ãâtâ ĩyî tã trá má drí kĩ, má ãâʼdó kô lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî rî, má âʼdô tã-drị̃ lôgõʼá gólĩyî drí nõtí. 4Îcá kô ngá nyãnyã fẽzó ãmâ drí ngá mvũmvũ bê lôsĩ ãmákâ nõ ʼẽrẽ lâ Bãrãnábã bê rî ʼá yã? 5Má îcá kô õkó trõlé rĩzó lậmúlị́ ĩʼdí bê lâ õzõ lãjóʼbá ãzâ ʼbá yí kâtí yã? Pétẽrõ yî, Kúmú ãmákâ Yésũ rî ậdrúpị̃ bê gõʼdá kpá lãjóʼbá ãzâ ʼbá yí bê rî ĩyî ậcị́ tõlé ĩyî õkó yí bê. 6Ĩtí rî, ãmâ Bãrãnábã bê, mã rî ãmákâ nĩ, rĩʼá lôsĩ ʼẽlé ãmâ drị́ sĩ, ãʼdô ró bê ãmâ drí ãmâ tị́ nyãzó tãlâ ãʼdô ʼî yã? 7Ạ̃jú ʼbũ ʼbá yî gólĩyî rî ngá nyãnyã gĩlí ậdị̂ ĩyíkâ sĩ yã? Õzõ õjílã ãzâ ị̃ị̂ʼdị̂ ngá-ĩyínyâ ạ́mvú ʼá rî, gólâ îcá kô ãlôwálâ nyãlé yã? Õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ vó ndrẽ ʼbá õtírĩ rĩî kạ́bị̃lị́kị̃ vó ndrẽlé rî, gólâ îcá kô bã lị̃mvû kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ mvũlị́ yã? Gõʼdá õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, îcâ trá ãmâ drí ngá trõzó lôsĩ ãmákâ ʼẽlé ʼdĩ drị̃ị̂. 8Tã gólâ má drí âtálé ʼdĩ cé tã ị̂sũ õjílã ãngó nõ kâ rî ʼbá yí kâ ĩʼdî yã? Âʼdó kô ĩtí, Ôvârí âtâ kpá trá ĩtí búkũ íyíkâ ʼá. 9Músạ̃ kĩ nĩ rî, "Ní âyê kõrõnyã áníkâ ʼbã kâ rî ʼbá yî ngá nyãlé dódó, tãlâ gólĩyî rî nĩ ánî pãlé." Tã ʼBãʼbã Ândâ 25.4 Úlị́ gólâ Ôvârí drí âtálé ʼdĩ ʼá rî, Ôvârí rî íyíkâ ʼdĩ cé kõrõnyã ʼbã kâ yî tã âtálé ĩʼdî pãlé yã? 10Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ãmâ tãsĩ, tãlâ õjílã gólâ ngá-ĩyínyâ íyíkâ ị̂ʼdị́ ʼbá trá ạ́mvú íyíkâ ʼá rî, ʼbã íyî lị̃fị́ nyé ngá-ĩyínyâ íyíkâ gólâ ʼẽ ʼbá âfõlé ạ́mvú ʼdĩ ʼásĩ ʼdî drị̃ị̂ íyî pãlé. Õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá ạ̃drúgú ʼdĩ âṇõlé ạ́mvú lésĩ, gõʼdá ʼẽ ʼbá cãlâ rî, âʼdô ʼbãʼá ĩyî kpá ʼdó lị̃fị́ ʼbãʼbã bê ạ̃drúgú ʼdĩ fẽlé ĩyî drí. 11Má ị̂ʼdị̂ úlị́ Ôvârí kâ kpá trá ãnî ʼá. Ĩtí rî, îcá kô ãmâ drí ngá ûsúzó ãnî drị́gạ́ sĩ yã? 12Õjílã ãzâ ʼbá yî ûsû ngá trá ãnî drị́gạ́ sĩ. Âʼdó kô mbị̂ ãmâ drí kpá ngá ûsúzó ãnî drị́gạ́ sĩ gạ̃rạ̃ õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ yã? Gbõ lé ĩtí rî, ãmákâ rî, mã îcí ãnî kô îcî ngá fẽlé ãmâ drí mbârâkã sĩ. Ĩtí rî, mã rî trá ngá ãkó lé ʼbá ró, tãlâ mã õzó kô tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá ʼdĩ îzãâ ngá zị̃zị̃ ãnî tị́ rî sĩ. 13Nĩ nị̃ drẽ, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩʼá lôsĩ ʼẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî, gõʼdá kpá drị̃-ʼbá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ yí bê gólĩyî rî ngá nyãnyã gólĩyî fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî nyãlé ĩʼdî. 14Kpá ĩtí, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ʼbã tã trá kĩ, ãmâ gólĩyî tíbê rĩ ʼbá tã âtî-âtî tãndí íyíkâ rî pẽlé rî, îcâ-îcâ ãmâ drí ngá gólĩyî ãmâ drí lẽlé rĩzó rî ûsúzó lôsĩ ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼásĩ. 15Gõʼdá ãmákâ rî, mã zị́ ngá kô ãnî tị́ sĩ fẽlé, ãʼdô ró bê ãmâ pãlé lôsĩ Yésũ Krístõ kâ nõ ʼẽrẽ ʼá. Mã lẽ ãmákâ tákányĩ lôsĩ ʼẽlé Ôvârí drí tãkó ĩtí, cú ĩtí ngá trõ ãkó drị̃ lâ õjílã mvá drị́gạ́ sĩ. ʼDĩî kâ rî tí rî, tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, rĩʼá tãndí ró má drí drãzó lõfó sĩ gólâ má drí nĩzó nĩʼá ngá zị̃lị́ ãnî tị́ sĩ rî drị̃ị̂ sĩ. Má lẽé kô õjílã ãlôlâ drí tã ámákâ lôsĩ ʼẽ kâ tãkó Ôvârí drí tíbê ámâ ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró ʼdĩ jãlé âʼdólé ngĩî. 16Ĩtí rî, lôsĩ ámákâ má drí rĩʼá ʼẽlâ rĩzó tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ pẽlé tãkó ngá ãkó ʼdĩ, âʼdó ngá má drí rĩzó ámâ lômbélé drị̃ lâ rî ĩʼdî kô, tãlâ Yésũ Krístõ ʼbã tã lâ nĩ má drí ʼẽlé ĩtí. Gõʼdá õzõ má ĩîcâ kô tã Ôvârí kâ pẽlé rî, ʼdĩî má âʼdô âʼdóʼá ĩzã ró. 17Tí õzõ má õrî lôsĩ tã âtî-âtî tãndí pẽ kâ nõ ʼẽlé tã lẽlẽ ámákâ rî tí rî, gõʼdá îcâ trá ódrí ngá fẽlé má drí lôsĩ ʼdî tãsĩ. Gõʼdá Ôvârí njĩ mâ trá, má õpẽ ró tã âtî-âtî tãndí nõ rạ̃gị́ị̃ gólâkâ ró. Ĩtí rî, gõʼdá óõfẽ drị́-ʼâ má drí yã? 18Ngá ʼẽʼá fẽlâ má drí drị́-ʼâ ró rî ĩʼdî nõ. Mâ cú ândrâ-tãndĩ bê úlị́ Ôvârí kâ pẽ kâ õjílã drí tãkó ĩtí ngá zị̃ ãkó gólĩyî tị́ fẽlé má drí. 19Ĩtí rî, má âʼdô tã gólâ má drí lẽlé ʼẽlé rî ʼẽʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. Õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ãngó nõ ʼá nõngá ámâ lị́pị̂ ró. Gõʼdá má ʼbã mâ âʼdólé õzõ rạ̃gị́ị̃ õjílã ndrĩ kâ kâtí, tãlâ má õjâ ró õjílã lârâkô ngĩíngî rî ʼbá yî bê ndrĩ ʼdó âʼdólé õjílã Yésũ Krístõ kâ ró. 20Ĩtí rî, õzõ má õrî ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ lãfálé rî, má rî âʼdólé nyé õzõ õjílã Yúdạ̃ yí kâ kâtí, tãlâ má õjâ ró gólĩyî bê âʼdólé õjílã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Yésũ Krístõ kâ ró. Gbõ lé ãʼdô bê kô má drí tã lậnjị̃-lậnjị̃ ró õzõ má ị̃ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî kô rî, má ʼdâ lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ kậyị̂ má drí rĩzó gólĩyî lãfálé rî sĩ. Má ʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî õlẽ ró ĩyî tã bê Yésũ Krístõ ʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé rî ró. 21Kpá ĩtí, õzõ má õrî ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî lãfálé rî, má ʼdá lãʼbí õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yí kâ rî kô, tãlâ õlẽ ró ĩyî tã kpá bê Yésũ Krístõ ʼá. Má gãá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ kô dó. Pạ̃tị́ị̃ ró, mã rî bê-rî tã ʼbãʼbã Yésũ Krístõ kâ rõlé ĩʼdî. 22Ĩtí rî, õzõ má õtírĩ rĩî õjílã gólĩyî tã lẽlẽ gólĩyíkâ drí ʼbãlé cé fínyáwá rî lãfálé rî, gõʼdá má ʼé tã gólĩyî drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ ányâ ró rî kô, tãlâ má îcâ ró bê gólĩyî âjílí Yésũ Krístõ ngálâ, Yésũ Krístõ õpâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ. 23Má rî tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ õlậʼbû ró bê võ ʼásĩ ʼbạ̃súrú ngĩíngî drí ndrĩ. Ĩtí rî, gõʼdá mã ûsû ró õrẽ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã íyíkâ drí rî bê gólĩyí bê. 24Nĩ ndrê drẽ, îcâ trá ãnî drí ãnî nyãányâ sẽlé nĩlí ạ̃tị́ ʼálâ nĩlí zãâ drị́-ʼâ ûsúlị́. 25Ĩtí rî, gõʼdá õjílã gólâ lẽ ʼbá ngú rãlé gõʼdá yí õʼdê ró sị́sị́ ãzí-ãzí drí ndrĩ rî, gólâ rî kậyị̂ vósĩ cé zãâ rĩʼá íyî rúʼbạ́ ûjũlị́ ngú rãrã sĩ dódó. Gólâ rî tã ʼdî ʼẽlé ĩtí ʼdĩ rî, yí ũûsû ró drị́-ʼâ, gbõ lé drị́-ʼâ rî ãâʼdô ʼẽʼá rû îzãlé ʼwãâ rî. Gõʼdá ãmákâ rî, mã rî ãmákâ lôsĩ ʼẽlé rõô nõ rî, mã ûsû ró drị́-ʼâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlé ãmâ drí rî bê. Drị́-ʼâ rî gógó ʼdĩ îzãá rû kô ãlôlâ. 26Ĩtí rî, má ʼê lôsĩ Ôvârí drí mbârâkã sĩ kpá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, õzõ ngú rã ʼbá gólâ rĩ ʼbá rãlé zãâ mbị̂ cãzó ʼwãâ võ nã ạ̃dũkũ lâ ʼálâ sị́sị́ rî kâtí. Gõʼdá mâ kpá õzõ õjílã gólâ rĩ ʼbá ạ̃wạ̃ ʼẽlé íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí bê, gõʼdá rĩ ʼbá íyíkâ íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí rî sị̃lị́ íyíkâ zãâ téké-téké rî kâtí. Gólâ sị̃ị́ íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼdĩ dîrî-dîrî kô. Má rî lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé kpá ĩtí dódó. 27Ĩtí rî, má ʼbã gõʼdá ámâ rúʼbạ́ cé rĩʼá tã sũ ʼbá Ôvârí rú rî ʼẽlé ĩʼdî. Mâ ĩʼdî ámâ rúʼbạ́ ʼdĩ lị́pị̂ lâ ʼî, tãlâ má õtírĩ rĩî tã pẽlé ámâ ãzí-ãzí yî drí rî, Ôvârí îcá kô tã ányâ ûsúlị́ má rú, gõʼdá drị́-ʼâ gólâ ʼẽʼá fẽlâ má drí rî lôgázó dó má drí kô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\