1 Yõwánĩ 1

1Tã gólâ ãmâ drí ʼẽʼá îgĩlâ ãnî drí nõ rî rĩʼá tã Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. Îtõlé drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí ʼbãá drẽ ãngó nõ kô rî, gólâ bê, gõʼdá ngbãângbânõ rî, ãmâ lãjóʼbá gólâkâ ró rî, mã ndrê gólâ trá cú ãmâ lị̃fị́ sĩ, mã ârî tã gólâ drí âtálé rî trá cú ãmâ bị́-ʼbálé sĩ, gõʼdá mã dõ gólâ rî rúʼbạ́ kpá trá. Gólâ ĩʼdî tã Ôvârí kâ pạ̃tị́ị̃ rî âʼdá ʼbá ãmâ drí rî. Gólâ ĩʼdî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ʼbá ʼî õjílã drí. Ãwô-ʼdĩ tã pạ̃tị́ị̃ ró, mã ndrê gólâ trá ãmâ lị̃fị́ sĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, mã rî nõ gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ gólâkâ rî pẽʼá ãnî drí, gólâ ĩʼdî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ʼbá lâ ʼî, gõʼdá gólâ ĩʼdî kpá âʼdó ʼbá bê kárá ãmâ átá Ôvârí bê rî, gõʼdá Ôvârí âʼdâ gólâ trá ãmâ drí. 3Mã rî tã gólâ ãmâ drí ndrẽlé trá gõʼdá kpá ârílí trá nõ âʼdáʼá ãnî drí nõ, tãlâ nĩ ậmû ró rû bê kpãkã ãlô ãmá bê, gõʼdá mã ậmû ró ãmâ ãní bê kpãkã ãlô, âʼdólé ngá ãlô ró ãmâ átá Ôvârí bê gõʼdá kpá mvá lâ Yésũ Krístõ bê. 4Ĩtí rî, ĩʼdî ãmâ drí tã îgĩzó ãnî drí nõ, tãlâ mã âʼdô ró bê ãyĩkõ ãmbá bê ãní bê tã rî ʼdĩ tãsĩ. 5Nõô tã gólâ ãmâ drí ârílí Yésũ Krístõ tị́ sĩ, gõʼdá ãmâ drí rĩʼá pẽlâ ãnî drí rî ĩʼdî. Tã ʼẽʼẽ Ôvârí kâ rî íyîngá cé tã tãndí ĩʼdî õzõ ngá îʼĩ kâtí, gõʼdá ị́nị́rị́kúwạ́ tã õnjí kâ rî íyîngá yû gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá ãlôwálâ. 6Ĩtí rî, õzõ nĩ ãâtâ kĩ ĩyî ãâʼdô ngá ãlô ró Ôvârí bê rî, gõʼdá ãnî drẽ kpá zãâ tã õnjí ʼẽʼá rî, ʼdĩî úlị́ ãníkâ ʼdĩ õnjõ ʼî. Tãlâ tã ʼẽʼẽ õnjí ãníkâ ʼdĩ âʼdô rĩʼá âʼdálâ õjílã drí kĩ nĩ rî, nĩ lẽé tã tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí kâ nõ ʼá rî kô. 7Bê-rî õzõ mã õrî trá ndrĩ ngá îʼĩ Ôvârí kâ âʼdó ʼbá tã tãndí ró rî ʼá, zãâ tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî rî, ʼdĩî rî kpá rĩʼá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró mã ậmû ãmâ trá ãmâ ãzí-ãzí yí bê. Gõʼdá kpá Ôvârí rî mvá, Yésũ Krístõ rî õdrã tĩ ãmâ drị̃ trá, gõʼdá áâʼdô ãmâ âyéʼá tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. 8Õzõ mã õkĩ mã õʼé tã õnjí kô rî, mã rî ʼdĩ ãmâ nyãányâ âdóʼá, gõʼdá mã nị̃ị́ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ kô ãlôwálâ. 9Bê-rî õzõ gõʼdá mã õlôfõ tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî trá Ôvârí ândrá rî, Ôvârí âʼdô ãmâ âyéʼá tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ âʼdô ãmâ jĩʼá ngbángbá tã õnjí ãmákâ rî ʼbá ʼásĩ, nyé õzõ gólâ drí ʼbãlé trá rî kâtí, gõʼdá gólâ rî íyíkâ ị̃tú vósĩ cé zãâ tã mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. 10Õzõ mã õkĩ mã õʼé tã õnjí kô rî, ʼdĩî nyé õzõ ãmâ drí âtárẽ lâ kĩʼá nĩ rî, Ôvârí ãâʼdô õnjõ ʼbá ʼî rî kâtí, tãlâ Ôvârí âtâ trá kĩ, õjílã ndrĩ ãngó ʼá nõ tã õnjí ʼẽ ʼbá ʼî. Gõʼdá õzõ mã õʼê trá ĩtí rî, ʼdĩî rî mã lẽé tã gólâkâ rî kô ãlôwálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\