1 Yõwánĩ 2

1Ámâ mvá yî má drí lẽlé rõô nõô, má âtâ tã ʼdî trá ãnî drí nõô, tãlâ nĩ õzó kô tã õnjí ʼẽê. Gõʼdá õzõ mã õʼê tã õnjí trá rî, õjílã bê ʼẽʼá âdrélé ãmâ ngá lésĩ Ôvârí rî îjílí, tãlâ Ôvârí ãâyê ró ãmâ bê tã õnjí ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ, gólâ rĩʼá Yésũ Krístõ ĩʼdî. Gólâ cé ĩʼdî õjílã tãndí ró tã õnjí ãkó Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî. 2Gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî tíbê drã ʼbá ãmâ võ ʼá rî, ãmâ drị̃ tĩ ʼbá ró tã õnjí ãmákâ ʼásĩ rî, îcâ gõʼdá trá cú Ôvârí drí tã õnjí ãmákâ âyézó gõʼdá kpá õjílã ãngó nõ kâ nõ kâ bê ndrĩ nõ, gólâ rî tãsĩ. 3Ámâ mvá yî, má âtâ ãnî drí, lạ́tị̂ gólâ ʼẽ ʼbá âʼdálâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ ãmâ rĩʼá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî rî, rĩʼá tã ʼbãʼbã gólâkâ ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ĩʼdî. 4Ĩtí rî, õzõ õjílã ãnî lãfálé sĩ õkĩ, yí ãâʼdô õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ị̃ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ kô rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ õnjõ ʼbá ʼî, gólâ lẽé tã tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ nõ ʼá kô. 5Bê-rî õzõ mã õʼê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ trá rî, ʼdĩî pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró mã lẽ gólâ trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Nõô tã gólâ tã âʼdá ʼbá kĩ, ãmâ rĩʼá ngá ãlô ró Ôvârí bê rî ĩʼdî. 6ʼDõvó mã rî zãâ tã ʼẽlé, nyé õzõ Yésũ Krístõ drí rĩrĩ ʼẽlâ rî tí. 7Ãnî má drí lẽlé rõô nõ ʼbá yî, tã ʼbãʼbã Yésũ kâ má drí rĩʼá tã lâ âtálé ãnî drí nõ rî, âʼdó kô tã ʼbãʼbã ngĩî ʼî, tãlâ nĩ îtõ kó trá tã lâ ârílí ạ̃kû ró drẽ ãkpã ãnî drí îtõrẽ tã lẽlé Yésũ ʼá rî ʼá bũúũ âcálé ngbãângbânõ. Tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ kĩ, nĩ õlẽ ãnî ãzí-ãzí yî, ópẽ tã rî ʼdĩ trá ãnî drí tã âtî-âtî Ôvârí kâ rî ró. 8Ĩtí rî, tã ʼbãʼbã nô rĩʼá cú tã ífí lậnjị̃-lậnjị̃ bê ãnî drí, tãlâ Yésũ Krístõ âʼdâ lạ́tị̂ ngá lẽlẽ kâ ʼdĩ cú nĩ ãmâ drí. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, rĩrĩ ãmákâ rî, rî kpá trá lạ́tị̂ tãndí ãzí-ãzí lẽ kâ rî âʼdálé ĩʼdî õjílã drí. Tãlâ ị́nị́rị́kúwạ́ gólâ tã õnjí kâ rî îtõ trá rû ndẽlé tã ʼẽʼẽ ãmákâ ʼásĩ gõʼdá kpá âʼdô-âʼdô ãmákâ ʼásĩ, mã õtírĩ rĩî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼẽlé rî. Âʼdô bê trá ĩtí rî, tã rî ʼdĩ rî gõ âʼdálâ ãmâ drí kĩ, ị́nị́rị́kúwạ́ bí ndẽʼá, gõʼdá ngá îʼĩ bí îtõʼá võ îʼĩlí. 9Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õkĩ, yí õrî rĩlí ngá îʼĩ Ôvârí kâ tã tãndí kâ ʼá, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ lẽé íyî ãzí-ãzí yî kô rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ drẽ rĩʼá zãâ ị́nị́rị́kúwạ́ tã õnjí kâ ʼá. 10Ĩtí rî, õzõ õjílã ãzâ õlẽ íyî ãzí-ãzí yî trá rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ trá õjílã ngá îʼĩ kâ ʼî. Gõʼdá tã ãzãkã yû Ôvârí rî ʼálé ʼbãlé âdrãlé gólâ rú tã lâ tãsĩ. 11Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õlẽ íyî ãzí-ãzí yî kô rî, ʼdĩî gólâ drẽ zãâ rĩʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá. Gõʼdá gólâ drẽ zãâ tã õnjí ʼẽʼá, gõʼdá gólâ nị̃ị́ drẽ kpá lạ́tị̂ Ôvârí kâ rî kô. Gólâ îcá kpá kô ûsúlâ, tãlâ ị́nị́rị́kúwạ́ tã õnjĩ kâ rî ʼê gólâ trá âʼdólé lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró. 12Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî ámâ mvá yî, Ôvârí âyê ãnî trá tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, tãlâ Yésũ Krístõ drã trá ãnî võ ʼá. 13Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî ãgô âmbâ-âmbâ ró rî, nĩ nị̃ Yésũ Krístõ gólâ tíbê âʼdó ʼbá bê drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí ʼbãá drẽ ãngó nõ kô. Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî drẽ ãgô ãnjî ró rî, nĩ ʼê ạ̃jú trá ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí Sãtánã yí bê, gõʼdá nĩ pẽ gólâ trá. Má îgĩ tã nô ãnî drí ámâ mvá yî, ãnî ĩʼdî gólĩyî Ôvârí átá ró rî nị̃ ʼbá trá rî. 14Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî ãgô âmbâ-âmbâ ró rî ʼbá yî, nĩ nị̃ Yésũ Krístõ gólâ tíbê âʼdó ʼbá bê drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí ʼbãá drẽ ãngó nõ kô. Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî drẽ ãgô ãnjî ró rî ʼbá yî, ãnî rĩʼá gạ́gạ́ úlị́ Ôvârí kâ ʼá, úlị́ Ôvârí kâ rî trá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, nĩ ʼê ạ̃jú trá ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí Sãtánã bê, gõʼdá nĩ pẽ gólâ trá. 15Ĩtí rî, má âtâ ãnî drí, nĩ ʼbã ãnî lị̃fị́ kô cé rĩrĩ ãngó nõ kâ drị̃ị̂ gõʼdá ngá ʼá lâ rî ʼbá yí bê, tãlâ õzõ õjílã ãzâ õʼbã íyî lị̃fị́ trá cé rĩrĩ ãngó nõ kâ drị̃ị̂ ĩʼdî gõʼdá ngá ʼá lâ nõ ʼbá yí bê rî, gólâ îcá gõʼdá kô kpá íyî lị̃fị́ ʼbãlé Ôvârí gólâ ãmâ átá ró rî drị̃ị̂. 16Tã gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî ĩʼdî nõô ʼbá yî, tã lôvó rúʼbạ́ kâ, ngá-tị̂ ãmbá rî ʼbá yî lôvó lâ ʼbãʼbã, gõʼdá lómbé-lómbéwá. ʼDĩî ʼbá yî tã ãngó nõ kâ ĩʼdî, ʼdĩî ʼbá yî âʼdó kô tã ãmâ átá Ôvârí kâ ĩʼdî. Nĩ âyê tã rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ. 17Tãlâ ãngó nõ ngá ʼá lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ âʼdô ʼẽʼá ndẽlé ndẽ, gõʼdá õjílã gólĩyî lị̃fị́ ʼbã ʼbá ãngó nõ drị̃ị̂ gõʼdá ngá ʼá lâ rî ʼbá yí bê rî, âʼdô ĩyî ndẽʼá kpá ʼdũwạ̃ ãngó nõ bê ngá ʼá lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ. Gõʼdá õjílã gólĩyî lị̃fị́ ʼbã ʼbá úlị́ Ôvârí kâ drị̃ị̂ ĩʼdî gõʼdá ʼẽ ʼbá lâ rî, âʼdô ĩyî rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 18Ámâ mvá yî, nĩ ndrê drẽ, ãngó nõ âʼdô rû ndẽʼá ndẽ, gõʼdá kậyị̂ drílâ ʼẽzó rû ndẽlé rî trá ãnyî. Nĩ ị̂sũ drẽ úlị́ ãmâ drí âtálé ãnî drí sị́sị́ kĩʼá nĩ rî, ãngó nõ ngá ʼá lâ rî ʼbá yí bê õtírĩ ʼẽê rû ndẽlé rî ạ̃dũkũ lâ ʼá tólâ rî, ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ kâ ãzâ âʼdô âcáʼá õjílã âdólé. Ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ndrê drẽ, ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî âcâ ĩyî trá dũû, tãlâ ĩʼdî ʼdĩ ãmâ drí nị̃zó lâ kĩʼá nĩ rî, kậyị̂ ãngó nõ kâ ʼẽzó rû ndẽlé rî trá ãnyî. 19Gõʼdá Yésũ rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼdĩ ʼbá yî, sị́sị́ rî, mã rî rĩlí gólĩyí bê kpãkã ãlô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó fõlé ãmâ lãfálé sĩ, tãlâ gólĩyî âʼdó kô õjílã Yésũ kâ ĩʼdî. Õzõ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ gólĩyî ãʼdô õjílã Yésũ kâ ĩʼdî rî, tí gólĩyî fõó ãmâ lãfálé sĩ ãmâ âyélé kô. Ôvârí ʼê gólĩyî fõlé ãmâ lãfálé sĩ ʼdî, tãlâ gólĩyî âʼdó kô õjílã Yésũ kâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ lâ ĩʼdî. 20Gõʼdá ãníkâ rî, Yésũ Krístõ fẽ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ trá ãnî drí. Ĩtí rî, nĩ âʼdó gõʼdá kô õjílã gólĩyî tã nị̃ ʼbá kô rî yî ĩʼdî, gõʼdá ãnî trá õjílã gólĩyî tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî nị̃ ʼbá trá rî yî ĩʼdî. 21Nĩ ị̂sũ tã kô kĩ, má îgĩ tã ʼdî ãnî drí ĩtí, tãlâ nĩ nị̃ị́ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ kô rî. Âʼdó ĩtí kô. Má rî nõ îgĩlâ, tãlâ nĩ nị̃ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî trá dódó ĩtí, gõʼdá nĩ lẽé tã õnjõ kâ kô ãlôwálâ. 22Nĩ ârî drẽ, õzõ õjílã ãâtâ kĩ, Yésũ ãâʼdó gólâ Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî kô rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ õnjõ ʼbá ʼî. Gõʼdá õjílã rî gógó ʼdĩ trá ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ Krístõ kâ rî ĩʼdî, tãlâ õjílã rî ʼdĩ gã tã Ôvârí ãmâ átá ró rî kâ rî trá dó kpạ̃rạ̃tị́ gólâ rî mvá Yésũ Krístõ bê. 23Ĩtí rî, õzõ õjílã õgã tã Yésũ Krístõ gólâ Ôvârí rî mvá ró rî kâ trá dó rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ âʼdó ngá ãlô ró Ôvârí, Yésũ rî átá ró rî bê kô. Bê-rî õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã Yésũ Krístõ kâ trá rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá ngá ãlô ró Ôvârí bê íyî átá ró. 24ʼDõvó nĩ njû zãâ gạ́gạ́ tã Ôvârí kâ rú. ʼDĩî tã Ôvârí kâ ãnî drí ârílí trá ạ̃kû ró ãnî drí îtõrẽ tã lẽlé Yésũ ʼá rî ĩʼdî. Õzõ nĩ õʼê ĩtí rî, nĩ âʼdô rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ Ôvârí rî mvá ró rî bê gõʼdá kpá gólâ rî átá Ôvârí bê. 25Õzõ mã ãʼdô trá ngá ãlô ró Ôvârí bê rî, mã âʼdô tã gólâ Yésũ drí ʼbãlé ãmâ drí kĩʼá nĩ rî, mã ãâʼdô rĩʼá ûrú ʼálâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 26ʼDĩî tã gólâ má drí îgĩlí ãnî drí tã õjílã õnjí gólĩyî lẽ ʼbá ânĩlí ãnî âdólé rî ʼbá yí kâ tãsĩ rî ĩʼdî. 27Gõʼdá ãníkâ rî, Yésũ Krístõ âfẽ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ trá ãnî drí. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ rî rĩlí ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Ĩtí rî, îcá kô õjílã ãzâ drí ãnî lị̃fị́ îmbálé óʼdí tã mbị̂ pạ̃tị́ị̃ ró Ôvârí kâ nõ ʼá. Tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ Yésũ drí fẽlé ãnî drí ʼdĩ rĩʼá ãnî lị̃fị́ îmbáʼá. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ îcá kô ãnî âdólé. Õzõ ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, nĩ rî gõʼdá ngá ãlô ró Yésũ bê. 28Má âtâ ãnî drí, ámâ mvá yî, nĩ fẽ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ rĩzó ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, tãlâ õzõ gólâ õtírĩ âgõô ãngó nõ ʼá rî, nĩ âdrê ró bê gạ́gạ́ ũrị̃ ãkó, ãnyĩ õzó kô kpá ãnî ʼẽê. 29Ĩtí rî, mã nị̃ trá kĩ, Yésũ Krístõ cé ĩʼdî õjílã tãndí ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Yésũ rî íyíkâ zãâ tã tãndí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Ĩtí rî, mã nị̃ kpá tãndí ró kĩ, õzõ õjílã ãzâ õrî zãâ tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá Ôvârí rî mvá ró.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\