1 Yõwánĩ 3

1Nĩ ị̂sũ drẽ ngá lẽlẽ ạ́ngị́ Ôvârí kâ ãmâ drí nõ. Ôvârí lẽ ãmâ trá rõô ĩʼdî gõʼdá gólâ drí ãmâ zị̃zó íyî mvá yî ró. Ãwô-ʼdĩ, ãmâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rĩʼá gólâ rî mvá yî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã ãngó nõ ʼá nõ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî nị̃ị́ ãmâ Ôvârí rî mvá yî ró kô rî, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ Ôvârí kô rî drí. 2Ãmâ ândré rî mvá yî tíbê má drí lẽlé rõô nõ, ãwô-ʼdĩ, ãmâ gõʼdá trá Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. Gõʼdá mã nị̃ị́ drẽ kô ngá tãndí ãzâ bê Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí ị̃zạ́tú rî. Gõʼdá mã nị̃ dódó kĩ, õzõ Yésũ Krístõ õtírĩ ʼẽê âgõlé ãngó nõ ʼá rî, ãmâ drí ʼbãzó nyé õzõ Yésũ tí, tãlâ mã âʼdô gólâ rî ndrẽʼá ngbángbá. 3Ĩtí rî gõʼdá, õjílã gólĩyî lị̃fị́ ʼbã ʼbá trá tã rî ʼdĩ drị̃ị̂ rî, ãâyê ĩyî tã õnjí ʼẽʼẽ, tãlâ Ôvârí õndrê ró gólĩyî bê tã õnjí ãkó nyé õzõ Yésũ Krístõ drí ʼbãrẽ tã õnjí ãkó rî kâtí. 4Õzõ õjílã õrî kpá zãâ tã õnjí ʼẽlé rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ gã tã Ôvârí kâ trá dó, tãlâ tã õnjí ʼẽʼẽ ʼdî rĩʼá Ôvârí rî tị̂-võ ârí ãkõ ʼî. 5Nĩ nị̃ dódó tã ífí gólâ Yésũ drí ânĩzó ãngó nõ ʼá rî ĩʼdî, tã õnjí îzãlé vólé. Gólâ cé ĩʼdî õjílã tã õnjí ãkó rî. 6Âʼdólé bê trá ĩtí rî, ʼdõvó mã rî ngá ãlô ró Yésũ bê gõʼdá âʼdô kô rĩʼá zãâ tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ õzõ mã õrî zãâ tã õnjí ʼẽlé rî, ʼdĩî mã nị̃ị́ Yésũ kô, gõʼdá mã lẽé tã kpá kô tã gólâkâ ʼá. 7Ámâ mvá yî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú dódó, tãlâ õjílã ãzâ õzó kô ãnî âdó tã ʼdî ʼá. Õzõ nĩ õrî zãâ tã tãndí rî ʼẽlé ĩʼdî rî, nĩ âʼdô ʼbãʼá tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá nyé õzõ Yésũ Krístõ kâtí. 8Gõʼdá ĩtí rî, õzõ õjílã õrî zãâ tã õnjí ʼẽlé rî, ʼdĩî gólâ âʼdó Ôvârí rî mvá ĩʼdî kô. Bê-rî gólâ Sãtánã rî mvá ĩʼdî, tãlâ Sãtánã rî íyíkâ zãâ tã õnjí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Îtõ kó ạ̃kû ró drẽ Ôvârí drí ãngó nõ ʼbã ãkó gólâ ĩʼdî tíbê tã õnjí ʼẽ ʼbá ró rî. Gõʼdá tã ífí Ôvârí rî mvá drí ânĩzó rî ĩʼdî, ãʼdô ró bê tã ʼẽʼẽ õnjí Sãtánã kâ îzãlé ndrĩ vólé. 9Ĩtí rî, õzõ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ãnî ãʼdô Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî rî, ʼdõvó nĩ rî zãâ tã õnjí ʼẽlé kô. Îcá gõʼdá kô ãnî drí kpá rĩzó zãâ tã õnjí ʼẽlé, tãlâ ãnî cú âʼdô-âʼdô Ôvârí kâ bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. 10Ngá gólâ âʼdá ʼbá lâ ãmâ drí kĩ, ʼdĩî pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî rî gõʼdá ʼdĩî íyíkâ Sãtánã rî mvá yî ĩʼdî rî ĩʼdî nõô. Õzõ õjílã ãzâ õʼê tã gólâ sũ ʼbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ĩʼdî rî, õjílã rî ʼdĩ rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õʼê tã gólâ sũ ʼbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá kô rî ĩʼdî rî ngã õzõ õlẽ íyî ãzí-ãzí yî kô rî, õjílã rî ʼdĩ rĩʼá Sãtánã rî mvá ʼî. 11Îtõlé kó kậyị̂ gólâ ãnî drí tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî lẽzó sị́sị́ rî lésĩ bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî, nĩ rî trá tã ãmâ drí rû lẽzó ãmâ lãfálé ʼásĩ rî ârílí ĩʼdî. 12Mã âʼdô kô õzõ Káyĩnã ʼbã ʼbá bê Sãtánã rî mvá ífífí ró íyî ậdrúpị̃ Ábẽlẽ rî fũ ʼbá rî kâtí. Gólâ fû íyî ậdrúpị̃ tãlâ tã ʼẽʼẽ gólâkâ rĩʼá õnjí ró. Gõʼdá tã ʼẽʼẽ ậdrúpị̃ lâ Ábẽlẽ kâ rî íyíkâ tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ĩtí rî, Káyĩnã ní drí pị̃pị̂sị́lị́ õnjí ʼbãzó ánî ậdrúpị̃ rú. 13Gõʼdá ãnî ámâ ậdrúpị̃ yî, nĩ ị̂sũ tã kô õzõ õjílã ãngó nõ ʼá nõ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî ãʼdô pị̃pị̂sị́lị́ õnjí bê ãnî rú, nyé õzõ Káyĩnã drí ʼbãrẽ lâ íyî ậdrúpị̃ rú ʼdĩ kâtí rî. 14Ĩtí rî, ãmákâ rî, mã nị̃ trá kĩ, ãmâ drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê mbârâkã õdrã kâ ʼásĩ, gõʼdá ãmâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê, tãlâ ãmâ trá rĩʼá ãmâ lẽlẽ bê ãmâ lãfálé ʼásĩ ãmâ ậdrúpị̃ krístõ ʼbá yî ró rî yí bê. Gõʼdá õjílã gólâ íyî ãzí-ãzí rî lẽ ʼbá kô rî, ʼdĩî gólâ drẽ zãâ mbârâkã õdrã kâ zẽlé. 15Ĩtí rî, gõʼdá õzõ nĩ õgã ãnî ãzí-ãzí yî dó rî, ãnî rĩʼá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, nyé õzõ õjílã fũ ʼbá kâtí. Gõʼdá nĩ nị̃ kĩ, õjílã gólĩyî õjílã ãzí fũ ʼbá ró rî yî, ãâʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê rî kô. 16Nĩ ndrê drẽ, Yésũ Krístõ âʼdâ ngá lẽlẽ gólâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî trá ãmâ drí, íyî ífífí fẽfẽ sĩ drãlé ãmâ drị̃ tĩlí tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. Ĩtí rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró, ãmâ drí kpá ãmâ ífífí fẽlé drãlé ãmâ ãzí-ãzí yî pãlé, õzõ ĩîcâ trá ãmâ drí ʼẽzó lâ ĩtí rî. 17Gõʼdá õzõ ãmâ ãʼdô ngá-drị̃ ãmbá bê, gõʼdá mã õpâ ãmâ ãzí-ãzí ĩzã ró rî ʼbá yî ngá ãmâ drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ ʼdĩ sĩ kô rî, ʼdĩî mã âʼdô kĩʼá nĩ rî, ãmâ cú ngá lẽlẽ Ôvârí kâ bê pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ángô tí yã? 18Ãʼdô trá ĩtí rî, ámâ mvá yî, ʼdõvó mã rî kô cé rĩʼá tã âtálé tị́ sĩ kĩʼá nĩ rî, mã lẽ ãmâ ãzí-ãzí yî trá. Îcâ trá ãmâ drí ãmâ ãzí-ãzí yî lẽzó tã tãndí ʼẽʼẽ sĩ. 19ʼDĩî tã gólâ ʼẽ ʼbá âʼdálâ kĩʼá nĩ rî, ãmâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ õjílã Ôvârí kâ rî yî ĩʼdî. Õzõ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró mã õrî trá zãâ ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé rî, gõʼdá mã âʼdô ʼbãʼá ũrị̃ ãkó âdrélé Ôvârí ândrá, gbõ lé mã nị̃ bê trá kĩ, ãmâ tã õnjí ʼbá ʼî, tãlâ Ôvârí nị̃ tã ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî trá ndrĩ. 21Ĩtí rî, ámâ mvá yî, õzõ mã ũnị̃ trá kĩ, ãmâ ãâʼdô pị̃pị̂sị́lị́ tãndí bê rî, gõʼdá mã rí kô zãâ rĩʼá tã õnjí ʼẽlé, gõʼdá mã ʼé ũrị̃ kpá kô Ôvârí ágálé. 22Õzõ mã ãânĩ trá ãwó ngõlé Ôvârí ândrá ngá ãzâ tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô ngá ʼdĩ âfẽʼá ãmâ drí. Gólâ âʼdô tã ʼdî ʼẽʼá ãmâ drí ĩtí, tãlâ ãmâ õjílã gólâkâ rĩ ʼbá tã ʼbãʼbã gólâkâ rî ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yî ĩʼdî, gõʼdá kpá rĩ ʼbá tã sũ ʼbá gólâ rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî yî ʼẽlé rî ĩʼdî. 23Nõô tã ʼbãʼbã Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ ʼbá yî. Mã õlẽ tã Yésũ Krístõ gólâ tíbê ʼbã ʼbá Ôvârí rî mvá ró rî ʼá, gõʼdá mã õlẽ ãmâ ãzí-ãzí yî, té õzõ Yésũ Krístõ drí ʼbãlé trá ãmâ drí rî kâtí. 24Ĩtí rî, õzõ mã õʼê tã Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî trá rî, ʼdĩî mã âʼdô rĩʼá ngá ãlô ró Ôvârí bê. ʼDĩî ngá gólâ ʼẽ ʼbá âʼdálâ kĩ, Ôvârí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî rĩʼá ngá ãlô ró ãmá bê rî ĩʼdî, gólâ âjô Líndrí Tãndí íyíkâ trá rĩlí ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, âʼdálâ kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ãmâ trá ngá ãlô ʼî gólâ bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\